Serviciul prevenire marginalizare socială

Serviciul prevenire marginalizare socială

 

 021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Categorii de beneficiari:

 • tineri dezinstituționalizați
 • persoane cu probleme de sănătate mintală
 • persoane adulte fără adăpost
 • persoane victime ale violenței domestice
 • persoane cu handicap / invaliditate
 • persoane cu boli cornice
 • persoane consumatoare de substanțe interzise
 • persoane victime ale infracțiunilor
 • persoane eliberate din sistemul de detenție
 • rromi
 • alte categorii de persoane aflate în nevoie socială

SERVICII OFERITE:

1) Acordarea unor sume cu titlu de ajutor, constând în plata chiriei unei locuințe pentru persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, cu domiciliul legal pe raza  sectorului 6.

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de identitate şi de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale ale membrilor familiei (certificat de încadrare în grad de handicap, decizia asupra capacităţii de muncă; certificat medical de constatare a capacităţii de muncă; adeverinţă medicală);
 • acte doveditoare privind venitul realizat de către membrii familiei (adeverinţă de venit angajator, talon pensie, adeverinţă de venit Administraţia Financiară Sector 6, etc.);
 • certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, pentru membrii majori ai familiei;
 • dovada domiciliilor stabile avute din 1990 până în prezent de către solicitant(ă), precum şi de către ceilalţi membrii majori ai familiei sale, pe baza adeverinţei eliberate de către Serviciul pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul secţiei de Poliţie de pe raza căreia solicitantul(a) are domiciliul stabil;
 • dovezi cu privire la calitatea avută (tolerat în spaţiu, chiriaş etc.) de persoanele sus menţionate la respectivele domicilii;
 • declaraţie notarială-tip cu privire la faptul că, solicitantul(a) şi membrii majori ai familiei nu au deţinut  şi nu deţin o locuinţă în proprietate şi/sau nu beneficiază de o locuinţă cu chirie- proprietate de stat/socială, nu au înstrăinat o locuinţă după anul 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în obţinerea de credite pentru închirierea/construirea unei locuinţe, nu au pierdut drepturile locative asupra unei locuinţe ca urmare a propriei decizii (renunţare la contractul de închiriere pentru o locuinţă fond de stat/socială înstrăinarea unei locuinţe) sau din propria culpă (neplata datoriilor la cotele de întreţinere, evacuare din alte motive imputabile persoanei/familiei în cauză, din locuinţa fond de stat/socială);
 • contract de închiriere, încheiat în formă autentică.

Condiţii de acordare:

 • să fie persoană marginalizată social sau aflată în risc de marginalizare socială.
 • titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6 de cel puţin 12 luni, la data solicitării sprijinului financiar;
 • solicitantul şi membrii familiei acestuia să îndeplinească prevederile art.48 din Legea nr.114/1996 a locuinţei, respectiv:
  • nu au în proprietate o locuinţă;
  • nu au înstrăinat o locuinţă după 01.01.1990;
  • nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire locuinţă;
  • nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă, fond de stat/socială;

Persoana marginalizată social: persoană beneficiară de venit minim garantat sau care face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii:

 • nu are loc de muncă;
 • nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
 • locuieşte în condiţii improprii;
 • are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii  în întreţinere;
 • este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
 • este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
 • are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav,accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
 • a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Persoana aflată în risc de marginalizare socială: persoana sau familia aflată într-o situaţie de dificultate a cărui venit pe membru este până în venitul net minim pe economie. 

Notă : fac excepţie de la prevederile art.48 din Legea nr.114/1996 cazurile familiilor care au în îngrijire copii şi care se confruntă cu o situaţie excepţională din punct de vedere locativ, respectiv, locuiesc în spaţii improvizate în care sănătatea copiilor poate fi grav afectată, locuinţa este afectată de un incendiu, sau altă situaţie pentru care spaţiul locativ devine temporar inutilizabil.

2) Suportarea unei părţi din datoria înregistrată de persoana/familia marginalizată social la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (consum fără penalităţi).

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de identitate şi de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de către membrii familiei;
 • adeverinţă eliberată de către Asociaţia de Proprietari/Locatari cu privire la restanţa înregistrată;
 • acte cu privire la datoriile înregistrate de persoana/familia solicitantă, la furnizorii de utilităţi publice de strictă necesitate;
 • act doveditor privind proprietatea/contract de închiriere a locuinței;
 • adeverinţă de la A.L.O.F.M. sector 6, din care să rezulte că membrii majori ai familiei se află în căutarea unui loc de muncă;
 • Dispoziţia Primarului sector 6 privind stabilirea dreptului la ajutor social;
 • certificat fiscal privind veniturile realizate de către membrii majori ai familiei solicitantului;
 • certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • decizia asupra capacităţii de muncă;
 • certificat medical de constatare a capacităţii de muncă;
 • dovadă din care să rezulte că a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Condiţii de acordare:

 • titularul ajutorului să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • să fie persoană marginalizată social, conform prevederilor Legii nr.116/2002.

3) Furnizarea de servicii sociale de asistență și suport (sprijin perfectare acte identitate, sprijin obținere documentație analizare posibilitate încadrare în grad de handicap/ invaliditate, sprijin în accesarea de servicii medicale, facilitarea accesului în adăposturi / centre rezidențiale, cantină socială, consiliere socială, îndrumare în vederea identificării unui loc de muncă) pentru categoriile de persoane vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane victime ale violenței domestice, persoane cu handicap, persoane care suferă de boli incurabile, tineri dezinstituționalizați, persoane consumatoare de substanțe interzise, persoane victime ale infracțiunilor, rromi, alte categorii de persoane aflate în nevoie socială), atât în mod direct cât și în parteneriat cu O.N.G.-uri.

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de stare civilă (B.I./C.I./C.I.P., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind incredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale care să ateste starea de sănătate (eliberate de către medicul de familie / medicul specialist / serviciile medicale de urgenţă;
 • acte doveditoare pentru veniturile (adeverinţă de venit ANAF, adeverință venit angajator, talon de pensie, talon indemnizaţie de handicap, decizie de pensionare, indemnizații, stimulente, pensie alimentară;
 • cetificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate;
 • decizie medicală de constatare a capacităţii de muncă;
 • adeverinţă emisă de A.L.O.F.M. sector 6, din care să rezulte că persoana se află în căutarea unui loc de muncă.

Condiţii de acordare:

 • Titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • În urma concluziilor reieşite din ancheta socială şi actele depuse.

 4) Furnizarea de servicii către persoanele victime ale violenței domestice (prin colaborare cu ONG-uri).
Acte necesare pentru obținerea serviciilor (după caz):

 • acte de stare civilă (B.I./C.I./C.I.P., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind incredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale care să ateste starea de sănătate (eliberate de către medicul de familie / medicul specialist / serviciile medicale de urgenţă;
 • certificat medico-legal emis de instituție medicală;
 • ordin de protecție provizoriu / ordin de protecție emis de autoritățile competente;
 • acte doveditoare pentru veniturile (adeverinţă de venit ANAF, adeverință venit angajator, talon de pensie, talon indemnizaţie de handicap, decizie de pensionare, indemnizații, stimulente, pensie alimentară;
 • cetificat de încadrare în grad de handicap/ invaliditate (dacă este cazul);
 • decizie medicală de constatare a capacităţii de muncă;
 • alte documente relevante - (după caz).

Condiţii de acordare:

 • Titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;

5) Efectuarea de anchete sociale / rapoarte de deplasare la solicitarea altor instituții, precum și pentru cazurile aduse în atenția serviciului.

6) Avizare includere / încetare dosare cantine sociale.

6) Consiliere socială și asistență psihologică în teren /sediu.

7) Consiliere în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor din categoriile vulnerabile.

8) Transmiterea de informații periodice către instituţiile cu atribuții de coordonare.

9) Eliberearea de adeverinţe de negaţie pentru persoanele care nu au beneficiat de drepturile prevăzute de Legea nr.116/2002 în ultimul an.

10) Distribuirea tichetelor sociale electronice pentru mese calde în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD) prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020).

Cadru legal

Legislaţie principală:

 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1149/2002 cu privire la Normele metodologice  de aplicare ale Legii nr.116/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. S6 nr.183/2002  privind acordarea unui ajutor financiar pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care persoanele/familiile marginalizate social le înregistrează la plata cotelor de întreţinere sau către furnizorii de utilităţi publice de strictă necesitate (energie electrică, energie termică, apă curentă, gaze naturale) consum fără penalităţi;
 • H.C.L. S6 nr.52/2022 privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuințe, pe anul 2022, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, conform prevederii Legii nr.116/2002;
 • Legea 487/2002 a sănătății mintale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.217/2003 privind prevenirea si combaterea violenței în familie, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislaţie secundară:

 • O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.430/2001 – privind aprobarea strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1010/2002 cu privire la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;
 • Legea nr.114/1996 a locuinţei;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.277/2010 privind alocația pentru suținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

Contact

Adresă:  str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Telefon: 021 410.30.20, interior 318,
Fax: 021 410.30.20; 021 410. 31.36
Șef serviciu – Daniel Turbatu
Adresă de e-mailmarginalizaresociala@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001