Serviciul prevenire marginalizare socială

Serviciul prevenire marginalizare sociala

 

 021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

ANUNŢ IMPORTANT
În conformitate cu Legea nr.118/2010, art.15, lit.i se abrogă Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr.892/02.11.2006.

Domeniu de competenţă

 • asistenţă socială acordată persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială cu domiciliul legal situat pe raza sectorului 6.

Categorii de beneficiari

 • persoane adulte/familii aflate în situaţii de dificultate;
 • persoane adulte fără adăpost;
 • persoane adulte/familii aparţinând minorităţilor naţionale;
 • persoane adulte cu handicap sau invaliditate;
 • tineri care părăsesc sistemul instituţional;
 • persoane victime ale violenţei în familie.

Servicii oferite:

 

1) Acordarea unor sume cu titlu de ajutor, constând în plata chiriei pentru persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, cu domiciliul stabil pe raza  sectorului 6 (900 lei/lună pentru persoana singura/familie);  

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor:

 • acte de identitate şi de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale ale membrilor familiei (certificat de încadrare în grad de handicap, decizia asupra capacităţii de muncă; certificat medical de constatare a capacităţii de muncă; adeverinţă medicală);
 • acte doveditoare privind venitul realizat de către membrii familiei (adeverinţă de venit angajator, talon pensie, adeverinţă de venit Administraţia Financiară sector 6, etc.);
 • certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, pentru membrii majori ai familiei;
 • dovada domiciliilor stabile avute din 1990 până în prezent de către solicitant(ă), precum şi de către ceilalţi membrii majori ai familiei sale, pe baza adeverinţei eliberate de către Serviciul pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul secţiei de Poliţie de pe raza căreia solicitantul(a) are domiciliul stabil;
 • dovezi cu privire la calitatea avută (tolerat în spaţiu, chiriaş etc.) de persoanele sus menţionate la respectivele domicilii;
 • declaraţie notarială-tip cu privire la faptul că, solicitantul(a) şi membrii majori ai familiei nu au deţinut  şi nu deţin o locuinţă în proprietate şi/sau nu beneficiază de o locuinţă cu chirie- proprietate de stat/socială, nu au înstrăinat o locuinţă după anul 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în obţinerea de credite pentru închirierea/construirea unei locuinţe, nu au pierdut drepturile locative asupra unei locuinţe ca urmare a propriei decizii (renunţare la contractul de închiriere pentru o locuinţă fond de stat/socială înstrăinarea unei locuinţe) sau din propria culpă (neplata datoriilor la cotele de întreţinere, evacuare din alte motive imputabile persoanei/familiei în cauză, din locuinţa fond de stat/socială);
 • contract de închiriere, încheiat în formă autentică.

Condiţii de acordare:

 • să fie persoană marginalizată social sau aflată în risc de marginalizare socială.
 • titularul cererii să aibă domiciliul stabil pe raza sectorului 6 de cel puţin 12 luni, la data solicitării sprijinului financiar;
 • solicitantul şi membrii familiei acestuia să îndeplinească prevederile art.48 din Legea nr.114/1996 a locuinţei, respectiv:
  • nu au în proprietate o locuinţă;
  • nu au înstrăinat o locuinţă după 01.01.1990;
  • nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire locuinţă;
  • nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă, fond de stat/socială;

Notă: Persoana marginalizată social: persoană beneficiară de venit minim garantat sau care face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii:

 • nu are loc de muncă;
 • nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
 • locuieşte în condiţii improprii;
 • are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii  în întreţinere;
 • este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
 • este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
 • are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav,accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
 • a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Persoana aflată în risc de marginalizare socială: persoana sau familia aflată într-o situaţie de dificultate a cărui venit pe membru este până în venitul minim pe economie.  

Notă : fac excepţie de la prevederile art.48 din Legea nr.114/1996 cazurile familiilor care au în îngrijire copii şi care se confruntă cu o situaţie excepţională din punct de vedere locativ, respectiv, locuiesc în spaţii improvizate în care sănătatea copiilor poate fi grav afectată, locuinţa este afectată de un incendiu, sau altă situaţie pentru care spaţiul locativ devine temporar inutilizabil.

 

2) Suportarea unei părţi din datoria înregistrată de persoana/familia marginalizată social la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (consum fără penalităţi).

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor:

 • acte de identitate şi de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de către membrii familiei;
 • adeverinţă eliberată de către Asociaţia de Proprietari/Locatari cu privire la restanţa înregistrată;
 • acte cu privire la datoriile înregistrate de persoana/familia solicitantă, la furnizorii de utilităţi publice de strictă necesitate;
 • actul doveditor privind proprietatea/contract de închiriere a locuintei;
 • adeverinţă de la A.L.O.F.M. sector 6, din care să rezulte că membrii majori ai familiei se află în căutarea unui loc de muncă;
 • Dispoziţia Primarului sector 6 privind stabilirea dreptului la ajutor social;
 • certificat fiscal privind veniturile realizate de către membrii majori ai familiei solicitantului;
 • certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • decizia asupra capacităţii de muncă;
 • certificat medical de constatare a capacităţii de muncă;
 • dovadă din care să rezulte că a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Condiţii de acordare:

 • titularul ajutorului să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • să fie persoană marginalizată social, conform prevederilor Legii nr.116/2002.

 

3) Acordarea de ajutoare materiale, ajutoare financiare şi cantină socială din resurse bugetare/extrabugetare.

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor:

 • acte de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte cu privire la veniturile membrilor familiei;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • decizia asupra capacităţii de muncă;
 • certificat medical de constatare a capacităţii de muncă;
 • adeverinţă de la A.L.O.F.M. sector 6 din care să rezulte că, membrii majori ai familiei se află în căutarea unui loc de muncă.

Condiţii de acordare:

 • Titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • În urma evaluării socio-economice şi medicale reieşite din ancheta socială şi actele depuse.

 

4) Acordarea de asistenţă persoanelor fără adăpost în vederea integrării sociale (acte identitate, certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate, servicii medicale, facilitarea accesului în centre sau adăposturi care să răspundă nevoilor acestora, cantină socială).

Acte necesare pentru obținerea serviciilor:

 • acte de stare civilă privind titularul cererii/sesizării, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind incredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie); B.I./ C.I./ C.N. al beneficiarului ;
 • acte medicale care să ateste starea de sănătate a beneficiarului (eliberate de către medicul de familie / medicul specialist / serviciile medicale de urgenţă (dupa caz);
 • acte doveditoare pentru veniturile realizate de beneficiar şi membrii familiei acestuia: adeverinţa de venit, talon de pensie/indemnizaţie de handicap, decizia de pensionare, etc (în funcţie de caz) ;
 • cetificatul de încadrare în grad de handicap/ invaliditate (dacă este cazul);
 • alte documente relevante - (dupa caz).

Condiţii de acordare:

 • Titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;

5) Consiliere socială/psihologică/juridică primară;

6) Consiliere în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor marginalizate;

8) Transmiterea de date către instituţiile abilitate să acorde acest sprijin.

9) Eliberearea de adeverinţe de negaţie persoanelor care nu au beneficiat de drepturile prevăzute de Legea nr.116/2002 în ultimul an;

10) Colaborarea cu instituţii din domeniu în vederea aplicării măsurilor de protecție pentru victimele cazurilor de violenţă în familie;

11) efectuarea  de anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia pentru beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuiței (cu energie termică), având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Cadru legal

Legislaţie principală:

 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Hotărârea Guvernului nr.1149/2002 cu privire la Normele metodologice  de aplicare ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Legea 292/2011 a asistenței sociale;
 • HCL S6 nr.183/2002  privind acordarea unui ajutor financiar pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care persoanele/familiile marginalizate social le înregistrează la plata cotelor de întreţinere sau către furnizorii de utilităţi publice de strictă necesitate (energie electrică, energie termică, apă curentă, gaze naturale) consum fără penalităţi;
 • HCL S6 nr.55/2006 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor, conform Legii nr.116/2002, ajutor constând în plata chiriei pentru persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare cu domiciliul stabil pe raza sectorului 6 (rămâne de adăugat noul H.C.L. sector 6 pe anul 2013);
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 487/2002 a sănătății mintale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ;
 • Ordonanța de Urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

Legislaţie secundară:

 • O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.430/2001 – privind aprobarea strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 • H.G. nr.1010/2002 cu privire la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;
 • Legea nr.114/1996 a locuinţei;
 • Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.277/2010 privind alocația pentru suținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.217/2003 privind prevenirea si combaterea violenței in familii cu modificările şi completările ulterioare.

Contact

Adresa:  str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Telefon: 021 410.30.20, interior 318,
Fax: 021 410.30.20; 021 410. 31.36

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001