Serviciul prestații sociale și facilități

 

 

Domeniu de competenţă:

Asigură acordarea dreptului la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale şi a facilităţior sociale persoanelor cu handicap, conform încadrării prevăzute în certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuţii

 • acordarea de prestații sociale persoanelor cu handicap (indemnizații lunare, buget personal complementar lunar, indemnizații de însotițor, indemnizații ale persoanei cu handicap ce beneficiază de serviciile asistentului personal aflat în concediu de odihnă)
 • evidențierea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, constand in:
  • domeniul sănătații și recuperării:
   • consiliere în privința obținerii dispozitivelor medicale gratuite,
   • evidența în scopul acordării alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani,
   • concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu, precum și pentru reabilitare/recuperare, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
  • domeniul transportului:
   • acordarea gratuității transportului cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul, precum și a transportului interurban, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, atât persoanelor cu handicap, cât și insoțitorilor persoanelor cu handicap grav, respectiv asistenților personali ai acestora;
   • acordarea rovinietelor și a cardurilor-legitimațiilor de parcare;
 • acordarea facilitatilor persoanelor cu handicap constând în plata dobânzii aferente creditelor acestora, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 448/2006

Categorii de beneficiari:

 • Adulţii şi copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România;
 • Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap;

Servicii oferite:

Prestaţii sociale:

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 234 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 106 lei ;
 • indemnizaţie de însotitor în cuantum de 1. 065 lei, sau asistent personal

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri,  în cuantum de 193 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 79 lei.

Persoanele adulte cu handicap mediu benficiază de:

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 39 lei.

Nu pot beneficia de prestaţii sociale:

 • adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
 • adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
 • adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Copilul cu handicap grav beneficiază de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 106 lei;
 • indemnizaţie de însoţitor în cuantum de 1.065  lei sau asistent personal.

Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 79 lei.

Copilul cu handicap mediu beneficiază de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 39 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază şi de:

 • alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

Facilităţi:

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiază de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiază de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu metroul.

Copilul cu handicap grav beneficiază de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II -a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Beneficiază de aceste facilităţi şi următoarele persoane:

 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza  anchetei sociale;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.

Actele necesare pentru obţinerea prestaţiilor şi facilităţilor sociale:

Actele necesare pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a transportului pentru adulţi:

 • actul de identitate, copie şi original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • dispoziţia de tutore/curator în copie şi original, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap,copie şi original;
 • talonul de pensie în copie (pentru pensionari);
 • adeverinţa de salariu (pentru salariaţi);
 • certificat fiscal adeverinţă de venituri care să ateste deţinerea sau nu de venituri impozabile că nu realizează venituri (pentru cei fără venit);
 • 1 poză tip BI/CI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a transportului pentru copii:

 • certificat de naştere copil, copie şi original (pentru copiii până  în 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal, copie şi original;
 • actul de identitate al celuilalt părinte, copie şi original, dacă acesta este decedat copie de pe certificatul de deces, iar dacă este divorţat copie după de pe hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă;
 • buletinul de identitate al copilului, copie şi original (pentru copiii peste 14 ani);
 • adeverinţă de la şcoală din care sa rezulte rezultă că frecventează cursuri de zi;
 • certificat medical,  tip A5, în copie;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap, copie şi original;
 • 1 poză tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obţinerea rovinietei:

Pentru obţinerea cardului legitimaţie de parcare este necesară o poză tip BI recentă.

Actele necesare pentru obţinerea cartelei de metrou şi a legitimaţiei RATB pentru persoana cu handicap şi pentru asistentul personal:

 • Certificatul de încadrare în grad de handicap valabil (copie+original);
 • Actul de identitate (copie+original);
 • Poză color tip BI recentă;
 • Pentru beneficiarii de legitimaţii în baza altor acte normative, adeverinţă de la RATB care atestă scoaterea din evidenţă a acesteia.

Acte necesare pentru acordarea  plăţii  dobânzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat:

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Condiţii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achiziţionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului să nu depăşească 10 ani;
 • Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.

Persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile.

Condiţii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achiziţionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabilă, dependentă de scaunul cu rotile;
 • Valoarea creditului să nu depăşească 20.000 de euro;
 • Returnarea creditului să nu depăşească 15 ani;
 • Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.

 Actele necesare eliberării adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii:

 • Cererea – Anexa 1A sau Anexa 1B;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotărâre de punere sub interdicţie/dispoziţie de curatelă, după caz (copie);
 • Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (pentru auto) - Anexa 2A;
 • Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuinţei) – Anexa 2B;
 • Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica direcţiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului. (cuprinsă în Anexele 2A şi 2B)

După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi cu următoarele documente, în vederea întocmirii dosarului:

 • Contractul de credit bancar încheiat cu unitatea bancară;
 • Graficul de rambursare în baza căruia se efectuează plata;
 • Extras de cont;
 • Copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare a acestuia;

Documentaţia necesară pentru adaptarea locuinţei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:

 • proiectul tehnic de adaptare a locuinţei conform nevoilor  individuale de acces, întocmit de un organ abilitat;
 • devizul de lucrări aferente adaptării, întocmit de un organ  abilitat;
 • declaraţia pe propria răspundere a organului abilitat din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate în conformitate cu actele normative în vigoare.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor/schema relaţionării beneficiar-serviciu:

Dreptul la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificate de încadrare în grad de handicap, care se află în plată în evidenţa instituţiei sau la cerere, pentru persoanele care-şi depun pentru prima oară dosarul.
Dreptul la asistenţă socială sub forma facilităţilor sociale se acordă la cerere.
Cererea însoţită de actele menţionate, în vederea acordării prestaţiilor şi facilităţilor sociale, se depune de către persoana cu handicap/reprezentantul legal/tutore/asistent personal/asistent personal profesionist, după caz.

Formulare:

Baza legislativă:

În atenția persoanelor cu handicap -  Facilități fiscale 2016

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona  Militari-Apusului)
Tel./fax: 021/410 30 20 interior 343
Email: prestatiisociale@dgaspc6.com

Programul de lucru cu publicul:  
Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30;
Miercuri: 08.00 - 18.30
Vineri: 8.00 -14.00

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Care sunt provocările Sectorului 6?

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2017 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design