Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

 

 

 

ANUNŢ (22.12.2016)

Având în vedere  modificarea criteriilor si metodologiei pentru evaluarea si încadrarea copiilor cu dizabilităti într-un grad de handicap, potrivit Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS, respectiv Ordinului nr. 1306/1883/2016 emis de MMFPSPV, MS, dorim să aducem la cunoștința familiilor care au copii cu handicap că odată cu reglementările legislative s-au modificat și formularele pentru încadrarea copiilor în grad de handicap.

Noile formulare se pot lua de pe siteul DGASPC SECTOR 6  şi de la sediul Protecţiei Copilului Sector 6- Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi situat în Aleea Istru, nr. 4.

Pentru cazurile copiilor cu dizabilități care au fost planificate în cursul lunii ianuarie sau urmează să se prezinte pentru încadrare în grad de handicap la Serviciul de evaluare complexă si au completate vechile formulare, sunt rugati să refacă dosarul prin completare pe noile formulare, deoarece nu se mai pot primi vechile formulare.

Formularele care au suferit modificări sunt: Cerere-tip (Anexa 4), fișa de evaluare psihologică (Anexa 8), fișa medicală sintetică (Anexa 7), fișa psihopedagogică (înlocuind traseu educațional) (Anexa 9) și anexa anchetei sociale - factori de mediu (document nou introdus) (Anexa 6). Formularele valabile sunt: certificatul medical tip A5 și ancheta socială.

Domeniul de competenţă

 • evaluare complexă şi monitorizare copii cu dizabilităţi

Categorii de beneficiari

 • copii cu dizabilităţi

Servicii oferite

Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi  înfiinţat în temeiul art. 21 din HG 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protectia copilului):

 • identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învaţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap;
 • în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la domiciliul copilului;
 • întocmeste raportul de evaluare complexă;
 • întocmeste planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi;
 • întocmenste în conditiile legii planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi;
 • propune Comisiei de Protecţie a Copilului:
  • încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap;
  • dupa caz, stabilirea unei măsuri de protecţie;
 • urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi aprobat de comisie;
 • efectuează reevaluarea anuala a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap ( la cererea părinţilor sau reprezentantului legal);

Etapele soluţionării cazului

 • Cerere solicitant
  Cererea se completează la sediul DGASPC de către reprezentantul legal al copilului
 • Acte necesare 
 • Pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de dizabiliatate:
  • Certificat medical Tip A5(copie şi original) eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (Ambulatorii de Specialitate sau Spitale publicate pe site-ul DSPMB) şi alte documente medicale reprezentative pentru evaluarea stării de sănătate a copilului (bilete de iesire din spital, tratamente, recuperare) în copie
  • Certificat de naştere copil - copie
  • BI/CI părinţi sau reprezentanţi legali - copie
  • Certificat de căsătorie părinţi sau în funcţie de caz Certificat de deces, Sentinţa Judecătorească de divorţ, Hotărâre de plasament
  • Adeverinţe de venit /taloane de pensie de la ambii părinţii
  • Fişa psihologică  - formular tip -
  • Fisa medicală sintetică - formular tip -
  • Fișa psihopedagogică - formular tip-
  • Dosar cu şina

Eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională:

Prin punerea în aplicare a art.50 alin (1) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale şi a OMECTS nr.6552/13,12,2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special, evaluarea şi orientarea profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special se realizează de către Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Educaţională, cu sediul în str.Heliade între Vii, nr.36, Sector 2.

Evaluarea 

Asistentul social va stabili împreuna cu petentul şi membrii echipei de evaluare

 • data evaluării
  • locul în care se va desfăşura (exista posibilitatea evaluării la domiciliu pentru copiii nedeplasabili şi actele ce sunt necesare pentru întocmirea dosarului.
 • Copilul, la data şi locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburărilor funcţionale (stabilite prin evaluarea medicală facută pe baza dignosticului medicului specialist curant) şi al stadiului de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea şociala (prin evaluarea psiho - socială).

Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medic ( în funcţie de afecţiune competentă evaluării va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psihologpsihopedagog şi asistent social.

Întocmire dosar 

În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară sau, dacă situaţia o impune stabilirea unei măsuri de protecţie.

Dosar la comisie

Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 6, acesta îl analizează  şi
eliberează o Hotărîre cu anexele:

 • Certificat de încadrare în grad de dizabilitate pentru copii cu deficienţe (până la vârsta de 18 ani)
 • Plan de recuperare a copilului cu dizabilităţi (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie,)

Acordarea drepturilor

Solicitantul depune Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (în copie) şi Certificatul medical tip A 5 (copie) împreună cu actele de stare civilă la sediul din Aleea Istru, nr. 4 pentru acordarea drepturilor aferente gradului de dizabilitate.

Reevaluare

Solicitantul revine pentru obţinerea Certificatului de încadre în grad de dizabilitate cu 30 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare sau în cazul modificării stării da sănătate a copilului. 

  

 

Legislaţie:

Noutăţi legislative

HOTĂRÂRE nr. 423 din 16 iunie 2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*).
ARTICOLUL 51
(1) Copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educaţional se face de către CJRAE/CMBRAE şi se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului

HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Hotararea nr. 904/2014

 • HG 1437/2004 privind metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului
 • Ordinul 725/12709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap modificat prin Ordinul 2260/762/2012.
 • Ghid Metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati aprobat prin Ordinul 18/3989/416/2003
 • HG 218/2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare si evaluare a copiilor/elevilor in vederea orientarii scolare a acestora
 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea educaţiei naţionale 1/ 2011
 • Ordinul 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

Legaturi utile

 • Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Educaţională, cu sediul în str.Heliade între Vii, nr.36, Sector 2.
 • Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania - Centrul de Recuperare si Reintegrare Sociala   Bucuresti Calea Mosilor nr.113, sc.D, et.2, cod 70342 Tel./Fax: 3122781 E-mail: ahsr@arexim.ro
 • Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic - Romania (ASCHF-R) Str. G-ral Haralambie Nicolae nr.36, sector 4, Bucuresti, cod 040587 Tel 021.335.43.70 Tel./Fax 021.337.18.75 E-mail:aschfr@dnt.ro, Website: www.aschfr.org
 • Centrul de Resurse Sindrom Down Biroul National Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.74, sector 1, Bucuresti, cod013766, Tel/Fax: 021.232.49.12 E-mail: sd@caritasbucuresti.org, Website:  http://www.sindromdown.ro
 • Fundatia Nationala “Alianta pentru persoane cu Autism” A.P.A Str.Lotrioara nr.20, l.V39, sc.1, et.1, ap.24, sector 3, Bucuresti, Tel.67460.76; 0723.569.593 E-mail: raugusta@xnet.ro
 • Asociatia de Terapie Familiala Bucuresti, Tel: 0724275572, E-mail:terapiedefamilie2005@yahoo.com
 • Centrul de Copii Sf.Margareta Bucuresti
 • Asociatia “Sf.Ana” pentru ajutoarea copiilor cu handicap sever , Str.Petru Rares nr.1, sector1, Bucuresti cod 011101, Tel./Fax: 021.223.55.93 E-mail: sfantaana@k.ro
 • “Stationarul de zi pentru copii autisti” Spitalul de psihiatrie “dr.Constain Goros” Bd.Nicolae Grigorescu nr.41, sector 3, Bucuresti (la subsolul Policlinicii Titan)
 • Romhandicap societatea Nationala de Recuperare si Tehnologie Ortopedica, Str.T.Stefanescu nr.3, sector 3, 030591, Bucuresti, Tel:3134963, 0744658719, E-mail: rh@fx.ro
 • Asociatia Persoanelor si Familiior afectate de mucoviscidoza- Bucuresti, Romania
 • Clinica Alfred Rusescu B-dul Lacul Tei nr.210, sector 2, Bucuresti, dr.Emil Tomescu,  Tel.Fax: 242.33.68
 • Asociatia Romana Spina Bifida si Hidrocephalia (ARSBH) Bucuresti, Str.Vultureni, nr.21, sector4, Tel.fax: 021.333.0333, 072.333.0333 E-mail: diga_eugenia@yahoo.com

Date de contact

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Tel:  0213176311;
Fax: 0213176312.
E-mail: evaluarecomplexacopii@dgaspc6.com

Programul de lucru cu publicul: 
Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30; 
Miercuri: 08.00 - 18.30
Vineri: 8.00 -14.00.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design