Informare persoane cu dizabilități

INFORMARE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI POTRIVIT REGULAMENTULUI NR. 679 DIN 27 APRILIE 2016 PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și aceea că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6este operator de date cu caracter personal, nr. 5122/11537 și 13327/2007, vă prezentăm următoare informare cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • categorii de persoane vizate:
  • copiii și adulții cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în sectorul 6
  • însoţitorii și/sau asistenții maternali/personali ai persoanelor cu handicap grav
  • reprezentanții legali ai persoanelor cu dizabilități
 • categorii de date cu caracter personal prelucrate:
  nume și prenume, adresă de domiciliu/reședință, adresa de domiciliu în fapt, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, date de stare civilă, nume și prenume membri de familie, grade de rudenie, adresa de mail,situație familială, economică și financiară, date privind bunurile deținute, date bancare
 • categorii de date cu caracter special prelucrate:
  codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport, date privind starea de sănătate, date privind condamnări/penale/măsuri de siguranță, fotografii tip
 • scopul, temeiul și durata prelucrării:
  • asigurarea beneficiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități, constând în prestații sociale și facilități
   Aceasta decurge din obligația legală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, fără a fi necesar consimțământul dumneavoastră, potrivit prevederilor art. 9, al. 2, lit. b din Regulament. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal presupune colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea sau consultarea acestora.Consecința nerespectării obligației dumneavoastră privind furnizarea datelor cu caracter personal este nestabilirea de prestații sociale potrivit încadrării în grad de handicap.
  • verificări, raportări și statistici
   Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului în domeniul securităţii sociale şi al protecţiei sociale, fără a fi necesar consimțământul dumneavoastră. În acest scop, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 a încheiat convenții/protocoale de colaborare care pot fi consultate pe site-ul instituției. În aceste cazuri, transmiterea datelor se efectuează înscopuri determinate, expliciteşilegitime, precumși al efectuării unor verificări al căror rezultate pot determina suspendarea și/sau încetarea dreptului la acordarea de beneficii sociale.
   Durata prelucrării datelor cu caracter personal– conform prevederilor legale in vigoare și atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare.
   Durata stocării datelor cu caracter personal: 50 ani.
 • drepturile de care beneficiați:
  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la restricționarea prelucrării
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul la opoziție
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente

Intenţia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională – nu este cazul.

Responsabil GDPR: Cristina Grecu, e mail responsabilgdpr@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001