Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Rosie nr. 7A, Bucureşti.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 11.05.2017 – 24.05.2017 – la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București.

Selecție dosare: 26.05.2017

Afișare rezultat selecție dosare: 29.05.2017

Proba scrisă/ practică –  15.06.2017, ora 10.00 şi interviul -  21.06.2017, ora 10.00.

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 11.05.2017 până pe 24.05.2017 ora 16.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap

1 post de inspector de specialitate

Fişa postului

- Informarea și consilierea persoanelor cu handicap
- Asigurarea lucrărilor de secretariat pentru Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
- Vechime în specialitate - minim 6 luni

2.

Cantina Socială Crângași

1 post de referent

Fişa postului

- Desfășoară activități de asistență socială pentru buna desfășurare a activității cantinei sociale.

- Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime în muncă– minim 3 ani.

3.

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1 post de inspector de specialitate (atribuții de asistent social)

Fişa postului

- Evaluarea mediului social al persoanei care solicită încadrarea în  grad de  handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie;

 

-Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale
- Aviz de liberă practică;
- Vechime în specialitate -  minim 3 ani;

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Serviciul Strategii Proiecte

1 post de inspector de specialitate

Fişa postului

- Iniţiază consultări şi dezbateri publice în vederea realizării de strategii şi programe de asisteţă socială locală;
- Organizează consultări publice în faza de identificare a nevoilor de proiecte, în etapa premergătoare definirii scopului şi obiectivelor proiectului;
- Desfăşoară, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei,  activităţi legate de  implementarea programelor, a proiectelor în vederea aplicării politicii de asistenţă sociala, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap;
- Identifică nevoile de colaborare în proiecte în conformitate cu cerinţele percepute în comunitatea locală a Sectorului 6;
- Inţiază acorduri de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional pentru derularea de proiecte în parteneriat cu instituţii publice, mediul de afaceri, ONG-uri, IMM-uri, parteneri sociali etc.;
- Identifică parteneri din Uniunea Europeană şi dezvoltă proiecte în parteneriat;  
- Elaborează împreună cu specialiști din alte departamente cereri de finanțare.

-Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale, filologie, sociologie, economie;

- Curs de accesare fonduri structurale și de coeziune europene;

- Curs managementul proiectelor;

- Vechime de  5 ani în managementul de proiectelor structurale pe fonduri europene nerambursabile, probată prin documente (contracte, dispoziții, etc) pentru poziția de:

 • manager proiect
 • expert termen lung (responsabil financiar, implementare, achizitii, comunicare, diseminare, formare, recrutare, juridic, monitorizare)
 • expert accesare fonduri europene

 

 

2.

Birou Relații ONG

1 post de inspector de specialitate

Fişa postului

- Identifică organizațiile neguvernamentale și persoanele juridice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;
- Întocmește rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenționare a unor servicii sociale și le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6;
- Oferă consultanță și îndrumă organismele private care activează pe raza sectorului 6, în vederea dezvoltării și implementării de proiecte conform legislației în vigoare cu privire la parteneriatul public-privat și contractarea de servicii sociale;
- Atrage resurse financiare (donații, sponsorizări, stângere de fonduri), resurse materiale, umane prin demararea de proiecte comune cu ONG-urile interesate, se implică în acțiuni menite să promoveze responsabilitatea socială;
- Întocmește și actualizează  evidența ONG-urilor acreditate să desfășoare activități în domeniul asistenței sociale și a furnizorilor de servicii autorizați

-Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale, filologie, sociologie, economie;
- Vechime de  5 ani în managementul de proiectelor structurale pe fonduri europene nerambursabile, probată prin documente (contracte, dispoziții, etc) pentru poziția de:

 • manager proiect
 • expert termen lung (responsabil financiar, implementare, achizitii, comunicare, diseminare, formare, recrutare, juridic, monitorizare)
 • expert accesare fonduri europene

3.

Servicii Implicare Comunitară

1 post de inspector de specialitate

Fişa postului

- Întocmește și transmite, după caz, documente (notele de  intrare – recepție magazin, fișe de magazie, bonuri de consum, centralizatoare, adrese, referate, procese-verbale, contracte de donație, contracte de sponsorizare, rapoarte de activitate lunare/anuale) serviciilor din cadrul DGASPC sector 6;
- Urmărește o bună prezentare în cadrul spațiului de depozitare a produselor donate;
- Verifică termenul de valabilitate al produselor.

- Studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă – științe economice;
- Vechime în muncă- minim 3 ani.

4.

Servicii Implicare Comunitară

1 post de referent

Fişa postului

- Urmărește o bună prezentare în cadrul spațiului de depozitare a produselor donate;
- Verifică termenul de valabilitate al produselor;
- Etichetează produsele, oferind punctajul corespunzător acestora;
- Gestionează produsele existente în cadrul magazinului.

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime în muncă -  minim 3 ani.

5.

SocialXChange Crângași

1 post de inspector de specialitate

Fişa postului

- Întocmește și transmite, după caz, documente (notele de  intrare – recepție magazin, fișe de magazie, bonuri de consum, centralizatoare, adrese, referate, procese-verbale, contracte de donație, contracte de sponsorizare, rapoarte de activitate lunare/anuale) serviciilor din cadrul DGASPC sector 6;
- Urmărește o bună prezentare în cadrul spațiului de depozitare a produselor donate;
- Verifică termenul de valabilitate al produselor.

- Studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă – științe economice;
- Vechime în muncă - minim 3 ani.

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ:

Secretariat Comisia Persoane Adulte cu Handicap – inspector de specialitate

 • Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Hotărârea nr.927/2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea nr. 430/2008;

Cantina Socială Crângași – referent

 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – inspector de specialitate (atribuții de asistent social)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Serviciul Strategii, Proiecte – inspector de specialitate

 • H.G. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 544/2001 (actualizată) privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia ;
 • Legea 27/2002 (A) privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor ;
 • Legea 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările  ulterioare ;
 • Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare implementare instrumente structural ;
 • OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă- Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 decembrie 2010.
 • HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014 (Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • Ordonanţă de urgenţă nr 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă –  procedură decontare cereri de plată beneficiari privați (Monitorul Oficial nr. 579 din 4 septembrie 2013)
 • Ordonanţă de urgenţă 76/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare. (Monitorul Oficial nr. 389 din 29 iunie 2013).
 • Ordonanţă de urgenţă 27/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.
 • Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă
 • OMFP nr. 2370/2011  privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 64/2009
 • OMFP nr. 2359/2011 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 64/2009
 • OUG nr. 120 din 23/12/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenta (Monitorul Oficial nr. 888 din 30 decembrie 2010)
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale ;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 118/2014 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 172 din 11.03.2014 (M.Of. nr. 172/2014).

Birou Relații cu ONG – inspector de specialitate

 • H.G. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 544/2001 (actualizată) privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia ;
 • Legea 27/2002 (A) privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor ;
 • Legea 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările  ulterioare ;
 • Ordonanta 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii ;
 • Legea nr. 246/ 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale ;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 118/2014 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 172 din 11.03.2014 (M.Of. nr. 172/2014).

Serviciul Implicare Comunitară - inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr. 82/199 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 2861/2009 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

 SocialXchange Crângași  - inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr. 82/199 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 2861/2009 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Serviciul Implicare Comunitară – referent

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Relații suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001