DGASPC Sector 6

Cine suntem?

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 este instituția publică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6, înființată  la data de 01.03.2005 prin comasarea  serviciului public pentru protecția copilului şi a serviciului public de asistență socială ce funcționau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucureşti, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004.

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6  realizează la nivelul sectorului 6 măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituția are rolul de a asigura, la nivelul sectorului 6, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.

În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6  elaborează strategia proprie de asistență socială, planul de asistență socială şi programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritoriala.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

 1. de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
 2. de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;
 3. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 4. de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
 5. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;
 6. de reprezentare a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 7. de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

În domeniul protecției copilului şi a familiei, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6  asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune şi aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

În domeniul protecției persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceaste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi le asigură servicii adecvate  în vederea refacerii şi dezvoltarii capacităților individuale şi familiale pentru a depăşi situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic, în condițiile legii.

De asemenea, asigură măsurile de protecție  necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în bază încadrării  acestora în categorii de persoane cu handicap.

Misiune:

Motto – „Oamenii sunt grija noastră

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 oferă servicii sociale de calitate și asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie de pe raza Sectorului.

Viziune:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 își propune să ofere servicii sociale bazate pe nevoile comunității la standarde înalte de calitate, cu professionalism și implicare.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 își propune să-și mențină poziția de top ca și furnizor de servicii sociale pe care a câștigat-o în ultimii 16 ani.

Principii și valori:

Principiile și valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 sunt următoarele:

 • solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
 • subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
 • universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;
 • respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
 • abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
 • parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
 • participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
 • transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
 • nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
 • eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;
 • eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
 • respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;
 • activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
 • caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
 • proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
 • complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;
 • concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;
 • egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;
 • confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;
 • echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
 • focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
 • dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

Pentru cine?

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane:

 • Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;
 • Persoane varstnice;
 • Persoane singure si familii aflate in dificultate;
 • Adulti si copii cu dizabilitati;
 • Copii abuzati, maltratati, cu risc de abandon;
 • Copii abandonati.

Ce servicii oferim?

Protectia copilului:

 • Masuri de prevenire a abandonului si a institutionalizarii;
 • Asistenta maternala;
 • Masuri de reintegrare in familia naturala a copilului ocrotit in centrele de plasament sau in familii substitutive;
 • Masuri de protectie in familia largita, sistem rezidential, prin adopitie;
 • Masuri de protectie a copilului abuzat si/sau fara adapost;
 • Consiliere psihologica si juridica;
 • Sprijinirea si orientarea scolara si profesionala a copilului cu dizabilitati;
 • Masuri de protectie de tip alternativ: centre de zi pentru copii scolari si copiii strazii;
 • Masuri de protectie de tip rezidential: centre de plasament, centru maternal, centre pentru copii cu nevoi speciale.

Protectie Persoane Adulte

 • Asistenta si sprijin persoanelor varstnice, singure, aflate in situatii dificile sau cu dizabilitati;
 • Servicii de asistenta medicala, igienizare si servirea mesei pentru batranii singuri;
 • Promovarea si sustinerea respectarii drepturilor omului;
 • Masuri de prevenire si combatere a marginalizarii sociale si discriminarii etnice;
 • Acordarea de ajutoare sociale, speciale si alocatii monoparentale;
 • Servicii de recuperare, tratament, reintegrare sociala a persoanelor cu dizabilitati;
 • Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica;
 • Prestatii si facilitatii pentru persoane cu dizabilitati;

Directia Economica

 • Realizeaza bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6;
 • Gestioneaza planul de investitii si achizitii;
 • Asigura plata ajutoarelor sociale, speciale si a altor tipuri de suport material;
 • Administreaza bunurile imobile si mobile ale DGASPC Sector6;
 • Se implica in realizarea proiectelor si programelor proprii sau in parteneriat cu organizatii non-guvernamentale si asigura suportul financiar al acestora monitorizeza respectarea termenelor si a bugetelor proiectelor si programelor derulate;
 • Asigura plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, ale asistentilor maternali si ale personalului din subordine;
 • Asigură plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • Administreaza centrele de plasament din subordine, asigurandu-le beneficiarilor suportul material corespunzator (harna, echipament, medicamente, dotari) Sprijina financiar activitati educative si de pertecere a timpului liber pentru beneficiarii serviciilor sociale;
 • Contribuie la activitatile de informare si promovare a serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor defavorizate;
 • Identifica resursele comunitare care pot fi utilizate in situatii de urgenta;

 

Who Are We?

The General Directorate of Social Assistance and Child Protection of Bucharest’s 6th District was established on the 1st of March 2005 by blending in the public service of child protection with that of social assistance, which were already present within the municipality of Bucharest’s   6th District, as per the Governmental Order no. 1434/2004.

The 6th District’s General Directorate of Social Assistance and Child Protection   secures all measures regarding social assistance in the child protection field, as well as family, single persons, elderly persons, persons with disabilities and also all the people in need.

The institution’s main goal is to ensure that the governmental policies and strategies regarding social assistance in the prevention and combat of social exclusion and poverty apply at 6th District level.
To that effect, the General Directorate of Social Assistance and Child Protection of Bucharest’s 6th District elaborates its own strategy of social assistance, the social assistance plan and action plans tailored on the needs of the people belonging to the mentioned administrative territory unit.

Regarding the child and family protection domain, 6th District’s General Directorate of Social Assistance and Child Protection, insures the conformation to the children’s rights through guiding services, preventing the separation of the child from the family, framing and applying the measures of special protection for the children in need or with disabilities.

As per the adult person’s protection domain (single persons, elderly persons, etc.), the Directorate supports these categories of persons in needs by counseling them and insuring adequate services with the aim of rejuvenating and developing the individual and family capacities to overcome the difficult situations they find themselves in, by providing financial, material and legal support, as per the law.

It also ensures the necessary protection measures for the adult person’s rehabilitation, who have found themselves in risk situations.

In relation to the protection of the persons with disabilities, it ensures the conformation to the human rights of persons with disabilities by providing assistance, counseling, nursing, treatment, recovery, rehabilitation, orientation and vocational course services, as well as other type of services depending on the persons with disabilities needs, on the basis of their disability category.

Who We Address To?

The General Directorate of Social Assistance and Child Protection of the 6th District provides social assistance to the following categories of persons:

 • Underprivileged persons, excluded or discriminated against;  
 • Elderly persons;
 • Single persons and families in difficulty; 
 • Adults and children with disabilities;
 • Abused and mistreated children or those facing a risk of abandon;
 • Abandoned children;

What Services Do We Offer?

Child protection:

 • Steps to be taken for preventing child abandonment and institutionalization;
 • Fostering assistance;
 • Readmission steps to be taken for the children who returned to their natural family or to a substitute family, after being taken care of by a foster home.
 • Protection measures for the enlarged families, a residential system through adoption;
 • Standards of protection for the abused children or those without shelter;
 • Psychological and legal counseling;
 • Supporting and counseling the disabled children on their education and career;
 • Standards of alternative protection: day centers for scholars and homeless children;
 • Housing protection: foster homes centers, centers for the children with special needs;

Protection for Adults:

 • Assistance and support for the elderly and single persons, who have difficult financial problems or disabilities;
 • Medical assistance, hygiene and meal services for the single elderly persons;
 • Promoting and advocating the observation of human rights;
 • Measures of combat and prevention of social exclusion and ethnic discrimination
 • Offering social and special help, as well as mono parental allowances;
 • Services of recovery, treatment and social reintegration for persons with disabilities;
 • Services of social, legal and psychological counselling;
 • Benefits and facilities for disabled persons;

The Economic Department

 • Settles the budget of the General Directorate of Social Assistance and Child Protection of Bucharest’s 6th District;
 • Manages the investment and acquisition plan;
 • Ensures the payment of social and special welfare and other types of material support;
 • Administers the movable and immovable assets of 6th District’s General Directorate of Social Assistance and Child Protection;
 • Takes part in the fulfilment of the sole projects and programs or in partnership with non-governmental organizations and insures the financial support of these, as well as monitoring the abidance of the deadlines and the budgets of the undergoing projects and programs;
 • Ensures the payment of the personal assistants of the disabled persons salaries, as well as those of the maternal assistants and all the personnel under the directorate;
 • Ensures the payment of the deserved rights of the disabled persons, as per the law;
 • Administers the foster homes within the 6th District of Bucharest, providing the beneficiaries with all the material support they need (food, equipment, medicine, facilities). It financially supports educational and leisure activities for the social services users;
 • Contributes to the informing and promoting activities of the social and community services designated for the disadvantaged groups;
 • Identifies the community resources, that can be used in emergency situations;

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001