Ajutorul pentru încălzirea locuinței - sezonul rece 2022-2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6 că începând cu 21.10.2022, se vor putea depune cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței - sezonul rece 2022-2023.
Pentru cererile depuse în perioada 21.10.2022 – 20.11.2022, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2022.

Formularul de cerere, precum și informațiile referitoare la documentele necesare, limitele de venituri și condițiile de acordare, sunt disponibile aici.

Cererea împreună cu toate documentele necesare vor putea fi transmise prin poștă la adresa: Str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, București, prin e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com sau pot fi depuse personal, la sediul instituției,  în intervalul orar: 9.00-13.00 (Miercuri:13.00-18.00).

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel.: 0376.203.744 și 0726.316.989.

ANUNȚ (actualizat 01.08.2022)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6, persoane fizice, care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că pot depune cererile pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazare prevăzute la art.1 alin (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, conf. H.G. 494/08.04.2022.
Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Cererea va fi însoțită de:

 • declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
 • copia actului de identitate ale solicitantului;
 • documente care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele;
 • copie extras de cont după caz (nu se accepta conturi Revolut).

Solicitantul precizează în cerere dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

Acestea, însoțite de restul documentelor se vor depune online, la adresa de email office@dgaspc6.com sau ajutorsocial@dgaspc6.com , cât și fizic la sediul din Floare Roșie nr. 7A, serviciul Ajutor Social.

În atenția beneficiarilor de ajutoare sociale din Sectorul 6

Ținînd cont de prevederile O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, DGASPC Sector 6 anunță cetațenii sectorului 6, care nu au venituri și care locuiesc efectiv pe raza sectorului 6, că începând cu data de 30.03.2020, vor putea depune prin poștă (în format letric) la adresa din str. Floare Roșie nr.7A, sector 6 sau prin poștă electronică (scanate) la adresa de e-mail: ajutorsocial@dgaspc6.com, cererea-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială însoțită de toate documentele doveditoare, pentru următoarele beneficii sociale:

 • ajutorul social acordat în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile și completările ulterioare;
 • alocația pentru susținerea familiei acordată în baza prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.

Citiți anunțul complet aici

NOTĂ DE INFORMARE

În conformitate cu prevederile Art.I, alin.3 din Legea nr.192/19.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, „În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

Conform prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

 1. Agricultură, vânătoare și servicii anexe;
 2. Silvicultură, cu excepția exploatării forestiere;
 3. Pescuit și acvacultură.

Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute anterior.
Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari, cu excepția serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a gradinilor botanice din subordinea universităților.

Conform prevederilor Legii nr.192/2018 ”Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.”
Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art.6 alin.(2)-(4)” din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
”Remunerarea activității desfășurate, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
”Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.”
”Pe baza situației primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia. Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.”
”Fac excepție persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, după aprobarea listei prevăzută la art.61 alin.(2).”

Astfel, este important ca persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, a căror activitate se desfășoară în domeniile menționate mai sus și care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza sectorului 6 să solicite, în scris, către Primăria Sectorului 6, respectiv către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (Serviciul Ajutor Social – ajutorsocial@dgaspc6.com), forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere, în vederea întocmirii planurilor de activități sezoniere, respectiv a Planului de activități pentru sezonul rece noiembrie 2018 - aprilie 2019 și a Planului de activități pentru sezonul cald mai 2019 - octombrie 2019, prin emiterea unei dispoziții a Primarului Sectorului 6 de aprobare a acestora.

Menționăm faptul că, în prezent sunt 10 persoane apte de muncă (3 bărbați și 7 femei), beneficiare de ajutor social, în baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Ajutor Social, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, sprijină categoriile de persoane aflate în dificultate prin consiliere şi asigurarea de servicii, în vederea depăşirii situaţiilor în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel:

 • acordă venitul minim garantat, sub forma ajutorului social;
 • acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
 • acordă ajutor de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi alte situaţii deosebite stabilite prin lege), precum şi ajutor de înmormântare;
 • acordă alocaţia pentru susţinerea familiei ;

I. Ajutor Social vezi detalii

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul sectorului 6, precum şi celor fără locuinţă aflate în situaţie de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Baza legislativă

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • H.G.R. nr.1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de  asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;
 • H.G.R. nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 227/2010 privind alocatia pentru susținerea familei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Horărârea Guvernului nr. 920/2011.

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele: 
Persoana singura = 142 lei 
Familia formata din 2 persoane = 255 lei  
Familia formata din 3 persoane = 357 lei 
Familia formata din 4 persoane = 442 lei 
Familia formata din 5 persoane = 527 lei 
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu  0.073 x ISR = 37 lei. 

Acte necesare

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei:

Pentru cetăţenii români 

 • B.I. - buletin identitate
 • C.I. - carte de identitate
 • C.I.P - carte de identitate provizorie

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi

 • C.I. -  carnet de identitate
 • L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară
 • D.I. - document de identitate
 • Certificate de naştere ale copiilor;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat deces;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
 • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească  privind pensia de întreţinere;
 • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională ( Bd. Timişoara nr. 59);
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6  (str. Popa Tatu nr. 7) din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe cont propriu;
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sector 6;
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • În cazul copiilor de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învaţământ organizată, potrivit legii, se va prezenta declaraţie notarială;
 • Talon şomaj;
 • Talon alocaţie de stat pentru copil;
 • Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat şi bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 • În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
 • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Condiţii de acordare:

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:

 • să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social:

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social:

Bunurii mobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozitebancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii   

Terenuri/animaleşi/saupăsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

II. Ajutor de urgenţă vezi detalii

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Baza legislativă

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
 • HCL nr. 63/23.02.2017  privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Beneficiari

Familiile sau persoanele singure, care au domiciliul pe teritoriul sectorului 6, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local. (decesul unei persoane care nu a avut calitatea de asigurat, salariat, pensionar sau beneficiar de ajutor social, pentru probleme medicale deosebite si pentru acoperirea unor nevoi curente, respective debite catre furnizorii de utilitati sau catre asociatiile de locatari/proprietary – la intretinere, energie electrica, gaze naturale, apa curenta, gunoi – consum fara penalitati).

Acte necesare:

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;
 • Actul doveditor privind locuinţa;
 • Proces-verbal de constatare a incediului de la Brigada de pompieri a Capitalei;
 • Acte doveditoare privind accidentul;
 • Certificat de deces şi chitanţă privind cheltuielile cu înmormântarea;
 • După caz, alte acte pentru dovedirea situaţiilor deosebite.

Condiţii de acordare:

Familiile sau persoanele singure care se află în situaţii de necesitate, datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite.
Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.

În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă, se va efectua ancheta socială la domiciliul solicitantului, pentru a constata dacă situaţiile de necesitate sau, dupa caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

Pot beneficia de aceste ajutoare de urgenţă numai persoanele care au domiciliul legal pe raza sectorului 6 sau a avut domiciliul situat pe raza sectorului 6 (în cazul persoanelor decedate) în ultimele 12 luni la data depunerii cererii (cu excepția ajutorului de înmormântare).

Ajutoarele de urgenţă pentru probleme medicale și ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de locatari/proprietari se acordă o singură dată pe an;

Ajutoarele de urgență pentru situații de necesitate (calamități, incendii), precum și ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de locatari/proprietari, se acordă doar pentru locuința aflată pe raza sectorului 6;

Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru situații de necesitate și ajutoarele pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și canalizare se acordă o singură dată, iar data de înregistrare a cererii prin care se solicită acordarea ajutorului de  urgență trebuie să nu depăşească 12 luni de la producerea evenimentului;
Persoana singură sau familia poate solicita într-un an calendaristic doar un singur tip de ajutor de urgență;

Necompletarea dosarului cu actele solicitate sau expirarea documentelor prezentate, într-un înterval de 3 luni de la depunere, atrage închiderea cazului, prin întocmirea unui raport de închidere caz.

Ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de locatari/proprietari se acordă numai în cazul în care, cuantumul debitului/debitelor înregistrat/e de persoană/familie (consum fără penalități) și pentru care a fost solicitată acordarea sprijinului financiar nu depășește dublul plafonului de ajutor maxim stabilit în prezenta anexă (respectiv suma de 2.000 lei), iar valoarea ajutorului este de până la 50% din valoarea restanțelor înregistrate;

Ajutoarele de urgență (cu excepția ajutorului de înmormântare) se vor acorda ținând cont și de bunurile deținute de persoana singură/familia solicitantă, cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență, conform Anexei nr. 2.

Persoanele apte de muncă care beneficiază de aceste tipuri de ajutoare au obligația de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local (excepție pentru ajutorul de înmormântare);

Pentru ajutoarele de urgență acordate pentru racordarea/branșarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare utilizatorilor casnici individuali, persoane fizice, persoana singură sau familia trebuie să dețină, în calitate de proprietar, imobilul pentru care solicită sprijinul, și să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6, situat la imobilul pentru care solicită ajutorul lunar.

Dreptul la ajutorul de urgenţă, se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

III. Ajutor de înmormântare vezi detalii

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiară de ajutor social.

Baza legislativă

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Beneficiari

Ajutorul de deces se acordă pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu înmormântarea, în cazul decesului unui membru din familia beneficiară de ajutor social, sau în cazul persoanei singure, beneficiară de ajutor social.

Acte necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Condiţii de acordare:

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr. 7A.

După analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces, dreptul se stabileşte prin dispoziţia scrisă a primarului.

IV. Alocaţie pentru susţinerea familiei vezi detalii

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cetăţenilor români, străini sau apatrizi, care au domiciliul, reşedinţa sau trăiesc pe raza sectorului 6.

Baza legislativă

 • Legea nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • H.G.R nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de  asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
 • H.G.R. nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.227/2010 privind alocatia pentru susținerea familei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Horărârea Guvernului nr. 920/2011

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.
Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.

Acte necesare:

 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;
 • În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
 • Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopţie;
 • Pentru copilul dat în plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului;
 • În cazul în care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberată de serviciul autoritate tutelară;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Adeverinţa de elev;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6  (str. Popa Tatu nr. 7) din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere- în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;
 • Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
 • Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
 • Ultimul talon alocaţie de stat
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Orice alte acte pentru dovedirea componenţei familiei şi veniturile realizate de membrii familiei;
 • Dosar cu şină.

Condiţii de acordare:

Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.

Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se va efectua ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, se face prin dispoziţia scrisă a primarului, începând cu luna depunerii cererii.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei:
Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă –ISR, după cum urmează:

Pentru familia formată din soţ, soţie si copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună:

- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

    * 0, 1640  x  ISR =82 lei pentru familia cu un copil;
    * 0, 3280  x  ISR =164  lei pentru familia cu 2 copii;
    * 0, 4920  x  ISR = 246  lei pentru familia cu 3 copii;
    * 0, 6560  x  ISR =328  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

- în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

    * 0, 1500  x  ISR =75  lei pentru familia cu un copil;
    * 0, 3000 x  ISR =  150  lei pentru familia cu 2 copii;
    * 0, 4500  x  ISR =225  lei pentru familia cu 3 copii;
    * 0, 6000  x  ISR =300  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta,

- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

    * 0, 214  x  ISR =107  lei pentru familia cu un copil;
    * 0, 428  x  ISR =214  lei pentru familia cu 2 copii;
    * 0, 642  x  ISR =321  lei pentru familia cu 3 copii;
    * 0, 856  x  ISR =428  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocaţiei este:

    * 0, 204 x  ISR = 102  lei pentru familia cu un copil;
    * 0, 408 x  ISR = 204  lei pentru familia cu 2 copii;
    * 0, 612  x  ISR =306  lei pentru familia cu 3 copii;
    * 0, 816  x  ISR =408  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Familiile care au în întretinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învatământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învatamant, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

V. Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentelor pentru energie vezi detalii

Aspecte generale:

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsat de 16 ani.

Beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie: familia sau persoana singură.
Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire şi al suplimentului pentru energie prevăzute la art. 1 are obligaţia de a menţiona componenţa familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client şi locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.

Conditii de eligibilitate pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, în baza prevederilor Legii nr.226/2021:

1. Condiții legate de situația locativă:

Art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.226/2021-locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă, denumită în continuare locuinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia acesta exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau de reşedinţă şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială
Art.3 alin.(1) lit.l) din Legea nr.226/2021 titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a măsurilor prevăzute la lit. h) şi i), solicită acordarea acestora şi poate fi, după caz: proprietarul locuinţei,succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
Art.8 alin.(1) din Legea nr.226/2021  Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

2. Condiții legate de nivelul venitului obținut de familie/persoana singură:

Art.7 alin.(2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.
Art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.226/2021-persoana singură este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată; În baza acestui articol, studenții, care se află în întreținerea părinților, nu pot beneficia de prevederile Legii nr.226/2021.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001: La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 1. alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 6. sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
 7. veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.
  (la data 14-nov-2018 Art. 8, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 96/2018 )
 9. sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Condiții legate de bunurile deținute:

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Lista este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Bunuri mobile*

1

Motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri/crecătorii animale sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului sectorului 6 după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se emit o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 1. în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 2. în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 3. în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 4. în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 5. în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 6. în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 7. în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 8. în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 9. în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
 10. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
 11. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea menționată anterior, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment penrtru energie, în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utiliate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

În cazul în care, după verificare cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi a documentelor prezentate se constată faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile legale de acordare, se redactează dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei motivată privind respingerea cererii.

Totodată, în situaţia în care familia sau persoana singură refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

Obligaţia titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a comunica în scris, Serviciului Ajutor Social, în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.

Modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței:
Comunicarea modificării intervenite se va face prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere, însoţită de documentele care atestă modificarea semnalată. 

După verificarea cererii şi a documentelor prezentate se emite o nouă dispoziţie cu privire la modificarea ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, care va fi transmisă titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.

Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face înepând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Verificarea veridicităţii datelor cuprinse în cerere:

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În situaţia în care beneficiarii de ajutor pentru încălzire şi supliment pentru energie sunt şi beneficiari ai ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ai alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru toate beneficiile de asistenţă socială acordate.

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei încetează cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. În aplicarea art. 33 alin. (3) şi (4) din lege, recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire şi/sau supliment pentru energie se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, având la bază dispoziţia primarului, în care se indică suma datorată şi motivul constituirii debitului.

Aspecte specifice:

I. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

II. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

III. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
După înregistrarea cererii, în termen de 15 zile lucrătoare, Serviciul Ajutor Social va efectua obligatoriu ancheta socială la domiciliul titularului în vederea verificării veridicităţii datelor înscrise în cererea şi decalaraţia pe propria răspundere, precum şi în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac exepţie beneficiarii de ajutor social şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

IV. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi petrolieri:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi data efectuării plăţii acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

În vederea stabilirii dreptului se vor solicita următoarele acte doveditoare care atestă componenţa familiei, veniturile realizate, locuinţa si bunurile deţinute:

1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora, codul client al furnizorului și cod loc consum/POD;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
 • alte documente solicitate, după caz:

2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de alocaţie de stat;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • adeverinţă eliberată de Casa de Pensii sector 6 din care să reiasă dacă figurează cu dosar ( pentru persoanele care nu obțin venituri și au varsta de cel putin 40 ani);
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2021-2022 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul și membrii de familie sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei)
 • alte documente doveditoare, după caz.

3. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:

 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere deţinut de titular;
 • contractul de comodat deţinut de titular;
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 • alte documente solicitate, după caz.

4. Furnizorul de gaze sau se energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de către furnizor
Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, însă au reședința situată pe raza sectorului 6, se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor, certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale și adeverințele de venit eliberate de Administrația Finanțelor Publice.

Cererea împreună cu toate documentele necesare sau Cererea - PDF inteligent vor putea fi transmise, prin e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.comprin poștă la adresa: Str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, București sau pot fi depuse personal, la Sediul Direcției Protecție Socială Adulți din Str. Floare Roșie nr. 7A, Sector 6Centrul de Voluntariat Sector 6 din Bdul. Timișoara, nr. 21, Sector 6,  în intervalul orar: Luni, Marți, Joi și Vineri: 9.00-13.00, Miercuri: 13.00-18.00. pentru mai multe informații ne puteți contacta la nr. de tel.: 0376203744 si 0726316989.

Formulare

Tutorial pentru completarea cererii-declarație - PDF inteligent

Tutoriale pentru completarea cererii-declarație pentru acordarea ajutorului de căldură

În nume propriu

Reprezentantul unei familii

În numele persoanei îndreptățite

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului);
Telefon: 0376203744;
Adresa email: ajutorsocial@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001