Centrul de zi “Floare de Colt”

Centrul de Zi Floare de Colţ din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, își desfășoară activitatea în parteneriat cu Fundația Bambini in Emergenza, cu sprijinul Operei Nazionale Montessori - Roma, Italia şi Institutului Montessori Bucureşti, în perioada 2019-2024.

Centrul de Zi Floare de Colţ are ca obiectiv dezvoltarea, în parteneriat, a serviciilor socio-educaţionale, prin metoda pedagogică Montessori, oferind copiilor de vârstă preșcolară, care provin din familii defavorizate social, un mediu ideal pentru fiecare etapă de dezvoltare.

Conform studiilor, copiii din sistemul Montessori au rezultate mai bune în ceea ce privește realizările academice, cunostințele sociale, precum și o atitudine mai bună față de activitățile instructive – educative desfășurate în școală. Prin metoda pedagogică Montessori se urmărește  dezvoltarea la nivelul fiecărui copil a abilităţilor cognitive, manuale, dar și comportamentale, emoţionale și morale, auto-disciplină, responsabilitate, independenţă şi iniţiativă.

Clase multi-vârstă: Un element de specificitate pentru educația Montessori autentică îl constituie gruparea copiilor în clase multi-vârstă, astfel încât în cadrul Centrului de zi Floare de Colț, grupa de copii între 3 și 6 ani desfășoară activitățile în aceeași clasă. Grupurile multi-vârstă sunt spații unde se realizează dezvoltarea socială și academică propice pentru ca cei mici să învețe de la cei mari, iar cei mari oferă ajutor și sunt modele pentru cei mici, asa cum se întâmplă, de fapt, în mod natural și în viața reală.

Arii curriculare: Ariile curriculare specifice educației Montessori, furnizate în cadrul  Centrului de zi Floare de Colț, sunt aria viață practică, aria senzorială, aria limbaj, aria matematică, aria  științe și activități culturale.

Materialele Montessori existente în cadrul Centrului de zi Floare de Colț sunt specifice și complete, adecvate nivelului de vârstă și de dezvoltare a copiilor din grupa de copii între 3 și 6 ani. Materialele sunt aranjate pe raft la nivelul și la dispoziția copiilor, au un scop inteligent și sunt confecționate din materiale de calitate.  Frumusețea, calitatea, cantitatea și autenticitatea materialelor, precum și spațiul luminos și necongestionat sunt indicii ale unui mediu Montessori bine gândit și armonios.

Furnizarea serviciilor socio-educaționale în cadrul Centrului de zi Floare de Colț, în acord cu pedagogia Montessori pentru copiii care provin din familii defavorizate social are cu atât mai mult sens cu cât, prima Casa a Copiilor (Casa dei Bambini) înfiinţată de Maria Montessori a fost realizată în 1906 la Roma, pentru familii cu venituri scăzute.

Categorii de beneficiari:

 • Copiii de vârstă preșcolară 3-6 ani (3 ani este vârsta de intrare in colectivitate) care provin din medii defavorizate social și se află în situații ce le afectează dezvoltarea și valorificarea potențialului propriu fizic, emoțional și cognitiv.
 • Familiile din care provin acești copii.

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor sunt următoarele:

 • copilul pentru care se solicită înscrierea în programul centrului să aibă vârsta de 3 ani ( pentru a beneficia de un program preșcolar complet în pedagogia Montessori ) și domiciliul legal în raza administrativ teritorială a sectorului 6, București.
 • copilul lipsit de supraveghere şi suport din partea familiei din motive obiective (program de lucru prelungit al părinţilor, părinţi bolnavi, părinţi neşcolarizaţi, copil crescuţi de bunici);
 • copilul aflat în risc de separare, cu scopul prevenirii abandonului familial şi marginalizării sociale;
 • copilul care beneficiază de o măsura de protecție – plasament;
 • copilul care provine din familii cu mai mult de 3 copii,
 • copilul provenit din familie monoparentală;
 • copilul al cărui părinte nu are loc de muncă și este în căutarea unui loc de muncă;
 • copilul care nu are acces la altă formă de învățământ preșcolar,
 • copilul care are un frate inclus în programul centrului.

În limita locurilor disponibile (admiterea a cel mult 3 copii care nu provin din medii sociale dezavantajate):

 • copilului ai căror părinți nu provin din medii sociale defavorizate și care suportă total/parțial costurile serviciilor acordate;

Este interzis refuzul înscrierii copiilor în centre de zi pe criterii discriminatorii bazate pe rasă, naționalitate, gen, etnie, dizabilitate, limbă, religie, convingeri, boală cronică necontagioasă.

SERVICII SOCIALE furnizate în cadrul Centrului de zi Floare de Colţ:

 • Servicii de îngrijire, supraveghere și odihnă a copiilor de vârstă preșcolară,
 • Servicii de monitorizare, menținere și protejare a sănătăţii copiilor și de acordare a primului ajutor în perioada în care beneficiarii sunt prezenți în cadrul centrului de zi.
 • Servicii de preparare şi servire a hranei, corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, prin care se asigură copiilor o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată, (două mese principale şi două gustări).
 • Servicii de educaţie formală şi informală prin activităţi de supraveghere şi suport în procesul de învăţare, care să contribuie la dezvoltarea personală şi pregătirea copilului pentru viaţa independentă, în conformitate cu principiile pedagogiei Montessori.
 • Servicii de recreere și socializare prin organizarea de activităţi diverse pentru petrecerea timpului liber în scopul dezvoltării fizice, cognitive, sociale şi emoţionale a beneficiarilor, conform vârstei şi potenţialului de dezvoltare, în conformitate cu principiile pedagogiei Montessori.
 • Servicii de pregătire pentru viață independentă prin activități și materiale didactice diverse, specifice pedagogiei Montessori, care asigură pregătirea copiilor de vârstă preșcolară pentru viaţa independentă, facilitând astfel integrarea socială a acestora.
 • Servicii de consiliere psihologică şi terapii de specialitate.
 • Servicii de informare, consiliere și sprijin pentru părinţi/reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii, beneficiari ai centrului, în scopul interesului superior al copilului și al depistării precoce a situațiilor de risc care pot duce la separarea copilului  de părinții săi;
 • Seviciile oferte de centrul de zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propiei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi drepturile părinteşti.

PROCEDURA DE ADMITERE

Solicitările de înscriere se pot depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat în str. Cernișoara nr. 38-40, la sediul la Centrului de Zi Floare de Colţ, situat în str. Pădurarilor, nr. 59A, sector 6, București, sau prin e-mail: floaredecolt@dgaspc6.com sau office@dgaspc6.com.

Acte necesare pentru înscrierea copilului în centrul de zi:

 1. cerere de înscriere însoțită de Declarația de consimțământ privind prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal. (formular tipizat)
 2. copie acte de identitate părinți/reprezentant legal;
 3. copie acte de stare civilă părinți ( certificat de căsătorie, certificat de deces – după caz)
 4. copia certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 5. copia certificatelor de naștere ale fraților minori;
 6. copii după acte care să evidențieze situția juridică a minorului față de părinți (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 7. copii după certificate de încadrare în grad de handicap/documente medicale din care să reiasă diagnosticul, tratamentul și recomandările medicului specialist, în situația în care  copilul/membri familiei prezintă probleme de sănătate,
 8. documente din care să rezulte venitul membrilor de familie – se solicită după caz:
  • adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți,
  • documente care atestă veniturile din activități independente, organizate ca PFA, Intreprinderi Individuale, Persoană Fizică Independentă, Intreprinderi Familiale, Profesii liberale, Persoane fizice care obțin venituri din drepturi de autor, etc.
  • adeverință eliberată de ANAF (valabil şi pentru părinții care nu au domiciliul în sectorul 6), care să ateste că părintele nu are venituri, însoțită de adeverință din care să rezulte că este o persoană în căutarea unui loc de muncă, eliberată de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă.
  • copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie),
  • talon de pensie,
  • orice alte documente doveditoare privind veniturile obținute.
  • declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile art.326 din noul Cod penal privind falsul în declarații, privind veridicitatea veniturilor declarate. ( Acest document va fi completat în momentul evaluării socio-psiho-educaționale, efectuată la domiciliul copilului).
 9. adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, aviz epidemiologic și fișa de vaccinări completate de către medicul de familie;
 10. adeverință medicală din care să reiasă dacă părinții copilului pentru care se solicită înscrierea sunt clinic sănătoși.

Admiterea copilului de vârstă preșcolară în cadrul centrului de zi se realizează cu respectarea criteriilor de eligibilitate, în baza unei evaluări socio-psiho-educaționale, la domiciliul copilului, efectuată de specialiștii centrului și după caz, și de specialiștii Fundației Bambini in Emergenza.

COSTURI  SERVICII  SOCIALE

Conform Hotărârii Consiliului Local sector 6, nr.157/24.08.2021 privind stabilirea costului mediu lunar pentru serviciul social  - centrul de zi dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, București, însoțită de Anexa nr.1 - Cost mediu lunar beneficiar de servicii sociale în Centrul de Zi “Floare de Colț”,  pentru programul normal cuprins în intervalul orar 08.00 – 16.00 costul mediu lunar pentru serviciile sociale oferite  în centrul de zi este de 1580 lei  iar pentru programul scurt, cuprins în intervalul orar 08.00 – 12.00 costul mediu lunar pentru serviciile sociale oferite  în centrul de zi este de 790 lei.

Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite constituie cota-parte din costul total al serviciilor acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale şi se stabileşte astfel:

 • pentru familiile cu un venit net pe membru de familie de până la 1.450 lei pe membru de familie se vor acorda servicii gratuite.
 • pentru familiile cu un venit net pe membru de familie între 1.450 lei – 1.700 lei se vor achita 30% din costuri;
 • pentru familiile cu un venit net pe membru de familie între 1.700 lei – 2.000 lei se vor achita 50% din costuri;
 • pentru familiile cu un venit net pe membru de familie peste 2.000 lei se vor achita integral costurile.

PROGRAM:

Centrul de zi Floare de Colţ se organizează și funcționează cu program zilnic de luni până vineri:

 • program scurt: între orele 8:00- 12:00, (include micul dejun, o gustare şi prânzul).
 • program normal: între orele 08:00-16:00, (include micul dejun, două gustari, prânzul și timp de somn).

Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanţe nutritive şi vitamine, respectând reglementările în vigoare, specifice fiecărei categorii de vârstă și recomandărilor medicale.

CONTACT:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Sector 6, Bucureşti 
Str. Cernişoara, nr. 38-40;
Telefon: 021.745.72.37;
E-mail: office@dgaspc6.com

Centrul de Zi Floare de Colț
Adresa: Str. Pădurarilor, nr.59A, Sector 6, Bucureşti
Tel./fax: 0726.131.429
E-mail: floaredecolt@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001