Unitate Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

 

 021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Domeniu de competență

 • servicii de asistenţă socială acordate persoanelor vârstnice (care au împlinit vârsta legală de pensionare).

Categorii de beneficiari

 • beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane vârstnice dependente sau semidependente care necesită ajutor pentru realizarea activităților de bază și/sau pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice.

Servicii oferite

Serviciile sociale de tip îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente sau semidependente se furnizează prin Unitatea Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local sector 6, București nr.94 din 29.04.2021, cu prevederile Hotărârii Consiliului Local sector 6, București nr.98 din 18.04.2022, respectiv în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1253/12 octombrie 2022 pentru modificarea H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – Anexa nr. 3 standardele de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice.

Servicii de bază

 • ajutor pentru igiena corporală
 • Imbrăcare/dezbrăcare
 • Igiena eliminărilor
 • Hrănire și hidratare
 • Transfer și mobilizare
 • Deplasare în interior
 • Comunicare

Servicii instrumentale

 • Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia
 • Efectuarea de cumpărături
 • Activități de menaj
 • Însoțire la plimbări
 • Activități de administrare și gestionare

Servicii de suport

 • Consiliere socială

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • solicitantul/ persoana pentru care se solicită serviciile să aibă calitatea de pensionar (pentru persoanele pensionate medical este necesar să aibă vârsta legală de pensionare);
 • adresă de domiciliu pe sectorul 6, conform actului de identitate valabil; (serviciile sociale tip îngrijire la domiciliu se pot furniza numai în cazul în care persoana vârstnică și locuiește efectiv pe raza administrativ teritorială a sectorului 6).
 • solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă întreţinător legal ca  urmare a încheierii unui act de înstrăinare a bunurilor cu clauză de întreţinere;
 • solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă asistent personal angajat ca urmare a ȋncadrării ȋn gradul grav de handicap sau o altă persoană care să ȋi acorde ajutorul necesar.

Acte necesare ȋntocmirii dosarului pentru acordarea serviciilor:

 • act valabil de identitate în copie (domiciliul legal pe raza sectorului 6) al beneficiarului;
 • acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună persoana vârstnică;
 • dovada venitului lunar, în copie, pentru beneficiar şi pentru membrii familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună beneficiarul;
 • copia actului de proprietate/ închiriere/ comodat, după caz, al locuinţei beneficiarului;
 • adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară a Sectorului 6 pe anul în curs şi cel precedent pentru beneficiar şi pentru membrii majori ai familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună beneficiarul;
 • certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru beneficiar şi pentru membrii familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună acesta;
 • fişă de evaluare socio – medicală completată de către medicul de familie/medicul specialist (indexul medical) şi care să cuprindă inclusiv informații referitoare la eventuale afecțiuni infecto-contagioase (dacă este sau nu este ȋn evidență cu boli contagioase).

Costuri servicii îngrijiri la domiciliu:

Serviciile de îngrijire la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află ȋn una din următoarele situații:

 1. nu au venituri şi nici susținători legali;
 2. sunt beneficiari ai ajutorului social acordat ȋn baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de O.U.G nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare;
 3. susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

Persoanele vârstnice care realizează venituri peste nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de O.U.G nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii.

Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

Costul integral al serviciilor de ȋngrijire la domiciliu este de 36 lei/oră (în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1253/12 octombrie 2022 pentru modificarea H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – Anexa nr. 3 standardele de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice).

 1. cu plata unei contribuții de 2% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -  persoane vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și 1150 lei;
 2. cu plata unei contribuții de 10% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -  persoane vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1151 lei și 1300 lei;
 3. cu plata unei contribuții de 20% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1301 lei și 1400 lei;
 4. cu plata unei contribuții de 30% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1401 lei și 1500 lei;
 5. cu plata unei contribuții de 40% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1501 lei și 2000 lei;
 6. cu plata unei contribuții de 50 % din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 2001 lei și 2500 lei;
 7. cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 2501 lei și 3000 lei;
 8. cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 3000 lei.

Baza legislativă:

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Anexa nr.8 la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 • Hotărârea de Guvern nr.1253/12 octombrie 2022 pentru modificarea H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – Anexa nr. 3 standardele de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice.

Date de contact:

Şef Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice – Luciana Petroi

Adresa: Prelungirea Ghencea, nr.28, bl.C5, Sector 6, București,
Nr. tel.: 0725963247, 0371525789
Adrese de e-mail: ingrijiriladomiciliu@dgaspc6.com, persoanevarstnice@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001