Direcția Generală

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia publică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6, înfiinţată  la data de 01.03.2005 prin comasarea  serviciului public pentru protecţia copilului şi a serviciului public de asistenţă socială ce funcţionau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucureşti, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  realizează la nivelul sectorului 6 măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituţia asigură, la nivelul sectorului 6, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  elaborează strategia proprie de asistenţă socială, planul de asistenţă socială şi programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile cetăţenilor din unitatea administrativ teritorială.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 are rolul  de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Conducerea direcţiei este asigurată de:

Director General - Gabriela Schmutzer

Director General Adjunct Direcţia Economică - Dumitrița Buradel

Director Executiv Direcţia Protecţia Copilului - Nicolae Gorunescu

Director General Adjunct Direcţia Protecţie Socială - Alina Loredana Simion

Atributii:

 1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 4. evaluează şi pregăteşte persoanele identificate de serviciul public local de Asistenţă socială care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestora;
 5. colaborează cu ONG care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare;
 6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 7. colaborează, pe baza de protocoale sau convenţii, cu celelalte Direcţii Generale precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 8. asigură, la cerere, consultanţa de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii  responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 9. propune consiliului local al sectorului 6 infiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de Asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
 10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiile acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de lege;
 13. actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;
 14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
 15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap.

Util

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design