Concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie temporar vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  din str. Cernişoara  nr.  38-40, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie temporar vacante, perioadă determinată, în data de 12.10.2015 ora 10:00 proba scrisă/practică şi in data de 14.10.2015 ora 10:00 interviu.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, Bucureşti.
 • Proba practică –  12 octombrie  2015, ora 10.00 şi interviul -  14 octombrie 2015, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 02.10.2015

Condiţii de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 28.09.2015 pâna pe 02.10.2015, ora 16,30 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

    Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centrul de Recreere și Dezvoltare Persoanală "Conacul Golescu Grant"

1 post de inspector de specialitate

Perioada determinata pana in luna martie 2017

Fișa de post

Educator copii in cadrul centrului de dezvoltare personala

Condiţii generale:

 • Studii superioare socio-umane;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;

2

Complex de Servicii Sociale "Istru"

1 post de referent

Perioada determinata pana in luna august 2017

Fișa de post

- Educatia non-formală și formală a copilului cu dizabilitati  din centru
- Însușirea de către copil a deprinderilor de viață independentă
- Siguranta si securitatea copiilor   cu dizabilitati din centru

Conditii generale

 • Studii medii
 • Vechime/experienţă minim 1 an;

Condiţii specifice:

 • Munca de desfășoară în ture.

3

Complex de Servicii de Recuperare

 1 post de inspector de specialitate 

Perioada determinata pana in luna mai 2017

Fișa de post

- Educatia non-formală și formală a copilului cu dizabilitati din centru
- Însușirea de către copil a deprinderilor de viață independentă
- Siguranta si securitatea copiilor cu dizabilitati din centru

Conditii generale

 • Studii superioare socio-umane
 • Vechime/experienţă minim 1 an;

Condiţii specifice:

 • Experienţă în domeniu constituie avantaj.

4

Centru Social Multifuncţional “Harap Alb”

2  posturi de muncitor calificat  (infirmieră/ ingrijitor) 

Perioada determinata pana in luna septembrie 2016

Fișa de post

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Conditii generale

 • Studii generale/medii
 • Vechime/experienţă minim 1 an;

Condiţii specifice:

 • Certificat calificare infirmieră / baby sitter/ îngrijitor copii;

5

Centru Social Multifuncţional “Pinocchio”

2 posturi de asistent medical

Perioada determinata pana in luna ianuarie 2017, respectiv octombrie 2016

Fișa de post

Identifica si acorda  asistenta medicala in functie de nevoile copiilor din centru. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului.

Conditii generale

 • Studii medii (liceu sanitar) /postliceale/superioare
 • Vechime/experienţă minim 1 an;

Condiţii specifice:

 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat pentru autorizarea exercitării profesiei
 • Asigurare de malpraxis medical

6

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

post de muncitor calificat  (infirmieră/ îngrijitor) 

 

Perioada determinata pana in luna octombrie 2016

Fișa de post

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Condiţii generale:

 • Studii generale/medii;
 • Vechime/experienţă minim 1 an;

Condiţii specifice:

 • Certificat calificare infirmieră / baby sitter/

îngrijitor copii;

7

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1 post de psiholog

Perioada determinata pana in luna mai 2017

Fișa de post

Evaluare psihologică a persoanelor adulte în scopul încadrării într-o categorie de persoane cu handicap și / sau orientării profesionale și / sau acordării măsurii de protecție.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de liberă practică;

 

Bibliografie:

Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala "Conacul Golescu Grant" – inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei Perntru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257/octombrie 2013;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie Complex Servicii Sociale "Istru" -  referent

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei Perntru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257/octombrie 2013;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Complex de Servicii de Recuperare – inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei Perntru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257/octombrie 2013;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Centrul Social Multifunctional "Harap Alb "– muncitor calificat (infirmiera/ingrijitor)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Lege nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centrul Social Multifunctional "Pinocchio" – asistent medical

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004 – privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. Lucretia Titirca “Urgente medico-chirurgicale”, Editura Medicala 2007, Bucuresti.
 • Ordinul Ministerului Educatiei si al Ministerului Sanatatii nr. 5298/1668/2011, precum si Ordinul din 2015, de modificare si completare a prezentului Ordin.

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” -  muncitor calificat (infirmieră/ ingrijitor)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Lege nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

 Serviciul Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap – psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei Perntru Protecția Copilului, cu modificările și   completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarea si completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările și completările ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design