Concurs pentru posturile contractuale de execuţie, perioadă nedeterminată

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 organizează concurs pentru posturile contractuale de execuţie, perioadă nedeterminată

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, Bucureşti.
 • Proba scrisă/ practică –  06.11.2015, ora 10.00 şi interviul -  10.11.2015, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 29.10.2015

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 16.10.2015 pâna pe 29.10.2015, ora 16,30 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

    Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

1 post de medic

Acordă asistentă medicală curentă şi de urgenţă, initiază supravegherea epidemiologică a copiilor, depistează, izolează şi declară orice boală contagioasă, controlează starea igienico-sanitară a încăperilor creşei.

Condiţii generale:

 • Studii superioare de specialitate;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • - Medicina generala;

2

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

2 posturi de inspector de specialitate

Educarea copiilor din creşă, formarea bunelor deprinderi ale copiilor, supravegheaza la servirea mesei copiilor în condiţii de securitate şi igienă, asigură protecţia şi siguranţa copiilor, mentine un climat calm şi echilibrat.

Condiţii generale:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman;
- Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;
Condiţii specifice:
-Modul pedagogic;

3

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

3 posturi de referent

Educarea copiilor din creşă, formarea bunelor deprinderi ale copiilor, ajută la servirea mesei copiilor in conditii de securitate si igiena, asigură protecţia şi siguranţa copiilor, menţine un  climat calm şi echilibrat.

Condiţii generale:
- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, liceu pedagogic;
- Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;
Condiţii specifice:

 • Modul pedagogic;

4

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

7  posturi de muncitor calificat  (infirmieră)

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Condiţii generale:

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:
- Certificat calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

5

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

1 post de muncitor calificat
(bucătar)

Prepararea hranei conform meniurilor prestabilite, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi efectuarea şi întreţinerea curăţeniei la locul de muncă.

Conditii generale

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Curs de calificare – bucătar.

6

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

1 post de muncitor calificat (întreţinere)

Asigura întreţinerea si reparaţia instalaţiilor din creşă, a reţelelor sanitare, asigura curăţenia şi întreţinerea spaţiilor exterioare clădirii.

Condiţii generale:

 • Studii generale/profesionale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare electrician/ mecanic întreţinere utilaje;

7

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

1 post de muncitor calificat (ingrijitor)

Efectuează şi întreţine curăţenia spaţiilor din centru şi dezinfecteză  zilnic băile şi grupurile sanitare din centru.

Condiţii generale:

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

8

Centru Social Multifuncţional “Pinochio”

1 post de asistent medical

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din cresa si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

Conditii generale

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică;

9

Centru Social Multifuncţional “Pinochio”

1  post de referent

Educarea copiilor din creşă, formarea bunelor deprinderi ale copiilor, ajută la servirea mesei copiilor in conditii de securitate si igiena, asigură protecţia şi siguranţa copiilor, menţine un  climat calm şi echilibrat.

Condiţii generale:

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, liceu pedagogic;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Modul pedagogic;

10

Centru Social Multifuncţional “Pinochio”

7 posturi de muncitor calificat (infirmieră)

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Conditii generale

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

11

Centru Social Multifuncţional “Harap-Alb”

4 posturi de inspector de specialitate

Educarea copiilor din creşă, formarea bunelor deprinderi ale copiilor, ajută la servirea mesei copiilor in conditii de securitate si igiena, asigură protecţia şi siguranţa copiilor, menţine un  climat calm şi echilibrat.

Condiţii generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Modul pedagogic;

12

Centru Social Multifuncţional “Harap-Alb”

1 post de asistent medical

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din cresa si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

Conditii generale
-Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;

 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică;

13

Centru Social Multifuncţional “Harap-Alb”

6 posturi de muncitor calificat (infirmieră)

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Conditii generale

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

14

Centru Social Multifuncţional “Harap-Alb”

1 post de muncitor calificat (ingrijitor)

Efectuează şi întreţine curăţenia spaţiilor din centru şi dezinfecteză  zilnic băile şi grupurile sanitare din centru.

Condiţii generale:

 • Studii generale/medii;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

15

Centrul Pentru Persoane Vârstnice “Sf. Mucenic Fanurie”

2 posturi de muncitor calificat (infirmieră) – se lucreaza in ture

Asigură zilnic îngrijirea de bază a persoanelor vârstnice din complex, hrăneşte şi supraveghează beneficiarii pe tot parcursul zilei, asigură curăţenia camerelor şi igienizerea obiectelor necesare beneficiarilor.

Condiţii generale:

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Certificat calificare infirmiera/ îngrijire bătrâni/ îngrijire la domiciliu;

16

Clubul Seniorilor
Liviu Rebreanu

1 post de inspector de specialitate

Desfasoara activitati integrare , monitorizare si evaluare a beneficiarilor clubului.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie/asistenţa sociala;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

17

Clubul Seniorilor
Liviu Rebreanu

1 post de muncitor calificat (ingrijitor)

Efectuează şi întreţine spatiile destínate activităţilor beneficiarilor şi dezinfecteză zilnic grupurile sanitare din cadrul clubului.

Condiţii generale:

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

18

Clubul Seniorilor Mihail Sadoveanu

1 post de psiholog

Consiliează beneficiarii din cadrul clubului si participa alaturi de acestia la activitatile clubului.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică

19

Clubul Seniorilor Mihail Sadoveanu

1 post de muncitor calificat (ingrijitor)

Efectuează şi întreţine spatiile destínate activităţilor beneficiarilor şi dezinfecteză zilnic grupurile sanitare din cadrul clubului.

Condiţii generale:

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

20

Clubul Seniorilor Ion Luca Caragiale

1 post de psiholog

Consiliează beneficiarii din cadrul clubului si participa alaturi de acestia la activitatile clubului.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică

21

Clubul Seniorilor Ion Luca Caragiale

1 post de muncitor calificat (ingrijitor)

Efectuează şi întreţine spatiile destínate activităţilor beneficiarilor şi dezinfecteză zilnic grupurile sanitare din cadrul clubului.

Condiţii generale:

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

22

Clubul Seniorilor Marin Preda

1 post de psiholog

Consiliează beneficiarii din cadrul clubului si participa alaturi de acestia la activitatile clubului.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică

23

Clubul Seniorilor Marin Preda

1 post de muncitor calificat (ingrijitor)

Efectuează şi întreţine spatiile destínate activităţilor beneficiarilor şi dezinfecteză zilnic grupurile sanitare din cadrul clubului.

Condiţii generale:

 • Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

24

Cantina Socială Uverturii

1 post de asistent social

Desfăşoară activităţi de evaluare şi consiliere socială privind informarea şi rezolvarea problemelor beneficiarilor.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică

25

Cantina Socială Uverturii

2 posturi de referent

Intocmeste documentatia pentru înscrierea beneficiarilor si tine  evidenţa acestora, se ocupă de organizarea mesei.

Conditii generale

 • Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

26

Cantina Socială Crângaşi

1 post de asistent social

Desfăşoară activităţi de evaluare şi consiliere socială privind informarea şi rezolvarea problemelor beneficiarilor

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică.

27

Cantina Socială Crângaşi

2 posturi de referent

Intocmeste documentatia pentru înscrierea beneficiarilor si tine  evidenţa acestora, se ocupă de organizarea mesei.

Conditii generale

 • Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

28

Cantina Socială Crângaşi

4 posturi de muncitor calificat
(bucătar)

Prepararea hranei conform meniurilor prestabilite, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi efectuarea şi întreţinerea curăţeniei la locul de muncă.

Conditii generale

 • - Studii generale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Curs de calificare - bucătar

29

Cantina Socială Crângaşi

1 post de muncitor calificat (întreţinere)

Asigura întreţinerea si reparaţia instalaţiilor din creşă, a reţelelor sanitare, transport şi aprovizionare.

Condiţii generale:

 • Studii generale/profesionale;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare electrician/ mecanic întreţinere utilaje;
 • Permis conducere B,C, BE, CE.

30

Complex de Servicii de Recuperare

3 posturi de Inspector de specialitate

Terapie copii cu dizabilitati neuropsihice si consiliere parintilor copiilor cu dizabilitati.

Conditii generale

 • - Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică

31

Complex de Servicii de Recuperare

1 post de Asistent medical

Asistenta medicală copii cu dizabilităţi neuropsihice

Conditii generale
-Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;

 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică;

32

Compartiment Recuperare la Domiciliu

1 post de Psiholog

Terapie copii cu dizabilitati
Activitati terapeutice la domiciliu

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
 • Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică

33

Complex Servicii Sociale Istru

3 posturi de Inspector de specialitate – se lucreaza in ture

Educator  copii cu dizabilitati neuropsihice

Condiţii generale:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman;
- Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

34

Centrul de Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă “Arlechino”

1 post de Inspector de specialitate

Oferă sprijin pentru suprav. şi efectuarea de activităţi instructive-educative. Intocmeşte adrese, referate către serviciile cu care colaborează în soluţionarea cazurilor şi menţine legătura permanent cu managerul de caz.

Condiţii generale:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman;
- Vechimea/voluntariatul constituie avantaj;

 

Fise de post

Bibliografie:

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” – Medic

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Lege nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Bazele medicinii de familie volumul 1 de Prof . Dr.  A.Restian  Ed. Medicală Buc 2001;
 • Esenţial în pediatrie de Prof.Dr. E. Ciofu, C.Ciofu Ed. Almatea Buc.2000;
 • Boli infecţioase de Prof. Dr. M.Chiotan Ed. National.     

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată ;
 • Lege nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii ale angajatului si angajatorului);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” – Referent

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Lege nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” -  Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor ;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” -  Muncitor calificat (bucătar)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 •  Ordin nr. 863 din 10 mai 1995-  Ministerul Sănătăţii - pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, pãstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
 •  Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” -  Muncitor calificat (întreţinere)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” - Muncitor calificat (îngrijitor)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Centru Social Multifuncţional “Pinochio” – Referent

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Lege nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Centru Social Multifuncţional “Pinochio” – Asistent Medical

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Centrul Social Multifunctional ,,Pinocchio” – Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centrul Social Multifunctional “Harap-Alb” - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii ale angajatului si angajatorului);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Lege nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;

Centrul Social Multifunctional “Harap-Alb” - Asistent medical  

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată :
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Centrul Social Multifunctional “Harap-Alb” - Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor ;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centrul Social Multifunctional “Harap-Alb” - Muncitor calificat (îngrijitor)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Centrul Pentru Persoane Vârstnice “Sf. Mucenic Fanurie” - Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014 – privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice;
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Cluburile Seniorilor  - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vâstnice, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

Cluburile Seniorilor – Psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vâstnice, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;

Cluburile Seniorilor - Muncitor calificat (îngrijitor)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014 – privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pentru centre destinate persoanelor vârstnice;

Cantine Sociale – Asistent Social

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Cantine Sociale – Referent

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Cantine Sociale – Muncitor calificat (bucătar)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordin nr. 863 din 10 mai 1995-  Ministerul Sănătăţii - pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, pãstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Cantine Sociale – Muncitor calificat (întreţinere)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Complex de Servicii de Recuperare - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Psihologia dezvoltării umane – Florinda Golu, Editura Universitară, 2010;
 • Cursa cu obstacole a dezvoltării umane – Iolanda Mitrofan , Editura Polirom, 2003;
 • Defectologie şi logopedie – Florin Emil Verza, Editura Credis, 2007.

Complex de Servicii de Recuperare – Asistent medical

 • H.G nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ;
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului ;
 • Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor ; Lucretia Titirca “Urgente medico chirurgicale” Editura Medicala 2007 Bucuresti.

Compartiment Recuperare la Domiciliu – Psiholog

 •  H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 •  H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare ;
 •  Psihologia dezvoltării umane – Florinda Golu, Editura Universitară, 2010;
 • Cursa cu obstacole a dezvoltării umane – Iolanda Mitrofan , Editura Polirom, 2003;

Complex Servicii Sociale Istru - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Centrul de Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă “Arlechino” - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design