Serviciul prevenirea separarii copilului de familie

În atenția părinților interesați, având în vedere HGR 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, anunțăm că este necesar să efectueze următoarele demersuri
(click pentru detalii)

DOMENIU DE COMPETENŢĂ

Misiunea serviciului este definită pe patru direcţii principale: 

 • Acordarea asistenţei de specialitate şi a suportului necesar copilului şi familiei sale, în vederea respectării drepturilor copilului
 • Prevenirea separării copilului de părinţii săi
 • Asigurarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii aflaţi în dificultate
 • Monitorizarea situaţiei copilului aflat în sistemul de protecţie şi revizuirea periodică a serviciilor acordate

Beneficiarii serviciilor oferite sunt copiii şi familiile acestora, care au domiciliul în Bucureşti sectorul 6.

CATEGORII DE BENEFICIARI

 • copilul aflat în situaţii de risc care pot determina separarea de părinţii săi;
 • copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi;
 • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor săi;
 • copilul părăsit în unităţile sanitare ce au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pediatrie, care au sediul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal;
 • copilul care manifestă comportament deviant sau comportament caracterizat ca predelincvent;
 • copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 • copilul care se află în plasament la familii sau persoane cu domiciliul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul reintegrat în familia naturală, ai căror părinţi au domiciliul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul aflat în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau servicii în vederea respectării drepturilor copilului
 • cuplul mamă-copil aflat în situaţie de risc;
 • femeia gravidă predispusă să-şi abandoneze copilul sau să pună în pericol dezvoltarea normală a fătului;
 • familia biologică şi/sau familia extinsă a copilului aflat în una dintre situaţiile menţionate;
 • familiile de plasament;
 • alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

SERVICII OFERITE

 • Informare şi orientare;
 • Asistenţă de specialitate şi suport;
 • Evaluare socio-familială;
 • Consiliere socială;
 • Evaluare psihologică;
 • Consiliere psihologică;
 • Mediere de conflict şi negociere;
 • Intervenţie oportună la nevoie;
 • Sprijin şi/sau acompaniere în relaţia cu alte autorităţi publice sau instituţii/organizaţii abilitate;
 • Reprezentare în relaţiile cu alte autorităţi;

ACTE NECESARE PENTRU OFERIREA SERVICIILOR

Actele necesare pentru întocmirea şi actualizarea dosarului social sunt solicitate clienţilor în funcţie de caracteristicile şi particularităţile fiecărui caz în parte, aşa cum sunt acestea identificate în urma evaluării iniţiale.

Acte care sunt cel mai frecvent solicitate clienţilor serviciului:

 • acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, pasaport);
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
 • acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor, după caz (ex: hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor etc);
 • documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
 • adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa veniturilor);
 • adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie, după caz;
 • adeverinţe şi caracterizări şcolare;
 • adeverinţe din care să rezulte demersurile efectuate de solicitant în vederea găsirii unui loc de muncă (Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă);
 • cazier judiciar;
 • declaraţii.

MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE ACORDARE A SERVICIILOR

Cum procedăm?

 • Orice cerere/sesizare formulată de o persoană sau o instituţie/organizaţie, înregistrată şi repartizată către serviciul nostru, este urmată în cel mai scurt timp posibil de
 • Evaluarea primară a cazului, în urma căreia se va stabili cu certitudine dacă instituţia deţine competenţa necesară pentru soluţionarea cererii/sesizării. În cazul în care solicitarea nu poate fi soluţionată din lipsă de competenţă, solicitantul va fi informat în scris cu privire la acest fapt; dacă este necesar, cazul poate fi referit către alte instituţii abilitate. Dacă evaluarea iniţială confirmă competenţa instituţiei în soluţionarea cazului, urmează ca un specialist din cadrul serviciului să fi numit responsabil de caz, iar acesta va proceda la
 • Evaluarea detaliată a cazului, adică o investigare amănunţită, de tip anchetă socială, a mediului familial şi social în care trăieşte copilul, precum şi documentarea cazului cu actele solicitate beneficiarilor sau instituţiilor colaboratoare. Evaluarea se realizează de către responsabilul de caz, care va conlucra cu o echipă multidisciplinară de specialişti. Totodată, în această etapă se constituie dosarul copilului. În urma evaluării detaliate sunt identificate nevoile copilului şi ale familiei acestuia, iar echipa care instrumentează cazul va putea realiza
 • Planificarea prestaţiilor, serviciilor şi/sau intervenţiilor necesare pentru copil şi familie, astfel încât aceştia să depăşească situaţia de dificultate sau de criză pe care o traversează. Dacă intervenţiile necesare presupun stabilirea unei măsuri de protecţie, dosarul de caz va fi înaintat autorităţii competente să ia o decizie în acest sens (Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa judecătorească, după caz). În etapa imediat următoare se va demara
 • Furnizarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor,conform termenelor şi periodicităţii stabilite în plan, de comun acord cu copilul şi familia. În acest moment se va încheia contractul cu familia, care vizează modul în care vor fi acordate serviciile preconizate. Pe întreaga perioadă în care sunt derulate activităţile astfel planificate cu beneficiarii, cazul va intra în etapa de
 • Monitorizare şi reevaluare, în scopul înregistrării progreselor în situaţia beneficiarilor, gradului de atingere a obiectivelor propuse şi revizuirii planului de acordare a serviciilor pentru perioada următoare. În momentul în care se constată că obiectivele planului au fost atinse sau acordarea serviciilor se dovedeşte a nu mai fi necesară, se poate lua decizia de
 • Închiderea cazului.

FORMULARE

 • cerere/sesizare tip (utilizarea acestui formular este opţională)
 • declaraţii tip (utilizarea acestor formulare este opţională)

LEGISLAŢIE

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului ;
 • H.G.R. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi ;
 • H.G.R. nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului ;
 • Ordinul 756/276 din 2005 privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pediatrie.

Reţeaua de centre de zi din sectorul 6

Centrul de Zi este un centru de tip şcoală-după-şcoală, care are ca obiectiv principal prevenirea situaţiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinţii săi, prin asigurarea unor activităţi de îngrijire şi educaţie (formală, non-formală şi informală) pe timpul zilei pentru copii şi prin asigurarea unor servicii de sprijin pentru părinţi sau alte persoane care au în îngrijire copiii, având rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor dificile. Este un serviciu pentru protecţia copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor.

Mai multe informații despre Reţeaua de centre de zi  

LEGISLAŢIE

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului ;
 • H.G.R. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi .

DATE DE CONTACT

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Telefon:  021.317.63.11 (interior 217, 231)

Programul de lucru cu publicul : 
Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30; 
Miercuri: 08.00 - 18.30
Vineri: 8.00 -14.00.

E-mail: prevenireprotectiacopilului@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design