Tichete sociale pentru sprijin educațional

Metodologie de aplicare a  OUG nr. 133/07.08.2020  privind unele măsuri de pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educational pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri exetrne nerambursabile, precum și unele măsuri de rdistribuire a acestor.

Cine poate beneficia de ajutorul financiar?

 • familiile cu copii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial cu domiciliul în sectorul 6  (viză de reședință sau domiciliul în sectorul 6)

Criterii de eligibilitate:

Criteriu general

 • Copiii din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din familii care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 6 și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind veniturile medii nete pe membru de familie corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Criterii specifice pentru copiii preșcolari înscriși în învățământul de stat:

 • Venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 lei/lună (de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură – 142x 2)
 • Frecvența regulată a copilului la grădiniță –prezență zilnică, cu excepția absențelor motivate

Criterii specifice pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial

 • Venitul mediu net lunar al  familiilor din care provin, în luna iulie, să fie de maxim – 1115 lei;
 • Copilul este înscris în învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi;

La stabilirea veniturilor familiilor se iau în considerare: toate veniturile pe care membrii familiei le realizează, inclusiv indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, acordate în condițiile legii. În situația în care familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau immobile, se iau în calcul și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale produse de acestea.

Cuantumul ajutorului financiar

Ajutorul financiar este reprezentat de acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educational este de 500 lei/an școlar, suma respectivă fiind disponibilă pentru a fi utilizată pe parcursul unui an calendaristic. Tichetele sociale pentru sprijin educational pot fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare, respectiv rechizite necesare frecventării școlii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și pentru achiziționarea de articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Documente necesare:

Documentele justificative necesare:

 • Copie dupa documentele de identitate și de stare civilă ale solicitantului si ale membrilor familiei, copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor pentru care se olicit ajutorul, după caz;
 • copie hotarâre de divorț/hotărârea privind stabilirea domiciliului copilului la părintele care solicită ajutorul financiar, în situația în care părintii sunt despărțiti/divorțați;
 • În situația în care părinții au domicilii diferite, adeverințe de la autoritatea locală unde are domiciliul celălalt părinte din care să reiasă că acesta nu a solicitat/nu beneficiază de sprijin educational din partea instituției respective pentru copilul în cauză;
 • Adeverință de la școală/grădiniță pentru copilul pentru care se solicită sprijinul educational din care să reiasă că este înscris și că frecventează unitatea de învățământ de stat.
 • Adeverințe și alte documente  privind veniturile nete realizate de membrii familiei; acestea pot fi adeverințe eliberate de angajator sau de entități asimilate acestuia sau adeverințe emise de organul fiscal de care apartine solicitantul , precum si declarația fiscală în situația în care solicitantul obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;  pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnmazial, adeverințele de venit trebuie să reflecte venitul net realizat de membrii familiei în luna iulie.

Date de contact:

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Telefon:  021.317.63.11 (interior 217)

Cererea și documentele necesare se pot depune la adresa de email: office@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001