Serviciul alocaţii şi indemnizaţii

Serviciul alocatii si indemnizatii

 

Ce trebuie să ştii despre noua lege privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea şi îngrijirea copiilor

ANUNȚ IMPORTANT

În atenția părinților care depun documentele necesare pentru dosarul de alocații/stimulentul de inserție/indemnizație creștere copil

Ținând cont că în această perioadă, activitatea cu publicul se desfășoară doar prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, facem următoarele precizări:

La depunerea dosarelor pe adresa de email: alocatii@dgaspc6.com, vă rugăm să lăsați și un număr de contact, pentru a putea reveni către dumneavoastră pentru consultanță sau alte informații.

De asemenea, este important ca atunci când depuneți documentele, extrasul de cont bancar pe care îl transmiteți pentru a vă fi virate sumele privind indemnizația/alocația/stimulent, să aparțină solicitantului-titularului cererii.

17.03.2020 (actualizat 07.2020)
Trimiterea online a documentelor scanate privind stimulentul de inserție / indemnizație pentru creșterea copilului / alocație de stat

 

ANUNŢ
În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea ANCHETEI SOCIALE (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului  împreună cu celelalte acte doveditoare), NUMAI in situatia in care drepturile sunt solicitate direct de catre tatal copilului.
În acest sens, anterior depunerii dosarului pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului, părinţii necăsătoriţi, dar al căror copil este recunoscut trebuie să se adreseze Direcţiei pentru Protecţia Copilului, cu sediul în strada Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti, în vederea efectuării anchetei sociale.
Programul de lucru cu publicul al D.P.C Sector 6: 
Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30; 
Miercuri: 08.00 - 18.30
Vineri: 8.00 -14.00.

 

 • Prin Legea nr. 66/2016 indemnizația lunară pentru creșterea și îngrijirea copilului, se stabileste în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.
 • Pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea provenit dintr-o astfel de sarcină, conform Legii nr. 66/2016, nivelul indemnizației lunare pentru crestere și îngrijire copil, se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată .
 • Stimulentul de inserţie, a fost stabilit la 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilite  la art.2, alin.2.:

În cazul copilului cu handicap drepturile reprezentând concediu, indemnizaţie lunară se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani iar stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea vârstei de 4 ani a copilului, oricând pe toată perioada.

 

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti.
Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 6, Bucureşti.
Sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucureşti, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.
Adresa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti - str. Ion Câmpineanu nr.20,  sector 1 (zona magazinul Muzica);
E-mail: apismb@mmanpis.ro
Site webwww.mmanpis.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni și Miercuri: 08:30 - 18:00, 
Marți, Joi și Vineri: 08:30 - 16:00

Domeniul de activitate:

 • Indemnizaţie creştere copil, 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.
 • Stimulent de inserţie, reprezintă 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art.2 alin.(2), se acordă la cerere persoanelor care au realizat în ultimele 24 de luni anterior datei naşterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal și care obțin venituri supuse impozitului pe venit potrivit art.3 din Lg.66/2016, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, au dreptul la stimulentul de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani pentru copilul cu handicap
 • Alocaţie de stat (427 lei /lună - 0-2 ani,  214 lei /lună - 2-18 ani);

Dreptul celuilalt părinte privind solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului , de cel puțin o lună, se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, până  cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Modificări, Beneficiarul drepturilor prevăzute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005  trebuie să comunice în scris Primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile de la apariţia acestora.

Suprapunere, ”în situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art.8, aceste drepturi pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de luni cel puțin egală cu numărul de suprapuneri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate”

CINE BENEFICIAZĂ :

 • De indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.
 • De asemenea beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Servicii oferite:

 • primirea, înregistrarea şi transmiterea spre soluţionare a cererilor pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului,
 • primirea, înregistrarea şi transmiterea cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie în cuantum de 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art.2 alin.(2) din ordonanța de urgență.
 • primirea şi înregistrareaşi transmiterea cererilor în vederea acordării alocaţiei de stat pentru copil (427 lei /lună - 0-2 ani,  214 lei /lună - 2-18 ani).

A) INDEMNIZAȚIA  PENTRU  CREȘTEREA  ȘI  ÎNGRIJIREA COPILULUI

indemnizatii@dgaspc6.com

Formulare necesare - indemnizație:

Formulare suprapunere - indemnizație:

Formulare modificări intervenite

Acte necesare:

 • actul de identitate al solicitantului - (copie şi original);
 • actul de identitate al celuilalt părinte - (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificat de căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă eliberată de angajator  din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului,
  • nivelul lunar al acestora (se va trece separat si valoarea bonurilor de masă)
  • prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
  • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
  • prima zi de concediu de creşterea copilului;

Pe copiile CI ale ambilor părinți, Certificatelor copiilor si certificatului de casatorie se va scrie ”CONFORM CU ORIGINALUL" și se va SEMNA.

Beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap:

 • persoanele care în ultimele 24 de luni anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni consecutiv venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului ;

* prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege:  venituri din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole. 
Cele 12 luni (…) pot fi constituite şi din perioade asimilate în care persoana îndreptăţită:

 • şi-a însoţit soţul în misiune permanentă în străinătate;
 • a beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
 • a beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare/perfecţionare profesională din iniţiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se află în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a învăţământului universitar cu examen de diplomă/licenţă.

Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioade asimilate, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole,silvicultură şi piscicultură şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.

Concediul şi indemnizaţia lunară precum şi stimulentul de inserţie  se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situaţiile menţionate anterior (adopţie, plasament, tutelă, etc)

* Nivelul indemnizaţiilor lunare se majorează se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată, începând cu al doilea copil, cât și pentru fiecare copil născut dintr-o sarcina gemelara, de tripleţi sau multipleţi„ 

* In situaţia în care unul dintre părinţi se află în concediul de maternitate prevăzut de O.U.G nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr.399/2006, concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului.

Părintele care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz de stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru primul copil , astfel încât celălalt părinte să aibă posibilitatea de a solicita drepturile pentru cel de-al doilea copil, în măsura în care îndeplineşte condiţiile prevăzute de O.U.G 111/2010 cu modificările și completările ulterioare.

 Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor după cum urmează:

 • cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
 • în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
 • Solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului care îi revine celuilalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.
Indemnizaţia se acordă dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ și următoarele condiţii:

 • este cetăţean român sau, după caz, străin ori apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;
 • locuieşte împreună cu copilul/copiii.

A) 1. Precizări referitoare la termenele de depunere a cererilor:

INDEMNIZAŢIE: 

Conform  prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi completările ulterioare şi a OUG nr. 148/2005 republicată, drepturile reprezentând indemnizaţie se cuvin şi se plătesc:

 • Începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţită , copilul este încadrat în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
 • De  la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care după împlinirea vârstei 2 ani copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
 • De la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

A) 2. Precizări referitoare la termenele de depunere a declaraţiilor privind intervenirea unei modificări: 

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până 2 ani, 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an anterior naşterii copilului.

IMPORTANT !
Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de  bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc. ( ptr. care nu se plătesc  asigurări sociale), va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora. 
sau  - dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
sau -  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
sau  - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; în cazul persoanelor salariate - decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul) ;
sau  - adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;
dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului); 
pentru plata în cont bancar -  extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank pe numele solicitantului; 
Alte acte solicitate după caz


Cererea se depune la DGASPC sector 6 (Direcţia Protecţie Socială) - str. Floare Roşie nr. 7A,  care  transmite cererea şi actele depuse Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti, spre  soluţionare.

AGENŢIA PENTRU  PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Bucureşti soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere şi efectuează plata indemnizaţiei pentru cererile aprobate, Adresa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti - str. Ion Câmpineanu nr.20,  sector 1 (zona magazinul Muzica);
E-mail:  apismb@mmanpis.ro
Site webwww.mmanpis.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi şi Joi: 09:00 - 15:00, 
Miercuri: 09:00 - 18:00
Vineri: NU se lucreaza cu publicul.

B) STIMULENTUL DE INSERȚIE

stimulent@dgaspc6.com

Formulare necesare - stimulent de inserție:

Acte necesare stimulent de inserție:

 • actul de identitate al solicitantului (copie şi original);
 • actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original); hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificat căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită :
  • a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se precizeze perioada),
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului (nu interesează cuantumul acestora);
 • realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activităţii;
 • declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului)
 • dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 • alte acte solicitate după caz!
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank pe numele solicitantului; 

Pe copiile CI ale ambilor părinți, Certificatelor copiilor si certificatului de casatorie se va scrie ”CONFORM CU ORIGINALUL" și se va SEMNA.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului pe venit potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum de 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin.(2).

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

 1. începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 2. de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente; 
 3. de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului; 
 4. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c); 
 5. începand cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspendă,daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
 6. În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, incluzând și perioada prevăzută la art.11 alin.2 din ordonanța de urgență, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Cererea se depune la DGASPC sector 6 (Direcţia Protecţie Socială) - str. Floare Roşie nr. 7A, şi se transmite spre soluţionare Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti.

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Bucureşti soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata indemnizaţiei pentru cererile aprobate, (aproximativ 2 - 2.5 luni prima plată).
Adresa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti - str. Ion Câmpineanu nr.20,  sector 1 (zona magazinul Muzica);
E-mail:  apismb@mmanpis.ro
Site webwww.mmanpis.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi şi Joi: 09:00 - 15:00, 
Miercuri: 09:00 - 18:00
Vineri: NU se lucreaza cu publicul.

C) ALOCAŢIA DE STAT  (0-2 ani - 427 lei/lună,  2-18 ani - 214 lei/lună).

alocatii@dgaspc6.com

Formulare necesare - alocație:

Acte necesare

 • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali - copie şi original; (mama şi tatăl cu domiciliul în sectorul 6);
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat - copie şi original;
 • Certificatul de căsătorie - copie şi original
  pentru persoanele care au sau au avut calitatea de lucrător migrant, se va anexa la dosarul de alocație de stat și documente justificative, inclusiv cele care să ateste adresa precum și numărul de asigurare din celălalt stat membru U.E.
 • Dosar cu şină.
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank pe numele solicitantului; 
 • Alte acte solicitate după caz: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.
 • Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa comunice orice schimbare in privinta componentei familiei sau a domiciliului/resedintei care poate determina încetarea sau modificarea acordarii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia acesteia, inclusiv situatia in care cetatenii romani isi stabilesc rezidenta in alta tara impreuna cu copiii lor.

Pe copiile CI ale ambilor părinți, Certificatelor copiilor si certificatului de casatorie se va scrie ”CONFORM CU ORIGINALUL" și se va SEMNA.

În conformitate cu prevederile Legii nr.61/1993 republicată, toţi copii cetăţeni români, straini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie de stat după cum urmează:

 • în cuantum de 427 lei/lună până la vârsta de 2 ani sau până la 3, în cazul copilului cu handicap;
 • în cuantum de 214 de lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani;
 • în cuantum de 300 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Alocaţia se acordă şi după împlinirea vârstei de 18 ani a tânărului, dacă acesta urmează cursurile de zi ale unei forme de învăţământ liceal, organizat în condiţiile legii şi nu repetă anul şcolar. 

Cererea se depune la DGASPC sector 6 (Direcţia Protecţie Socială) - str. Floare Roşie nr. 7A şi se transmite spre soluţionare Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti. 

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Bucureşti  soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere şi efectuează plata alocaţiei de stat pentru copil pentru cererile aprobate.

Baza legislativă:

Date de contact

Telefon: 0372303295
Email: alocatii@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001