Anunț examen testare profesională - funcții publice (Etapa a 2-a)

Centralizator

-----

 

Soluționarea contestațiilor (22.06.2021)

-----

 

Rezultatele probei scrise (18.06.2021)

----

 

ERATĂ (16.06.2021)

----

 

Rezultatele selecției (15.06.2021)

----

 

07.06.2021

ANUNȚ privind desfășurarea examenului în vederea aplicării prevederilor art. 519 alin. (1) lit c), alin. (4-7) și      alin. (9), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere aprobarea noii structuii organizatorice a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București Nr. 93/29.04.2021 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentulu - cadru de Organizare și Funcționare ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Depunerea cererilor/dosarelor de înscriere: 10.06.2021 – 11.06.2021 la adresa de e-mail resurseumane@dgaspc6.com sau se înregistrează la Registratura generală a a instituției la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, București, Sector 6.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele și să îndeplinească condițiile pentru participare la examen prevazute în Anexa prezentului Anunț, pentru fiecare post.

Selecție cereri/dosare: 14.06.2021

Afișare rezultate selecție cereri/dosare: 15.06.2021 ora 16:30

Contestații selecție cereri/dosare: 16.06.2021 în intervalul orar 08:30 - 10:00

Soluționare contestații selecție cereri/dosare: 16.06.2021 ora 11:00 - 16:30

Proba scrisă –  17.06.2021

Proba scrisă va fi susținută în diferite locații:
- ora  09:30 - sediul Direcției Protecția Copilului din Aleea Istru nr. 4,  Sector 6, București - Sală Sedință,
- ora 09:30 - sediul Direcției Protecția Socială Adulți din Strada Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București - Sală Sedință,

Afișare rezultat proba scrisă: 18.06.2021 ora 14:00

Contestații proba scrisă: 22.06.2021 în intervalul ora 08:30 - 10:00

Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate:22.06.2021 în intervalul orar 11:00 16:30

Interviul după caz ( egalitate rezultate proba scrisă)23.06.2021 ora 10:30

Afișare rezultat Interviu: 24.06.2021 ora 14:00

Contestații Interviu: 25.06.2021 în intervalul orar 08:30 - 10:00

Soluționare contestații interviu și afișare rezultate: 25.06.2021 în intervalul orar 11:00 - 14:00 

Rezultate finale examen: 28.06.2021

1. În data de 17 iunie 2021, ora 09:30, la sediul Direcției Protecția Copilului din Aleea Istru nr. 4,  Sector 6, București - Sală Sedintă, se desfășoară proba scrisă pentru:

 • 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Asistența Maternală și Management de Caz  din subordinea Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, cu studii de licență în domeniul psihologie, la Biroul Adopții și Post-adopții din subordinea Direcția Protecția Copilului
 • 5 (cinci) funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, 3 (trei) funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, 1 (una) funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent și 1 (una) funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc din subordinea Direcția Protecția Copilului

2. În data de 17 iunie  2021, ora 09:30, la sediul Direcției Protecția Socială Adulți din Strada Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București - Sală Sedință, se desfășoară proba scrisă pentru:

 • 4 (patru) funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior și 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din subordinea Direcția Protecție Socială Adulți
 • 2 (două) funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior și 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Prestații Sociale și Facilități din subordinea Direcția Protecție Socială Adulți
 • 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Asistență Persoane Vârstnice din subordinea Direcția Protecție Socială Adulți
 • 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Personal din subordinea Direcția Protecție Socială Adulți

3. În data de 17 iunie 2021, ora 09:30, la sediul Centrului de Receere și Dezvoltare Personală Conacul ,,Golescu Grant,, din Aleea Ţibleş, nr.64, Sector 6, Bucureşti - Sală parter, se desfășoară proba scrisă pentru:

 • 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Contabilitate din subordinea Direcția Economică.
 • 1 (una) funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul Asistenți Personali și Maternali din subordinea Serviciului Resurse Umane - Director General.

Bibliografie:

A. Direcția Protecția Copilului

I. Serviciul Asistență Maternală și Management de Caz:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior

1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
2. Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei - modificată;
3. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile ulterioare.
4.
HG 797/2017 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a DGASPC
5. HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
6. Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
7.
Ordin nr.286/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.
8. Ordin nr.26 /2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale  de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
9. Ordin nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protective speciala.
10. HG. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist.
11. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

II. Biroul Adopții și Post-adopții

 • inspector, clasa I, grad profesional superior- atribuții de psihologie

1. Legea 272/ 2004, privind Protectia si Promovarea Drepturilor  Copilului, republicata.
2. Legea 273/2004 privind procedura adoptiei republicata
3. HG. 579/2016 – normele metodologice de aplicare a Legii 273/2004 privind procedura adoptiei
4. Codul Civil actualizat.
Cartea 2 / Despre familie / Titlul I – Dispozitii generale - art. 263, 264
Cartea 2 / Despre familie / Titlul III / Capitol 3  - Adoptia  - art. 451-482
5. HG 797/2017 privind Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a DGASPC
6. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
7. Psihopatologie și Psihoterapie, Eugen Jurca, Ed de Vest, 2019
8. Teoria atașamentului în practică - Susan M. Johnson, Ed. Trei, 2020

III. Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc

 • inspector, clasa I, grad profesional superior, inspector, clasa I, grad profesional superior,
 • consilier, clasa I, grad profesional superior, inspector, clasa I, grad profesional asistent, referent, clasa III, grad profesional superior

1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
2. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
3. Legea Asistentei Sociale 292/2011cu modificarile ulterioare.
4. H.G. 797/2017 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a DGASPC
5. Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organelle judiciare in cursul procesului penal.
6. Legea Cimitirelor 102/2014 actualizata, art.17.
7. Anexa la HCGMB 313/30.05.2019,  Regulamentul Cadru privind Înhumarea Persoanelor fără Aparținători
8. O.U.G 57/2019 Codul Administrativ al Funcționarilor Publici

B. Direcției Protecția Socială Adulți

I . Seviciul Prevenire Marginalizare Socială

 • inspector, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional principal

1. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
2. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și  completările ulterioare;
3. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale si a protecției persoanelor cu tulburari psihice, cu modificările și completările ulterioare.

II. Seviciul Prestații Sociale și Facilități

 • inspector, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional asistent

1. Legea nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 268 din 14 martie 2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
3. H.G. nr. 1.017 din 20 decembrie 2018, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap,  actualizată cu modificările și completările ulterioare, inclusiv modificările precizate în H.G. nr. 1118/17.12.2020.
4. O.U.G. nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

III. Seviciul Asistență Persoane Vârstnice

 • inspector, clasa I, grad profesional principal

1. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale si a protecției persoanelor cu tulburari psihice, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Seviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent

 • inspector, clasa I, grad profesional principal

1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. ORDINULMinistrului Muncii, Familiei, şi Protecției Sociale nr.2.298/2012privind aprobarea procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;
3. H.G. nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

C. Direcția Economică - Serviciul Contabilitate

 • inspector, clasa I, grad profesional superior

1.  O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
PARTEA V: Reguli specifice privind proprietatea publică privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale
- TITLUL I: Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale
2. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii        elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalurilor imobilizate în active corporale și necorporale, republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Regulamentul (UE) Nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor.

D. Directorul General - Biroul Asistenți Personali și Maternali din subordinea Serviciului Resurse Umane

 • inspector, clasa I, grad profesional superior

1. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- TITLUL II: Statutul funcționarilor publici
- TITLUL III: Personal contractual din autoritățile și instituțiile publice
2. H.G. 905/ 14.12.2017 privind registrul general de evidență al salariaților,
3. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata.
4. H.G. 797/08.11.2017,  pentru aprobarea regulamentelor –cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asitență social și a structurilor orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.
5. Regulamentul (UE) Nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor.

E. Serviciul Autoritate Tutelară

 • Consilier, clasa I

1. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea prin transfer a funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară

 

Dosarele/Cererile de înscriere, conform modelului anexat, se transmit în perioada 10 - 11 iunie 2021, inclusiv, la adresa de e-mail resurseumane@dgaspc6.com și se înregistrează de la Registratura generală a a instituției, din strada Cernișoara nr.38-40, sector 6, București. Pentru opțiunile făcute pe adresa de e-mail, Serviciul Resurselor Umane confirmă primirea opțiunii și comunică numărul de înregistrare salariatului.

Pentru alte informații privind organizarea și desfășurarea examenului se va consulta Regulamentul pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror posturi sunt afectate de reorganizarea prin aprobare noii structuii organizatorice a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București Nr. 93/29.04.2021 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului - cadru de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, afișat pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, secțiunea “Carieră”.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001