ANUNȚ 02.05.2023

Precizări privind cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare acordate de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, conform prevederilor HG nr. 368/2023

Пояснения о суммах, условиях и механизме выдачи единовременных выплат, предоставляемых румынским государством иностранным гражданам или лицам без гражданства находящиеся в особом положении, прибывшие из зоны вооруженного конфликта в Украине, согласно Постановлению Правительства № 368/2023

vezi anunțul

Precizări privind decontarea cheltuielilor cu hrana și utilitățile pentru persoanele refugiate din Ucraina găzduite pe raza Sectorului 6, pentru luna aprilie

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță persoanele fizice care găzduiesc pe raza Sectorului 6 străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pe luna aprilie conform următoarei proceduri:

Persoanele fizice pot depune până cel târziu la data de 12 mai 2023, la sediul instituției situat în str. Floare Roșie nr.7A, sector 6 sau pe e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com o cerere  în care precizează numărul persoanelor găzduite în luna aprilie, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana. Cererea va fi însoțită de:

 1. o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
 2. copia actului de identitate al solicitantului;
 3. documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina:
  • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de solicitant;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  • actul de succesiune deţinut de solicitant;
  • contractul de închiriere deţinut de solicitant însoţit de dovada înregistrării contractului la ANAF;
  • contractul de comodat deţinut de solicitant însoţit de actul de identitate al proprietarului şi de actul de proprietate al acestuia.
 4. extras de cont al solicitantului;
 5. actele persoanelor găzduite.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Formularele pentru cerere și declarație pe proprie răspundere se găsesc, pentru a fi descărcate și completate, pe pagina Serviciului Ajutor Social.

În cerere solicitantul precizează dacă optează doar pentru încasarea sumelor prin virament bancar.

Cererile depuse după data de 12 mai 2023 nu vor fi luate în considerare.

Serviciul Ajutor Social poate efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în caz de suspiciuni.

Condiții de eligibilitate

 • cererea trebuie depusă de o persoană fizică;
 • cererea trebuie depusă pentru o locuință situată pe raza sectorului 6;
 • solicitantul trebuie să aibă un drept de folosință asupra locuinței în care a găzduit persoanele provenite  din zona conflictului armat din Ucraina, dovedită printr-un document (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație, contract de închiriere sau contract de comodat, alte tipuri de documente, după caz);
 • persoanele găzduite trebuie să provină  din zona conflictului armat din Ucraina.

Pentru informații suplimentare, ne puteți apela la numărul 021.9970, disponibil de luni până duminică în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Având în vedere modificările legislative ce vor intra în vigoare începând cu luna mai 2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 va afișa noile proceduri și modalități de sprijin financiar pentru refugiații ucraineni, în cel mai scurt timp de la data promulgării lor.

ANUNȚ (actualizat 01.03.2023) ref. la decontarea cheltuielilor cu hrana și cazare pentru refugiați

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6, persoane fizice, care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că pot depune cererile pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazare prevăzute la art.1 alin (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, conf. H.G. 494/08.04.2022.

Modelul de cerere poate fi descărcat de aici.

Cererea va fi însoțită de:

 • o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
 • copia actului de identitate al solicitantului;
 • documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina:
  • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de solicitant;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  • actul de succesiune deţinut de solicitant;
  • contractul de închiriere deţinut de solicitant însoţit de dovada înregistrării contractului la ANAF;
  • contractul de comodat deţinut de solicitant însoţit de actul de identitate al proprietarului şi de actul de proprietate al acestuia.
 • extras de cont al solicitantului;
 • actele persoanelor gazduite.

Atenție: Plata sumelor cuvenite se va realiza numai prin virament bancar!

Toate documentele menționate mai sus se pot depune online într-un singur email și  numai la adresa ajutorsocial@dgaspc6.com.

Documentele se por depune și fizic, la sediul din Floare Roșie nr. 7A -  Serviciul Ajutor Social, conform următorului program:

 • Luni, marți, joi și vineri: 09.00 – 13.00;
 • Miercuri: 13.00 – 18.30.

Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor pe luna precedentă.

NOTĂ DE INFORMARE

În conformitate cu prevederile Art.I, alin.3 din Legea nr.192/19.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, „În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

Conform prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

 1. Agricultură, vânătoare și servicii anexe;
 2. Silvicultură, cu excepția exploatării forestiere;
 3. Pescuit și acvacultură.

Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute anterior.
Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari, cu excepția serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a gradinilor botanice din subordinea universităților.

Conform prevederilor Legii nr.192/2018 ”Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.”
Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art.6 alin.(2)-(4)” din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
”Remunerarea activității desfășurate, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
”Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.”
”Pe baza situației primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia. Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.”
”Fac excepție persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, după aprobarea listei prevăzută la art.61 alin.(2).”

Astfel, este important ca persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, a căror activitate se desfășoară în domeniile menționate mai sus și care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza sectorului 6 să solicite, în scris, către Primăria Sectorului 6, respectiv către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (Serviciul Ajutor Social – ajutorsocial@dgaspc6.com), forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere, în vederea întocmirii planurilor de activități sezoniere, respectiv a Planului de activități pentru sezonul rece noiembrie 2018 - aprilie 2019 și a Planului de activități pentru sezonul cald mai 2019 - octombrie 2019, prin emiterea unei dispoziții a Primarului Sectorului 6 de aprobare a acestora.

Menționăm faptul că, în prezent sunt 10 persoane apte de muncă (3 bărbați și 7 femei), beneficiare de ajutor social, în baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Ajutor Social, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, sprijină categoriile de persoane aflate în dificultate prin consiliere şi orientarea către servicii, în vederea depăşirii situaţiilor în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel:

 • acordă venitul minim garantat, sub forma ajutorului social;
 • acordă alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale şi combustibili solizi/lichizi, precum şi supliment pentru consumul de energie termică, energie electrică, gaze naturale şi combustibili solizi/lichizi;
 • acordă ajutoare de urgenţă (pentru calamităţi naturale, incendii, accidente, pentru probleme medicale, pentru plata restanţelor înregistrate la furnizorii de utilităţi, precum şi ajutor pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea persoanelor neasigurate);
 • primeşte dosarele pentru decontarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea pentru cetăţenii străini sau apatrizii găzduiţi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina şi întocmeşte situaţiile centralizatoare pe care le transmite către I.S.U.B.I.F.

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiari:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este, în present,  de 598 lei .

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele: 
Persoana singura = 170 lei 
Familia formata din 2 persoane = 305 lei  
Familia formata din 3 persoane = 427 lei 
Familia formata din 4 persoane = 529 lei 
Familia formata din 5 persoane = 631 lei 
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu  0.073 x ISR = 44 lei. 

Acte necesare
vezi mai mult

 • Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social (model anexa nr.1 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare).
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei:
 • B.I. - buletin identitate
 • C.I. - carte de identitate
 • C.I.P - carte de identitate provizorie
 • Certificate de naştere ale copiilor;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat deces;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar;
 • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;
 • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională (Bd. Timişoara nr. 59);
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sector 6;
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă (acolo unde este cazul);
 • În cazul copiilor de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învaţământ organizată, potrivit legii, se va prezenta o declaraţie;
 • Talon şomaj;
 • Talon alocaţie de stat pentru copil;
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 • Adeverinţă eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6;
 • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social, precum şi alte beneficia salariale;
 • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Condiţii de acordare
vezi mai mult

 • Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se depun la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Floare Roşie nr.7A sau pe e-mail, la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com.

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:

 • să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos nu beneficiază de ajutor social.
Vezi lista

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social:

Bunurii mobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozitebancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii   

Terenuri/animaleşi/saupăsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.

După ce dosarul a fost întocmit, verificat, înregistrat se va trece la verificarea la domiciliul, reşedinţa sau la locul desemnat de solicitant, a situaţiei ce rezultă din actele doveditoare prezentate, în urma căreia se întocmeşte ancheta socială, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, care va fi semnată şi de solicitantul de ajutor social.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia, alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.74/2010, cu completările ulterioare, a burselor școlare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a stimulentului educațional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământ preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de H.G nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului național de protecție socială ”Bursa profesională” prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional,precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale, sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea dreptului la ajutorul social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa nr. 4 la normele metodologice.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul din bunurile cuprinse în lista de mai sus, nu pot beneficia de ajutor social.

Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social
vezi mai mult

Având în vedere faptul că ajutorul social se acordă pe baza de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare cu privire la componența și veniturile familiei, solicitantul ajutorului este obligat să depună toate documentele necesare la momentul solicitării ajutorului, pentru ca repectiva cerere-declarație (tipizat) să poată fi înregistrată;

Titularul ajutorului social mai are următoarele obligaţii:

 • să comunice în scris orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;

Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social au obligaţia să se prezinte la ALOFM Sector 6 la fiecare 6 luni, începând cu luna în care au obţinut dovada că sunt în evidența agenției teritoriale, pentru încadrarea în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta.   

În vederea acordării ajutorului social, una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiunii sau lucrări de interes local, fără a depăşi regimul normal de lucru, şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
Incapacitatea temporară de muncă sau pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă se dovedeşte cu următoarele acte:

 • decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • certificat emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
 • certificat medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medic expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidate şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii - Anexa nr.9;

Refuzul unui loc de muncă oferit, refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau refuzul de a se prezenta din 6 în 6 luni și ori de câte ori solicită ALOFM Sector 6, atrage încetarea dreptului la ajutorul social.

Familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social

Fac excepție persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social nu s-au prezentat la solicitarea ALOFM Sector 6 din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical eliberat de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist. Dovada neprezentării din motive medicale se prezintă la ALOFM Sector 6, în termen de 30 de zile de la eliberare.

Persoanele apte de muncă au obligația de a efectua activități sezoniere.Astfel, în scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

Conform prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

 1. Agricultură, vânătoare și servicii anexe;
 2. Silvicultură, cu excepția exploatării forestiere;
 3. Pescuit și acvacultură.
 4. Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute anterior.

Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari, cu excepția serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a gradinilor botanice din subordinea universităților.

Conform prevederilor Legii nr.192/2018 ”Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.”

Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.

Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art.6 alin.(2)-(4)” din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

”Remunerarea activității desfășurate, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

”Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.”

”Pe baza situației primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia. Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.”

”Fac excepție persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, după aprobarea listei prevăzută la art.61 alin.(2).”

Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.

Familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.

Pentru facilitarea angajării, precum şi a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare potrivit Cadrului naţional al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ALOFM Sector 6 recomandă,  în  cadrul  serviciilor  de  informare  şi  consiliere  profesională,  înscrierea  şi parcurgerea cursurilor programului educaţional «A doua şansă» reglementate prin metodologia privind organizarea programului, elaborată şi aprobată de către Ministerul Educaţiei. 

Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaţionale de tip «A doua şansă» conduce la încetarea dreptului la ajutorul social.

Familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.

Pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „«A  doua şansă» la o  distanţă mai mare de 5  km faţă de locuinţa acestora, autorităţile administraţiei publice locale asigură transportul acestora. Pentru fiecare persoană autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de decontarea transportului în limita sumei de 500 lei/persoană/ semestru şcolar.   Decontarea sumelor se realizează din bugetul Ministerului Muncii şi  Protecţiei  Sociale,  prin  Agenţia  Naţională  pentru  Plăţi  şi  Inspecţie  Socială  şi  APISMB.

De asemenea, la momentul efectuării anchetei sociale pentru verificarea datelor înscrise în actele doveditoare în vederea stabilirii dreptului, la domiciliul, reşedinţa sau la locul indicat de solicitant, se va întocmi, în dublu exemplar, o declarație de luare la cunoștință a documentelor ce urmează a fi prezentate periodic, ce va fi semnată atât de către reprezentantul DGASPC Sector 6, cât și de către solicitantul ajutorului.

Totodată, ALOFM Sector 6 are obligaţia de a comunica Serviciului Ajutor Social înregistrarea situaţiilor în care se constată refuzul unui loc de muncă oferit și/ sau de a participa la servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, neprezentarea beneficiarului la ALOFM, conform prevederilor legale și refuzul de a participa la cursurile programelor educaționale de tip ”A doua șansă”,  în vederea emiterii dispoziţiei de încetare a dreptului.

De asemenea, verificarea  situaţiei  de  încetare  a activității se  face  cu  sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă, pe baza Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor.    

Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea, reluarea şi încetarea plăţii ajutorului social
vezi mai mult

Modificarea cuantumului ajutorului social, se face în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

În cazul în care au intervenit modificări, se întocmeşte referatul privind modificarea cuantumului ajutorului social, în vederea emiterii dispoziţiei de primar, care va fi transmisă petentului pentru aducerea la cunoştinţă, în termen de 15 zile de la data când a fost emisă.

Suspendarea dreptului la ajutorul social se face prin dispozitie scrisă a primarului în situația în care beneficiarul nu a îndeplinit obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.

Reluarea se face prin dispoziție a primarului, începând cu luna următoare îndeplinirii condiţiilor care au dus la suspendarea plăţii ajutorului social.

Încetarea dreptului ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una din următoarele situaţii:

 • în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege;
 • în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate și în termen de 3 luni de la data suspendării plății nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute la art.6 alin. (2);
 • dacă în urma verificărilor se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
 • în cazul în care pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii referitoare la membrii familiei sau veniturile realizate.
 • în cazul în care se constată refuzul unui loc de muncă oferit și/ sau de a participa la servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională. (în acest caz agenția teritorială comunică primarului înregistrarea respectivei situații),
 • refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere,
 • refuzul de a participa la cursurile programelor educaționale de tip ”A doua șansă”
 • în cazul în care, după verificarea periodică se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate de titular în termen de 15 zile;
 • după finalizarea perioadei de prelungire a acordării ajutorului social prevăzute la art. 6^3; i) în cazul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu înainte de finalizarea perioadei de 6 luni prevăzute la art. 6^3,
 • în cazul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu înaintea finalizării perioadei de 6 luni prevăzută la art.6^3.

Baza legislativă
vezi mai mult

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Familiile care au în întretinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învatământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învatamant, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 633,90 lei.
Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.

Acte necesare
vezi mai mult

 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;
 • În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
 • Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopţie;
 • Pentru copilul dat în plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului;
 • În cazul în care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberată de serviciul autoritate tutelară;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Adeverinţa de elev;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6  (str. Popa Tatu nr. 7) din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere- în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;
 • Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
 • Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
 • Ultimul talon alocaţie de stat
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Orice alte acte pentru dovedirea componenţei familiei şi veniturile realizate de membrii familiei;

Condiţii de acordare
vezi mai mult

Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.

Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se va efectua ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, se face prin dispoziţia scrisă a primarului, începând cu luna depunerii cererii.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
vezi mai mult

Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă –ISR (începând cu data de 01.03.2023 este de 598 lei), după cum urmează:

Pentru familia formată din soţ, soţie si copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună:

 • în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 239,20 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
      * 0, 1640  x  ISR =99 lei pentru familia cu un copil;
      * 0, 3280  x  ISR =197  lei pentru familia cu 2 copii;
      * 0, 4920  x  ISR = 295  lei pentru familia cu 3 copii;
      * 0, 6560  x  ISR =393  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
 • în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 239,20 lei si 633,90 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
      * 0, 1500  x  ISR =90  lei pentru familia cu un copil;
      * 0, 3000 x  ISR =  180  lei pentru familia cu 2 copii;
      * 0, 4500  x  ISR =270  lei pentru familia cu 3 copii;
      * 0, 6000  x  ISR =359  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta,

 • în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 239,20 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
      * 0, 214  x  ISR =128  lei pentru familia cu un copil;
      * 0, 428  x  ISR =256  lei pentru familia cu 2 copii;
      * 0, 642  x  ISR =384  lei pentru familia cu 3 copii;
      * 0, 856  x  ISR =512  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
 • în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează intre 239,20 lei si 633,90 lei, cuantumul alocaţiei este:
      * 0, 204 x  ISR = 122  lei pentru familia cu un copil;
      * 0, 408 x  ISR = 244  lei pentru familia cu 2 copii;
      * 0, 612  x  ISR =366  lei pentru familia cu 3 copii;
      * 0, 816  x  ISR =488  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei
vezi mai mult

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţită de acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate (model anexa nr.1 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare).

În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei, ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței se produce ulterior aprobării unui din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1a. la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acte doveditoare privind componența familiei:

 • Pentru cetățenii români: B.I.buletin de identitate; C.I.carte de identitate; C.I.P.carte de identitate provizorie (copie și original);
 • Pentru cetățenii străini sau apatrizi:C.I.carnet de identitate; L.S.T.legitimație de ședere temporară (copie și original).
 • Certificate de naștere ale copiilor (copie și original);
 • Certificat de căsătorie (copie și original);
 • Certificat de deces, acolo unde este cazul (copie și original);
 • Hotărâre judecătorească privind stabilirea domiciliului minorului și a pensiei de întreținere conform prevederilor Codului Familiei, pentru persoanele care au copii rezultați din relații de căsătorie sau de concubinaj și sunt recunoscuți (copie și original);
 • Hotărârea judecătorească de adopție, pentru copilul dat spre adopție ( copie și original);
 • Hotărârea comisiei privind protecția copilului, pentru copilul dat în plasament (copie și original);
 • Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/ă preventive pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execute o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor, însoțită de o adeverință eliberată de către penitenciar (copie și original);
 • Adeverință eliberată de asociația de proprietari, în care să se menționeze numărul persoanelor care locuiesc în imobilul respective, numele și prenumele acestora.

Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii:

 • Adeverință de salariu în care să se menționeze venitul net obținut, precum și alte beneficii de natură salarială (original)
 • Talon șomaj, talon pensie, talon indemnizații, decizie de pensionare

Alte documente:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap;

Acte doveditoare privins situația școlară a copiilor:

 • Adeverință școlară din care să reiasă situația școlară a elevului (de specificat dacă a promovat anul școlar anterior și numărul de absențe nemotivate înregistrate);

Locuința se dovedește cu următoarele acte:

 • Contract de vânzare-cumpărare cu sau fără clauză de întreținere/ habitație, actul de succesiune, contract de închiriere, contract de comodat, împuternicire legală întocmită de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.

Pentru persoanele ale căror domicilii se află pe raza altei unități administrativ teritoriale:

 • Certificat fiscal (DGITL), adeverință de venit (ANAF) și adeverinta de negație (DGASPC).
 • Orice alte acte doveditoare privind componența, bunurile și veniturile realizate de familie.

Totodată, solicitantul trebuie să completeze un angajament de plată la solicitarea dreptului, precum și o declarație prin care ia la cunoștință de obligațiile pe care le are în vederea menținerii dreptului.

Responsabilul de caz solicită instituțiilor publice următoarele documente:

 • certificat de atestare fiscală eliberat prin programul AvanTax inițial și la fiecare 6 luni;
 • adeverinţă de venit eliberată prin programul PatrimVen, din 3 în 3 luni;
 • adeverinţă eliberată de către Casa Locală de Pensii, din care să reiasă dacă figurează în evidenţă cu dosar de pensie (unde este cazul), conform Legii nr. 263/2010, art. 68 pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani, la fiecare 6 luni;

La depunerea dosarului, adeverința de elev trebuie să menţioneze dacă respectivul copil a promovat anul şcolar anterior.

Toate documentele de venit depuse la dosar trebuie să reflecte veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia, alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioarea, ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor școlare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a stimulentului educațional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământ preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de H.G nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului național de protecție socială ”Bursa profesională” prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional,precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa nr.4 la normele metodologice.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul din bunurile cuprinse în lista de mai sus, nu pot beneficia de alocaţie pentru susţinerea familiei.
vezi lista

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Bunuri mobile*

1

Motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri/crecătorii animale sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

În această situație, dacă unul dintre copii, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, finalizează cursurile învățământului general obligatoriu și nu a împlinit vârsta de 18 ani, ori absențele înregistrate și nemotivate depășesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Când unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale ori absențele înregistrate și nemotivate depășesc numărul de 20/semestru, alocația se poate solicita și pentru acesta, numai după începerea anului școlar următor, respectiv după începerea semestrului următor.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

În această situație, Serviciul Ajutor Social va solicita o dovadă secretariatului comisiei pentru protecția copilului, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ prevăzută de lege.

După verificarea cererii privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei precum şi a actelor doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se întocmeşte un dosar, iar cererile vor fi înregistrate la registratura D.G.A.S.P.C sector 6, precum şi într-un registru special la Serviciul Ajutor Social.

După ce dosarul a fost verificat şi înregistrat, se trece la efectuarea anchetei sociale (în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii) pentru verificarea datelor înscrise în actele doveditoare, la domiciliul, reşedinţa sau la locul indicat de solicitant (Anexa nr.2 a Normelelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G.R. nr.38/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

De asemenea, la momentul efectuării anchetei sociale pentru verificarea datelor înscrise în actele doveditoare în vederea stabilirii dreptului, la domiciliul, reşedinţa sau la locul indicat de solicitant, se va întocmi, în dublu exemplar, o declarație de luare la cunoștință a documentelor ce urmează a fi prezentate periodic, ce va fi semnată atât de către reprezentantul DGASPC Sector 6, cât și de către solicitantul ajutorului.

După completarea dosarului se întocmeşte referatul cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, care stă la baza emiterii dispoziţiei de primar. Dispoziţia primarului de stabilire/respingere a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei se comunică în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei.

Dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii.

Dreptul la alocație poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social, caz în care se completează același formular de cerere. În situația în care familia beneficiară de ajutor social, solicită ulterior stabilirii acestui drept și alocația pentru susținerea familiei, aceasta se acordă luând în considerare documentele doveditoare depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutorul social privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia. Dispoziția primarului va conţine acordarea ambelor drepturi.

Dispoziţia primarului de stabilire a dreptului la alocaţie se transmite Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti, însoţită de copia cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, până la data de 5 ale lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou.

Obligaţiile titularului de alocaţie pentru susţinerea familiei
vezi mai mult

Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are următoarele obligaţii:

 • să comunice în scris orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta. Comunicarea este însoțită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.

În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite.

Modificările intervenite se verifică prin ancheta socială după care se va emite o nouă dispoziţie de către primar referitoare la noul cuantum, care va fi comunicată Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti, însoţită de o anchetă socială, până la data de 5 ale lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou.

Cuantumul modificat se acordă cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială sau, după caz, celei în care au intervenit modificările.

În situaţia în care în urma efectuării anchetei sociale se constată modificări cu privire la componenţa familiei şi/ sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în termen de maxim 15 zile, sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocaţiei, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.  În situaţia când unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, alocaţia se poate solicita şi pentru acesta, numai după începerea anului şcolar următor, respectiv după începerea semestrului următor.

Suspendarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei
vezi mai mult

Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele:

 1. pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial;
 2. agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări;
 3. pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;
 4. absenţele înregistrate şi nemotivate de un copil din familia beneficiară depăşesc numărul de 20;

În situaţia în care se constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate, A.P.S.M.B solicită D.G.A.S.P.C.sector 6- Serviciul Ajutor Social, verificarea situaţiei, prin anchetă socială. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la agenţia teritorială.

Suspendarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale.

Reluarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei
vezi mai mult

Reluarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei se face în următoarele situaţii:

 1. cu luna următoare încetării măsurii plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial, în situaţia revenirii în familia pentru care s-a stabilit iniţial la alocaţie;
 2. cu luna următoare celei în care, după verificarea situaţiei, prin ancheta socială, de către, D.G.A.S.P.C. sector 6-Serviciul Ajutor Social, se comunică agenţiei teritoriale îndeplinirea de către beneficiari a condiţiilor de acordare prevăzute de lege;
 3. cu luna următoare celei în care s-a primit evidenţa electronică de la inspectoratele şcolare cu situaţia privind absenţele şcolare nemotivate.

Reluarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale.

Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
vezi mai mult

Dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei încetează în situaţiile în care:

 • beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege;

Încetarea se face prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere şi se transmite la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti, până la data de 5 ale lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou-Anexa nr.4.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului la alocaţie în termenul de prescripţie, stabilit de lege pentru creanţele bugetare.

Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie se face de către A.P.I.S.M.B., prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.

Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.

Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului.

Baza legislativă
vezi mai mult

 • Legea nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat

Supliment pentru energie

Măsură care are drept scop sprijinul financiar, suportat din bugetul de stat și/sau după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsat de 16 ani.

Beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie: familia sau persoana singură.

Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire şi al suplimentului pentru energie prevăzute la art. 1 are obligaţia de a menţiona componenţa familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client şi locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.

Acte necesare
vezi mai mult

În vederea stabilirii dreptului se vor solicita următoarele acte doveditoare care atestă componenţa familiei, veniturile realizate, locuinţa si bunurile deţinute:

1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora, codul client al furnizorului și cod loc consum/POD;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
 • alte documente solicitate, după caz:

2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de alocaţie de stat;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • adeverinţă eliberată de Casa de Pensii sector 6 din care să reiasă dacă figurează cu dosar ( pentru persoanele care nu obțin venituri și au varsta de cel putin 40 ani);
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2021-2022 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul și membrii de familie sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei)
 • alte documente doveditoare, după caz.

3. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:

 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere deţinut de titular;
 • contractul de comodat deţinut de titular;
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 • alte documente solicitate, după caz.

4. Furnizorul de gaze sau se energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de către furnizor

Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, însă au reședința situată pe raza sectorului 6, se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor.

Cererea împreună cu toate documentele necesare sau Cererea - PDF inteligent vor putea fi transmise, prin e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.comprin poștă la adresa: Str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, București sau pot fi depuse personal, la Sediul Direcției Protecție Socială Adulți din Str. Floare Roșie nr. 7A, Sector 6

Pentru cererea-declaraţia pe propria răspundere transmisă de către titular prin poştă/online care nu are ataşate toate documentele, stabilirea dreptului se face ținînd cont de data ultimului document obţinut, prevederile paragrafului anterior rămânând valabile.
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarul de ajutor social și/sau pentru familia beneficiară de alocație pentru susținerea familiei se face cu condiția ca la data depunerii cererii familia să fie în plată a cel puțin unuia dintre drepturile la ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familie și se acordă luând în considerare documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acestora, depuse de titular pentru acordarea respectivelor drepturi. Formularul de cerere este cel prevăzut la art.18 alin.(5) din Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se emit o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece. Dispozițiile primarului conțin numele și prenumele titularului, cuantumul ajutorului pentru încălzire și perioada de acordare a acestuia.Dispoziția primarului se transmite titularului în termen de 5 zile de la emitere.

După emiterea dispoziţiilor se întocmeşte situaţia centralizatoare care se va transmite în scris şi în format electronic la:

 1. furnizor
 2. Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

Serviciul Ajutor Social va transmite rapoarte statistice pentru fiecare modalitate de încălzire a locuinţei la solicitarea Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în luna decembrie, în luna aprilie și la solicitarea APISMB.

Pe baza situaţiei centralizatoare şi a facturilor reprezentând consumul, furnizorii întocmesc borderoul centralizator pentru certificare, care se transmite Primăriei sector 6 prin intermediul Serviciului Ajutor Social, acesta reprezentând document de plată.

După certificare, borderoul se transmite în termen de 5 zile Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, în vederea decontării.

Conditii de eligibilitate
vezi mai mult

Conditii de eligibilitate pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, în baza prevederilor Legii nr. 226/2021:

1. Condiții legate de situația locativă:

Art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.226/2021-locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă, denumită în continuare locuinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia acesta exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau de reşedinţă şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială
Art.3 alin.(1) lit.l) din Legea nr.226/2021 titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a măsurilor prevăzute la lit. h) şi i), solicită acordarea acestora şi poate fi, după caz: proprietarul locuinţei,succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
Art.8 alin.(1) din Legea nr.226/2021  Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

2. Condiții legate de nivelul venitului obținut de familie/persoana singură:

Art.7 alin.(2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.
Art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.226/2021-persoana singură este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată; În baza acestui articol, studenții, care se află în întreținerea părinților, nu pot beneficia de prevederile Legii nr.226/2021.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001: La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 1. alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 6. sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
 7. veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.
  (la data 14-nov-2018 Art. 8, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 96/2018 )
 9. sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Condiții legate de bunurile deținute:

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Lista este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
vezi lista

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Bunuri mobile*

1

Motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri/crecătorii animale sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului sectorului 6 după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se emit o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 1. în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 2. în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 3. în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 4. în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 5. în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 6. în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 7. în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 8. în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 9. în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
 10. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
 11. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea menționată anterior, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment penrtru energie, în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utiliate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Modul de stabilire şi acordare a ajutorului
vezi mai mult

I. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

II. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

III. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
După înregistrarea cererii, în termen de 15 zile lucrătoare, Serviciul Ajutor Social va efectua obligatoriu ancheta socială la domiciliul titularului în vederea verificării veridicităţii datelor înscrise în cererea şi decalaraţia pe propria răspundere, precum şi în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac exepţie beneficiarii de ajutor social şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

IV. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi petrolieri:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi data efectuării plăţii acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
vezi mai mult

În cazul în care, după verificare cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi a documentelor prezentate se constată faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile legale de acordare, se redactează dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei motivată privind respingerea cererii.

Totodată, în situaţia în care familia sau persoana singură refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

Obligaţia titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a comunica în scris, Serviciului Ajutor Social, în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.

Modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței:
Comunicarea modificării intervenite se va face prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere, însoţită de documentele care atestă modificarea semnalată. 

După verificarea cererii şi a documentelor prezentate se emite o nouă dispoziţie cu privire la modificarea ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, care va fi transmisă titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.
Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face înepând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Verificarea veridicităţii datelor cuprinse în cerere:
vezi mai mult

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În situaţia în care beneficiarii de ajutor pentru încălzire şi supliment pentru energie sunt şi beneficiari ai ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ai alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru toate beneficiile de asistenţă socială acordate.

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei încetează cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. În aplicarea art. 33 alin. (3) şi (4) din lege, recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire şi/sau supliment pentru energie se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, având la bază dispoziţia primarului, în care se indică suma datorată şi motivul constituirii debitului.

Baza legislativă
vezi mai mult

 • Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare;

Acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor (auto, feroviare).
vezi mai mult

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se face de către un membru al familiei sau persoana singură care se află în una din situaţiile de mai sus, care se înregistrează la D.G.A.S.P.C Sector 6.

Acte necesare:

 • Acte de identitate ale persoanei/membrilor de familie;
 • Certificate de naștere pentru copii;
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre judecătorească definitivă de divorț/Certificat de deces soț/soție;
 • Hotărâre definitivă de încredințare a minorilor și/sau stabilire pensie alimentară;
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară și dacă beneficiază de tichete de masă (nr. și valoarea acestora);
 • Talon de pensie/șomaj;
 • Talon orice tip de indemnizație;
 • Talon alocație de stat;
 • Adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru persoanele peste 18 ani, fără ocupaţie, apte de muncă) sau Certificat medical de constatare a capacității de muncă emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (pentru persoanele aflate în incapacitate de muncă);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Proces verbal încheiat de autoritatea competentă care să constate starea de fapt a producerii calamității, incendiului sau accidentului;
 • Declarația solicitantului prin care declară că locuința nu este asigurată;
 • Justificarea stării de necesitate (să nu dețină unul din bunurile cuprinse în anexa 1 la H.C.L. sector 6 nr.20/2021);
 • Actul de proprietate al locuinței;
 • Orice alte acte necesare soluționării cazului.

Ajutorul pentru situații de necesitate se poate solicita în maximum 12 luni de la data evenimentului și doar pentru o locuință situată pe raza sectorului 6.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului pentru ajutorul de urgență sus menționat este de 3 luni de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data  luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului solicitat.

Suma care se acordă este de 2000 lei.

După ce a fost înregistrată, cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se repartizează Serviciului Ajutor Social, în vederea efectuării anchetei sociale, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile singure.

După întocmirea dosarului de ajutor de urgenţă (cererea + ancheta socială + acte justificative), se întocmeşte referatul care stă la baza dispoziţiei de acordare a acestui tip de ajutor.

După ce s-a emis dispoziţia de acordare, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar, Buget și Salarizare, pentru întocmirea statului de plată, cât şi solicitantului.

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru problemele medicale.
vezi mai mult

Se acordă ajutoare de urgenţă pentru probleme medicale, certificate în acest sens de medicul specialist. Astfel, acest tip de ajutor se acordă pentru efectuarea de operaţii chirurgicale, tratamente, investigaţii de specialitate, achiziţionarea de dispozitive medicale, de tratamente, alte situaţii.

Acte necesare:

 • Acte de identitate ale persoanei/membrilor de familie;
 • Certificate de naștere pentru copii;
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre judecătorească definitivă de divorț/Certificat de deces soț/soție;
 • Hotărâre definitivă de încredințare a minorilor și/sau stabilire pensie alimentară;
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară și dacă beneficiază de tichete de masă (nr. și valoarea acestora);
 • Talon de pensie/șomaj;
 • Talon orice tip de indemnizație;
 • Talon alocație de stat;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru persoanele peste 18 ani, fără ocupaţie, apte de muncă) sau Certificat medical de constatare a capacității de muncă emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (pentru persoanele aflate în incapacitate de muncă);
 • Facturi proforme, reţete medicale, scrisori medicale;
 • Adeverință medicală din care să reiasă dacă persoana singură este aptă de muncă sau un membru al familiei, fără loc de muncă, este apt de muncă;
 • Orice alte acte necesare soluționării cazului.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului pentru ajutorul de urgență sus menționat este de 3 luni de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului solicitat.

După ce a fost înregistrată, cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se repartizează Serviciului Ajutor Social, în vederea efectuării anchetei sociale, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile singure.

După întocmirea dosarului de ajutor de urgenţă (cererea + ancheta socială + acte justificative), se întocmeşte referatul care stă la baza dispoziţiei de acordare a acestui tip de ajutor.

După ce s-a emis dispoziţia de acordare, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar-Buget, pentru întocmirea statului de plată, cât şi solicitantului.

În situația în care suma menționată pe actul medical/factura proformă este de până la 1.000 lei se acordă suma menționată pe documentul respectiv.

În situația în care suma menționată pe actul medical/factura proformă depășește limita maximă de acordare a acestui tip de ajutor se acordă suma de 1.500 lei.

Acest ajutor de urgență se va acorda doar pentru acoperirea costurilor acelor acte/investigații/tratamente medicale pentru care s-a solicitat respectivul sprijin financiar. În situația în care costul procedurii/dispozitivului/tratamentului medical s-a modificat de la data solicitării la data achiziționării acestuia, în sensul scăderii acestora, sumele rămase vor fi cheltuite pe alte proceduri/dispozitive/tratamente doar după înformarea în scris, în prealabil, a Serviciului Ajutor Social, care-și va da acordul pe respectiva notă de informare sau vor fi restituite, după caz. In această situație Serviciul Ajutor Social va întocmi un referat de restituire a sumelor către Serviciul Financiar, Buget și Salarizare.

În toate cazurile, în care se solicită achiziționarea unui dispozitiv/tratament un reprezentant al Serviciului Ajutor Social va însoți beneficiarul, la momentul ridicării sumelor acordate, în vederea achiziționării dispozitivului/tratamentului medical.

În toate cazurile în care se solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru achitarea tratamentului medical, solicitantul va prezenta spre decontare bonurile fiscale.

În maxim 60 de zile de la primirea ajutorului de urgenta, beneficiarul acestuia se obligă să justifice sumele primite.

Acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social.
vezi mai mult

În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure, pot depune cerere pentru acordarea ajutorului de înmormântare, următoarele persoane:

 • soţul sau soţia supravieţuitoare;
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, în copie:

 • certificatul de deces;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea, chitanțe (în original).

Cererea însoţită de actele doveditoare se înregistrează la D.G.A.S.P.C Sector 6- Serviciul Ajutor Social.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului pentru ajutorul de urgență sus menționat este de 3 luni de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului solicitat.

După întocmirea dosarului de ajutor de înmormântare (cererea + acte justificative), se întocmeşte referatul care stă la baza dispoziţiei de acordare acestui tip de ajutor.

După ce s-a emis dispoziţia, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar, Bugetși Salarizare pentru întocmirea statului de plată, cât şi solicitantului.

Ajutorul pentru înmormântare se acordă o singură dată, iar suma acordată este de 2.000 lei.

Valoarea facturilor cu serviciul funerar trebuie să fie minim în sumă de 1000 lei, iar factura trebuie să fie eliberată pe numele solicitantului ajutorului de înmormântare.

Ajutorul de înmormântare se poate solicita în maximum 12 luni de la data decesului.

Acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul defuncților care nu au avut calitatea de asigurat, exceptați de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
vezi mai mult

Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte:

 • certificat de deces (original şi copie xerox);
 • adeverinţă eliberată de către Casa Locală de Pensii Sector 6 din care să rezulte dacă persoana decedată a avut calitatea de pensionar şi dacă s-a acordat ajutor de deces pentru defunct, persoană neasigurată (conf. art.126 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare);
 • adeverinţă eliberată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti din care să rezulte dacă persoana decedată a avut calitatea de asigurat;
 • adeverinţă de salariat în care se va specifica dacă solicitantul sau membrii familiei a/au beneficiat de ajutor de înmormântare;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea, chitanțe (în original).

Ajutorul de înmormântare se acordă în cazul în care persoana decedată a avut Pot beneficia de ajutorul pentru înmormântare numai persoanele care au avut ultimul domiciliu legal pe raza sectorului 6, până la data decesului.

Ajutorul de înmormântare nu se acordă în cazul în care persoana decedată a avut calitatea de asigurat înregistrat la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau OPSNAJ, la data decesului.

Ajutorul de înmormântare nu se mai acordă în cazul în care a beneficiat de ajutor pentru înmormântare de la altă instituţie de stat sau privată.

Ajutorul pentru înmormântare se acordă o singură dată, iar suma acordată este de 2.000 lei.

Valoarea facturilor cu serviciul funerar trebuie să fie minim în sumă de 1000 lei, iar factura trebuie să fie eliberată pe numele solicitantului ajutorului de înmormântare.

Ajutorul de înmormântare se poate solicita în maximum 12 luni de la data decesului.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului pentru ajutorul de urgență sus menționat este de 3 luni de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului solicitat.

Cererea însoţită de actele doveditoare se înregistrează la D.G.A.S.P.C Sector 6- Serviciul Ajutor Social.

După întocmirea dosarului de ajutor de înmormântare (cererea + acte justificative), se întocmeşte referatul care stă la baza dispoziţiei de acordare acestui tip de ajutor.

După ce s-a emis dispoziţia, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar, Buget și Salarizare pentru întocmirea statului de plată, cât şi solicitantului.

Acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități de strictă necesitate sau către asociația de locatari/proprietari (la întreținere, energie electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi), care le percep în situații de incapacitate financiară obiectivă.
vezi mai mult

Pentru a beneficia de prezentul ajutor de urgență, persoanele sau familiile care se găsesc în situația de dificultate, trebuie să prezinte restanțe acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități de strictă necesitate (energie electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi). Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se întocmește de către persoana singură / membru familie, care se regăsește într-una din situaţiile de mai sus sau reprezentant legal și se înregistrează la Registratura D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Acte necesare:

 • Acte de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie;
 • Certificate de naștere (pentru copii sub 14 ani);
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre judecătorească definitivă de divorț (sau Certificat grefă privind dovada existenței pe rolul instanței de judecată a acțiunii de divorț)/Certificat de deces soț/soție;
 • Hotărâre judecătorească definitivă de încredințare minor și/sau stabilire pensie alimentară (sau Certificat de grefă privind dovada existenței pe rolul instanței de judecată a acțiunii de încredințare minor);
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară și dacă beneficiază de tichete de masă (nr. și valoarea acestora);
 • Talon de pensie/șomaj;
 • Talon orice tip de indemnizație;
 • Adeverință emisă de Casa Locală de Pensii Sector 6;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru persoanele peste 18 ani, fără ocupaţie, apte de muncă) sau Certificat medical de constatare a capacității de muncă emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (pentru persoanele aflate în incapacitate de muncă);
 • Adeverință emisă de Asociația de Proprietari/Locatari cu debitele restante (defalcat, consum fără penalități)/ Facturi sau Notificări/Înștiințări emise de furnizorii publici de servicii (Enel, Distrigaz, Apanova, Urban) cu privire la restanțele înregistrate (consum fără penalități);
 • Extras de cont al furnizorului;
 • Dovada de domiciliu (contract de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat), cu excepția în care proprietarul locuinței este decedat;
 • Adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă persoanele care locuiesc la respectivul imobil;
 • Declarație prin care își exprimă acordul de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, precum și acordul de a participa la cursuri de formare profesională;
 • Orice alte documente necesare soluționării cazului.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului de analizare a eligibilității acordării ajutorului de urgență este de 3 luni, de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului de urgență solicitat.

Suma acordată pentru familie/persoană singură - privind prezentul ajutor de urgență - este de până la 1.500 lei, reprezentând un procent de 50% din restanța înregistrată.

Notă: Restanța înregistrată de către persoana singură/familie către asociația de proprietari/furnizori publici de servicii de strictă necesitate să nu depășească suma totală de 3.000 lei (consum fără penalități).

În cazul în care există mai multe restanțe înregistrate (atât către asociația de proprietari/locatari cât și către furnizori publici de servicii de strictă necesitate), ajutorul de urgență se acordă pentru toate tipurile de restanțe înregistrate, doar în situația în care suma totală acordată nu depășește valoarea de 1500 lei.  

După ce a fost înregistrată, cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se repartizează Serviciului Ajutor Social, în vederea efectuării anchetei sociale, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familia/persoana singură.

După constituirea dosarului de ajutor de urgenţă (cerere + ancheta socială + acte justificative), se întocmeşte referatul (de către Serviciul Ajutor Social) cu propunere de acordare a ajutorului de urgență, care stă la baza emiterii dispoziţiei scrisă a Primarului, de acordare a acestui tip de ajutor.

După emiterea dispoziţiei de acordare, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar-Buget (pentru întocmirea ștatului de plată) cât şi solicitantului.

Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență pentru persoanele sau familiile care se află într-o situație de dificultate generată de restanțele acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități, se vor vira direct în conturile asociației de proprietari/locatari sau furnizorilor publici de servicii de strictă necesitate (cu specificația codului de client).

Ajutorul de urgență nu se acordă - fiind redactat un răspuns scris către solicitant (în termenul legal) în care se motivează respingerea cererii - în următoarele situații:

 • refuzul persoanei singure/membrilor de familie de a prezenta documente justificative sau prezentarea incompletă a acestora;
 • refuzul persoanei singure/membrilor de familie de a furniza informații în vederea întocmirii anchetei sociale;
 • neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Beneficiarii ajutoarelor de urgenţă: familia sau persoana singură.

Ajutoarele de urgenţă se acordă în limita fondurilor alocate în acest scop de la bugetul local prin intermediul Serviciului Ajutor Social, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul legal situat pe raza sectorului 6, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • se află într-una din situaţiile deosebite menţionate în lista cu situaţiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, Anexă la H.C.L. Sector 6 nr.6/27.01.2023;
 • au domiciliul legal situat pe raza sectorului 6 în ultimele 12 luni sau au avut domiciliul legal situat pe raza sectorului 6 (în cazul persoanelor decedate);
 • nu au beneficiat în cursul anului calendaristic de un alt ajutor de urgenţă acordat în temeiul hotărârii menţionate mai sus (sau în cazul solicitării ajutorului de urgență menționat la pct.4 din Anexa la H.C.L.Sector 6 nr.6/27.01.2023, nu au beneficiat în același an de prevederile H.C.L. Sector 6 nr.183/2002);
 • ajutorul de urgență se acordă o singura dată pe an, cu excepția ajutorului pentru înmormântare și a ajutorului pentru situații de necesitate care se acordă o singură dată (și numai în cazul în care data de înregistrare a cererii prin care se solicită acordarea ajutorului nu depășește 12 luni de la producerea evenimentului);
 • necompletarea dosarului cu actele solicitate sau expirarea documentelor prezentate într-un interval de 3 luni de la depunere, atrage închiderea cazului prin întocmirea unui raport de închidere caz, urmând ca solicitantul să fie înștiințat cu privire la neacordarea ajutorului solicitat;
 • veniturile medii nete pe membru de familie să fie de până la 1300 lei/membru și de până la 1600  lei pentru persoana singură, (pentru ajutoarele de urgență prevăzute la pct.2 și 4 în Anexa H.C.L. Sector 6 nr.06/27.01.2023) și până la nivelul salariului minim net pe economie (pentru ajutorul de urgență prevăzut la pct.1 din Anexa H.C.L. Sector 6 nr.6/27.01.2023), și nelimitat pentru ajutorul pentru înmormântare prevăzut la pct.3 din Anexa H.C.L. Sector 6 nr.6/27.01.2023.

Ajutoarele de urgenţă se acordă prin dispoziţia scrisă a Primarului Sectorului 6, care are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţită de acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile, precum şi o evaluare a situației, sub forma anchetei sociale efectuată de către Serviciul Ajutor Social, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. (excepție pentru ajutorul pentru înmormântare).

La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei şi, după caz, ale persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia, alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii prevăzute de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioarea, ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.74/2010, cu completările ulterioare, burselor școlare, a sumelor acordate în baza art.51 alin.2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a stimulentului educațional oferit conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învațamântul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată.

Stabilirea dreptului la acordarea ajutoarelor de urgență se realizează ţinându-se seama și de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr.6/27.01.2023.
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul din bunurile cuprinse în lista de mai sus, nu pot beneficia de acordarea de ajutoare de urgență.(excepție pentru ajutorul pentru înmormântare).

Unei persoane singure/familii, i se poate acorda pe parcursul unui an, în condițiile prezentei proceduri de lucru, un singur ajutor de urgență din cele prevăzute în H.C.L. Sector 6 nr. 6/27.01.2023.

Beneficiarul acordării ajutorului de urgență, apt de muncă, va trebui să presteze acțiuni și lucrări de interes local, conform HCL Sector 6 nr. 317/18.12.2018 (excepție pentru ajutorul pentru înmormântare);

Beneficiarul ia la cunoștință, la sediul instituției sau la efectuarea anchetei sociale, de faptul că în situația în care devine beneficiar al ajutorului de urgență se obligă să presteze acțiuni sau lucrări de interes local și/sau să participe la cursuri de formare profesională în vederea reinserției sociale;
Astfel, se va identifica  persoana aptă de muncă care va presta acțiuni sau lucrări de interes local și se va obține consimțământul scris al acesteia;

Activități desfășurate de responsabilul de caz:

 • Informare solicitant - la sediul instituției sau la efectuarea anchetei sociale - prin care ia la cunoștință că în situația în care devine beneficiar al tipurilor de beneficii de asistență socială menționate acordate de la bugetul local, se obligă să presteze acțiuni sau lucrări de interes local.
 • Identificarea persoanei aptă de muncă care vapresta acțiuni sau lucrări de interes local și obținerea consimțământului scris;

Neprezentarea persoanei aptă de muncă, după două convocări, sau refuzul nejustificat de a presta acțiuni și lucrări de interes local conduce:

 1. la încetarea acordării beneficiilor de asistență socială menționate în prezentul proiect, cu luna următoare constatării refuzului;
 2. obligativitatea de a efectua orele de muncă restante, în situația în care va accesa din nou beneficiile de asistență socială acordate de la bugetul local.

Baza legislativă
vezi mai mult

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.L. S6 nr. 6/27.01.2023 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2023 în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Beneficiari:
Persoanele fizice care găzduiesc cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea.

Acte necesare
vezi mai mult

Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la sediul instituției situat în str. Floare Roșie nr.7A, sector 6 sau pe e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, însoțită de:

 1. o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
 2. copia actului de identitate al solicitantului;
 3. documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina:
  • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de solicitant;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  • actul de succesiune deţinut de solicitant;
  • contractul de închiriere deţinut de solicitant însoţit de dovada înregistrării contractului la ANAF;
  • contractul de comodat deţinut de solicitant însoţit de actul de identitate al proprietarului şi de actul de proprietate al acestuia.
 4. extras de cont al solicitantului;
 5. actele persoanelor gazduite.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

Cererile depuse după primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluționează în luna următoare.

În cerere solicitantul precizează dacă optează doar pentru încasarea sumelor prin virament bancar.

Serviciul Ajutor Social întocmește situațiile centralizatoare, în patru exemplare, care cuprind numele și prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți, numărul de zile de găzduire, precum și suma solicitată de fiecare persoană fizică.

Situațiile centralizatoare se întocmesc în patru exemplare, în a patra zi lucrătoare a fiecărei luni, și se certifică pentru realitate.

În termen de 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr.336/2022, Serviciul Ajutor Social transmite situațiile centralizatoare întocmite și certificate pentru realitate Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, precum și spre informare Instituției Prefectului-Municipiul București.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate, virează sumele solicitate în contul 50.06.10Sume de mandat cuvenite beneficiarilor, reprezentând cheltuielile cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare“, deschis la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor menționate anterior, Serviciul Financiar, Buget, Salarizare efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiarii în numerar sau prin virament bancar, în funcție de opțiunea înscrisă de aceștia în cerere, în baza situației centralizatoare întocmită de către Serviciul Ajutor Social.

Serviciul Ajutor Social poate efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în caz de suspiciuni.

Condiții de eligibilitate
vezi mai mult

 • cererea trebuie depusă de o persoană fizică;
 • cererea trebuie depusă pentru o locuință situată pe raza sectorului 6;
 • solicitantul trebuie să aibă un drept de folosință asupra locuinței în care a găzduit persoanele provenite  din zona conflictului armat din Ucraina, dovedită printr-un document (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație, contract de închiriere sau contract de comodat, alte tipuri de documente, după caz);
 • persoanele găzdiute trebuie să provenă  din zona conflictului armat din Ucraina.

Baza legislativă
vezi mai mult

 • Hotărâre nr. 336 din 11 martie 2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

Formulare și instrucțiuni de completare vezi detalii

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului);
Telefon: 0376203744; 0726316989.
Adresa email: ajutorsocial@dgaspc6.com.

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001