Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Centrului de Sanatate Multifuncțional ,,Sf. Nectarie’’

Centrul de Sanatate Multifuncțional ,,Sf. Nectarie’ cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81 Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 16 posturi contractuale de conducere/execuție, vacante, perioada nedeterminată, în data de 14.07.2017 ora 1000 proba scrisă/practică şi interviul pe 20.07.2017 ora1000.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 16.06.2017- 29.06.2017 ora 16,00  la sediul din Bd. Uverturii  nr.81 - Bucureşti Sector 6  București şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documente prevazute  la art.6, sectiunea 2, conform H.G.nr.286/2011 *actualizată .

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă/ practică / interviul se va desfăşura  în Bd. Uverturii  nr.81 - Bucureşti Sector 6.

Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul   din  Bd. Uverurii nr.81. Bucuresti sector 6.

Afişarea selecţiei dosarelor de concurs: 04.07.2017;
Rezultatele contestatiilor pentru selecţia de dosare: 06.07.2017;  

Proba scrisă: 14.07.2017, ora 1000

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 17.07.2017

Interviul: 20.07.2017, ora 1000

Afisarea rezultatelor la interviu: 21.07.2017

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul Bd. Uverurii nr.81. Bucuresti sector 6 București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

 1. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din  Bd. Uverurii nr. 81. Bucuresti sector 6.
  Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 16.06.2017- până pe 29.06.2017 ora 16.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
  2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Curriculum Vitae.
 2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
 4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Serviciu Financiar, Buget, Achizitii

1 post șef serviciu financiar, buget, achizitii

Fişa postului

- Coordoneaza direct serviciul financiar, buget, achizitii;
- verifica si aproba activitatea de fundamentare si intocmire a proiectelor de bugete.
- elaboreaza politicile financiare si strategiile privind costurile si administrarea bugetelor
- dezvolta si revizuieste sistemele de raportare financiara pentru a raspunde nevoilor centrului;
- intocmeste si elaboreaza raportari financiare catre directorul centrului
- mentine controlul si evidenta debitorilor si creditorilor;
- asigura, urmareste si verifica efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile;
- supervizeaza inchiderea conturilor contabile si a bilanturilor semestriale si anuale;
- elaboreaza analiza contului de profit si pierdere;
- mentine relatia cu autoritatile de control si taxe;
- mentine relatia cu institutiile publice  ( minister, primarie, Dgaspc)
- elaborareaza procedurile administrativ-financiare.

- Studii superioare  de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul economic;
-Vechimea – minim  de 2 ani în specialitate.

2

Serviciu Financiar, Buget, Achizitii

2 posturi de inspector de specialitate (economist)

Fişa postului

 

- inregistreaza, gestioneaza si verifica documéntele financiar contabile.
- asigura plata salariilor
- intocmeste contul de executie bugetara
- intocmeste necesarul de finantare
- mentine controlul si evidenta platilor si incasarilor;

- Studii superioare  de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul economic;
- Experienta în contabilitate bugetară;
- Vechimea – minim  de 2 ani în specialitate

3

Serviciul Administrativ 

post Sef. Serviciu Administrativ

- Administreaza si intretine functionarea programelor medicale de IT,
- Monitorizeaza buna functionare a tehnicii de calcul prin administrarea, gestionarea si asigurarea asistentei tehnice a acesteia,
- Asigura intretinerea curenta a cladirii/lor in care isi desfasoara activitatea central,
- Asigura evidența patrimoniului,
- Intocmeste si tine evidenta comenzilor pe furnizori.
- Emite situatii statistice la nivel de compartiment.

- Studii superioare  de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul științe sociale;
- Vechimea – minim  de 2 ani în specialitate.

4

Serviciul Administrativ 

post referent

Fişa postului

-Verifica facturile din anexele contractelor incheiate cu institutia,
-Participa la inventarul si casarea obiectelor de inventar si mijloacelor fixe din cadrul institutiei,
-Intocmeste situatii specifice domeniului de activitate.

- Studii liceeale  cu diploma de bacalaureat;
- Vechimea – 1 an.

5

Serviciul Administrativ 

2  posturi  muncitor calificat

-Efectuarea şi mentine functionarea instalatiilor sanitare
- curatarea spatiilor de acces din centru(curte)

- Studii generale;
- Vechimea – 1 an.

6

Birou Juridic –Resurse Umane

1 post sef  - Birou Juridic Resurse Umane

Fişa postului

- acorda viză de legalitate;
- acorda asistenta juridica de specialitate;
- Gestioneaza resurselor umane din cadrul centru.
-administreza operaţiunile legale de încadrare  si promovarea în muncă a tuturor angajaţilor,
- Emite situatii statistice la nivel de compartiment.

- Studii superioare  de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul juridic;
- Vechimea – 2 ani.

7.

Birou Juridic –Resurse Umane

1 post-Consilier juridic

Fişa postului

- acorda asistenta juridica de specialitate;
- asigura reprezentarea institutiei in fata instantelor;
- intocmeste  si redacteaza acte adminstrative(dispozitii, procese verbale)
- intocmeste si aduce la cunostinta salariatilor ROI

- Studii superioare  de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic.
- Vechimea – 2 ani.

8

Birou Juridic –Resurse Umane

1 post-Inspector de specialitate RU

- Intocmeste contracte de munca
- Stabileste incadrarea personalului din centru
- Elibereaza adeverinte la solicitarea angajatilor
- Intocmeste fise de evaluare
- Intocmeste fise de post
- Verifica foi colective de presenta

- Studii superioare  de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul științe sociale.
-Vechimea – 2 ani în  Contabilitate și Resurse Umane

9

Birou Juridic –Resurse Umane

1 post-Referent RU

Fişa postului

 

- Elibereaza adeverinte la solicitarea angajatilor
- Gestioneaza aplicatia  REVISAL
- Intocmeste foi colective de prezenta

- Studii liceeale  cu diploma de bacalaureat
- Vechimea – 1 an

 

 

 

10

Birou Asistenta Sociala

1 post-Asistent social

- Instrumentarea dosarelor sociale ale beneficiarilor de servicii sociale
- Informare si consiliere social acu privirea la obtinerea beneficiilor de asistenta sociala
- Efectuarea anchetelor sociale si intocmirea planului de interventii  

- Studii superioare  de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă ,  în domeniul asistenței sociale.
Vechimea – 1 an

11

Compartiment medical

 2 posturi-Asistent medical

 

- Recoltari analize
- Intocmeste  pentru evidente paciente pe specialitati  medicale
- asigura servicii medicale
- Controleaza modul de respectare a normelor de igiena si dezinfectie.

- Studii superioare / postliceeale;
- Vechimea – 1 an

 

12

Registratura

2  posturi- Registrator Medical

- Intocmeste si inregistreaza fisele medicale ale pacientilor examinati,
- Tine evidente scriptica a fiselor si documentelor medicale in regístrele de evidente,
- Ofera informatii corecte pacientilor despre modalitatea de recoltare, eliberarea rezultatului, programarea pacientilor  pentru efectuarea diferitelor investigatii,
- Preia și distribuie corespondenta

-Studii medii/ postliceeale;
-Vechimea – 1 an

 

Bibliografie:

Șef serviciu  Serviciu Financiar, Buget, Achiziții

 • Legea  82/1991 a contabilității, republicată  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public;
 • H. G.  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.F. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind angajarea, lichidare, ordonanțarea și plata cheltuielilor institutiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor Bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 273/ 2006 privind finantele publice, locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 32 / 1994 privind sponsorizarea, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitularilor proprii;
 • Legea 500/2002 privind finantele publice;
 • Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003   * Actualizat privind Codul fiscal;
 • OG. 70/2002  privind administrare unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.  215/ 2001 privind administrația  publică locală cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Inspector de specialitate - Serviciu Financiar

 • Legea  82/1991 a contabilitatii, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public;
 • H. G.  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.F. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind angajarea, lichidare, ordonanțarea și plata cheltuielilor institutiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor Bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 273/ 2006 privind finantele publice, locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 32 / 1994 privind sponsorizare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitularilor proprii;
 • Legea 500/2002 privind finantele publice;
 • LEGE   Nr. 571 din 22 decembrie 2003   * Actualizat privind Codul fiscal;
 • OG. 70/2002  privind administrare unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 • Lg.nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Șef Serviciu Administrativ

 • Legea  82/1991 a contabilitatii, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 273/ 2006 privind finantele publice, locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**);
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitularilor proprii;
 • OG. 70/2002  privind administrare unitatilor sanitare publice de interes județean și local, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Referent - Serviciu Administrativ

 • LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**);
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitularilor proprii;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Lg.nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Muncitor calificat - Serviciu Administrativ

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**);
 • Lg.nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Șef  Birou  Juridic - Resurse Uman

 • Legea 287/ 2009 privind Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 ale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 •  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • G.H 500/2011- Registrul general de evident a salariatilor ( actualitat);
 • HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
 •  Legea nr. 134/2010-Codul de Procedură Civilă  repubilcata cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.  215/ 2001 privind administrația  publică locală cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgice de aplicare, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • OG. 70/2002  privind administrare unitatilor sanitare publice de interes județean și local, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Lg.nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Lg.24/2002 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr.27/2002 privind   de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.
 • Lg.nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consilier Juridic

 • Legea 287/ 2009 privind Codul Civil
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 ale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 •  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 •  Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.
 • OG. 70/2002  privind administrare unitatilor sanitare publice de interes județean și local, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010-Codul de Procedură Civilă  repubilcata cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.  215/ 2001 privind administrația  publică locală cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgice de aplicare, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • Lg.nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petițiilor aprobata prin Lg.233/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

Inspector de specialitate -  Birou  Juridic - Resurse Umane

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 ale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 •  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • G.H 500/2011- Registrul general de evident a salariatilor ( actualitat)
 • HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Legea nr.  215/ 2001 privind administrația  publică locală cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgice de aplicare, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • Lg.nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Referent - Birou Juridic - Resurse Umane

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G.H 500/2011- Registrul general de evident a salariatilor ( actualitat);
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgice de aplicare, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • Legea 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor aprobata prin Lg.233/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
 • HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Legea .nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Asistent Social

 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr. 17/2000 republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificările și completarile ulterioare;
 • OG. 70/2002  privind administrare unitatilor sanitare publice de interes județean și local, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);

Asistent Medical

 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor;
 • Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Urgente medico – chirurgicale  Editia 2017  de Lucretia Titirca.
 •  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Registrator Medical

 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petițiilor aprobata prin Lg.233/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Lg.nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design