Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante (20-26.07.2022)

Rezultate finale (01.08.2022)

---

Rezultate interviu (27.07.2022)

---

Rezultate probă scrisă (22.07.2022)

---

Rezultate probă scrisă (21.07.2022)

---

Proces verbal selecție dosare (15.07.2022)

---

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 organizează concurs conform Hotărârii nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a  unui post post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

Direcția Protecția Copilului

Locul de desfășurare a concursului: sediul din Aleea Istru, Nr.4, Sector 6, Bucureşti
Proba scrisă – 20.07.2022, ora 10:00
Interviul – 26.07.2022, ora 10:00

 • 1 post de inspector de specialitate, gradul IA la Secretariat Comisie Protecția Copilului;
 • 1 post de bucătar la Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități “Istru”- Cantină
 • 1 post de îngrijitor la Centrul de zi “Harap Alb”
 • 2 posturi de bucătar la Centrul de zi “Harap Alb”
 • 3 posturi de infirmieră la Centrul de zi “Pinocchio”
 • 1 post de bucătar la Centrul de zi “Pinocchio”

Direcția Protecție Socială Adulți

Locul de desfășurare a concursului: sediul din Aleea Istru, Nr.4, Sector 6, Bucureşti
Proba scrisă – 20.07.2022, ora 10:00
Interviul – 26.07.2022, ora 10:00

 • 1 post de ingrijitor la domiciliu la Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice.

 

Atribuțiile posturilor

Desfășurarea concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, din Str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 29.06.2022-12.07.2022, în intervalul orar 9:00 – 15:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 9:00 – 13:00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 13.07.2022-14.07.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției din Str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, București și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro.

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, excepție făcând centrul în care activitatea presupune program de lucru în ture.

Condiții generale de participare:

În vederea înscrierii la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;     
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere depus de către candidați la concursul de recrutare, trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
 6. certificatul de integritate comportamentală;
 7. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae;

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții specifice:

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul IA la Secretariat Comisie Protecția Copilului – 1 post:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • Vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor.

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de bucătar la Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități “Istru”- Cantină – 1 post:

 • Studii generale / medii;
 • Certificat calificare bucătar;
 • Vechime: nu este cazul.

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de îngrijitor la Centrul de zi “Harap Alb” – 1 post:

 • Studii generale / medii;
 • Vechime: nu este cazul.

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de bucătar la Centrul de zi “Harap Alb” – 2 posturi:

 • Studii generale / medii;
 • Certificat calificare bucătar;
 • Vechime: nu este cazul.

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de infirmieră la Centrul de zi “Pinocchio” – 3 posturi:

 • Studii generale / medii;
 • Certificat calificare infirmieră;
 • Vechime: nu este cazul.

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de bucătar la Centrul de zi “Pinocchio” – 1 post:

 • Studii generale / medii;
 • Certificat calificare bucătar;
 • Vechime: nu este cazul.

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de îngrijitor la domiciliu la Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice – 1 post:

 •  Studii generale;
 •  Vechime: nu este cazul.

Bibliografia și tematica pentru concursul din data de 20.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

I. Direcția Protecția Copilului

Secretariat Comisie Protecția Copilului - inspector de specialitate gradul IA

 1. Hotărârea Guvernului României Nr.502/2017 privind metodologia de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului.
 2. Legea Nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea Nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II- Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă.

Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități “Istru”- Cantină  - bucătar 

 1. Ordinul Nr.863 din 10 mai 1995, republicat pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
 2. Legea Nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II- Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă.

Centrul de zi “Harap Alb” - îngrijitor

 1. Ordinul Nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor - Art.13, 14, 15, 16, 17, 33.
 2. Legea Nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II- Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă.

Centrul de zi “Harap Alb” - bucătar

 1. Ordinul Nr.863 din 10 mai 1995, republicat pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
 2. Legea Nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II- Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă.

Centrul de zi “Pinocchio” - infirmieră

 1. Ordinul Nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor - Art.13, 14, 15, 16, 17, 33.
 2. Legea Nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II- Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă.

Centrul de zi “Pinocchio” - bucătar

 1. Ordinul Nr.863 din 10 mai 1995, republicat pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
 2. Legea Nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II- Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă.

II. Direcția Protecție Socială Adulți

Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice - îngrijitor bătrâni la domiciliu

 1. Legea Nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, rebublicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Servicii și prestații sociale, Secțiunea 2: Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice.
 2. Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate ȋn comunitate, serviciile acordate ȋn sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa 8 – Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001