Serviciul prevenire marginalizare socială

Serviciul prevenire marginalizare socială

 

 021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Categorii de beneficiari:

 • tineri dezinstituționalizați
 • persoane cu probleme de sănătate mintală
 • persoane adulte fără adăpost
 • persoane victime ale violenței domestice
 • persoane cu handicap / invaliditate
 • persoane cu boli cornice
 • persoane consumatoare de substanțe interzise
 • persoane victime ale infracțiunilor
 • persoane eliberate din sistemul de detenție
 • rromi
 • alte categorii de persoane aflate în nevoie socială

SERVICII OFERITE:

1) Acordarea unor sume cu titlu de ajutor, constând în plata chiriei unei locuințe pentru persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, cu domiciliul legal pe raza  sectorului 6.

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de identitate şi de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale ale membrilor familiei (certificat de încadrare în grad de handicap, decizia asupra capacităţii de muncă; certificat medical de constatare a capacităţii de muncă; adeverinţă medicală);
 • acte doveditoare privind venitul realizat de către membrii familiei (adeverinţă de venit angajator, talon pensie, adeverinţă de venit Administraţia Financiară Sector 6, etc.);
 • certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, pentru membrii majori ai familiei;
 • dovada domiciliilor stabile avute din 1990 până în prezent de către solicitant(ă), precum şi de către ceilalţi membrii majori ai familiei sale, pe baza adeverinţei eliberate de către Serviciul pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul secţiei de Poliţie de pe raza căreia solicitantul(a) are domiciliul stabil;
 • dovezi cu privire la calitatea avută (tolerat în spaţiu, chiriaş etc.) de persoanele sus menţionate la respectivele domicilii;
 • declaraţie notarială-tip cu privire la faptul că, solicitantul(a) şi membrii majori ai familiei nu au deţinut  şi nu deţin o locuinţă în proprietate şi/sau nu beneficiază de o locuinţă cu chirie- proprietate de stat/socială, nu au înstrăinat o locuinţă după anul 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în obţinerea de credite pentru închirierea/construirea unei locuinţe, nu au pierdut drepturile locative asupra unei locuinţe ca urmare a propriei decizii (renunţare la contractul de închiriere pentru o locuinţă fond de stat/socială înstrăinarea unei locuinţe) sau din propria culpă (neplata datoriilor la cotele de întreţinere, evacuare din alte motive imputabile persoanei/familiei în cauză, din locuinţa fond de stat/socială);
 • contract de închiriere, încheiat în formă autentică.

Condiţii de acordare:

 • să fie persoană marginalizată social sau aflată în risc de marginalizare socială.
 • titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6 de cel puţin 12 luni, la data solicitării sprijinului financiar;
 • solicitantul şi membrii familiei acestuia să îndeplinească prevederile art.48 din Legea nr.114/1996 a locuinţei, respectiv:
  • nu au în proprietate o locuinţă;
  • nu au înstrăinat o locuinţă după 01.01.1990;
  • nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire locuinţă;
  • nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă, fond de stat/socială;

Persoana marginalizată social: persoană beneficiară de venit minim garantat sau care face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii:

 • nu are loc de muncă;
 • nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
 • locuieşte în condiţii improprii;
 • are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii  în întreţinere;
 • este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
 • este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
 • are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav,accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
 • a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Persoana aflată în risc de marginalizare socială: persoana sau familia aflată într-o situaţie de dificultate a cărui venit pe membru este până în venitul net minim pe economie. 

Notă : fac excepţie de la prevederile art.48 din Legea nr.114/1996 cazurile familiilor care au în îngrijire copii şi care se confruntă cu o situaţie excepţională din punct de vedere locativ, respectiv, locuiesc în spaţii improvizate în care sănătatea copiilor poate fi grav afectată, locuinţa este afectată de un incendiu, sau altă situaţie pentru care spaţiul locativ devine temporar inutilizabil.

2) Suportarea unei părţi din datoria înregistrată de persoana/familia marginalizată social la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (consum fără penalităţi).

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de identitate şi de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de către membrii familiei;
 • adeverinţă eliberată de către Asociaţia de Proprietari/Locatari cu privire la restanţa înregistrată;
 • acte cu privire la datoriile înregistrate de persoana/familia solicitantă, la furnizorii de utilităţi publice de strictă necesitate;
 • act doveditor privind proprietatea/contract de închiriere a locuinței;
 • adeverinţă de la A.L.O.F.M. sector 6, din care să rezulte că membrii majori ai familiei se află în căutarea unui loc de muncă;
 • Dispoziţia Primarului sector 6 privind stabilirea dreptului la ajutor social;
 • certificat fiscal privind veniturile realizate de către membrii majori ai familiei solicitantului;
 • certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • decizia asupra capacităţii de muncă;
 • certificat medical de constatare a capacităţii de muncă;
 • dovadă din care să rezulte că a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Condiţii de acordare:

 • titularul ajutorului să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • să fie persoană marginalizată social, conform prevederilor Legii nr.116/2002.

3) Furnizarea de servicii sociale de asistență și suport (sprijin perfectare acte identitate, sprijin obținere documentație analizare posibilitate încadrare în grad de handicap/ invaliditate, sprijin în accesarea de servicii medicale, facilitarea accesului în adăposturi / centre rezidențiale, cantină socială, consiliere socială, îndrumare în vederea identificării unui loc de muncă) pentru categoriile de persoane vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane victime ale violenței domestice, persoane cu handicap, persoane care suferă de boli incurabile, tineri dezinstituționalizați, persoane consumatoare de substanțe interzise, persoane victime ale infracțiunilor, rromi, alte categorii de persoane aflate în nevoie socială), atât în mod direct cât și în parteneriat cu O.N.G.-uri.

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de stare civilă (B.I./C.I./C.I.P., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind incredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale care să ateste starea de sănătate (eliberate de către medicul de familie / medicul specialist / serviciile medicale de urgenţă;
 • acte doveditoare pentru veniturile (adeverinţă de venit ANAF, adeverință venit angajator, talon de pensie, talon indemnizaţie de handicap, decizie de pensionare, indemnizații, stimulente, pensie alimentară;
 • cetificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate;
 • decizie medicală de constatare a capacităţii de muncă;
 • adeverinţă emisă de A.L.O.F.M. sector 6, din care să rezulte că persoana se află în căutarea unui loc de muncă.

Condiţii de acordare:

 • Titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • În urma concluziilor reieşite din ancheta socială şi actele depuse.

4) Furnizarea de servicii către persoanele victime ale violenței domestice (prin colaborare cu ONG-uri).

Acte necesare pentru obținerea serviciilor (după caz):

 • acte de stare civilă (B.I./C.I./C.I.P., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind incredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale care să ateste starea de sănătate (eliberate de către medicul de familie / medicul specialist / serviciile medicale de urgenţă;
 • certificat medico-legal emis de instituție medicală;
 • ordin de protecție provizoriu / ordin de protecție emis de autoritățile competente;
 • acte doveditoare pentru veniturile (adeverinţă de venit ANAF, adeverință venit angajator, talon de pensie, talon indemnizaţie de handicap, decizie de pensionare, indemnizații, stimulente, pensie alimentară;
 • cetificat de încadrare în grad de handicap/ invaliditate (dacă este cazul);
 • decizie medicală de constatare a capacităţii de muncă;
 • alte documente relevante - (după caz).

Condiţii de acordare:

 • Titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;

5) Efectuarea de anchete sociale / rapoarte de deplasare la solicitarea altor instituții, precum și pentru cazurile aduse în atenția serviciului.

6) Avizare includere / încetare dosare cantine sociale.

6) Consiliere socială și asistență psihologică în teren /sediu.

7) Consiliere în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor din categoriile vulnerabile.

8) Transmiterea de informații periodice către instituţiile cu atribuții de coordonare.

9) Eliberearea de adeverinţe de negaţie pentru persoanele care nu au beneficiat de drepturile prevăzute de Legea nr.116/2002 în ultimul an.

10) Efectuarea de demersuri pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia.

10.1. CATEGORII DE PERSOANE ȘI FAMILII CARE SE ADRESEAZĂ CĂTRE D.G.A.S.P.C. SECTOR 6

 • familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere (altele decât cele beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei și ajutor social) ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 • familiile monoparentale (altele decât cele beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei și ajutor social) ale căror venituri nete lunare pe mebru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 • persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Categoriile menționate trebuie să aibă domiciliul, rezidența sau să locuiescă efectiv pe raza sectorului 6, București.

10.2. CONDIȚII DE ACORDARE

Titularul cererii / reprezentantul legal se va prezenta la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale (situat în str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, București), unde:

 • va depune / completa cererea și declarația pe propria răspundere privind acordarea tichetului social electronic pentru alimente / masă caldă (prevăzut în Ordinul nr.846/2022), anexând documente justificative privind informațiile furnizate.
 • va completa declarația privind consimțământul + informarea referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.
 • va prezenta documente justificative cu privire la informațiile completate.

În cazul transmiterii online (pe adresa marginalizaresociala@dgaspc6.com), cererile și declarațiile pe propria răspundere, respectiv declarația privind consimțământul + informarea referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, trebuie să fie însoțite de documente justificative privind informațiile furnizate.

Cererile incomplete sau lipsite de toate documentele justificative nu se primesc pentru procesare, iar în cazul transmiterii online nu se iau în calcul (urmând ca persoana să fie informată).

10.3. CATEGORII DE VENITURI LUATE ÎN CALCUL (potrivit OUG nr.63/2022, cu modificările și completările ulterioare):

 1. venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
 2. venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
 3. venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;
 4. venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. venituri din activități independente, definite conform art.67 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 8. venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art.70 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 9. venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art.76 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art.83 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. venituri din investiţii, definite conform art.91 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art.103 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. venituri din premii și jocuri de noroc, definite conform art.108 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. venituri din alte surse, definite conform art.114 şi 117 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

10.4. ALTE INFORMAȚII

Tichetul social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari eligibili.
Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Fiecare tichet social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:

 1. numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
 2. perioada de valabilitate a suportului electronic;
 3. numele, prenumele şi codul numeric personal al beneficiarului. În cazul persoanelor fără adăpost, va conţine doar numele şi prenumele beneficiarului;
 4. interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate.
Obligativitatea prezentării actului de identitate nu se aplică persoanelor fără adăpost, acestea având obligaţia să prezinte un document eliberat de autorităţile publice locale care să ateste identitatea beneficiarului.

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. la primărie şi vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în situaţiile centralizatoare, tichetele sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde se distribuie prin primăria, respectiv serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială au fost identificaţi.

Cadru legal

Legislaţie principală:

 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1149/2002 cu privire la Normele metodologice  de aplicare ale Legii nr.116/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. S6 nr.183/2002  privind acordarea unui ajutor financiar pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care persoanele/familiile marginalizate social le înregistrează la plata cotelor de întreţinere sau către furnizorii de utilităţi publice de strictă necesitate (energie electrică, energie termică, apă curentă, gaze naturale) consum fără penalităţi;
 • H.C.L. S6 nr.52/2022 privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuințe, pe anul 2022, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, conform prevederii Legii nr.116/2002;
 • Legea 487/2002 a sănătății mintale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.217/2003 privind prevenirea si combaterea violenței în familie, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislaţie secundară:

 • O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.430/2001 – privind aprobarea strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1010/2002 cu privire la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;
 • Legea nr.114/1996 a locuinţei;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.277/2010 privind alocația pentru suținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

Contact

Adresă:  str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Telefon: 021 410.30.20, interior 318,
Fax: 021 410.30.20; 021 410. 31.36
Șef serviciu – Daniel Turbatu
Adresă de e-mailmarginalizaresociala@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001