Examen în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut

Rezultate finale (19.10.2021)

Rezultate probă interviu (15.10.2021)

Rezultate probă scrisă (14.10.2021)

Rezultatele selecției dosarelor (12.10.2021)

---

 

Potrivit prevederilor art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 alin. (1) lit. a), c) si d) și alin. (2) coroborat cu art 597 alin. (1) lit. h) și art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.126^1 și 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și funcționarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 organizează examen în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici care îndeplinec condițiile legale în acest sens, conform anexei.

ATRIBUȚII POSTURI

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 14.10.2021, ora 10:00
 • Interviul – 19.10.2021, ora 10:00

Locul de desfășurare:

 • sediul din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București – pentru serviciile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
 • sediul din Aleea Tibles nr. 64, sector 6, București – pentru serviciile din cadrul Direcției Protecție Socială Adulți
 • sediul din Aleea Istru nr. 4, sector 6, București – pentru serviciile din cadrul Direcției Protecția Copilului

Dosarele de înscriere la concurs

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data afișării anunțului, atât la sediul din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, cât și pe adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane: resurseumane@dgaspc6.com, respectiv în perioada 16.09.2021-05.10.2021.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 06.10.2021-12.10.2021 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro .

Durata timpului de muncă: durata normal a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), c) si d) coroborat cu art. 597 alin. (1) lit. h) și art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul bine la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Dosarul de înscriere depus de către candidați la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiate;
 4. formular de înscriere.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str. Cernișoara 38-40, sector 6, București.
Telefon/fax: 021.745.72.37 int.133 / 021.745.62.29
Email: resurseumane@dgaspc6.com

Bibliografie

Bibliografie pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior din data de 14.10.2021

I. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

A. Serviciul Resurse Umane
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
- LEGEA nr. 53/2003 – CODUL MUNCII
- LEGEA nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

B. Birou Asistenți Personali si Maternali
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- LEGEA nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- LEGEA nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

C. Serviciul Contabilitate
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - Titlul I şi II ale părţii a VI-a;
- LEGEA nr. 82/1991, a Contabilităţii, republicată şi actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- LEGEA nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

D. Serviciul Achiziții, Monitorizare Contracte
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
- LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- LEGEA nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de acizitie publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

E. Compartiment Prevenire și Protecția Muncii
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu     modificările și completările ulterioare;
- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- HOTĂRÂREA Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006;
- LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor;
- LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecția civilă;

II. Direcția Protecție Socială Adulți – Comisia nr. 2

A. Serviciul Ajutor Social
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
-  LEGEA nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.

B. Serviciul Asistență Persoane Vârstnice:
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
- LEGEA nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- LEGEA asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

C. Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI- Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
- LEGEA nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- ORDIN nr.2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii în grad si tip de handicap.

D. Serviciul Prestații Sociale și Facilități:
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
- LEGEA nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HOTĂRÂREA nr.1017/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

E. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
- LEGEA nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată;
- LEGEA nr. 487 din 11 iulie 2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburăripsihice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

III. Direcția Protecția Copilului – Comisia nr. 3

A. Serviciul Asistență Maternală și Management de Caz
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şifuncţionarea comisiei pentru protecţia copilului
- ORDIN nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
- ORDIN nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.

           
B. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități
-ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului
- ORDIN nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
- ORDIN nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.

C. Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc
-ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului
- ORDIN nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
- ORDIN nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.

D. Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şifuncţionarea comisiei pentru protecţia copilului
- ORDIN nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
- ORDIN nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.

E. Serviciul Asistență și Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Exploatarea Copilului
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şifuncţionarea comisiei pentru protecţia copilului
- ORDIN nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
- ORDIN nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001