Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție

Rezultate finale (23.12.2021)

Rezultate PROBĂ INTERVIU (20.12.2021)

Rezultate PROBĂ SCRISĂ (14.12.2021)

Rezultatele selecției dosarelor (06.12.2021)

---

În temeiul art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, astfel:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul Control Intern si Managementul Calitatii Serviciilor Sociale, Monitorizare si Analiză

Direcția Strategii Comunicare

 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior la Birou Dezvoltare Relații cu Societatea Civilă si Responsabilitate Socială

Direcția Protecție Socială Adulți

 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap
 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Prevenire Marginalizare Socială

Direcția Protecția Copilului

 • 1 post de inspector clasa I, grad profesional superior la Serviciul Adopții și Post-adopții
 • 1 post de inspector clasa I, grad profesional superior la Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc  

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 13.12.2021, ora 10:00
 • Interviul – data și ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2018 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Locul de desfășurare: sediul din Ale. Țibleș, nr.64, sector 6, București

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu sediul în Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București sau online, la adresa de email resurseumane@dgaspc6.com, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  D.G.A.S.P.C. Sector 6 și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 08.11.2021-29.11.2021, în intervalul orar 9:00 – 16:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 9:00 – 13:00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 02.12.2021-08.12.2021 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro.

Durata timpului de muncă: durata normal a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concursul de recrutare va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formular de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric, la registratura generală a D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a carnetului de muncă și/sau adeverință eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 6. Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;
 7. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazier judiciar;
 9. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Declarație GDPR

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul Control Intern si Managementul Calitatii Serviciilor Sociale, Monitorizare si Analiza – 1 post:
1) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Stiințe sociale, domeniul de licență Psihologie/Științe ale educației;
2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul Dezvoltare Relații cu Societatea Civilă si Responsabilitate Socială – 1 post:
1) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Stiințe sociale, domeniul de licență Contabilitate/Finanțe;
2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – 1 post:
1) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Stiințe sociale, domeniul de licență Asistență socială;
2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Prevenire Marginalizare Socială – 1 post:
1) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Stiințe sociale, domeniul de licență Asistență socială;
2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior (cu atribuții de psiholog) la Serviciul Adopții si Post-adopții – 1 post:
1) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Stiințe sociale, domeniul de licență Psihologie;
2)  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior (cu atribuții de asistent social) la Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc – 1 post:
1) Studii universitare de licență absolvitecu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Stiințe sociale, domeniul de licență Asistență socială;
2)  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Bibliografia stabilită și atribuțiile conform fișelor de post se regasesc pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București: www.asistentasociala6.ro, la secțiunea “Carieră”.

ATRIBUȚII

I. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

     Biroul Control Intern si Managementul Calitatii Serviciilor Sociale, Monitorizare si Analiza - 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior

 • Efectuează activități preventive și corrective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor sociale acordate, prin acțiuni de control, inclusive monitorizarea modului de remediere a deficiențelor constatate și a implementării măsurilor dispuse;
 • Evaluează, revizuiește și propune recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente, conform standardelor de calitate;
 • Asistă serviciile sociale în activitatea de elaborare a manualului de procedure, conform standardelor minime de calitate a documentelor justificative și a fișei de autoevaluare necesare obținerii licenței de funcționare;
 • Răspunde pentru veridicitatea datelor curpinse în rapoartele de control elaborate;
 • Răspunde de calitatea și de corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;
 • Colectează date și întocmește rapoarte lunare și trimestriale către instituții cu competențe în aceste sens, cu privire la cazurile de violență în familie, la cele de copii părăsiți în unitățile sanitare, copii fugiți dispăruți din sistemul de protecție social, copii nepuși în legalitate pe linie de stare civilă și evidența persoanelor, precum și cele referitoare la copiii cu părinți necunoscuți;
 • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 6, în vederea culegerii de date relevante pentru realizarea raportărilor;
 • Elaborează perioadic sau la cerere, situații statistice, rapoarte, analize sau sinteze privind situația beneficiarilor de prestații/servicii sociale aflați în evidența instituției.
 • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 6 pentru indelinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;
 • Întocmește rapoarte și orice situații solicitate de șeful ierarhic;
 • Participă la întâlniri periodice organizate de șeful ierarhic;
 • Răspunde de orice activități desfășurate conform fișei postului;
 • Studiază legislația în domeniul de activitate și transpune prevederile legale în metodologia de lucru specific serviciului;
 • Participă la cursuri de prefecționare profesională la propunerea sefilor ierarhii;
 • Își însușește și respectă instrucțiunile de protecție a muncii, PSI, și măsurile de aplicare ale acestora;
 • Respectă codul deontologic al profesiei;
 • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de șefii ierarhici, cu respectarea legislației în vigoare;
 • Elaborează Manualul Sistemului de Management al Calității și Control Intern Managerial al DGASPC sector 6;
 • Întocmește raportări asupra stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul DGASPC sector 6;
 • Monitorizează sistematic funcționalitatea în ansamblu a sistemului de control intern în cadrul programului de implementare a acestuia;
 • Redactează Ordinea de Zi a ședințelor Comisiei de Monitorizare;
 • Redactează minutele ședințelor Comisiei de Monitorizare;
 • Asigură multiplicarea și difuzarea convocatoarelor și a materialelor aferente ale acestora, ce vor fi discutate în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare;
 • Clasează, păstrează și arhivează, în conformitate cu prevederile legalespecifice arhivării, întreaga documentație aferentă procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
 • Redactează toate situațiile centralizatoare a căror elaborare este impusă de legislația în domeniu;
 • Diseminează hotărârile Comisiei de Monitorizare în cadrul DGASPC sector 6;
 • Asigură logistica pentru buna desfășurare a ședințelor Comisiei de Monitorizare;
 • Primește, înregistrează și ține evidența tuturor documentelor intrate/ieșitereferitoare la activitatea Comisiei de Monitorizare;
 • Verifică conformitatea procedurilor operaționale și de sistem elaborate în cadrul DGASPC sector 6, în ceea ce privește formatul standard de prezentare;
 • Întreprinde acțiuni în vederea implementării sistemului de management al calității pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, conform standardului ISO 9001:2015, în vederea respectării cerințelor impuse de organismul de certificare;
 • Asigură respectarea cerințelor organismului de certificare;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare – SR EN ISO 9001: 2015.
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică responsabilului cu managementul calității orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Prelucrează datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personalepe care le prelucrează și a informațiilor legate de activitățile desfășurate;
 • Prelucrează datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehniceși organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului;

II. Direcția Strategii Comunicare

Biroul Dezvoltare Relații cu Societatea Civilă si Responsabilitate Socială - 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior

 • Identifică organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;
 • Dezvoltă structura de servicii sociale la nivelul sectorului 6 prin identificarea și extinderea rețelei de organizații neguvernamentale de profil, interni sau externi;
 • Colaborează cu organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice, în vederea elaborării și derulării în comun a proiectelor din domeniul asistenței sociale;
 • Desfășoară activități legate de implementarea programelor, proiectelor în colaborare cu organizațiile neguvernamentale, și alte servicii/compartimente implicateîn vederea aplicării politicilor de asistență socială;
 • Întocmește și actualizează evidența ONG-urilor acreditate să desfășoare activități în domeniul asistenței sociale și a furnizorilor de servicii autorizați;
 • Întocmește și actualizează evidența proiectelor și programelor implementate în colaborare cu organizațiile neguvernamentale;
 • Atrage resurse financiare (donații, sponsorizări, stângere de fonduri), resurse materiale, umane prin demararea de proiecte comune cu ONG-urile interesate, reprezentanții CSR ai companiilor; se implică în acțiuni menite să promoveze responsabilitatea socială, precum și din partea operatorilor economici, organizații patronale, etc.;
 • Atrage resurse financiare, resurse materiale sub formă de donații pentru Magazinul SocialXChange;
 • Oferă consultanță și îndrumă organismele private care activează pe raza sectorului 6, în vederea dezvoltării și implementării de proiecte conform legislației în vigoare cu privire la parteneriatul public-privat și contractarea de servicii sociale;
 • Dezvoltă parteneriate public-private, prin atragerea de parteneri privați atât din rândul ONG-urilor, cât și din cadrul companiilor private, prin proiecte, programe de responsabilitate socială;
 • Organizează și participă la seminarii și work-shop-uri, împreună cu serviciile/compartimentele implicate și organismele private, pentru activități specifice în cadrul proiectelor și programelor aflate în derulare, în domeniul asistenței sociale;
 • Elaborează proceduri de lucru privind regimul subvenționărilor / finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local organizațiilor neguvernamentale respectând legislația în vigoare;
 • Întocmește rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenționare a unor servicii sociale și le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Colaborează și menține legătura atât cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 care monitorizează și evaluează persoanele beneficiare ale proiectelor și programelor, cât și cu organismele private;  
 • Monitorizează serviciile sociale oferite de parteneri, în baza convențiilor de colaboare / contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice;
 • Evaluează și analizează nevoile serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu privire la implicarea voluntarilor în activitățile acestora;
 • Elaborează o strategie privind implicarea voluntarilor în activitățile D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Desfășoară activități specifice de recrutare de voluntari;
 • Selecționează și plasează voluntarii conform nevoilor identificate la nivelul serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Monitorizează activitatea voluntarilor pe toată perioada de voluntariat prevăzută în cadrul contractului de voluntariat încheiat cu aceștia;
 • Desfășoară activități specifice de motivare a voluntarilor pe toată perioada desfășurării activității acestora în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Colaborează cu organizațiile care recrutează și formează voluntari;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu  respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Participă la inventarierea proceselor/activităţilor realizate la nivelul structurii organizatorice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea;
 • Identifică și analizează riscurile;
 • Formulează propuneri şi acţiuni/măsuri de control intern pentru atenuarea riscurilor identificate pe care le consemnează în formularele de alertă la risc;
 • Participă la implementarea acţiunilor/măsurilor de control, potrivit competenţei stabilite în registrul riscurilor.
 • răspunde de stabilirea și implementarea acţiunilor corective/preventive aprobate prin Rapoartele de acțiuni corective/preventive.
 • Respectă prevedrile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare – SR EN ISO 9001;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • asigură protectia datelor cu caracter personal ale beneficiarilor privind prelucrarea și confidențialitatea acestora;
 • Se asigură că transferul de date cu caracter personal este desfășurat pentru un interes legitim;
 • Se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru care acestea au fost inițial colectate ar trebui să fie permisă doar atunci când prelucrarea este compatibilă cu scopurile respective pentru care datele cu caracter personal au fost inițial colectate.
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Este responsabil pentrurespectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.                          

III. Direcția Protecție Socială Adulți

A. Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap - 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior

 • Se deplasează pe teren pentru efectuarea investigațiilor în mediul familial al petenţilor serviciului;
 • Întocmește răspunsurile pentru petițiile și solicitările adresate serviciului de către beneficiari sau de către alte instituții;
 • Disponibilitate pentru program prelungit;
 • Capacitate de desfăşurare a activităţii în condiţii de stres.
 • Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi actionează în conformitate;
 • Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidential al informaţiilor cu privire la activităţiile desfăşurate;
 • Întocmeşte şi prezintă rapoarte de activitate la cererea şefilor ierarhici;
 • Are obligaţia să participe la cursurile de perfecţionare la propunerea conducerii;
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protectia muncii, PSI şi măsurile de aplicare ale acestora;
 • Suportă rigorile legii pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management Implementat conform reglementărilor în vigoare – SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică șefului Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap orice neconformitate identificată.
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.
 • Furnizează expertiză de specialitate cu privire la respectarea şi realizarea drepturilor adultilor cu handicap;
 • Asigură informarea beneficiarilor și comunicarea cu publicul interesat cu privire la documentația necesară depunerii dosarului în scopul obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap/ certificatului de orientare profesională/măsurii de protecție, efectuează activități de lucru cu publicul;
 • Asigură monitorizarea dosarului instrumentat de echipa pluridisciplinară în scopul respectării termenelor legale în vigoare privind soluționarea cererii de obținere a certificatului de încadrare în grad de handicap/certificatului de orientare profesională/măsurii de protecție,
 • Efectuează anchete sociale în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana adultă ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională şi/sau acordarea măsurii de protecţie;
 • Efectuează anchete sociale în mediul familial pentru instrumentarea cazurilor persoanelor adulte cu handicap care solicită acordarea de servicii sociale în centre de zi/rezidențiale;
 • Efectuează anchete sociale în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana care solicită angajarea ca asistent personal profesionist;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice pentru persoanele adulte ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională, care locuiesc în fapt pe raza sectorului 6;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice pentru persoanele care locuiesc pe raza sectorului 6 şi solicită angajarea ca asistent personal profesionist, pe raza altor unități administrativ – teritoriale,
 • Face recomandările de specialitate necesare întocmirii programului de reabilitare şi integrare socială pentru fiecare adult evaluat, care se încadrează în grad de handicap sau solicită orientare profesională şi/sau măsură de protecţie;
 • Colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul serviciului la elaborarea, aplicarea şi monitorizarea planului individual de servicii precum şi a programului de reabilitare şi integrare socială a persoanei adulte cu handicap;
 • Colaborează cu celelalte servicii din instituţie şi cu toate instituţiile implicate în protecţia şi inserţia socio-profesională a persoanelor cu handicap;

B.  Serviciul Prevenire Marginalizare Socială - 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent

 • Colaborează şi comunică zilnic cu toate serviciile din: Direcţia Protecţia Copilului, Direcţia Economică, Direcţia Protecţie Socială şi cu serviciile subordonate Directorului General;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind asistenţa socială a persoanelor adulte;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de  activităţile desfăşurate;
 • Depistează, evaluează şi monitorizează persoanele/familiile aflate în situaţii de criză în urma sesizărilor primite de la cetăţeni sau prin intermediul partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de familie, poliţie, biserici, administraţii de bloc etc.);
 • Asigură identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a preveni situaţiile de criză;
 • Are responsabilitatea de a informa persoana/familia în legătură cu drepturile pe care le are, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor de asistenţă socială;
 • Propune şi aplică măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de criză a persoanei/familiei;
 • Asigură întocmirea documentaţiei cu privire la acordarea sprijinului financiar pentru suportarea unei părţi din restanțele pe care persoanele/familiile marginalizate social le au la serviciile publice de strictă necesitate, în condiţiile prevederilor Legii nr.116/2002;
 • Asigură întocmirea documentaţiei cu privire la acordarea sprijinului financiar constând în plata chiriei pentru persoanele cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • Asigură evaluarea categoriilor de persoane vulnerabile din comunitate (persoane fără adăpost, persoane cu probleme de sănătate cronice, persoane cu dizabilități, persoane cu probleme de sănătate mintală, tineri dezinstituționalizați, persoane consumatoare de substanțe interzise, rromi, alte persoane aflate în nevoie socială) și identifică nevoile acestora, stabilind măsuri în vederea reintegrării sociale (redactarea corectă a cererilor, perfectare acte identitate, acces la servicii medicale în vederea obținerii unor drepturi din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 sau altor instituții, orientare pe piața muncii, facilitarea accesului în centre sau adăposturi, relaționarea cu alte instituții, cantină socială);
 • Facilitează (prin acompaniere și consiliere socială) accesul categoriilor de persoane vulnerabile din comunitate prin colaborarea cu alte instituții, în vederea obținerii unor drepturi fundamentale (dreptul la locuință, la asistență socială, medicală, la educație, loc de muncă);
 • Consiliază și informează categoriile de persoane vulnerabile din comunitate  în vederea depășirii problematicii sociale (probleme familiale , profesionale, psihologice de locuință, de sănătate, loc de muncă, etc);
 • Asigură institutionalizarea si menagementul de caz pentru persoanele vulnerabile din cominitate aflate în situații urgente de dificultate;
 • Asigură evaluarea și colaborează cu parteneri sociali din domeniu, în vederea aplicării de măsuri de protecție pentru cazurile de persoane victime ale violenței domestice;
 • Realizează evaluarea inițială, întocmește anchete sociale, rapoarte de deplasare și răspunde pentru corectitudinea informațiilor culese ;
 • Întocmește și modifică planul de intervenție (împreună cu beneficiarul de servicii sociale), urmărind obiectivele propuse;
 • Reevaluează/Monitorizează periodic (trimestrial) sau ori de câtre ori este nevoie situația beneficiarilor de servicii /beneficii sociale ;
 • Asigură întocmirea trimestrială sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare, a rapoartelor de specialitate privind situaţia beneficiilor sociale acordate şi numărul de beneficiari; 
 • Asigură aducerea la cunoştinţa beneficiarilor dispoziţiile Primarului, în termenul legal prevăzut de lege;
 • Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Sector 6, privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor marginalizării sociale;
 • Emite răspunsuri, în conformitate cu prevederile legale, pentru care s-au adresat cereri de solicitare de beneficii de asistență socială;
 • Preia atribuțiile de serviciu ale colegilor, pe timpul concediilor de odihnă sau incapacitate de muncă ale acestora;
 • Informează serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 sau instituţiile abilitate să acorde ajutor şi asistenţă acestor persoane/familii cu probleme deosebite;
 • Derulează parteneriate cu societatea civilă (ONG, sponsori), având ca scop sprijinirea financiară a persoanelor/familiilor, în vederea prevenirii riscului de marginalizare socială;
 • Asigură buna desfășurare a programului de relații cu publicul, ce se defășoară în conformitate cu programul stabilit;
 • Efectuează orice alte activităţi solicitate de şeful ierarhic;
 • Participă la întâlniri periodice organizate de şeful ierarhic;
 • Întocmeşte rapoarte şi orice situaţii solicitate de şeful ierarhic;
 • Răspunde pentru orice activităţi desfăşurate conform fişei de post;
 • Respectă codul deontologic al profesiei;
 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C.    Sector  6;
 • Îşi însușeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii, PSI şi măsurile de aplicare ale acestora;
 • Colectează, analizează, selectează riscurile cuprinse în formularele Alertă de risc;
 • Elaborează formularul Notă de informare pe care îl transmite conducătorului structurii organizatorice și angajaților nominalizați de către acesta din urmă să participe la întruniri;
 • Organizează întruniri pentru discutarea informațiilor cuprinse în formularul Notă de informare (informează participanții, distribuie documentația, asigură logistica);
 • Redactează formularul Proces verbal la încheierea întrunirii;
 • Completează, actualizează și listează formularul Registrul riscurilor;
 • Inițiază procesul de revizuire a riscurilor la nivelul structurii organizatorice și redactează, cel puțin o dată pe an, formularul Raport privind managementul riscurilor și se preocupă de primirea autorizărilor pe document;
 • Transmite, cu aprobarea conducătorului structurilor organizatorice, orice document sau situație solicitată, la teemenle stabilite, către organismele solicitante;
 • Arhivează toate formularele redactate și aprobate, precum și întreaga documentație aferentă.
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare – SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asisgură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.

IV. Direcția Protecția Copilului

A. Serviciul Adopții și Post-adopții - 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior

 • Informarea, consilierea si evaluarea din punct  de vedere  psihologic  a persoanelor/familiilor ce doresc sa adopte;
 • Analizarea  situatiei  specifice  fiecarui  caz  in  parte,  identificarea  problemelor  asupra  carora  poate actiona si planificarea activitatii  interventiei  şi  consilierii pshihologice:
 • Evaluarea starii  de sanatate mentala a persoanelor/familiilor potential adoptive, in limita cornpetentei profesionale,  pentru desfasurarea activitatilor specifice in procesul de adoptie;
 • Evaluarea cognitiva si neuropsihologica a persoanelor/familiilor potential adoptive;
 • Evaluarea  cornportamentala  a persoanelor/familiilor  potential  adoptive precum si  a copiilor pentru care  instanta a hotarat deschiderea procedurii  de adoptie;
 • Evaluarea subiectiv-emotionala a persoanelor/familiilor potential adoptive precum si a copiilor pentru  care instanta a hotarat deschiderea procedurii  de adoptie;
 • Evaluarea personalitatii si a mecanismelor de coping/adaptare/defensive a persoanelor/familiilor potential adoptive precum si a copiilor pentru care instanta a hotarat deschiderea  procedurii  de adoptie;
 • Evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri reprezentative pentru persoanele/familiile potential  adoptive ;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural in care se rnanifesta problemele psihologice sau mediul  familial  al persoanelor/familiilor potential adoptive;
 • Identificarea, investigarea si realizarea psihodiagnosticului tulburarilor psihice si al altor  conditii de patologie pentru beneficiari;
 • Consultanta psihologica a managementului resurselor personale a beneficiarilor pe  parcursul procesului de adoptie;
 • Formarea si orientarea persoanelor/familiilor potential adoptive în vederea realizarii  procesului  de potrivire dupa criterii psihologice;
 • Analizarea si  prevenirea fenomenelor de  inadaptare a copiilor ce  urmeaza a fi adoptati  precum si  a familiilor ce urmeaza sa adopte;
 • Evaluarea  si selectia  celor mai  potrivite  persoane/familii care pot raspunde nevoilor copilului pentru care  instanta a hotarat deschiderea procedurii  de adoptie;
 • Efectuarea sedintelor de consiliere, dezvoltare personala si autocunoastere cu
 • persoanele/familiile adoptive pe intreg parcursul procesului de adoptie si post  adoptie;
 • Efectuarea  de  sedinte de  consiliere psihologica si terapie  suportiva  a copiilor pentru  care adoptia a fost  desfacuta sau a carei  nulitate a fost declarata;
 • Participarea la potrivirea initiala si practica a potentialelor persoane/familii adoptive cu copilul, in vederea incredintarii 'in vederea adoptiei;
 • Intocmirea evaluarilor psihologice si a evaluarii cognitive, comportamentala, ernotionala, si a dezvoltarii psihice si a personalitatii pcrsoanelor/familiilor potential adoptive, 'in timpul  incredintarii  in vederea  adoptiei,  ulterior,  incuvintarii  adoptiei  si   pcrioadei  post-adoptie;
 • Intocmirea  documentatiei  necesara eliberarii  atestatului, cea aferenta  monitorizarii  relatiei  copil- familie in timpul incredintarii in vederea adoptiei, ulterior, incuviintarii  adoptiei si perioadei  post- adoptie;
 • Informarea  si consilierea persoanelor/familiilor  potential adoptive in vederea asumarii procesului  de adoptie;
 • Informarea si consilierea persoanelor/familiilor ce doresc exprimarea consirntamantului la adoptia copilului natural;
 • Realizarea interventiilor specializate in cazul incalcarii drepturilor copilului aflat in cursul procedurii adoptiei sau care a fost adoptat, precum si in cazul aparitiei disfunctionalitatilor de orice fel  ;
 • Elaborarea programelor de pregatire si optimizare adresate persoanelor/familiilor aflate in procesul de adoptie;
 • Recrutarea, selectia, instruirea si evaluarea performantelor capacitatilor parentale a persoanelor/familiilor potential adoptive si asigurarea de respectarea acestora pe parcursul procesului de adoptie ;
 • Introduce in RNA datele persoanelor/familiilor atestate, precum si a copiilor adoptabili si actualizeaza aceste date ori de cate ori este nevoie ;
 • Respectarea  prevederile  Legii nr. 268 din 25 noiembrie 2020, de modificare a Legii 273/2004, privind  regimul juridic  al  adoptiei,  HG nr.579/2016, privind normele metodologice de aplicare a Lg.273/2004 precum si Ordinul nr.45/2004 al Autoritatii Nationale pentru protectia Copilului si Adoptie, privind standardele  minime obligatorii cu privire la adoptie;
 • Participarea la cursurile  de pregatire a  acestora in calitate de formator/evaluator;
 • Participarea la cursuri de perfectionare;
 • Participarea  la  lucrari, intalniri  organizate de catre D.G.A.S.P.C.Sector  6, alte  institutii  publice  sau OPA privind  procesul  de adoptie;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare-SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat ;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată ;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor cu caracter personal pe care le prelucrează;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor de prestații sociale și/sau facilități, precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul sistemului de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului;
 • Colaboreaza cu reprezentantii celorlalte  servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. in vederea indeplinirii demersurilor necesare definitivarii  procesului de adoptie;
 • Colaboreaza cu reprezentantii  OPA care desfasoara activitati in domeniul adoptiei;
 • Indeplineste  alte sarcini la solicitarea sefului de birou, conform legislatiei in vigoare;
 • Raspunde in fata sefului  de serviciu atat verbal  cat si in scris pentru modul  de indeplinire a sarcinilor de serviciu ce i-au fost repartizate;
 • Raspunde de confidentialitatea asupra informatiilor obtinute in timpul demersurilor  efectuate;
 • Raspunde  de modul de aducere  la cunostinta  coordonatorului  locului de munca in legatura cu orice disfunctionalitate a unei situatii privind  lucrarile ce i-au fost repartizate;
 • Raspunde de corectitudinea  si completitudinea  documentelor intocmite;
 • Raspunde de respectarea legalitatii in domeniul sau de activitate ;
 • Raspunde pentru realizarea in termen legal  a sarcinilor si lucrarilor de serviciu;
 • Respecta normele de protectia munciic si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare
 • Respecta ROI-ul, ROF-ul, precum si prevederile Codului Muncii;
 • Inforrneaza  coordonatorul  locului  de munca in legatura  cu orice defectiune  tehnica  sau alta  situatie care constituie un pericol  de accidentare sau imbolnavire profesionala;

B. Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc – 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior

 • Întocmeşte şi completează periodic documentaţia ce însoţeşte acţiunile sale în cadrul serviciului în acord cu stadardele minime obligatorii din domeniu ;
 • Întocmeşte rapoarte lunare privind activitatea desfăşurată;
 • Răspunde pentru orice activităţi desfăşurate conform fişei de post;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind formarea continua a adulților, precum și protecţia copilului;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de  activitătile desfăşurate;
 • Respectă normele de protecţie a muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6;
 • Respectă Regulamentul Intern;
 • Participă și/sau inițiază acțiuni de identificare și de monitorizare periodică a situațiilor de risc iminent în care se află familiile cu copii sau copiii de pe raza sectorului 6, utilizând instrumente profesionale specifice;
 • Participă și/sau inițiază acțiuni periodice (trimiestriale) de cartografiere a zonelor de risc de pe raza sectorului 6;
 • Realizează evaluări inițiale utilizând instrumente profesionale specifice etapei de diagnostic social pentru familiile cu copii sau pentru copii aflați în situații de risc iminent, precum și pentru solicitările venite la Direcția Protecția Copilului;
 • Monitorizează parcursul fiecărei solicitări venite la Direcția Protecția Copilului, pe parcursul intervenției sociale prin construirea unei baze de date;
 • Construiește și implementează evaluarea inițială precum și intervenții profesionale de scurtă durată pentru persoanele aflate în situații de risc iminent pe raza sectorului 6;
 • Analizează și propune continuarea intervenției către departamentele specializate din cadrul DGASPC sector 6 sau către alți furnizori de servicii sociale;
 • Invită departamentele specializate ce urmează a continua intervenția la tot procesul de evaluare și intervenție;
 • Participă la toate audierile privind copiii ce au fost implicați într-o infracțiune pentru care s-a solicitat suportul Direcției Protecția Copilului, urmărind respectarea drepturilor copilului;
 • Realizează activități specifice monitorizării relațiilor copiilor cu proprii părinți, urmărind unele aspecte relevante ale construcției unei relații bune dintre aceștia;
 • Preia apelurile telefonice de la telefonul pentru situații de risc iminent și evaluează riscul semnalat, oferă consiliere psiho-socială, mediere situații de risc, propune și realizează intervențiile ce se impun în situația de risc semnalată;
 • Cordonează activitățile specifice derulării proiectelor de prevenire aprobate de catre Consiliul Local al Sectorului 6 ;
 • Gestionează resursele: materiale, financiare și umane, alocate proiectelor de prevenire aprobate de catre Consiliul Local al Sectorului 6;
 • Preia, plasează și monitorizează cazurile pentru care instanțele abilitate a dispus efectuarea de muncă în folosul comunității,
 • Întocmește documentația necesară pentru cazurile pentru care instanțele abilitate a dispus efectuarea de muncă în folosul comunității;
 • Intervine și efectuează toate demersurile necesare înhumării persoanelor adulte decedate la domiciliu, fără aparținători, pe raza sectoruluii 6, conform procedurilor adoptate în acest sens, în colaborare cu o firmă de pompe funebre;
 • Identifică, propune și implementează activități din domeniul promovării drepturilor copilului: realizarea de cursuri pentru copiii din comunitățile vulnerabile, precum și o serie de activități din domeniul restabilirii autorității parentale: cursuri, mese rotunde, cafenele adresate părinților beneficiari sau nu de servicii sociale, prin identificarea nevoilor, pregătirea activităților, realizare de parteneriate cu instituții relevante pentru comunitate;
 • Dezvoltă și susține programe de educație specifice probelemelor identificate în rândul beneficiarilor de servicii sociale în vederea îmbunătățirii relațiilor familiale ale acestora;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare-SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str. Cernișoara 38-40, sector 6, București.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Dincă Mariana-Daniela, inspector   grad profesional superior, telefon/fax:021.745.7237 int.133 / 021.745.62.29,     email:resurseumane@dgaspc6.com

Bibliografie

Tematica conține bibliografia integrală.

I. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Biroul Control Intern si Managementul Calitatii Serviciilor Sociale, Monitorizare si Analiza

 • Constituția României, republicată;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDINUL nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • LEGEA nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  republicată;
 • LEGEA nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 17 / 2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;
 • LEGEA nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 • H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
 • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 /2003) – republicată);
 • LEGEA nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • ORDONANŢA nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

II. Direcția Strategii Comunicare

Biroul Dezvoltare Relații cu Societatea Civilă si Responsabilitate Socială

 • Constituția României, republicată;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 82/1991 a Contabilităţii, republicată şi actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDINUL nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • LEGEA nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
 • HOTĂRÂRE nr. 1153/2001 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

III. Direcția Protecție Socială Adulți

A. Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:

 • Constituția României, republicată;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDINUL nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea de Guvern nr. 927/2016.

B. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială

 • Constituția României, republicată;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată;
 • LEGEA nr. 487 din 11 iulie 2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburăripsihice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • LEGEA nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1149/2002 Normele metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002;
 • LEGEA nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Direcția Protecția Copilului

A. Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc

 • Constituția României, republicată;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 • H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • LEGEA nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 797/2017 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare al DGASPC;
 • Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
 • Legea Cimitirelor nr.102/2014 actualizata, art.17;
 • Anexa la H.C.G.M.B. nr. 313/30.05.2019, Regulament - cadru privind Înhumarea Persoanelor fără Aparținători.

B. Serviciul Adopții și Post-adopții:

 • Constituția României, republicată;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 • LEGEA nr.  273/2004 privind procedura adopției, republicată;
 • H.G. nr. 798/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției;
 • ORDINUL nr. 1430/05.08.2021 privind aprobarea modelului cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și a conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopţiei si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei;
 • “Ghid explicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților”- Elena O. Vladislav;   
 • “Copii și adolescenți – Probleme, tulburări, evaluare și intervenție psihoterapeutică”, Coord. Iolanda Mitrofan, Editura SPER, 2014
 • “Tratat de psihanaliză și psihoterapie”, Constantin Enăchescu, Editura POLIROM, Ediția a-II-a revăzută și adăugită, 2003 (Capitolul 25 – Psihoterapiile de susținere și comportamentale, Capitolul 32 – Consilierea)

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001