Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante după cum urmează:

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, Bucureşti.
 • Proba scrisă/ practică –  25.10.2016, ora 10.00 şi interviul -  31.10.2016, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 12.10.2016

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 29.09.2016, ora 8,00 pâna pe 12.10.2016, ora 16,30 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

Fişa postului

2 posturi de asistent social

- Evaluarea mediului social al persoanei care solicită încadrarea în  grad de handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie
- Deplasarea în teren pentru efectuarea anchetei sociale în mediul familial al persoanelor evaluate
- Disponibilitate pentru program prelungit
- Capacitatea de desfăşurare a  activităţii în condiţii de stres

Condiţii generale:
- Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale
-Vechime: nu este cazul
Condiţii specifice:
- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social
- Perfecţionări în domeniul asistenţei sociale

2

Complexul de Servicii Sociale ”Floare Roșie”

Fişa postului

2 posturi de muncitor calificat  (infirmieră)

- Îngrijire de bază a persoanelor vârstnice, siguranța și  securitatea persoanelor vârstnice din centru
- Îngrijire şi curăţare spații
- Se lucrează în ture

Condiţii generale:
- Studii generale/medii
-Vechime: nu este cazul
Condiţii specifice:
- Certificat de calificare infirmieră sau adeverință prin care să dovedească faptul că urmează cursuri de infirmieră

3

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

Fişa postului

1 post de muncitor calificat  (infirmier)

 

 

 

- Supravegherea persoanelor adulte cu dizabilităţi neuropsihice, hrănirea, igiena personală;
- Se lucrează în ture

Condiţii generale:
- Studii generale/medii
- Vechime: nu este cazul
Condiţii specifice:
- Certificat calificare infirmieră sau adeverință prin care să dovedească faptul că urmează cursuri de infirmieră

4

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

Fişa postului

1 post de asistent medical   

- Desfăşurarea de activităţi medico-epidemiologice şi igienico-sanitare în cadrul cabinetului medical, la nivel de asistent medical, coordonarea şi îndrumarea activităţii infirmierelor
- Se lucrează în ture

Condiţii generale:
- Studii postliceale de asistent medical, absolvite cu diplomă
- Vechime: nu este cazul
Condiţii specifice:
- Aviz de liberă practică

Bibliografie:

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap - Asistent social

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Complexul de servicii sociale ”Floare Roșie” - Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014 – privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii - Muncitor calificat (Infirmier)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Norma din 15 aprilie 2016 de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 • Ordinul Nr.67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii - Asistent medical

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi și obligații, angajat-angajator)
 • Norma din 15 aprilie 2016 de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 • Ordinul Nr.67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001