Concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

Rezultate finale (23.11.2021)

---

Borderou notare probă interviu (18.11.2021)

---

Rezultatele probei scrise (15.11.2021)

---

Rezultatele selecției dosarelor (08.11.2021)

---

Accesul în incinta DGASPC Sector 6 se face exclusiv cu certificat COVID

În conformitate cu hotărârea CMBSU numărul 77 din 24.10.2021 accesul în incinta Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se realizează doar în baza certificatului COVID valabil, cu anumite excepții. Detalii suplimentare aici

Documentele necesare concursului se pot trimite și la adresa de email resurseumane@dgaspc6.com, cu condiția de a le prezenta în original la data desfășurării concursului.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 organizează concurs conform Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a  unui post post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

Direcția Protecția Copilului

 • 2 posturi de psiholog practicant la Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea”;
 • 1 post de psihopedagog la  Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea”;
 • 1 post de psiholog practicant la Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial;
 • 1 post de educator la Centrul de Zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena”;
 • 3 posturi infirmieră la Centrul de Zi “Pinochio”;
 • 1 post magaziner la Centrul de Plasament “Acasă”;

Direcția Protecție Socială Adulți

 • 2 posturi infirmier la Centrul pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie”;
 • 1 post de inspector de specialitate la Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice;
 • 1 post psiholog specialist la Centrul de Zi Persoane Adulte cu Dizabilități;
 • 1 post asistent social specialist la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap;

 Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 12.11.2021, ora 10:00
 • Interviul – 18.11.2021, ora 10:00.

Locul de desfășurare: sediul din Ale. Țibleș, nr. 64, Sector 6, București.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratură generală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu sediul în Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, respectiv în perioada 22.10.2021-04.11.2021, în intervalul orar 9:00 – 16:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 9:00 – 13:00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 05.11.2021-08.11.2021 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro.

Durata timpului de muncă: durata normal a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Condiții generale de participare:

În vederea înscrierii la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;     
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere depus de către candidați la concursul de recrutare, trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează și certificatul de integritate comportamentală ;
 6. adeverința medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Declarație GDPR

Condiții specifice:

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de psiholog practicant la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu  Dizabilități  “Ghencea” – 2 posturi:

 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență psihologie;
 2. Atestat de Liberă Practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de psihopedagog la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu  Dizabilități  “Ghencea”– 1 post:

 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental științe sociale, specializare psihopedagogie;
 2. Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de psiholog practicant la Complexul de Servicii Apartamente de Tip Familial – 1 post:

 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență psihologie;
 2. Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de educator la Centrul de Zi “Sfinții Impărați Constantin și Elena” – 1 post:

 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe ale educației/psihologie;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de infirmieră la Centrul de Zi “Pinochio” – 3 posturi:

 1. Studii generale;
 2. Certificat calificare infirmiera/ingrijitor copii

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de magaziner la Centrul de Plasament “Acasă” – 1 post:

 1. Studii medii- absolvent cu diplomă de bacalaureat;
 2. Curs operator calculator.

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de infirmiera la Centrul pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie” – 2 posturi:

 1. Studii generale;
 2. Certificat calificare infirmiera / ingrijitor batrani.

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate la Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice – 1 post:

 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență asistență socială/psihologie/contabilitate;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de psiholog specialist la Centrul de Zi Persoane Adulte cu Dizabilități – 1 post:

 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență psihologie;
 2. Atestat de liberă practică în psihologie eliberat de Comisia de psihologie clinică și psihoterapie din cadrul Colegiului Psihologilor din România;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de asistent social specialist la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – 1 post:

 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență asistență socială;
 2. Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.

Atribuțiile posturilor

Atribuţiile postului de psihopedagog la  Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea” :

 • participă la elaborarea și aplicarea de programe destinate informării, sensibilizării opiniei publice și intervenției pe probleme legate de respectarea și protecția drepturilor copilului;
 • inițiază și/sau menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;
 • respectă metodologia de lucru specifică și strategia serviciului din care face parte;
 • respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice;
 • respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • respectă regulamentul intern;
 • respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare     SR EN ISO 9001:2015;
 • se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • răspunde de calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;
 • îndeplinește în bune condiții sarcinile și dispozițiile stabilite de șefii ierarhici;
 • întocmește și prezintă rapoarte de activitate, la cererea șefilor ierarhici;
 • alte atribuții stabilite de șefii ierarhici superiori, în conformitate cu cerințele postului;
 • prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017, sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele deja existente și sunt legate de stabilirea, planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management anti-mită, astfel:
 • se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.
 • Cunoaște obiectivele Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Ghencea” și poate informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii acestuia;
 • Evaluare cognitivă şi neuropsihologică;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Evaluare logopedică;
 • Intervenție logopedică;
 • Participă la evaluarea inițială, intermediară și finală multidisciplinară a copilului în centru împreună cu ceilalți specialiști numiți în echipă;
 • Participă la discuțiile de caz  în echipa multidiciplinară;
 • Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitiva si de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;
 • Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice;
 • Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Întocmește rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă
 • Încurajează autonomia copiilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ;
 • Stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii corespunzătoare ale copilului, de promovare a dezvoltării personale a copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii parentale;
 • Asigurarea informarii şi consilierii preşcolarilor/ elevilor, părinţilor, cadrelor didactice;
 • Asigurarea, prin intermediul metodelor şi tehnicilor specifice, a prevenirii şi diminuării factorilor care determină tulburări de comportament, comportamente de risc, sau disconfort psihic;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere și cursuri/ateliere pentru părinţi;
 • Recomandarea consultării altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenta lor - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Alte evaluări în situaţii care implică componente psihopedagogice;
 • Optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;
 • Poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale;
 • Preluarea  în evidenţă a copiilor cu dizabilități şi elaborarea unui plan de recuperare şi terapeutic
 • Informarea şi pregătirea părinţilor pentru a fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copiilor
 • Acordarea serviciilor de recuperare copiilor cu dizabilități
 • Organizarea unor activităţi de socializare pentru copii cu dizabilități
 • Furnizarea serviciilor de recuperare la domiciul copiilor greu deplasabili prin intermediul echipei mobile 
 • Are obligaţia să anunţe verbal sau în scris conducerii orice problemă pe care o întâmpină;
 • Participă la oricare alte activităţi la solicitarea șefului de serviciu în limita competenţelor şi a legalităţii.

Atribuţiile postului de psiholog la  Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea”

 • participă la elaborarea și aplicarea de programe destinate informării, sensibilizării opiniei publice și intervenției pe probleme legate de respectarea și protecția drepturilor copilului;
 • inițiază și/sau menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;
 • respectă metodologia de lucru specifică și strategia serviciului din care face parte;
 • respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice;
 • respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • respectă regulamentul intern;
 • respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare SR EN ISO 9001:2015;
 • se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • răspunde de calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;
 • îndeplinește în bune condiții sarcinile și dispozițiile stabilite de șefii ierarhici;
 • întocmește și prezintă rapoarte de activitate, la cererea șefilor ierarhici;
 • alte atribuții stabilite de șefii ierarhici superiori, în conformitate cu cerințele postului;
 • prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017, sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele deja existente și sunt legate de stabilirea, planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management anti-mită, astfel:
 • se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.
 • Cunoaște obiectivele Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Ghencea” și poate informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii acestuia;
 • Evaluare cognitivă şi neuropsihologică;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Participă la evaluarea inițială, intermediară și finală multidisciplinară a copilului în centru împreună cu ceilalți specialiști numiți în echipă;
 • Participă la discuțiile de caz  în echipa multidiciplinară;
 • Terapii de scurtă durată focalizată pe probleme, prevenții, reeducare și recuperare;
 • Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă și de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;
 • Utilizează terapii specifice psihologice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihologice;
 • Elaborează recomandări psihologice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Întocmește rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă
 • Încurajează autonomia copiilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ;
 • Stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii corespunzătoare ale copilului, de promovare a dezvoltării personale a copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii parentale;
 • Asigurarea informarii şi consilierii preşcolarilor/ elevilor, părinţilor, cadrelor didactice;
 • Asigurarea, prin intermediul metodelor şi tehnicilor specifice, a prevenirii şi diminuării factorilor care determină tulburări de comportament, comportamente de risc, sau disconfort psihic;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihologică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere și cursuri/ateliere pentru părinţi;
 • Recomandarea consultării altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competența lor - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice;
 • Optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;
 • Poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale;
 • Preluarea  în evidenţă a copiilor cu dizabilități şi elaborarea unui plan de recuperare şi terapeutic
 • Informarea şi pregătirea părinţilor pentru a fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copiilor cu autism
 • Acordarea serviciilor de recuperare copiilor cu dizabilități
 • Organizarea unor activităţi de socializare pentru copii cu dizabilități
 • Furnizarea serviciilor de recuperare la domicilul copiilor greu deplasabili prin intermediul echipei mobile 
 • Are obligaţia să anunţe verbal sau în scris conducerii orice problemă pe care o întâmpină;
 • Participă la oricare alte activităţi la solicitarea șefului de serviciu în limita competenţelor şi a legalităţii;

Atribuţiile postului de psiholog la  Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial

 • Întocmirea profilului psihologic individual al copiilor și stabilirea psihodiagnosticului specific, întocmirea rapoartelor de evaluare psihologică periodice, precum și comunicarea beneficiarului cu vârsta de peste 10 ani a rezultatelor;
 • Evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic cu referire la factorii psihologici implicați/relevanți pentru sănătate și boală, cu relevanță pentru individ [identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, handicap/dizabilităţi, sarcină, plasament, adicţii, mediul instituţional (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială), etc.].
 • Intervenţie psihologică clinică și consiliere primară, pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală (autocunoaștere/optimizare/dezvoltare personală, promovarea sănătății și prevenirea patologiei, sarcină – educație sexuală, protecţia socială şi a copilului, adicţii, asistenţă psihologică a victimei şi agresorului, mediul instituţional a copilului; tulburări de comportament, etc.), îmbunătățirea relațiilor familiale, acolo unde interesul superior al copilului o impune;
 • Utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică;
 • Întocmirea rapoartelor psihologice, a concluziilor şedinţelor de consiliere psihologică, intervenţia psihologică, stabilirea psihodiagnosticului specific şi înaintarea recomandărilor în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică;
 • Întocmeşte documente pentru fiecare copil/tânăr din cadrul complexului, care să cuprindă observaţiile făcute respectând normele etice și de confidențialitate ale profesiei;
 • Întocmește rapoartele lunare de implementare pentru toți copiii
 • Informează superiorii despre abuzul fizic, emoțional, sexual, neglijență,
 • Face prevenția și oferă consiliere primară pentru copii victime ale abuzurilor menționate mai sus;
 • Participă la întruniri periodice pentru schimburi de experiență cu psihologii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Încurajează părinţii copiilor să apeleze la asistenţă profesională specializată (psihiatrie), în cazul existenţei unor boli psihice şi îi consiliază pe aceştia, în vederea atenuării traumelor produse de deficienţele copiilor;
 • Determină prin evaluare clinică dacă beneficiarul are nevoie de consult psihiatric, informează și sprijină importanța consultului și tratamentului medicamentos pentru sănatate;
 • Colaborează cu medicul psihiatru menținând legătura pentru situații de criză sau pentru monitorizarea stării psiho-emoționale și a tratamentului medicamentos;
 • Evaluează gradul de acomodare a copiilor, după admiterea acestora în cadrul complexului sau ori de câte ori este solicitat;
 • Participă, în cadrul echipei pluridisciplinare la reevaluarea copilului/tânărului instituţionalizat cu ocazia ieşirii acestuia din cadrul complexului;
 • Consiliază copilul pregătindu-l pentru ieșirea din sistemul de protecție;
 • Elaborează programul de intervenție psihologică, împreună cu beneficiarii cu vârsta de peste 10 ani;
 • Asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar (Tribunal, Parchet);
 • Evaluarea clinică primară inițială a copiilor pentru a stabili dacă opțiunea Apartamentelor de Tip Familial este potrivită pentru ei (studierea dosarului, întâlniri cu copilul, întâlniri cu persoanele de atașament)
 • Observă comportamentul copiilor în cadrul activităţilor de învăţare şi joc;
 • Sprijină educatorii, după caz, cu informații, documente, pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor
 • Participiă la întâlniri cu echipa pluridisciplinară pentru a monitoriza evoluția, nevoile, strategiile de intervenție ale beneficiarilor;
 • Oferă îndrumări-consiliere educatorilor cu privire la beneficiari;
 • Psihologul va aborda relaţiile cu copiii într-un mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritism, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate standardele şi prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul personalului faţă de copiii instituţionalizaţi;
 • Participă la întâlniri periodice organizate de șeful ierarhic;
 • Asigură copiilor protecţie şi asistenţă, în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor, conform legislaţiei în vigoare;
 • Sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară din cadrul complexului despre orice tentativă sau situaţie de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
 • Participă la activităţi de perfecţionare şi se informează continuu în domeniul său de activitate;
 • Are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de activitatea desfaşurată;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare-SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
 • Se obligă să respecte angajamentul anticoruptie
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti mită, când este solicitat
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniu de management anti mită
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului;
 • Efectuează alte activităţi solicitate de şeful ierarhic, specifice postului, în limitele legii;
 • Răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post.

Atribuţiile postului de educator la  Centrul de Zi Sfinții Împărați Constantin și Elena,,:  

 • respectă dispozițiile medicului specialist din centru;
 • respectă dispozițiile echipei pluridisciplinare (in limita competentei profesionale);
 • se conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru (in limita competentelor);
 • respectă Standardele Minime Obligatorii prevăzute in Ord.24/2004 in relațiile cu copiii si alt personal din centru;
 • respectă confidențialitatea privitoare la datele despre copii si activitățile din centru;
 • respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de munca;
 • respectă normele PSI si NTSM sub semnătura proprie si participa la instruirea teoretica si practica;
 • își însușește si este la curent cu legislația in vigoare privind protecția copilului;
 • participă la însușirea si aplicarea masurilor de prim ajutor;
 • respectă codul deontologic al profesiei;
 • participă la cursuri privind protecția copilului si pregătirea profesionala;
 • participă la ședințele administrative din centru;
 • participă la rezolvarea oricărei situații deosebite din centru;
 • respectă normele de protecția muncii si de sănătate potrivit reglementarilor in vigoare.
 • însoțește si supraveghează copiii pe perioada șederii in centru (servirea mesei, activități educative si recreative, program de somn etc. – in funcție de orarul activităților zilnice), precum si pe perioada deplasărilor din centru ;
 • participă la însușirea de către copii a deprinderilor de viată independenta (să mănânce singuri, să se îmbrace și să se dezbrace etc) și a celor de igienă personală, respectând normele de igienă și cu atenție sporită la sănătatea copiilor;
 • supraveghează, alături de personalul medical al centrului si de educatorul de la grupa, starea de sănătate si bunăstare a copilului si  semnalizează in cel mai scurt timp orice incident privitor la sănătatea copilului;
 • va aborda relațiile cu copiii in mod nediscriminatoriu, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj si formule de adresare adecvate, respectând in totalitate standardele si prevederile Legii 272/2004;
 • asigură copiilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor conform legislației în vigoare;
 • sesizează șeful ierarhic / echipa pluridisciplinara din centru despre orice tentativa sau situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
 • asigură, alături de tot personalul din centru, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii si Metodologiei de Organizare si Funcționarea a Centrului de zi;
 • asigură activitatea de educație din centru;
 • adoptă o ținuta corespunzătoare;
 • răspunde de atenta îngrijire a copiilor, colaborând în acest sens cu personalul centrului;
 • selectează modalități de comunicare adecvată;
 • transmite informații cu caracter instructiv-educativ și respectă obiectivele din programă;
 • facilitează comunicarea cu copiii;
 • identifică domenii de colaborare cu celelalte cadre didactice și abordează aspecte metodice și pedagogice ale activității didactice în eficientizarea demersului didactic;
 • solicită informații și informează în legătura cu progresul copiilor;
 • planifică și proiectează activități instructiv-educative orientate după planul de învățământ și după curriculum corespunzător;
 • întocmește planificarea calendaristică anuală și săptămânală li desfășoară zilnic activitățile obligatorii;
 • stabilește oferta de curriculum opțional, proiectează și dezvoltă curriculum opțional;
 • selectează material auxiliar în conformitate cu legislația în vigoare;
 • întocmește proiecte de activitate didactică, elaborează și aplică instrumente de evaluare;
 • stabilește oferta activităților extrașcolare, proiectează și dezvoltă curriculumul pentru activități extrașcolare;
 • identifică necesarul de materiale didactice, elaborează/confecționează materiale didactice având în vedere funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească;
 • organizează spațiul educațional încurajând și implicarea copiilor/părinților;
 • desfășoară metodic activitățile cu copiii, implicându-i activ pe aceștia în procesul instructiv-educațional;
 • asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților;
 • elaborează Planul Personal de Intervenția al fiecărui beneficiar și Planul Educațional;
 • participă la propria formare și dezvoltare personală și profesională.

Atribuţiile postului de infirmieră la  Centrul de Zi ,, Pinochio,,:

 • Participă alături de asistenta grupei la toate activitățile și colaborează cu celelalte colege pentru o eficiență  maximă;
 • Participă la realizarea corecta a programului de viață al copiilor;
 • Participă la formarea bunelor deprinderi ale copiilor ( să mănânce singur , să stea la oliță și să ceară , să se    
 • îmbrace și să se dezbrace , etc.) respectând regulile de igienă în vigoare și cu atenție la sănătatea copiilor ;
 • Efectuează toaleta copiilor ( îmbracă , dezbracă , toaleta – baie  ) ;
 • Efectuează dezinfecția în grupă zilnic conform instrucțiunilor ( pt. vase , olițe , toalete, mobilier ,    
 • îmbrăcăminte , jucării , spațiile grupei )
 • Efectuează igienizarea veselei și a tacâmurilor  , oalelor ( prin spălare , dezinfectare , ștergere si fierbere)   
 • conform normelor  de igienă în vigoare – precum și ordinea și curățenia în oficii și a dulapurilor de vase ;
 • Schimbă și efectuează soluția cloramină zilnic la olițe , vase , mâini , lenjerie ;
 • Aerisește , schimbă și aranjează paturile ;
 • Efectuează zilnic curățenia în toate încăperile grupei respectând normele de igienă în vigoare  ( mopuri , găleți , cârpe  individualizate , sol. de cloramină , etc. )
 • Înlocuiește și  transportă  lenjeria  murdară  la  spălătorie  în  condițiile  stabilite   ( saci de  plastic   separați ) și   primește lenjeria curată ;
 • Transportă mâncarea la grupă în vase acoperite respectând normele de igienă . Participă alături de asistentă la 
 • porționarea mâncării și la servirea mesei  copiilor  în  condiții  de securitate și igiena ( să nu se opărească sau să   fie prea rece , să nu se înece , să nu verse mâncarea , etc ) ;
 • Așază copii pe oliță ,  îi  ridică , curată  olițele  și  le dezinfectează  semnalând  asistentei  orice  modificare în
 • aspectul scaunului sau al urinei ;
 • Efectuează curățenia grupei atât zilnic cât și la sfârșit de săptămână iar o dată pe lună se face curățenie generală ( geamuri , covoare , perdele , etc )
 • Respectă normele de protecția muncii,
 • Păstrează în bune condiții inventarul grupei și ordinea în debara ;
 • Semnalează asistentele  de la grupă sau de tură orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor ;
 • În lipsa asistentei din grupă efectuează zilnic triajul copiilor și consemnează în caiet eventualele probleme
 • medicale ( febră, scaune , vărsături ) , anunță medicul și asistenta de tură ;
 • În lipsa asistentei de la grupă va cere părinților relații privitoare la starea de sănătate a copiilor efectuând
 • triajul ( temperatură, tegumente și mucoase ) . Dacă există motive de respingere de la triaj se va chema și   asistenta de tură pentru a constata problema medicală va anunța medicul și șeful de centru/serviciu ;
 • La predarea turei întocmește în lipsa asistentei de la grupă raportul cu toate constatările medicale și indicațiile  date ;
 • Răspunde de felul în care sunt predați copiii părinților ( curați , spălați și cu toate indicațiile necesare ) ;
 • Asigură protecția și siguranța copiilor menținând un mediu calm și echilibrat ;
 • Lucrează alături de asistenta medicală și educatoare la realizarea programelor de dezvoltare psiho-motorie și a serbărilor de la grupă ;
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte , supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele  accidentari ;
 • Se va preocupa de ridicarea nivelului profesional ;
 • Nu va lua decizii medicale sau administrative fără a anunța asistenta de tură , medicul  , șeful de centru/ administratorul ;
 • Nu va administra medicație fără știrea și acordul unui cadru medical , a medicului sau a șefului de centru/serviciu ;
 • Se va purta nediscriminator cu copiii folosind un limbaj adecvat ;
 • Respectă  și  se  conformează   oricăror   altor   observații  ,  indicații  ,  solicitări   ale   
 • șefului  de  centru /  medicului , în ceea ce privește obiectul activității sale sau în oricare
 • alte situații;
 • Anunță șeful de centru/administratorul  despre  lipsa sau  epuizarea materialelor de
 • igienizare sau  consumabilelor de la grupurile sanitare;
 • Anunță  șeful de centru/administratorul  din  centru  privind  eventuale  defecțiuni  sau 
 • proasta  funcționare  a  instalațiilor  igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri
 • din centru ;
 • Va aborda  relațiile cu  copiii  instituționalizați  în   mod nediscriminatoriu  ,  fără antipatii 
 • sau favoritisme , folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate  ,  respectând în 
 • totalitate standardele și prevederile  Legii 272/2004- Legea 272/2009 ;
 • Sesizează  conducerea  centrului   despre  orice  tentative  sau  situație  de  abuz , neglijare
 • sau  exploatare a  copilului ;
 • Asigură, alături de tot personalul din centru , realizarea măsurilor privind siguranța și  
 • securitatea copiilor  din centru , conform Standardelor  Minime  Obligatorii și Metodologiei
 • de Organizare și Funcționare.

Atribuţiile postului de magaziner la  Centrul de Plasament ,, Acasă,,:

 • Se ingrijeste de buna păstrare a materialelor, echipamentelor, rechizitelor și de conservarea alimentelor aflate in gestiunea sa;
 • Primeste si elibereaza materialele si alimentele care se păstrează în magazie pe baza de bon de consum si a listei de alimente ce au fost aprobate în prealabil;
 • Tine evidenta materialelor, echipamentului, alimentelor ce se gasesc in gestiunea sa, respectand legislatia in vigoare cu privire la acestea.
 • Respecta reglementarile in vigoare privind, conditiile de depozitare si pastrare a tuturor bunurilor de a caror gestiune raspunde;
 • Participa la inventarierea valorilor materiale pe care le gestioneaza si raspunde de eventualele lipsuri.
 • Se ingrijeste sa efectueze analizele periodice conform graficelor de planificare;
 • Ajuta la aprovizionarea unitatii, cu propuneri si sugestii;
 • Efectueaza receptia materiilor prime : verifica temperatura materiilor prime la receptie (pt produsele care necesita refrigerare,congelare prin introducerea termometrului sonda) si completeaza fisa de receptie corespunzatoare;
 • Completeaza zilnic fisa de inregistrare a temperaturii si UR aer din depozit;
 • Verifica caracteristicile organoleptice ale produselor receptionate;
 • Verifica documentele insotitoare ale marfii (factura, certificat sanitar-veterinar, aviz de expeditie, etc);
 • Verifica termenul de valabilitate, etichetarea si ambalarea materiilor prime;
 • Verifica temperatura mijlocului de transport si starea de igiena a acestuia;
 • Depoziteaza in maxim 10 minute de la receptie carnurile refrigerate sau congelate in spatiile si la temperatura corespunzatoare;
 • Aplica etichete pe materiile prime din depozite care trebuie sa contina data intrarii in depozit sau data expirarii produselor;
 • Scoate materiile prime din depozit in functie de comenzi conform procedurilor;
 • Urmareste curatenia si igiena in depozite si verifica sa nu apara urme de daunatori;
 • Depoziteaza ambalajele si deseurile conform intructiunilor;
 • Scoate carnea din congelator si o pune in refrigerator pentru decongelare cu 24 ore inainte de preparare
 • Pastreaza la zi fisele de evidenta a substantelor si materiilor prime din depozit;
 • Are notiuni despre siguranta alimentului si sistemul HACCP;
 • Preda la sfarsitul lunii șefului de centru spre arhivare fisele pe care le-a monitorizat.
 • Magazionerul va aborda relaţiile cu copiii într-un mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritism, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate standardele şi prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul personalului faţă de copiii instituţionalizaţi;
 • Sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară din cadrul Centrului de Plasament ,,Acasă” despre orice tentativă sau situaţie de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
 • Respectă Standarde Minime Obligatorii
 • Participă la activităţi de perfecţionare şi se informează continuu în domeniul său de activitate;
 • Are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de activitatea desfaşurată;
 • Raspunde pentru orice activitati desfasurate conform fisei de post.

Atribuţiile postului de infirmieră la  Centrul pentru personae vârstnice ,, Floare Roșie,,:

 • Efectuează ori de câte ori este necesar igiena individuală (corp, scalp, fanere) a beneficiarului imobilizat sau cu dificultăţi de mobilizare atât ziua cât şi în cursul nopţii, conform graficului de lucru;
 • Are obligaţia de a asigura igiena corporală şi de vestimentaţie a beneficiarilor imobilizaţi,  a cazarmamentului (cearceaf, pătură, faţă de pernă) ori de cate ori este necesar, zi şi noapte;
 • Asigură supravegherea şi securitatea beneficiarilor din centru;
 • Participă activ la programul de întreţinere, mobilizare, la terapia în grup şi recuperare împreună cu personalul de specialitate;
 • Semnalează evoluţia beneficiarilor rezidenţi medicului;
 • Ajută asistenta medicală la recoltarea probelor biologice;
 • Transportă rufele murdare ale beneficiarilor conform normelor igienico-sanitare în vigoare, le predă la spălătorie inscripţionate, cu nume şi semnătură;
 • Asigură igiena paturilor şi a întregului mobilier din camerele şi garsonierele de care răspunde; asigură igiena şi curaţenia camerelor şi garsonierelor; efectuează aerisirea periodică a camerelor;
 • Dimineaţa, înainte de plecare, infirmierele din tura de noapte au obligaţia de a preda serviciul turei următoare, în bune condiţii igienice (beneficiari şi încăperi);               
 • Se îngrijeşte să asigure spălarea ploştilor, urinarelor, scuipătorilor şi altor obiecte sau materiale în munca de îngrijire a beneficiarilor;
 • Colectează şi transportă deşeurile cu risc biologic conform normelor sanitare;
 • Transportă alimente de la oficii şi asigură distribuirea lor în condiţii de igienă perfectă, hrăneşte beneficiarii fără autonomie; au obligaţia de a returna la blocul alimentar vesela distribuită persoanelor nedeplasabile, în timp util;
 • Asigură curăţenia spaţiilor (camere, garsoniere) după servirea meselor în camere;
 • Asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;
 • Consemnează şi raportează programul de baie în caietele de evidenţă privind îmbăierea beneficiarilor;
 • Transportă decedaţii la camera mortuală şi îi pregăteşte pentru înhumare;
 • Semnalează orice eveniment deosebit petrecut în timpul serviciului (probleme medicale ale beneficiarilor, comportamente neadecvate sesizate atât la persoanele asistate, cât şi la ceilalţi angajaţi);
 • Semnalează serviciului administrativ orice deficienţă apărută în funcţionarea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice din centru;
 • Pe timpul efectuării serviciului, are obligaţia de a fi în permanenţă în mijlocul beneficiarilor, pentru a preveni evenimente de orice natură;
 • Pe tura de noapte, sarcinile de serviciu trebuie îndeplinite cu maximă seriozitate; în cazul constatării neîndeplinirii acestora de către tura care preia schimbul, se semnalează conducerii unitaţii şi se iau măsurile de rigoare; 
 • Îi este interzisă introducerea băuturilor alcoolice şi intrarea în unitate în stare de ebrietate;
 • Îi este interzisă primirea în unitate a cunostinţelor (rude, prieteni) în timpul serviciului;
 • Îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor; are o ţinută corespunzătoare faţă de colegi, beneficiari şi vizitatori;

Atribuţiile postului de inspector de specialitate la Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice:

 • Desfăşoară activităţi în conformitate cu cerințele Ordinului nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale  – Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.
 • Participă la elaborarea, difuzarea și monitorizarea documentelor și înregistrărilor asociate Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice;
 • Participă împreună cu asistentul social la efectuarea anchetei sociale în urma deplasării la domiciliul persoanei vârstnice care solicită acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.
 • Completează împreună cu asistentul social datele referitoare la persoana vârstnică evaluată, cuprinse în Fișa de evaluare socio-medicală: evaluarea socială, evaluarea situației economice,
 • evaluarea gradului de dependență, servicii sociale și de îngrijire apte să răspundă nevoilor identificate.
 • Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma efectuării investigatiilor în mediul familial al persoanelor vârstnice solicitante;
 • Participă, după caz, împreună cu asistentul social la evalurea inițială/reevaluarea situației socio-economice și a stării de sănătate a persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii sociale tip îngrijire la domiciliu, anual sau la nevoie.
 • Elaborează împreună cu asistentul social Planul Individualizat de Asistență și Îngrijire în funcție de nevoile individuale ale persoanei vârstnice evaluate.
 • Desfăşoară activități de coordonare, monitorizare și evaluare a îndeplinirii Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire.
 • Desfășoară activități de informare și consiliere socială.
 • Organizează și coordonează ședințe de caz în care, împreună cu membrii echipei implicate, se asigură că activitățile și serviciile recomandate răspund nevoilor reale și priorităților beneficiarului;
 • Promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia serviciului;
 • Urmărește și evaluează permanent situația beneficiarului pentru a se asigura de realizarea obiectivelor stabilite, identifică dificultățile întâmpinate, pe care le discută cu beneficiarul /reprezentantul legal și cu profesioniștii, în vederea identificării și aplicării soluțiilor de remediere;
 • Verifică modul de furnizare a serviciilor către beneficiar și asigură fluxul de informații între toți cei implicați, astfel încât activitățile și serviciile să se desfășoare conform planificării;
 • Realizează vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor unde se furnizează serviciile ori de câte ori consideră necesar
 • Elaborează documentaţia necesară acordării serviciilor sociale în cadrul unității.
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare;
 • Realizează baza de date a solicitărilor şi a beneficiarilor de servicii de ȋngrijire la domiciliu;
 • Centralizează sumele, colectate o dată pe lună de îngrijitori, reprezentând contribuția beneficiarilor la serviciile de îngrijire la domiciliu, stabilite conform angajamentului de plată și le depune la casieria instituției.
 • Participă la instruirea şi coordonarea îngrijitorilor la domiciliu, utilizând ca elemente de referință standardele menţionate mai sus, precum şi legislatia asociată;
 • Furnizează servicii de suport persoanelor vârstnice, tip consiliere socială,
 • Propune, în colaborare cu asistentul social, șefului Serviciului Asistență Persoane Vârstnice programul de lucru al îngrijitorilor în raport cu nevoile beneficiarilor;
 • Efectuează, împreună cu asistentul social, verificarea în teren şi monitorizarea modului în care personalul încadrat ca îngrijitor la domiciliu îşi desfăşoară activitatea;
 • Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii profesionale ;
 • Elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea şefului Serviciului Asistență Persoane Vârstnice;
 • Rezolvă și alte sarcini care cad în sfera sa de activitate, trasate de șeful Serviciului Asistență Persoane Vârstnice;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează.
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
 • Colaborează cu celelalte servicii din instituţie şi cu toate instituţiile implicate în protecţia persoanelor vârstnice;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Menţine colaborarea cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecţiei sociale, în vederea identificării de resurse pentru soluţionarea cazurilor;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare – SR EN ISO 9001:2015;

Atribuţiile postului de psiholog specialist la Centrul de Zi Persoane Adulte cu Dizabilități:

 • întocmeşte o evidenţă clară a fiecărui beneficiar, toate observaţiile făcute sunt consemnate în fişa individuală a acestuia;
 • realizează evaluarea psihologică a fiecarui beneficiar (examinarea psihologică, aplicarea probelor de cunoştinţe, observarea comportamentului în timpul desfăşurării unor activităţi), numai cu acordul prealabil al acestuia;
 • realizează activităţi de consiliere psihologică, în funcţie de problematica solicitată de beneficiar;
 • realizează evaluări şi profile de personalitate;
 • realizează consilierea şi evaluarea abilităţilor profesionale, la solicitarea beneficiarilor;
 • desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitiva si de limbaj, pentru beneficiari;
 • desfăşoară activităţi de de educaţie, abilitare și reabilitare comportamentală, precum şi terapii specifice pentru beneficiarii centrului;
 • îşi însuseşte şi este la curent cu toate informaţiile din domeniu profesional;
 • colaborează cu ceilalţi membri ai echipei de specialişti a centrului urmărind interesul superior al persoanei cu dizabilităţi;
 • oferă servicii de suport, dezvoltare şi recreere pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • oferă informare pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi;
 • asigură servicii suport care implică printre altele consiliere axată pe tipul de deficienţă specifică;
 • sprijină persoanele cu dizabilităţi în vederea integrării/reintegrării psihosociale;
 • oferă servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • organizează activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi relaţionarea dintre beneficiari;
 • realizează activităţi practice în funcţie de tipul de handicap;
 • informează persoanele cu dizabilităţi/familiile acestora sau reprezentanţii legali cu privire la drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de actele normative în vigoare;
 • realizează terapii psihologice şi psihopedagogice în funcţie de tipul de handicap;
 • acordă suport, consiliere, asistenţă de specialitate pentru prevenirea situaţiilor care ar pune în pericol siguranţa persoanelor asistate în cadrul centrului;
 • asigură programe individuale/grup de consiliere şi asistenţă de specialitate axate pe tipul de deficienţă al fiecărei persoane în parte;
 • asigură supravegherea beneficiarilor;
 • inițiază și participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • alte atribuţii, conform reglementărilor sistemului de control intern/managerial:
 • responsabilităţi în derularea activităţii de editare, implementare şi conştientizare a procedurilor operaţionale şi de sistem:
 • analizează procedurile operaţionale şi de sistem elaborate şi formulează propuneri de modificări sau completări, dacă este cazul;
 • conştientizează, implementează şi dezvoltă procedurile operaţionale şi de sistem aprobate.
 • responsabilităţi în domeniul Managementului riscurilor:
 • participă la inventarierea proceselor/activităţilor realizate la nivelul structurii organizatorice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea;
 • identifică şi analizează riscurile;
 • formulează propuneri şi acţiuni/măsuri de control intern pentru atenuarea riscurilor identificate, pe care le consemnează în formularele de alertă la risc;
 • participă la implementarea acţiunilor/măsurilor/instrumentelor de control, potrivit competenţei stabilite în registrul riscurilor.
 • responsabilităţi în derularea activităţii de gestiune a abaterilor, identificarea şi tratarea neconformităţilor:
 • răspunde de stabilirea şi implementarea acţiunilor corective/preventive aprobate prin Rapoartele de acţiuni corective/preventive, elaborate pentru eliminarea abaterilor de la îndeplinirea procedurilor de lucru, inclusiv a celor comune cu alte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi pentru minimizarea riscurilor, identificarea şi tratarea neconformităţilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, inclusiv pentru acţiunile presupuse de sistemul de control intern/managerial.
 • răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post.
 • responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mităse obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • este responsabil pentrurespectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită.

Atribuţiile postului de asistent social specialist la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:

 • Furnizează expertiza de specialitate cu privire la respectarea şi realizarea drepturilor adulților cu handicap;
 • Asigură informarea beneficiarilor și comunicarea cu publicul interesat cu privire la documentația necesară depunerii dosarului în scopul obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap/certificatului de orientare profesională/măsurii de protecție,
 • Efectuează anchete sociale în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana adultă care solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională şi/sau acordarea măsurii de protecţie;
 • Efectuează anchete sociale în mediul familial pentru instrumentarea cazurilor persoanelor adulte cu handicap care solicită acordarea de servicii sociale în centre de zi/rezidențiale;
 • Efectuează anchete sociale în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana care solicită angajarea ca asistent personal profesionist;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice pentru persoanele adulte ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională, care locuiesc în fapt pe raza sectorului 6;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice pentru persoanele care locuiesc pe raza sectorului 6 şi solicită angajarea ca asistent personal profesionist, pe raza altor unități administrativ – teritoriale,
 • Face recomandările de specialitate necesare întocmirii programului de reabilitare şi integrare socială pentru fiecare adult evaluat, care se încadrează în grad de handicap sau solicită orientare profesională şi/sau măsură de protecţie;
 • Colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul serviciului la elaborarea planului individual de servicii precum şi a programului de reabilitare şi integrare socială a persoanei adulte cu handicap;
 • Colaborează cu celelalte servicii din instituţie şi cu toate instituţiile implicate în protecţia şi inserţia socio-profesională a persoanelor cu handicap;
 •  Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma efectuării investigațiilor în mediul familial al persoanelor solicitante;
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare;
 • Participă la organizarea şi la menţinerea ordinii documentelor din arhiva constituită din dosarele persoanelor adulte cu handicap;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Menţine colaborarea cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecţiei sociale, în vederea identificării de resurse pentru soluţionarea cazurilor;

Bibliografia stabilită și atribuțiile conform fișelor de post se regasesc pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București: www.asistentasociala6.ro, la secțiunea “Carieră”.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str. Cernișoara 38-40, sector 6, București.
Telefon/fax: 021.745.72.37 int.133 / 021.745.62.29
Email: resurseumane@dgaspc6.com

Bibliografie pentru concursul din data de 12.11.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

I. Direcția Protecția Copilului

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea” – psiholog practicant
1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
2. 
HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
3. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (Cap II – executarea contractului individual de muncă).
4. GHID APLICATIV DE EVALUARE CLINICĂ A COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR/ Elena Otilia Vladislav, - București: Editura SPER, 2015
CAPITOL I
2. Demersul de evaluare clinică – pag. 17;
3. Planificarea evaluării clinice – pag. 19;
4. Stabilirea relației cu copilul/adolescentul și cu părinții la începutul procesului de evaluare – punct 4.1 pag. 20-23 (fără Atașamentul și stabilirea relației cu copilul/adolescentul).
CAPITOL II
1.2. Interviul cu părinții – pag. 43-44;
1.2.2. Anamneza – pag. 46-49;
2.1.2. Observații asupra jocului copilului – pag. 55-56;
2.2. Observarea comportamentului copilului/adolescentului cu părintele – pag. 56-58;
5. REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVÃȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE A COPILULUI DE LA NAȘTERE LA 7 ANI/ Studiu UNICEF /  dr. Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, ... – București : Vanemonde, 2010.

Centru de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea”  – psihopedagog
1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
2. 
HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
3. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (Cap II – executarea contractului individual de muncă).
4.PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ – Metode de evaluare și intervenție/ Adrian Roșan – București, Editura POLIROM, 2015
CAPITOL 4. Dizabilitatea intelectuală
4.1. Definiții și caracteristici – pag. 99-106;
4.3.1 Metoda observației – pag 108-109;
CAPITOL 7. Dizabilități multiple
7.1. Definiții și caracteristici – pag. 187-188;
7.4.1 Principii în intervenție – pag. 198;
7.4.2. Modele de intervenție – pag. 199-201;
CAPITOL 8. Tulburările de limbaj și comunicare
8.3.1.2.  Particularitățile dezvoltării limbajului și comunicării – indicatori de screening, pag. 226-233;
8.4. Intervenții psihopedagogice (Tabelul 8.2. Demersul de intervenție după modelul piramidal al limbajului) – pag. 236-240.
CAPITOL 10. Tulburări din spectrul autist
10.1. Definiții și caracteristici - pag. 271-279;
10.4.1. Programele educațional-comportamentale – pag. 290-292;
10.4.3.3. Programul ABA – pag. 297-301.
5. REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVÃȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE A COPILULUI DE LA NAȘTERE LA 7 ANI/ Studiu UNICEF /  dr. Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, ... – București : Vanemonde, 2010.

Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial – psiholog practicant
1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
2. 
HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
3. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (Cap II – executarea contractului individual de muncă);
4. Ghid explicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților”- Elena O. Vladislav;
5.”Psihologia dezvoltării umane”- Florinda Golu.

Centrul de Zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” – educator

1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
2. 
HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
3. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
4. Manualul educatorului- Educatie pentru integrare sociala – CRIPS.

Centrul de zi Pinochio” - infirmieră

1. Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor (art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 și art. 33);
2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (Cap II – executarea contractului individual de muncă).

Centrul de Plasament “Acasă” - magaziner

1. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Cap II – executarea contractului individual de muncă);
2. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice.

II. Direcția Protecție Socială Adulți

Centrul pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie”

1. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Cap II – executarea contractului individual de muncă);
2. Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor (art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 și art. 33).

Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

1. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au atame sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice;
4. Hotărârea de Guvern nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

Centrul de Zi Persoane Adulte cu Dizabilități

1.Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Cap II – executarea contractului individual de muncă);
2. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 487/2002, legea sănătății mintale și a protecției persoanelor adulte cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordin nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
5. Psihologia dezvoltării umane, Florinda Golu;
6. Defectologie și logopedie, F.E. Verza;
7. Psihopatologie și Psihoterapie, Eugen Jurca, Ed. De Vest, 2019.

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordinului nr.2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
3. Hotărârea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea de Guvern nr. 927/2016.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001