DGASPC Sector 6 organizează în perioada 13-14 ianuarie 2014 concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6  cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concursuri  în perioada 13-14 ianuarie 2014 pentru ocuparea următoarele posturi vacante:

Direcția Protecție Socială

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii-studii

Condiții generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

3  posturi de inspector de specialitate

Atribuții legate de desfășurarea activităților de terapie ocupațională cu beneficiarii instituționalizați, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul socio-uman, juridic sau economic;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în domeniu constituie avantaj.

2

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

1  post de muncitor calificat (bucătărie)

Atribuții legate de prepararea și servirea hranei în cadrul centrului, se lucrează în ture;

Condiții generale:

 • Studii generale/medii;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Certificat calificare bucătar;

3

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

2  posturi de asistent medical

Supravegherea și îngrijirea stării de sanatate a beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice, se lucrează în ture;

Condiții generale:
-    Studii postliceale de asistent medical;

 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Aviz de liberă practică;
 • Abilități de comunicare și experiență în lucru cu persoane cu dizabilități.

4

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

2   posturi de  muncitor calificat (infirmier)

Supravegherea și îngrijirea beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii generale/medii;
 • Curs de specialitate;
 • Vechime/experiență minim 1 an

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiența de lucru cu persoane care necesită asistență și îngrijire.

5

Clubul Seniorilor “Ghencea”

1  post de muncitor calificat (îngrijitor)

Îngrijire și curățenie spațiu activități persoane vârstnice

Conditii generale

 • Studii generale/medii;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;

Experiența de lucru cu persoane vârstnice

6

Complex de Servicii Sociale “Floare Roșie”

3  posturi de inspector de specialitate

Atribuții legate de desfășurarea activităților de terapie ocupațională cu beneficiarii instituționalizați, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată de preferință în domeniul de socio-uman;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în domeniu constituie avantaj.

7

Centrul de zi
“Clubul Seniorilor”

1  post  de psiholog

Psiholog cu aviz de exercitare a profesiei

Condiții generale:

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul psihologiei;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Aviz de exercitare a profesiei;
 • Experiență în recuperarea copiilor cu dizabilități.

8

Centrul de zi
“Clubul Seniorilor”

1  post de asistent social

Asistent social cu aviz de exercitare a profesiei

Condiții generale

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
 • Abilități de comunicare și experiență în lucru cu persoane vârstnice.

9

Centrul de zi
“Clubul Seniorilor”

1  post de inspector de specialitate

Atribuții legate de desfășurarea activităților de terapie ocupațională cu beneficiarii;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată, de preferință în domeniul         socio-uman;

Conditii specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în domeniu constituie avantaj.

10

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

2  post de inspector de specialitate

Atribuții legate de desfășurarea activităților de terapie ocupațională cu beneficiarii;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată, de preferință în domeniul socio-uman;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în domeniu constituie avantaj.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din str. Floare Roșie nr.7A Sector 6, București.
 • Proba scrisă –  13 ianuarie  2014, ora 10.00 şi interviul -  14 ianuarie 2014, ora 10.00.

 Data până la care se depun dosarele de înscriere: 06.12.2013

Condiții de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr.     38-40, sector 6, București, pâna pe 06.12.2013, ora 14,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, după caz, adeverinţe completate la zi care să ateste vechimea în muncă începând cu data de 01.01.2011 (data de la care nu se mai fac înscrieri în carnetele de muncă), în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum Vitae model Europass.
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37.

Bibliografie

Bibliografie pentru ocuparea posturilor de asistent medical din cadrul Centrului de Reabilitare si Recuperare Neuropsihica Uverturii

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • LucreTia Titirica – Urgente medico-chirurgicale – Ed. Medicala 2007, Bucuresti
 • Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009;
 • O.U.G. nr.144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografie pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat cu atributii de infirmier din cadrul Centrului de Reabilitare si Recuperare Neuropsihica Uverturii

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografie pentru ocuparea posturilor de psiholog din cadrul Centrului de Reabilitare si Recuperare Neuropsihica Uverturii

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului , cu modificarile si completarile ulterioare .
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informatii de interes public si  normele metotologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.213/2004 – privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania , cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Codul deontologic al profesiei de psiholog.
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografie pentru ocuparea postului de inspector de specialitate/ din cadrul Centrului de Reabilitare si Recuperare Neuropsihica Uverturii, C.S.S Floare Rosie, Centrului de Zi Clubul Seniorilor, Centrului de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 – privind  liberul acces la informatii de interes public si normele de aplicare ale acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.;
 • Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografie pentru ocuparea postului de muncitor calificat bucatarie din cadrul Centrului de Reabilitare si Recuperare Neuropsihica Uverturii

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordin nr. 863/1995 – Ministerul Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografie pentru ocuparea postului de muncitor calificat (ingrijire si intretinere spatiu) din cadrul Clubului Seniorilor Ghencea

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informatii de interes public si  normele metotologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografie pentru ocuparea postului de asistent social din cadrul Centrului de Zi Clubul Seniorilor  

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului , cu modificarile si completarile ulterioare .
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informatii de interes public si  normele metotologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design