Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

 

 021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Domeniul de competenţă:

 • servicii de asistenţă socială acordată persoanelor vârstnice.

Categorii de beneficiari: 

 • persoane vârstnice cu domiciliul stabil în sectorul 6 Bucureşti (persoane vârstnice = persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare).

Servicii oferite:

 • informare şi consiliere socială în problematica persoanelor vârstnice;
 • efectuează evaluările sociale ȋn vederea asigurării serviciilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice care domiciliază ȋn sectorul 6;
 • anchete sociale – evaluare primară la solicitarea persoanei vârstnice domiciliate pe raza sectorului 6, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce-i aparţin în scopul întreţinerii şi ȋngrijirii sale;
 • anchete sociale – evaluare primară la solicitarea persoanei vârstnice sau a instanţei de judecată privind rezilierea actului juridic încheiat de persoana vârstnică în scopul întreţinerii şi ingrijirii sale;
 • informare și consiliere privind accesarea premiului de fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie;
 • pentru persoane vârstnice defavorizate:
  • instituţionalizarea persoanelor vârstnice;
  • acordarea serviciului social îngrijiri la domiciliu prin Unitatea Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
  • acordă suport specific persoanelor vârstnice defavorizate, facilitează participarea acestora la diferite programe de susținere derulate la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 prin Compartimentul Servicii Sociale Seniori;
  • colaborare cu  Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale  din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, ȋn scopul acordării serviciului „masă la cantină”.

Acte necesare

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor pentru persoanele vârstnice defavorizate (actele menţionate mai jos fac parte dintr-o listă generală care poate varia în funcţie de serviciul solicitat):

 • B.I./ C.I./ C.N. al beneficiarului şi pentru membrii familiei (ale  persoanelor împreună cu care locuieşte) – în copie ;
 • certificat de căsătorie al beneficiarului – în copie ;
 • certificat de deces al soţiei/ soţului beneficiarului –  în copie,  daca este cazul ;
 • hotărâre de divorţ, în copie, daca este cazul;
 • cuponul de pensie şi decizia de pensionare/ decizia asupra capacităţii de muncă ale beneficiarului – în copie ;
 • acte doveditoare pentru veniturile realizate de membrii familiei beneficiarului (ale persoanelor împreună cu care locuieşte) – în copie ;
 • adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară a Sectorului 6 (str. Popa Tatu nr. 7, sector 1 Bucureşti) pentru toţi membrii familiei, după caz;
 • dacă este cazul, cetificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/ invaliditate – în copie ;
 • după caz, decizia de instituire a tutelei / curatelei – în copie;
 • actul de identitate al tutorelui/ curatorului, în copie;
 • acte relevante pentru situaţia socio – medicală a beneficiarului / familiei sale;
 • actul de proprietate a locuinţei sau actul în baza căruia persoana vârstnică locuieşte la adresa, în copie, pentru a dovedi că persoana vârstnica nu are întreţinător legal ca urmare a incheierii unui contract de întreţinere.

ACTE NECESARE pentru Căminul de Persoane Vârstnice 

ACTE NECESARE privind asistarea persoanei vârstnice la Notariat la încheierea unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor:

Condiţiile de acordare a serviciilor/ criteriile de eligibilitate pentru includerea în programele sociale derulate sunt diferite, în funcţie de serviciul solicitat.

Formulare:

Baza legislativă:

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • OU 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;,
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi completată de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004;
 • Ordinul nr. 73/17.02.2005 pentru aprobarea modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale acredităţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale  – Anexa nr. 1;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice ȋn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată.

Parteneri:

http://www.protectiacopilului6.ro/images/logo-parteneri/ageing-well.jpg

Date de contact:

Şef Serviciu - Elena Purcărea
Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Telefon: 021 410 30 20, int: 312, int. 324, tel. 0316208017
E-mail: persoanevarstnice@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001