Reînscrierea/admiterea la centrele de zi de tip creșă pentru anul 2021/2022

Rezultate admitere creșe 2021-2022

Situație admitere Centrul de zi "Neghiniță"

Situație admitere Centrul de zi "Harap Alb"

Situație admitere Centrul de zi "Pinochio"

Activitatea în creșe va începe la 1 septembrie 2021.
Parinții copiilor admiși vor fi contactați de personalul creșelor cu privire la documentele necesare integrării copiilor în colectivitate.

Reînscrierea și înscrierea copiilor în centrele de zi de tip creșă se va realiza conform următoarelor etape:

 • Etapa I: Perioada de reînscriere 21 iunie-30 iunie 2021 (înregistrarea dosarelor copiilor care au frecventat creșa în anul școlar anterior);
  afișare rezultate: 6 iulie;
 • Etapa a II -a: Perioada de admitere pentru anul 2021/2022 (înregistrarea copiilor) - 07-21 iulie 2021;
  afișare rezultate: 11 august 2021;

Etapa

Proces

IUNIE

IULIE

AUGUST

ETAPA I
(Reînscriere copii care au frecventat creșa pe parcursul anului 2020/2021)

 • depunere cerere și documente; notificare privind reînscrierea;
 • completare documente;
 • confirmare reînscriere;

21 – 30

 

 

 • afișare rezultate

 

06

 

ETAPA a II -a
(Înscriere copii noi sau aflați în lista de așteptare DGASPC Sector 6)

 • analiza cereri depuse aflate pe lista de așteptare
 • depunere cerere noi și documente
 • notificare
 • confirmare înscriere
 • completare documente

 

07 – 21

 

 • afișare rezultate

 

 

11

ETAPA I - Reînscrierea copiilor care au frecventat în anul 2020/2021 vezi detalii

Sesiune de reînscriere - dedicată copiilor care au frecventat creșa în anul anterior, cu vârsta mai mică de 3 ani la data depunerii cererii – perioada 21 iunie – 30 iunie 2021.

 • Procesul de depunere a dosarelor de reînscriere se efectuează de către părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează centrele de zi de tip creșă la momentul începerii sesiunii de reînscriere și care nu au împlinit vârsta de 3 ani la data depunerii cererii – la data de 21 iunie 2021;
 • Reînscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară în centrele de zi de tip creșă se face în platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro (pagina de reînscriere), acolo unde se completează cererea în formularul online disponibil și se încarcă documentele solicitate, pe care le găsiți în Secțiunea Documente necesare pentru reînscrierea în centrele de zi de tip creșă din prezentul Regulament; Pagina de reînscriere va fi activă începând din data de 21 iunie 2021, orele 08,00 până la data de 30 iunie 2021, orele 18,30.
 • Cererile de reînscriere depuse de către părintii/reprezentantii legali se vor face pentru centrul de zi de tip creșă pe care copiii l-au frecventat în anul în curs. Cererile de reînscriere depuse pentru un alt centru de zi decât cel unde copilul a frecventat, nu se vor lua in considerare.
 • În cazul în care dosarul de reînscriere este incomplet, solicitantului (părintele/reprezentantului legal) i se aduce la cunoștință prin SMS/email necesitatea completării acestuia și lista documentelor lipsă. Solicitanții pot completa în platforma documentația în perioada în care este deschisă sesiunea de reînscriere.  În caz contrar, cererea nu va fi validată;
 • După completarea dosarului (dacă este cazul), părintii/reprezentantii legali vor primi numărul de înregistrare din platforma cresaonline.asistentasociala6.ro, care confirmă validarea cererii, prin serviciul de tip SMS; după primirea SMS-ului, părinții/reprezentanții legali au la dispoziție 48 de ore pentru a confirma integrarea copilului la creșă prin e-mail la info.crese@dgaspc6.com; depășirea acestui termen atrage după sine pierderea locului la creșă; contractul de servicii sociale va fi semnat doar dupa primirea confirmării din partea părinților/reprezentanților legali;
 • Părinții/reprezentanții legali care nu depun dosarul de reînscriere in perioada comunicată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor fi notificați cu privire la pierderea locului in centrele de zi de tip creșă. Sunt exceptate cazurile sociale, acolo unde ancheta socială/planul de servicii întocmit de serviciul de specialitate din cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 nu se pot realiza în perioada sesiunii de reînscriere din motive justificate, care vor fi menționate în referatul de admitere al Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie.
 • În situația în care copilul de vârstă antepreșcolară înscris în unul din centrele de zi împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul centrului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără însă a depăși vârsta de 4 ani.
 • În situatii exceptionale, pentru copiii care provin din categorii sociale defavorizate, ai căror părinti nu detin mijloace de comunicare la distantă, cererile se pot depune sau transmite prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, însotite de documentele obligatorii, enumerate mai jos în prezentul regulament, la registratura D.G.A.S.P.C. Sector 6, din str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, București, cod poștal 061011.
 • În situatia prevazută la punctul (8), cererile de reînscriere însotite de documentele obligatorii vor fi înregistrate in platforma cresaonline.asistentasociala6.ro de reprezentantul desemnat al D.G.A.S.P.C. Sector 6, mentionându-se data și ora la care au fost primite documentele;
 • În urma analizei și soluționării solicitărilor de reînscriere, confirmărilor primite din partea părinților/reprezentanților legali, rezultatele vor fi publicate în data de 6 iulie 2021 pe platforma cresaonline.asistentasociala6.ro,
 • Listele vor fi publicate în ordinea depunerii cererilor de reînscriere completate și validate și vor avea ca element de identificare codul unic/ nr. de înregistrare generat de platformă la momentul depunerii, care va fi transmis părinților prin sms.

În urma finalizării etapei I – Reînscriere, vor fi publicate în data de 5 august 2021 locurile rămase disponibile pentru etapa a II - a - admitere 2021/2022, pentru fiecare centru de zi de tip creșă pe creseonline.aasistentasociala6.ro.

Documente obligatorii pentru reînscrierea în centrele de zi de tip creșă

 • cererea de înscriere - formular online - cresaonline.asistentasociala6.ro;
 • copie a documentului de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere, pentru părintii/reprezentantii legali care au viză de reședintă în sectorul 6;
 • copie contract de închiriere locuință, daca este cazul;
 • copie a certificatelor de naștere ale fraților minori de vârstă antepreșcolară, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de căsătorie a părintilor şi/sau a livretului de familie, dacă este cazul;
 • copie de pe hotărârea judecătorească a sentintei definitive privind desfacerea căsătoriei prin divort, certificat de divort, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinti/reprezentanti legali, dacă este cazul;
 • copie a hotărârii/sentintei de plasament sau încredintare în vederea adoptiei, dacă este cazul;
 • adeverintă tip, completată de angajator, pentru fiecare părinte/reprezentant legal, document tipizat (dacă este cazul) după cum urmează:
  • pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii - adeverintă tip, completată de angajator și document Revisal;
  • pentru fiecare părinte/reprezentant legal care își reia activitatea după data înregistrării dosarului de reînscriere – adeverinta completată de angajator, iar documentul Revisal va fi depus/transmis în termen de 30 de zile de la data admiterii copilului; datele din documentul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinta tip prezentată la înscriere;
 • adeverintă, în original, de la unitatea de învătământ frecventată de către
  părinti/reprezentanti legali la forma de zi, în situatia în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 • copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 • adeverintă de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 • în cazul părintilor/reprezentantilor legali care obtin venituri din activităti independente va fi depus la dosar declaratia unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii online, în Spatiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situatia unor modificări legislative, va fi depusă declaratia valabilă la momentul respectiv;
 • în cazul părintilor /reprezentantilor legali care nu au un contract individual de muncă și detin în asociere o societate comercială sau sunt asociati unici într-o astfel de societate în functia de administrator , aceștia vor prezenta la dosar declaratia 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului și certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;
 • La intrarea în colectivitate a copiilor admiși:
 • fișă de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătătii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • adeverintă de la medicul de familie, în original, conform anexei nr.1 a Ordinului Ministrului Sănătătii nr.1002/2015;
 • Aviz epidemiologic, eliberat de către medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea centrului de zi - este necesară doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși;
 • analize medicale: exudat faringian și examenul coproparazitologic – sunt necesare doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși; În situatia continuării stării de alertă generate de pandemia Covid-19, se pot solicita și alte documente medicale ale copiilor sau membrilor de familie care să teste starea de sănătate a acestora (teste, dovada vaccinurilor etc.);

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere al copilului, se înregistrează pe platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro în format .pdf. sau .jpg.

Pentru cazurile sociale, dosarul de înscriere pe lângă documentele prevăzute mai sus se completează cu planul de servicii sociale și referatul cu propunerea de admitere întocmite de către serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. S 6, în situatia copilului expus riscului de separare de familie.

Toate documentele de susținere din dosarul de înscriere al copilului vor fi prezentate în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat.

ATENȚIE! Atașați la cererea trimisă online toate documentele solicitate mai sus în format .jpg sau .pdf.

Condiții de funcționare a centrelor de zi de tip creșă

 • Centrele de zi se organizează și funcționează cu program de lucru zilnic, de luni până vineri, între orele 06:00- 18.00.
 • Centrele de zi își întrerup activitatea, prin rotație, pentru o perioadă de 30 de zile de vacanță pe timpul verii. Centrele își încetează activitatea în perioada sărbătorilor legale.
 • Perioadele și durata de întrerupere a activității centrelor de zi se vor afișa la loc vizibil părinților/reprezentaților legali ai copiilor cu cel puțin 30 de zile înainte.
 • La înscrierea/reînscrierea copiilor în centrele de zi de tip creșă nu se percep taxe de înscriere.
 • Este interzis refuzul înscrierii copiilor pe criterii discriminatorii bazate pe: rasă, naționalitate, sex, gen, vârstă, etnie, dizabilitate, categorie socială, limbă, religie, convingeri, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

Recomandări

 • Citiți cu atenție condițiile pentru înscrierea copilului dvs la centrul de zi!
 • Completați cu atenție rubricile cererii tipărite sau formularului online! Orice eroare cu privire la datele de contact furnizate (e-mail/telefon), atrage după sine imposibilitatea procesării cererii de înscriere și respingerea acesteia
 • Atașați la cererea trimisă online toate documentele obligatorii solicitate în format jpg. sau pdf. Pentru cererea trimisă prin poștă sau curierat, atașați toate documentele în plicul cu cererea.

Vă rugăm să vă asigurați că depunerea cererii de înscriere este însoțită de toate actele obligatorii și că ați completat toate câmpurile cu privire la situația familială!

ETAPA  a II-a - Înscrierea în centrele de zi de tip creșă vezi detalii

IMPORTANT – pentru copiii pentru care au fost depuse cereri în perioada 2019 – 7 iulie 2021, (care nu au implinit vârsta de 3 ani până la data de 7 iulie 2021) NU se mai depun alte cereri, acestea vor fi prelucrate automat!

Etapa a II-a - Sesiunea de înscriere - dedicată copiilor care nu au frecventat creșa în anul anterior, cu vârsta mai mică de 3 ani  la data depunerii cererii – 7 - 21 iulie 2021

Afișarea rezultatelor – 11 august 2021

 1. Procesul de depunere a dosarelor de înscriere se efectuează în perioada 7 - 21 iulie 2021 de către părinții/reprezentanții legali ai copiilor care nu au împlinit vârsta de 3 ani la data depunerii cererii;
  IMPORTANT – pentru copiii pentru care au fost depuse cereri în perioada 2019 – 7 iulie 2021, (care nu au implinit vârsta de 3 ani) NU se mai depun alte cereri, acestea vor fi prelucrate automat!!!
 2. Înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară în centrele de zi de tip creșă se face în platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro (pagina de înscriere), acolo unde se completează cererea în formularul online disponibil și se încarcă documentele solicitate, pe care le găsiți în Secțiunea Documente necesare pentru înscrierea în centrele de zi de tip creșă din HCL Sector 6 Nr. 97/ 2021 privind aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi de tip creșă aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;
 3. În cazul părinților/reprezentanților legali care au depus cereri de înscriere (pentru copiii care nu au implinit vârsta de 3 ani la data de 7 iulie) pe parcursul anului 2019/2020 și  2020/2021, până la data de 7 iulie 2021, nu este necesar să se reia acest proces; aceștia vor fi notificați prin SMS în legătură cu intenția de a înscrie copilul la centru și documentele ce trebuie actualizate, urmând ca părinții/reprezentanții legali să urmeze procedurile de la pct 4 și 5 de mai jos;
 4. În cazul în care dosarul de înscriere este incomplet, solicitantului (părintele/reprezentantului legal) i se aduce la cunoștintă prin SMS necesitatea completării acestuia și lista documentelor lipsă. Solicitanții au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la data notificării prin SMS pentru a  urca în platformă documentele solicitate. În caz contrar, cererea nu va fi validată;
 5. După completarea dosarului (dacă este cazul), părintii/reprezentantii legali vor primi numărul de înregistrare din platforma cresaonline.asistentasociala6.ro, care confirmă validarea cererii, prin serviciul de tip SMS; după primirea SMS-ului, părinții/rerprezentanții legali au la dispoziție 48 de ore pentru a confirma intenția de înscriere a copilului la creșă la adresa info.crese@dgaspc6.com; depășirea acestui termen atrage după sine pierderea locului la creșă; contractul de servicii sociale va fi semnat doar dupa primirea confirmării din partea părinților/reprezentanților legali;
 6. În situația în care copilul cu vârstă antepreșcolară înscris în unul din centrele de zi împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul centrului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără însă a depăși vârsta de 4 ani.
 7. În situația în care, în urma efectuării înscrierilor pentru toate centrele de zi de tip creșă, rămân locuri disponibile la unele dintre acestea, cererile de înscriere a copiilor, cărora nu li s-a alocat un loc la centrul de zi de tip creșă pentru care părinții/reprezentanții legali ai copilului care au optat initial, vor fi contactati telefonic prin serviciul SMS și/sau în scris prin poșta electronică, cu privire la faptul că au posibilitatea de a opta și a înscrie copilul pe locurile disponibile în centrele unde au rămas locuri disponibile.
 8. În cazul în care, pe parcursul anului, in afara sesiuni de înscriere se eliberează un loc în centru de zi, locul vacant va fi atribuit următorului copil de pe lista finală a dosarelor declarate eligibile, în ordine crescătoare a listei de așteptare.
 9. Cererile de înscriere rămase pe lista de așteptare cărora nu le-a fost atribuit un loc la un centru de zi de tip creșă pentru anul școlar următor, vor rămâne în baza de date a Directiei Generale de Asistentă Socială și Protectia Copilului Sector 6.
 10. Cererile în așteptare se vor respinge automat, la data la care copiii împlinesc vârsta de 3 ani.
 11. Cererile înscriere rămase pe lista de așteptare vor participa la sesiunea de înscriere din anul următor, în conditiile respectării HCL Sector 6 Nr. 97/ 2021 privind aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi de tip creșă aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
 12. Directia Generala de Asistentă Socială și Protectia Copilului Sector 6 poate solicita, înainte de fiecare sesiune de înscriere, părintilor /reprezentantilor legali cu cerere in așteptare, o confirmare pentru mentinerea acestora pe lista de așteptare și participarea în sesiunea de înscriere. Părintii/reprezentantii legali care nu confirmă mentinerea locului în listă, nu vor participa la sesiunea de înscriere, cererile fiind anulate.
 13. Cererile de înscriere vor fi însotite de documentele prevăzute în  HCL Sector 6 Nr. 97/ 2021 privind aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi de tip creșă aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
 14. În situatii exceptionale, pentru copiii care provin din categorii sociale defavorizate, ai căror părinti nu detin mijloace de comunicare la distantă, cererile se pot depune sau transmite prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, însotite de documentele obligatorii, enumerate mai jos în prezentul regulament, la registratura D.G.A.S.P.C. Sector 6, din str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, București, cod poștal 061011.
 15. În situatia prevazută la alineatul (14), cererile de reînscriere însotite de documentele obligatorii vor fi înregistrate in platforma cresaonline.asistentasociala6.ro de reprezentantul desemnat al D.G.A.S.P.C. Sector 6, menționându-se data și ora la care au fost primite documentele;
 16. În urma analizei și soluționării solicitărilor, confirmărilor primite din partea părinților/reprezentanților legali, rezultatele vor fi publicate în data de 15 august 2021 pe platforma cresaonline.asistentasociala6.ro
 17. Listele vor fi publicate în ordinea depunerii (după aplicarea criteriilor de prioritate și departajare) și vor avea ca element de identificare codul unic/ nr. de înregistrare generat de platformă la momentul depunerii, care va fi transmis părinților prin sms.
 18. După validarea cererilor de admitere și publicarea listelor cu copiii declarați admiși, părinții/reprezentanții legali vor fi invitați să semneze contractul de servicii sociale la sediul DGASPC Sector 6, din str. Cernișoara nr. 38 – 40, sector 6.

Documente obligatorii pentru înscrierea în centrele de zi de tip creșă

 • cererea de înscriere / formular online;
 • copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copie a documentului de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere, pentru părintii/reprezentantii legali care au viză de reședintă în sectorul 6;
 • copie contract de închiriere locuință, daca este cazul;
 • copie a certificatului de naștere ale fratilor minori de vârstă ante-preșcolară, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de căsătorie a părintilor şi/sau a livretului de familie, dacă este cazul;
 • copie de pe hotărârea judecătorească a sentintei definitive privind desfacerea căsătoriei prin divort, certificat de divort, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinti/reprezentanti legali, dacă este cazul;
 • copie a hotărârii/sentintei de plasament sau încredintare în vederea adoptiei, dacă este cazul;
 • adeverintă tip, completată de angajator, pentru fiecare părinte/reprezentant legal, document tipizat (dacă este cazul) după cum urmează:
  • pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii - adeverintă tip, completată de angajator, și document Revisal;
  • pentru fiecare părinte/reprezentant legal care își reia activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere – adeverinta completată de angajator, iar documentul Revisal va fi depus/transmis în termen de 30 de zile de la data admiterii copilului; datele din documentul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinta tip prezentată la înscriere.
 • adeverintă, în original, de la unitatea de învătământ frecventată de către
  părinti/reprezentanti legali la forma de zi, în situatia în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 • copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 • adeverintă de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 • în cazul părintilor/reprezentantilor legali care obtin venituri din activităti independente va fi depus la dosar declaratia unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii online, în Spatiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situatia unor modificări legislative, va fi depusă declaratia valabilă la momentul respectiv;
 • în cazul părintilor /reprezentantilor legali care nu au un contract individual de muncă și detin în asociere o societate comercială sau sunt asociati unici într-o astfel de societate în functia de administrator , aceștia vor prezenta la dosar declaratia 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului și certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;
 • La intrarea în colectivitate a copiilor admiși:
 • fișă de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • adeverință de la medicul de familie, în original, conform anexei nr.1 a Ordinului Ministrului Sănătătii nr.1002/2015;
 • Aviz epidemiologic, eliberat de către medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea centrului de zi - este necesară doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși;
 • analize medicale: exudat faringian și examenul coproparazitologic – sunt necesare doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși; În situatia continuării stării de alertă generate de pandemia Covid-19, se pot solicita și alte documente medicale ale copiilor sau membrilor de familie care să teste starea de sănătate a acestora (teste, dovada vaccinurilor etc.);

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere al copilului, se înregistrează pe platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro în format .pdf sau .jpg.

Pentru cazurile sociale, dosarul de înscriere pe lângă documentele prevăzute mai sus se completează cu planul de servicii sociale și referatul cu propunerea de admitere întocmite de către serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. S 6, în situatia copilului expus riscului de separare de familie.

Toate documentele de susținere din dosarul de înscriere al copilului vor fi prezentate în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat.

ATENȚIE! Atașați la cererea trimisă online toate documentele solicitate mai sus în format .jpg sau .pdf.

 

Depune online cererea la adresa cresaonline.asistentasociala6.ro

 

Criterii de prioritate si departajare a dosarelor

(1) Criterii generale:

a. domiciliul stabil părinților/reprezentanților legali în Sectorul 6 (dovedit prin copie după actul de identitate).
Notă: Viza de reședință nu constituie prioritate la admiterea în centru de zi.
Cererile de înscriere înregistrate ale părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu domiciliul sau reședința în alte sectoare/localități vor fi analizate doar dacă rămân locuri vacante în centrele de zi de tip creșă.

b. copiii aflați în risc de separare de familie (se atașează ancheta socială/planul de servicii/referatul de admitere întocmit de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. S6).

Au prioritate și pot fi admiși pe tot parcursul anului, în baza dosarului social, următorii:

 • copilul cu dizabilități, în situația în care starea de sănătate permite frecventarea centrului de zi (recomandarea medicului/psihologic);
 • copilul aflat sub tutela altor persoane pensionate conform legii;
 • copilul aflat în plasament în familie sau la asistent maternal profesionist;
 • copilul aflat în situații de risc de separare de părinți (dosarele vor fi evaluate și transmise de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie);
 • copilul provenit din familie monoparentală (cu un singur părinte/reprezentantul legal unic, dovedit prin certificatul de naștere al copilului sau prin certificatul de deces al unuia dintre părinți, a deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali sau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui din drepturile părintești sau alte acte justificative);
 • copilul care beneficiază de alocație de susținere a familiei;
 • alte situații de natură socială/medicală excepțională, stabilite în urma evaluării sociale.

(2) Criterii de prioritate privind activitatea părinților/reprezentanților legali:

 • părinții/reprezentanții legali au loc de muncă*;
 • părinții/reprezentanții legali care nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului sau care în termen de 30 de zile de la data admiterii prezintă adeverință privind reîntoarcerea la serviciu;
 • părintele/reprezentantul legal aflat în stare de invaliditate/handicap (conform certificatului de handicap/deciziei de pensionare), în ordinea gradelor de handicap grav sau accentuat;
 • părinte/reprezentant legal care urmează o formă de învățământ la zi (adeverință de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile de zi);
 • părinte/reprezentant legal care este șomer în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocuparea a Forței de Muncă, în limita locurilor disponibile.

* în situația în care părinții își desfășoară activitatea în telemuncă/muncă la domiciliu, aceștia nu au prioritate față de părinții care își desfășoară activitatea la locul de muncă.

(3) Criterii de prioritate privind situatia familiei copilului pentru care s-a înregistrat cererea de înscriere, respectiv familie cu mai multi copii minori aflati în întretinere (se atașează copie după certificatele de naștere ale fiecărui copil), respectând criteriile de departajare următoare:

 • copil cu frate/soră în același centrul de zi de tip creșă;
 • gemeni/tripleți;
 • alt copil minor aflat în întreținere, preșcolar sau școlar până la finalizarea învățământului primar (clasa a patra).

(4) Data depunerii cererii de înscriere în centru este criteriu de departajare, după parcurgerea criteriilor de prioritate.

 

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001