Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuţie vacante

30.03.2023

---

28.03.2023

---

 

24.03.2023

---

 

22.03.2023

---

 

16.03.2023

---

 

ERATĂ 03.03.2023

 ---

 

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie vacante

Denumirea posturilor vacante și a structurilor în cadrul cărora se află acestea:

PROTECȚIA COPILULUI
1.1.

 • 1 post bucătar în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial "Acasă";
 • 1 post educator principal în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități "Istru"- Căsuța "Istru 4";
 • 1 post bucătar în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități "Istru" – Cantină;
 • 2 posturi psiholog practicant în cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ''Ghencea'';
 • 3 posturi educator principal   în cadrul Centrului de Zi Sfântul Andrei;
 • 1 post asistent social principal în cadrul Centrului de Zi Sfântul Andrei;
 • 1 post infirmieră în cadrul Centrului de Zi Sfântul Andrei;
 • 2 posturi educator principal  în cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ''Orșova'';   
 • 1 post asistent medical principal  în cadrul Internatului de Tip Social pentru Copiii cu Dizabilități "Domnița Bălașa";
 • 1 post bucătar în cadrul Internatului de Tip Social pentru Copiii cu Dizabilități "Domnița Bălașa";

Pentru posturile prevăzute la art. 1.1 al prezentului anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

1.2.

 • 1 post instructor de educație în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial "Acasă" – Căsuța 1;
 • 1 post instructor de educație principal în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități "Istru"- Căsuța "Istru 4";
 • 1 post educator în cadrul Adăpostului de Noapte;

Pentru posturile prevăzute la art. 1.2 al prezentului anunț, durata normală a timpului de muncă este de 40 ore/săptămână,  lucru în ture 12/24 ore, 12/48 ore (ore zi/ore noapte) contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

ECONOMIC
1.3.

 • 2 posturi muncitor calificat treaptă I în cadrul Serviciului Administrativ, Tehnic și Aprovizionare;

Pentru posturile prevăzute la art. 1.3 al prezentului anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

PROTECȚIE SOCIALĂ
1.4.

 • 7 posturi îngrijitori la domiciliu  în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice;
 • 1 post asistent social principal  în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice;
 • 1 post asistent social principal în cadrul Clubului Seniorilor;
 • 1 post psiholog practicant în cadrul Clubului Seniorilor;
 • 1 post medic specialist în cadrul Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap;
 • 1 post asistent social principalîn cadrulServiciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap;
 • 1 post asistent social practicant în cadrul Compartimentului  Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap;
 • 1 post asistent social principal în cadrul Compartimentului Combatere Violență Domestică ;
 • 1 post șofer în cadrul Centrului de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități;
 • 1 post fiziokinetoterapeut principal în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Uverturii";
 • 1 post bucătar în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie";
 • 1 post spălătoreasă în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie";

Pentru posturile prevăzute la art. 1.4 al prezentului anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

Dosarul de concurs

2.1. În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40, Sector 6, luni-joi între orele 09:00-16:00 și vineri între orele 09:00-13:00

2.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

2.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, împreună cu anunțul de concurs.

2.4. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

2.5. Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

2.6.  Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

2.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Resurse Umane cu documentele prevăzute la punctul 2.2.  lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice.

Documentele prevăzute la literele a), f)-h), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

2.8.   Nerespectarea prevederilor punctul 2.1.- punctul 2.7. conduce la respingerea candidatului.

2.9. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Condiţii generale necesare ocupării posturilor contractuale vacante:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Generale Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h);
 9. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Condițiile specifice prevăzute în fişa postului:

PROTECȚIA COPILULUI
4.1  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de bucătar în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de tip Familial "Acasă" / Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități "Istru"-Cantină / Internatului de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități "Domnița Bălașa":
Studii: studii medii /generale.
Vechime în muncă: nu este cazul.
Certificat de calificare bucătar

4.2  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de educator principal în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități "Istru"- Căsuța "Istru 4" / Centrului de Zi "Sfântul Andrei" / Centrului de Zi de Recuperare Pentru Copiii cu Dizabilități "Orșova":
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

4.3 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de educator în cadrul Adăpostului de Noapte:
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.
Lucru în ture 12/24 ore, 12/48 ore (ore zi/ore noapte).

4.4  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de psiholog practicant în cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ''Ghencea'':
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență psihologie;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
Atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din Romania.

4.5 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de asistent social principal în cadrul Centrului de Zi "Sfântul Andrei":
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență asistență socială;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;
Aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

4.6 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de asistent medical principal  în cadrulInternatului de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități "Domnița Bălașa":
Studii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și studii postliceale sanitare;
Aviz de liberă practică eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România;
Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
Asigurare de malpraxis;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

4.7 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de infirmieră  în cadrul Centrului de Zi "Sfântul Andrei":
Studii: Studii: studii medii /generale.
Certificat de calificare infirmieră;
Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

4.8 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de instructor de educație în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de tip Familial "Acasă"-Căsuța 1:
Studii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în muncă: minimum 6 luni;
Lucru în ture 12/24 ore, 12/48 ore (ore zi/ore noapte).

4.9 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de instructor de educație principal  în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități "Istru"- Căsuța "Istru 4";:
Studii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în muncă: minimum 5 ani;
Lucru în ture 12/24 ore, 12/48 ore (ore zi/ore noapte).

ECONOMIC
4.10 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de muncitor calificat treaptă I în cadrul Serviciului Administrativ, Tehnic și Aprovizionare:
Studii: studii medii/generale;
Vechime în muncă: minimum 5 ani.

PROTECȚIE SOCIALĂ
4.11 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de ingrijitor la domiciliu în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice:
Studii: studii generale;
Vechime în muncă: nu este cazul;
Atestat/calificare de îngrijitor la domiciliu conform criteriului nr. 35 (Cod serviciu social 8810ID-I) din Anexa la H.G. nr. 867/2015.

4.12 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de asistent social principal în cadrul cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice / Clubului Seniorilor/ Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap/ Compartimentului Combatere Violență Domestică:
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență asistență socială;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;
Aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

4.13 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de asistent social practicant în cadrul cadrul Compartimentului  Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap:
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență asistență socială;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
Aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

4.14  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de psiholog practicant în cadrul Clubului Seniorilor:
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență psihologie;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
Atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din Romania.

4.15 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de medic specialist  în cadrulServiciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență Sănătate specializare  Expertiză medicală a capacității de muncă;
Aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor din România;
Certificat de membru Colegiul Medicilor din România;
Asigurare de malpraxis;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

4.16 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de fiziokinetoterapeut principal în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități "Uverturii":
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență kinetoterapie;
Autorizatie de liberă practică eliberat de Colegiul Fizioterapeuților din Romania;
Asigurare de malpraxis;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

4.17 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de șofer în cadrul Centrului de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități:
Studii: studii medii/generale;
Vechime în muncă: minimum 2 ani (transport persoane) ;
Permis de conducere valabil – categoria B;
Atestat profesional transport persoane.

4.18 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de bucătar în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie":
Studii: studii medii /generale;
Vechime în muncă: nu este cazul;
Certificat de calificare bucătar.

4.19 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de spălătăreasă în cadrulCentrului pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie":
Studii: studii medii/generale;
Vechime în muncă: nu este cazul.

5.  Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.
Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarați admiși la etapa precedentă.

Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs în perioada 28.02.2023-13.03.2023 inclusiv, luni-joi între orele 09:00-16:00 și vineri între orele 09:00-13:00, la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40.

Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 15.03.2023 la ora 10:00, la sediulDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 21.03.2023, ora 10:00, pentru posturile din Protecția Copilului – în sediul din Aleea Istru nr. 4B, pentru posturile din Protecție Socială și Economic –  în sediul din Aleea Țibleș nr.64.

Data, ora şi locul organizării interviului: 27.03.2023, ora 10:00, pentru posturile din Protecția Copilului în sediul Aleea Istru nr. 4B, pentru posturile din Protecție Socială și Econimic în sediul din Aleea Țibleș nr.64.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40. și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro la rubrica "Oportunități de angajare".

Candidații declarați respinși vor depune personal la Serviciul Resurse Umane, sau la adresa de email resurseumane@dgaspc6.com, o cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40.

Bibliografia și tematica stabilită o puteți accesa aici.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str.Cernișoara nr.38-40, sector 6 București
Telefon 021/7457237
Email: resurseumane@dgaspc6.com

Calendarul de desfășurare a concursului:

28.02.2022 –13.03.2023, luni-joi între orele 0900-1600 și vineri între orele 0900-1300

Perioada de depunere a dosarelor de concurs

16.03.2023

Afișare rezultate selecție dosare

17.03.2023

Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

20.03.2023

Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

21.03.2023, ora 10.00

Data desfăşurării probei scrise

22.03.2023

Afişare rezultate proba scrisă

23.03.2023

Depunere contestaţii proba scrisă

24.03.2023

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă

27.03.2023, ora 10.00

Data de desfăşurare a interviului

28.03.2023

Afişare rezultate interviu

29.03.2023

Depunere contestaţii interviu

30.03.2023

Comunicare rezultate contestaţii interviu

30.03.2023

Comunicare rezultate finale

Atribuțiile posturilor le puteți accesa aici.

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001