Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante

Rezultate finale (08.07.2022)

Rezultat contestație (07.07.2022)

Rezultate interviu (05.07.2022)

Rezultate probă scrisă (29.06.2022)

Rezultate selecție dosare (22.06.2022)

---

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul central în Str. Cernișoara nr. 38 – 40, Sector 6, organizează concurs de recrutare pentru ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante pentru personalul contractual de execuție, după cum urmează:

Direcția Protecția Copilului

Locul de desfășurare a concursului: sediul din Aleea Istru, Nr. 4, Sector 6, Bucureşti.

 • Proba scrisă – 28.06.2022, ora 10:00.
 • Interviul – 04.07.2022, ora 10:00.

1 post de psiholog - Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copiii cu Dizabilități “Ghencea”;

 • Studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul știintelor sociale ramura psihologie și științe comportamentale;
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică;
 • Vechime: nu este cazul.

2 posturi de educator - Centrul de Plasament “Acasa” (se lucrează în ture)

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • Vechime: nu este cazul.

1 post de educator - Centrul de zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități “Împreună”

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • Vechime: nu este cazul.

1 post de kinetoterapeut - Centrul de zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități “Împreună”

 • Studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul de licență kinetoterapie;
 • Aviz de liberă practică;
 • Vechime: nu este cazul.

1 post de bucătar - Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ”Istru”

 • Studii medii /generale;
 • Certificat calificare de bucătar;
 • Vechime: nu este cazul.

Desfășurarea concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, sau online, la adresa de email resurseumane@dgaspc6.com, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 06.06.2022-20.06.2022, în intervalul orar 9:00 – 15:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 9:00 – 13:00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 21.06.2022-22.06.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro.

Condiții generale de participare:

În vederea înscrierii la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;     
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscriereala concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează și certificatul de integritate comportamentală;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  curriculum vitae;

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie

I. Direcția Protecția Copilului

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea” – psiholog

 1. Legea nr.272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. H.G. nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
 3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările si completările ulterioare – Titlul II - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă
 4. Ghid Aplicativ de Evaluare Clinică a Copiilor și Adolescenților / Elena Otilia Vladislav, - București: Editura Sper, 2015
  CAPITOL I
  Demersul de evaluare clinică – pag. 17
  Planificarea evaluării clinice – pag. 19
  Stabilirea relației cu copilul/adolescentul și cu părinții la începutul procesului de evaluare – punct 4.1 pag. 20-23 (fără  Atașamentul și stabilirea relației cu copilul/adolescentul).
  CAPITOL II
  1.2. Interviul cu părinții – pag. 43-44
  1.2.2. Anamneza – pag. 46-49
  2.1.2. Observații asupra jocului copilului – pag. 55-56
  2.2. Observarea comportamentului copilului/adolescentului cu părintele – pag. 56-58
 5. Repere Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a Copilului de la Naștere la 7 Ani/ Studiu Unicef/dr. Mihaela Ionescu (coord) – București, Editura Vanemonde

Centrul de Plasament „Acasă” – educator

 1. Legea nr.272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
 3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările si completările ulterioare – Titlu II - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă
 4. Manualul educatorului- Educatie pentru integrare sociala – CRIPS, 2015

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Împreună”educator

 1. Legea nr.272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
 3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările si completările ulterioare – Titlul II- Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă
 4. Manualul educatorului - Educatie pentru integrare sociala – CRIPS,2015

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Împreună” – kinetoterapeut

 1. Legea nr.272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu mdificările și completările ulterioare.
 2. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
 3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările si completările ulterioare – Titlul II - Capitolul II -Executarea contractului individual de muncă
 4. Mariana Cordun - Kinetologie medicală, Editura Axa , 1999
  Capitolul:3. Masurare și evaluare
  • Evaluarea somato-funcțională pag.- 59
  • Evaluarea aparatului locomotor pag- 60
  • Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice pag 60- 83
  • Evaluarea amplitudinii articulare pag 83- 112
  • Evaluarea forței musculare pag. 112-187
  • Evaluarea funcțională pag.187- 190
  • Evaluarea capacității de efort pag. 190
  Capitolul 4 - Mijloacele kinetologiei medicale pag 197-278
  Capitolul 6 - capacitatea generală de efort pag 371- 418
 5. Cristina Ana- Fozza - Îndrumar pentru corectarea deficiențelor fizice, Ed.Fundația România de Mâine, 2006 - corectarea deficiențelor fizice parțiale pag.40-135

Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ”Istru” – bucătar

 1. ORDIN Nr. 863 din 10 mai 1995, republicat pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, rebublicat, cu modificările si completările ulterioare – Titlul II- Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

Atribuțiile posturilor

Atribuţiile postului de psiholog la Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea”: 

 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Respectă declarația de confidențialitate privitoare la datele despre copii și activitățile din centru;
 • Respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • Respectă normele PSI și instrucțiunile de protecție a muncii sub semnătură proprie și participă la instruirea teoretică și practică;
 • Colaborează și comunică cu toate serviciile din Direcția Protecția Copilului, Direcția Economică, Direcția Protecție Socială și cu serviciile subordonate Directorului General;
 • Respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate și acționează în conformitate;
 • Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă și promovează un comportament civilizat în raporturile cu colegii de muncă și superiorii;
 • Are grijă față de imaginea instituției (ținută, comportament, disciplină organizatorică);
 • Participă la elaborarea și aplicarea de programe destinate informării, sensibilizării opiniei publice și intervenției pe probleme legate de respectarea și protecția drepturilor copilului;
 • Inițiază și/sau menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;
 • Respectă metodologia de lucru specifică și strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice;
 • Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Respectă regulamentul intern;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • Răspunde de calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;
 • Îndeplinește în bune condiții sarcinile și dispozițiile stabilite de șefii ierarhici;
 • Întocmește și prezintă rapoarte de activitate, la cererea șefilor ierarhici;
 • Alte atribuții stabilite de șefii ierarhici superiori, în conformitate cu cerințele postului;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017, sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele deja existente și sunt legate de stabilirea, planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management anti-mită, astfel:
 • se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.
 • Cunoaște obiectivele Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Ghencea” și poate informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii acestuia;
 • Evaluare cognitivă şi neuropsihologică;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Participă la evaluarea inițială, intermediară și finală multidisciplinară a copilului în centru împreună cu ceilalți specialiști numiți în echipă;
 • Participă la discuțiile de caz  în echipa multidiciplinară;
 • Terapii de scurtă durată focalizată pe probleme, prevenții, reeducare și recuperare;
 • Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă și de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;
 • Utilizează terapii specifice psihologice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihologice;
 • Elaborează recomandări psihologice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Întocmește rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă
 • Încurajează autonomia copiilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ;
 • Stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii corespunzătoare ale copilului, de promovare a dezvoltării personale a copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii parentale;
 • Asigurarea informarii şi consilierii preşcolarilor/ elevilor, părinţilor, cadrelor didactice;
 • Asigurarea, prin intermediul metodelor şi tehnicilor specifice, a prevenirii şi diminuării factorilor care determină tulburări de comportament, comportamente de risc, sau disconfort psihic;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihologică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere și cursuri/ateliere pentru părinţi;
 • Recomandarea consultării altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competența lor - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice;
 • Optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;
 • Poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale;
 • Preluarea  în evidenţă a copiilor cu dizabilități şi elaborarea unui plan de recuperare şi terapeutic
 • Informarea şi pregătirea părinţilor pentru a fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copiilor cu autism
 • Acordarea serviciilor de recuperare copiilor cu dizabilități
 • Organizarea unor activităţi de socializare pentru copii cu dizabilități
 • Furnizarea serviciilor de recuperare la domicilul copiilor greu deplasabili prin intermediul echipei mobile 
 • Are obligaţia să anunţe verbal sau în scris conducerii orice problemă pe care o întâmpină;
 • Participă la oricare alte activităţi la solicitarea șefului de serviciu în limita competenţelor şi a legalităţii;

Atribuţiile postului de educator la Centrul de Plasament  “Acasă”:

 • respectă Standardele Minime Obligatorii prevăzute în Ord. 25/2019 în relațiile cu copiii și alt personal din centru;      
 • participa la instruirea teoretică și practică;
 • participă la însușirea și aplicarea măsurilor de prim ajutor;
 • participă la cursuri privind protecția copilului și pregătirea profesională;
 • participă la ședințele echipei pluridisciplinare și ședințele administrative din centru;
 • propune măsuri de perfecționare a Programului de Intervenție Specifică;
 • participă la rezolvarea oricărei situații deosebite din centru;
 • îndeplinește alte sarcini in limita competentelor.
 • Respectă normele legale în vigoare privind protecţia muncii şi regulile de prevenire şi stingerea incendiilor;
 • Respectă secretul de serviciu şi confidenţialitatea privind activitatea şi beneficiarii din centru; în relaţiile cu mass-media respectă deciziile conducerii centrului;
 • Respectă Regulamentul de Organizare si Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi Regulamentul Intern al C.P. ,,ACASA”;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea şefului C.P. ,,ACASA”, directorului executiv precum şi a directorului general al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi pune în aplicare modificările legislative ulterioare;
 • Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • cunoaște misiunea SR și are responsabilitatea de a informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii SR;
 • cunoaște locul SR în cadrul sistemului de servicii sociale și are responsabilitatea de a informa părinții sau reprezentanții legali ai copilului despre locul SR în sistemul de servicii sociale și celelalte servicii cu care SR relaționează;
 • participă, că persoană de referință pentru copilul aflat în centru la realizarea programului special de acomodare după admiterea acestuia în SR;
 • participă la elaborarea PIS-urilor (recreere-socializare, deprinderi de viața independentă) în colaborare cu psihologul din centru și/sau a altor membrii ai echipei pluridisciplinare;
 • participă în cadrul echipei pluridisciplinare la reevaluarea copilului cu ocazia ieșirii acestuia din SR;
 • oferă sprijin concret și încurajează copiii în a menține legăturile cu părinții, cu familia lărgită și cu alte persoane importante sau apropiate față de ei;
 • informează părinții cu privire la orice aspecte legate de viața copilului, de dezvoltarea sa fizică și mental pe parcursul șederii în centru,daca este nevoie;
 • participa la promovarea imaginii centrului în comunitate și sprijină copiii în participarea lor la cât mai multe activități în cadrul comunității;
 • participă la elaborarea și realizarea programelor de recreere și socializare extrașcolare în și în afara centrului;
 • participă la însușirea de către copiii din centru a deprinderilor de viața independentă; realizează activități de educație informală;
 • însoțește și supraveghează copiii pe perioada șederii în centru (servirea mesei, activități educative și recreative  și în curtea interioară a centrului etc);
 • se ocupă de dezvoltarea deprinderilor de igienă personală a copiilor;
 • supraveghează, alături de personalul medical al centrului starea de sănătate și bunăstarea copilului,semnalizează în cel mai scurt timp orice incident privitor la sănătatea copilului; supraveghează copiii pe timpul nopții;
 • referentul-educator va aborda relațiile cu copiii din cadrul centrului în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate standardele și prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul personalului față de copiii instituționalizați;
 • asigură copiilor protecție și asistentă în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor conform legislației în vigoare;
 • sesizează conducerea/echipa pluridisciplinara din centru despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
 • personalul educativ din centru cunoaște procedurile prin care primește, înregistrează și participa la soluționarea sesizărilor și reclamațiilor din partea copiilor și părinților lor;
 • asigură, alături de tot personalul, realizarea măsurilor privind siguranță și securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de Organizare și Funcționare a SR;
 • îndeplinește atribuțiile “ofițerului de serviciu” prevăzute în Regulamentul centrului.
 • conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru în limita competentelor profesionale
 • Acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident şi supraveghează transportul beneficiarilor la spital/ clinica;
 • Programează beneficiarii pentru efectuarea examenelor de specialitate indicate de medicul centrului şi îi însoţeşte în unităţile de specialitate, inclusiv la medicul de familie, atunci când este cazul;
 • Supraveghează distribuirea si servirea mesei, alimentarea şi hidratarea beneficiarilor şi respectarea regimului dietetic , daca este cazul;
 • Controlează şi ia măsuri în cazul în care vizitatorii aduc beneficiarilor alimente şi medicamente interzise sau băuturi alcoolice, semnalând aceste evenimente şi alte evenimente deosebite, în scris, şefului de centru;
 • Pe timpul efectuării serviciului, are obligaţia de a fi în permanenţă în mijlocul beneficiarilor, pentru a preveni evenimente de orice natura;
 • Îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;
 • Întocmeşte raport de activitate lunar sau ori de câte ori se impune la solicitarea şefilor ierarhici;
 • Pe perioada iernii , impreuna cu beneficiarii curata drumurile de acces in centru de zapada sau polei.
 • se conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru în limita competentelor profesionale
 • prelucrează datele cu caracter personal in conformitate cu si in limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • prelucrează datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date;
 • pastreaza confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la Îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru pastrarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • aduce la cunoștința șefului ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.respecta prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementarilor in vigoare - SR EN ISO 9001:2015;
 • se asigura ca cerințele beneficiarului sunt determinate si satisfăcute in scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • comunica RMC-ului orice oportunitate de imbunatatire a proceselor sau orice risc identificat; comunica superiorilor ierarhici orice neconformitate identificata.
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017 sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele deja existente și sunt legate de stabilirea, planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea revizuirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management anti-mită, astfel:
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.

Atribuţiile postului de educator la Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități  “Împreuna”

 • respectă Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C./ Sector 6;
 • respectă declarația de confidențialitate privitoare la datele despre copii și activitățile din centru;
 • respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • respectă normele PSI și instrucțiunile de protecție a muncii sub semnătură proprie și participă la instruirea teoretică și practică;
 • colaborează și comunică cu toate serviciile din Direcția Protecția Copilului, Direcția Economică, Direcția Protecție Socială și cu serviciile subordonate Directorului General;
 • respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate și acționează în conformitate;
 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă și promovează un comportament civilizat în raporturile cu colegii de muncă și superiorii;
 • are grijă față de imaginea instituției (ținută, comportament, disciplină organizatorică);
 • participă la elaborarea și aplicarea de programe destinate informării, sensibilizării opiniei publice și intervenției pe probleme legate de respectarea și protecția drepturilor copilului;
 • inițiază și/sau menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;
 • respectă metodologia de lucru specifică și strategia serviciului din care face parte;
 • respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice;
 • respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • respectă regulamentul intern;
 • respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare SR EN ISO 9001:2015;
 • se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • răspunde de calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;
 • îndeplinește în bune condiții sarcinile și dispozițiile stabilite de șefii ierarhici;
 • întocmește și prezintă rapoarte de activitate, la cererea șefilor ierarhici;
 • alte atribuții stabilite de șefii ierarhici superiori, în conformitate cu cerințele postului;
 • prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017, sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele deja existente și sunt legate de stabilirea, planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management anti-mită, astfel:
 • se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.
 • cunoaște obiectivele Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună” și poate informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii acestuia;
 • colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice educaționale;
 • realizează evaluarea educațională a copiilor pe baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare și identificând ariile de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;
 • desfășoară activități de formare și consolidare a deprinderilor de autonomie personală și socială ale copiilor, utilizând terapii specifice educaționale individuale și de grup, adecvate gradului de maturizare al fiecăruia dintre aceștia;
 • urmărește și elaborează recomandări educaționale menite să asigure pregătirea/adaptarea pentru/la sistemul de învățământ și societate a fiecărui copil;
 • participă la activităţile de educaţie non-formală și informală;
 • participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă, alături de psihopedagog, psiholog, kinetoterapeut;
 • informează și pregătește părinții/reprezentanții legali ai copiilor pentru a fi co-terapeuți în procesul de recuperare și integrare al copiilor;
 • planifică activități, pentru fiecare diadă părinte/reprezentant legal al copilului-copil, care să răspundă nevoilor de informare, educare și consiliere ale acestora, contribuind la dezvoltarea abilităților parentale de creștere și îngrijire a propriului copil;
 • stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii corespunzătoare ale copilului, de promovare a dezvoltării personale a copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii parentale;
 • furnizează servicii de recuperare la domiciliu copiilor greu deplasabili, prin intermediul echipei mobile;
 • poate desfășura activități educaționale de grup (fără sau împreună cu specialistul), cu copiii-beneficiari ai serviciilor centrului;
 • poate realiza (împreună cu specialistul), servicii de   asistență educațională cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor, individuale sau de grup (cursuri/ateliere), oferindu-le suportul informațional, instrumental și emoțional de care au nevoie;
 • poate organiza (împreună cu specialistul), workshop-uri în cadrul definit de competențele sale;
 • întocmește documentația prevăzută în interiorul procedurilor de lucru;
 • recomandă consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competența specifică angajaților centrului - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
 • are obligaţia să anunţe conducerii - verbal sau în scris -, orice problemă pe care o întâmpină;
 • participă la oricare alte activităţi la solicitarea șefului de serviciu, în limita competenţelor şi a legalităţii;
 • participă la cursuri de formare;
 • optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere.

Atribuţiile postului de kinetoterapeut la Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități  “Împreuna”

 • respectă Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C./ Sector 6;
 • respectă declarația de confidențialitate privitoare la datele despre copii și activitățile din centru;
 • respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • respectă normele PSI și instrucțiunile de protecție a muncii sub semnătură proprie și participă la instruirea teoretică și practică;
 • colaborează și comunică cu toate serviciile din Direcția Protecția Copilului, Direcția Economică, Direcția Protecție Socială și cu serviciile subordonate Directorului General;
 • respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate și acționează în conformitate;
 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă și promovează un comportament civilizat în raporturile cu colegii de muncă și superiorii;
 • are grijă față de imaginea instituției (ținută, comportament, disciplină organizatorică);
 • participă la elaborarea și aplicarea de programe destinate informării, sensibilizării opiniei publice și intervenției pe probleme legate de respectarea și protecția drepturilor copilului;
 • inițiază și/sau menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;
 • respectă metodologia de lucru specifică și strategia serviciului din care face parte;
 • respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice;
 • respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • respectă regulamentul intern;
 • respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare SR EN ISO 9001:2015;
 • se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • răspunde de calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;
 • îndeplinește în bune condiții sarcinile și dispozițiile stabilite de șefii ierarhici;
 • întocmește și prezintă rapoarte de activitate, la cererea șefilor ierarhici;
 • alte atribuții stabilite de șefii ierarhici superiori, în conformitate cu cerințele postului;
 • prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017, sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele deja existente și sunt legate de stabilirea, planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management anti-mită, astfel:
 • se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.
 • cunoaște obiectivele Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună” și poate informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii acestuia;
 • colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice kinetoterapeutice;
 • realizează evaluarea din perspectivă kinetoterapeutică a copiilor (pe baza instrumentelor specifice profesiei), stabilind nivelul general de dezvoltare și identificând ariile de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;
 • aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale (spre exemplu: dezvoltarea imaginii kinestezice din aria motorie; dezvoltarea motricității generale - atât grosiere, cât și fine; orientarea și organizarea spațio-temporală; percepția corectă a schemei corporale; achiziționarea principalelor aptitudini motrice; îmbunătățirea amplitudinii de mișcare, a mobilității articulare, a forței și rezistenței musculare; recuperarea coordonării, controlului și echilibrului; reeducarea sensibilității; corectarea deficitului respirator; construirea gândirii motrice și a inteligenței motrice ș.a.), conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici ai fiecărei proceduri;
 • asigură prevenirea accidentării copiilor în timpul desfășurării programelor de terapie;
 • desfașoară activități de terapie kinetoterapeutica individuală și de grup în conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici ai fiecărei proceduri;
 • informează și instruiește familia/reprezentantul legal al copilului atât cu privire la tratamentul pe care îl desfășoară, cât și asupra efectelor terapeutice negative care pot apărea;
 • informează și pregătește părinții/reprezentanții legali ai copiilor pentru a fi co-terapeuți în procesul de recuperare și integrare al copiilor;
 • consiliază și colaborează cu familia/reprezentantul legal al copilului, planificând activități terapeutice pentru fiecare diadă părinte/reprezentant legal al copilului-copil, care să răspundă nevoilor de informare, educare și consiliere ale acestora;
 • furnizează servicii de recuperare la domiciliu copiilor greu deplasabili, prin intermediul echipei mobile;
 • poate desfășura activități de grup cu copiii-beneficiari ai serviciilor centrului;
 • poate realiza servicii de  consiliere și asistență kinetoterapeutică  cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor, individuale sau de grup (cursuri/ateliere), oferindu-le suportul informațional, instrumental și emoțional de care au nevoie;
 • poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competențele sale;
 • întocmește documentația prevăzută în interiorul procedurilor de lucru;
 • recomandă consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competența specifică angajaților centrului – centre kinetoterapeutice, logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
 • pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând potențialele defecțiuni;
 • utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare;
 • solicită conducerii și justifică solicitarea de aparatură de recuperare necesară;
 • are obligaţia să anunţe conducerii - verbal sau în scris -, orice problemă pe care o întâmpină;
 • participă la oricare alte activităţi la solicitarea șefului de serviciu, în limita competenţelor şi a legalităţii;
 • participă la cursuri de formare;
 • optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere.

Atribuţiile postului de bucătar la Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități”Istru”

 • raspunde de pregatirea de calitate a hranei, pe baza meniurilor intocmite de personalul   special destinat in acest scop, asigurandu- se ca servirea mesei sa   se faca in orele stabilite prin programul de activitati al cantinei;
 • se preocupa permanent cu ingrijirea si folosirea in bune conditii a tuturor utilitatilor din dotarea blocului alimetar, inclusiv a veselei si tacamurilor etc;
 • pe timpul contactului cu beneficiarii din cantina, respectiv pe timpul servirii mesei conform programului va avea echipament corespunzator si va manifesta rabdare si tact, spirit tolerant si echilibru emotional;
 • se va preocupa permanent in limita posibilitatilor si disponibilitatilor, de formarea si consolidarea unor deprinderi adecvate privind comportamentul in sala de mese si folosirea tacamurilor;
 • respecta prevederile Normelor de sanatate publica, privind probele alimentare;
 • respecta dispozitiile in vigoare privind limitarea accesului persoanelor straine in blocul alimentar al   centrului;
 • intretine curatenia corespunzatoare in blocul alimentar si respecta regulile de dezinfectare a veselei si aparaturii din dotarea acestuia;
 • efectueaza  periodic controale medicale  de  specialitate  conform  normelor stabilite  in acest  sens, prezentand rezultatul acestor controale cabinetului medical;
 • poarta in permanenta echipamentul de protectie din dotare, asigurand schimbarea acestuia ori de cate ori este nevoie;
 • raspunde pentru orice activitate desfasurata conform fisei de post;
 • se conformează oricăror altor dispoziţii ale şefului de centru în limita competentelor     profesionale.
 • se conformează oricăror altor dispoziţii ale şefului de centru în limita competentelor  profesionale;
 • respectă Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC sector 6;
 • respectă Regulamentul Intern şi prevederile din fişa postului;
 • respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • respecta Normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare;
 • participa la instruirea teoretică şi practică;
 • participa la sedintele administrative din centru.
 • respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru pastrarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat;
 • aduce la cunostinta sefului ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, orice situatie de acces neautorizat la datele personale prelucrate in cadrul serviciului;
 • respecta prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementarilor in vigoare – SR EN ISO 9001:2015;
 • se asigura ca cerintele beneficiarului sunt determinate si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei acestuia;
 • comunica RMC-ului orice oportunitate de imbunatatire a proceselor sau orice risc identificat;
 • comunica superiorilor ierarhici orice neconformitate identificata.
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017
 • se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • participă la acțiuni de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului

Documente necesare

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str. Cernișoara 38-40, sector 6, București.
Telefon/fax: 021.745.72.37 int.133 / 021.745.62.29
Email: resurseumane@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001