Anunț de selecție privind finanțarea de la bugetul local pentru anul 2022 a furnizorilor de servicii sociale

ANUNȚ DE SELECȚIE PRIVIND FINANȚAREA DE LA BUGETUL LOCAL SECTOR 6 PENTRU ANUL 2022 A ASOCIAŢIILOR, FUNDAŢIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 34/1998  CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 anunță organizarea procedurii de selecţie a cererilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2022, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, respectiv HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială cu modificări și completări ulterioare
Vă aducem la cunoştinţă că documentația de solicitare a subvenției din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru 2022 se va trimite prin poștă/curier, până în data de 30 septembrie 2021, orele 16:30, într-un singur pachet închis, la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, din strada Cernişoara 38-40, având înscrisă mențiunea: „A nu se deschide înainte de 1 octombrie 2021”.

Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul de stat în baza Legii 34/1998, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, precum și ANEXA din H.C.L. Sector 6 nr. 156/24.08.2021  privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile pentru care se pot acorda subvenții, din bugetul local al Sectorului 6 care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 1. administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Bucureşti, ai căror beneficiari provin din comunitatea locală a Sectorului 6 şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 3. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
 4. solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.

Sunt necesare următoarele documente:

 1. Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, din HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială cu modificările și completările ulterioare  în 3 exemplare, în original;
 2. Ultimul bilanț contabil înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, sau la administrația financiară municipală, respectiv la administrațiile financiare ale sectoarelor municipiului București ;
 3. Balanța contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației;
 4. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local  din care să rezulte că nu are datorii;
 5. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal central din care să rezulte că nu are datorii;

NOTĂ:
Documentele  de la punctele 1, 2 și 3 se vor depune și în format  electronic pe suport CD/stick memorie.

ANEXA / H.C.L. Sector 6 nr. 156/24.08.2021

Tabel privind categoriile de servicii sociale pentru care se pot acorda subvenții de la bugetul local al Consiliului Sector 6, precum și categoriile eligibile de cheltuieli curente de funcționare a acestor unități de asistență socială, cu standardul minim de cost

Nr.crt.

Cod serviciu social 1

Categorii de servicii sociale organizate ca centre de servicii sociale

Servicii/activități principale

Cost minim/beneficiar/lună
(lei)

Categorii eligibile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistenșă socială pentru care se pot acorda subvenții

0

1

2

3

4

5

SERVICII SOCIALE CU CAZARE

Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială

1

8790CR-C-I

Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi :centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.);

Îngrijire personală
Educare
Dezvoltare abilități de viață independentă
Consiliere psihosocială și suport emoțional  Supraveghere               
Reintegrare familială și comunitară
Socializare și activități culturale                  
Cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție
Masă: inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, terapie ocupațională, consiliere și informare, orientare vocațională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activități administrative etc.

 

4.433 lei*

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora 2
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea, aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul, aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ)3
6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate care au legătură directă cu acordarea  serviciului social
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
11.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
12.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități

2

8790CR-D-I

Centre de îngrijire și asistență

Îngrijire personală
Asistență pentru sănătate
Socializare, activități culturale
Terapie de recuperare
Logopedie

 

5.571 lei*

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul, aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
8.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
9.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
10.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
11.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

3

8790CR-D-II

Centre de recuperare și reabilitare)

Îngrijire personală
Asistență pentru sănătate
Recuperare/reabilitare funcțională
Socializare, activități culturale
Terapie de recuperare
Logopedie

 

5.660 lei*

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
8.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
9.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
10.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
11.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

4

8790CR-D-VII

Locuințe protejate

Îngrijire personală
Asistență pentru sănătate
Recuperare/reabilitare funcțională
Socializare, activități culturale
Terapie de recuperare
Logopedie

 

5.078 lei*

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
8. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
9. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
10. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
11. alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru alte categorii de persoane în situaţie de dependenţă

 

8790 CR-PD-I

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente(bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală, etc.)

Îngrijire personală
Supraveghere
Îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale
Cazare pe perioadă nedeterminată
Masă
Socializare și activități culturale
Asistență medicală
Terapii de recuperare
Terapii ocupaționale

 

5.571 lei**

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
8.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
9.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
10.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
11.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

 

8790 CR-PD-II

Centre rezidențiale recuperare/reabilitare persoane dependente (altele decât persoanele vârstnice și persoane le cu dizabilități)

Îngrijire personală
Supraveghere
Îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale
Cazare pe perioadă nedeterminată
Masă
Socializare și activități culturale
Asistență medicală
Terapii de recuperare
Terapii ocupaționale

 

5.660 lei***

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
8.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
9.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
10.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
11.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate

5

8790CRT-I

Centre multifuncționale

Informare
Consiliere psihologică și suport emoțional
Educare
Socializare și activități culturale
Integrare familială și comunitară
Dezvolatre abilități de viață independentă
Orientare vocațională
Cazare pe perioadă determinată
Masă
Menaj
Curățenie
Îngrijiri medicale
Inserție/reinserție socială
Terapie ocupațională
Consilere juridică

 

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate care au legătură directă cu acordarea  serviciului social
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate(folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
11.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
12.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice

6

8730CR-V-I

Cămine pentru persoane vârstnice

Îngrijire personală
Supraveghere
Consiliere psihosocială și suport emoțional
Socializare și activități culturale
Cazare pe perioada nedetermintă
Masă
Îngrijiri medicale
Terapie de recuperare

 

4.213 lei*

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
8.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
9.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate(folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
10.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
11.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane fără adăpost

7

8790CR-PFA-I

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost

Îngrijire personală
Supraveghere
Consiliere și informare
Reintegrare familială și comunitară
Cazare pe perioadă determinată
Masă
Menaj
Curățenie
Îngrijiri medicale
Inserție/reinserție socială
Orientare vocațională
Consilere juridică

 

 

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
8.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate(folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
10.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
9.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie

8

8899CPDH-I

Cantine sociale

Preparare și servire a mesei calde

 

 

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate(folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
8.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
9.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

9

8899CPDH-II

Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roți)

Pregătire și distribuire a hranei calde și reci

 

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5. cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
7.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate(folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
8.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
9.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

10

8891CZ-C-II

Centre de zi pentru copii aflaţi în risc de separare de părinţi);

Supraveghere
Îngrijire
Educare și dezvoltare timpurie
Asistență și recuperare medicală
Terapii de recuperare
Suport pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă
Servicii adresate copiilor cu tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate(ADHD)

 

1.386 lei*

 

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate care au legătură directă cu acordarea  serviciului social
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate(folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
11.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
12.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

11

8891CZ-C-III

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități)

Servicii furnizate atât în centru, cât și la domiciliu ;
-Servicii destinate pregătirii tranziției copilului cu dizabilități la viața de adult , adresate adolescentului( 14-18 ani)

 

1.887 lei*

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate care au legătură directă cu acordarea  serviciului social
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate(folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
11.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
12.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

Centre de zi pentru familie cu copii

12

8899CZ-F-I

Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii)

Consiliere psihosocială pentru familie și copil
Informare
Educație în puericultură
Suport emoțional

 

 

1.cheltuieli de personal  și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora2
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență
3.cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate
4.cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social
5.cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu  furnizarea serviciului social - apa, canal, salubrizare, dezinsecție, deratizare, telefon, internet, etc. (enumerarea nu are caracter limitativ) 3
6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate care au legătură directă cu acordarea  serviciului social
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate4
8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor (excursii, tabere, evenimente)
9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
(materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari, de strictă necesitate)
10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate(folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)
11.cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială
12.alte cheltuieli care au legătură directă cu acordarea  serviciului5
(consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii curente etc. - enumerarea nu are caracter limitativ)

* Conform Hot. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Notă: Nivelul mediu /beneficiar nu poate depăși:

 • nivelul mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenții din bugetul local stabilite prin hotărâri ale consiliului local, în conformitate cu art.2, alin.3 din Hotărârea 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 • costul stabilit prin standardele de cost/an pentru serviciile sociale aprobate prin Hotărârea  nr. 426/27.05.2020;

Pentru detalii puteţi contacta Biroul Dezvoltarea Relațiilor cu Societatea Civilă și Responsabilitate Socială  la numărul de telefon 0733.520.439. Persoană de contact – Paul Ghișoi, şef Birou.

Data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în baza Legii 34/1998, este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie.

 

1 Conform H.G. nr. 867/14.10.2015, cu  modificările și completările ulterioare.
2 Cheltuielile de personal vor fi în conformitate cu nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001