Anunț examen testare profesională - funcții contractuale (Etapa a 2-a)

Centralizator

-----

 

Rezultate probă interviu (24.06.2021)

-----

 

Soluționarea contestațiilor (22.06.2021)

-----

 

Rezultatele probei scrise (18.06.2021)

-----

 

Rezultatele selecției (15.06.2021)

-----

 

07.06.2021

ANUNȚ privind desfășurarea examenului în vederea aplicării prevederilor art.65 alin. (2) din Legea  nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere aprobarea noii structuii organizatorice a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București Nr. 93/29.04.2021 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentulu - cadru de Organizare și Funcționare ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Depunerea cererilor/dosarelor de înscriere: 10.06.2021 – 11.06.2021 – la adresa de e-mail  resurseumane@dgaspc6.com sau se înregistrează la Registratura generală a a instituției la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, București, Sector 6.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele și să îndeplinească condițiile pentru participare la examen prevazute în anexa prezentului Anunț, pentru fiecare post.

Selecție cereri/dosare: 14.06.2021

Afișare rezultate selecție cereri/dosare: 15.06.2021 ora 16:30

Contestații selecție cereri/dosare: 16.06.2021 în intervalul orar 08:30 - 10:00

Soluționare contestații selecție cereri/dosare: 16.06.2021 ora 11:00 - 16:30

Proba scrisă –  17.06.2021

Proba scrisă va fi susținută în diferite locații:

 • ora 10:00 (seria I) respectiv ora 14:00 (seria II) - sediul Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa” din Aleea Istru, nr. 6,  Sector 6, București ,
 • ora 14:00 sediul Direcției Protecția Socială Adulți din Strada Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București - Sală Sedință,

Afișare rezultat proba scrisă: 18.06.2021 ora 14:00

Contestații proba scrisă: 22.06.2021 în intervalul ora 08:30 - 10:00

Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate:22.06.2021 în intervalul orar 11:00-16:30

Interviul după caz ( egalitate rezultate proba scrisă)23.06.2021 ora 10:30

Afișare rezultat Interviu: 24.06.2021 ora 14:00

Contestații Interviu: 25.06.2021 în intervalul orar 08:30 - 10:00

Soluționare contestații interviu și afișare rezultate: 25.06.2021 în intervalul orar 11:00 - 14:00  

Rezultate finale examen: 28.06.2021

1. În data de 17 iunie 2021, ora 10:00 (seria I), la sediul Direcției Protecția Copilului -  Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa” din Aleea Istru nr. 6, Sector 6, București, se desfășoară proba scrisă pentru:

 • 1 (una) funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul IA, la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din subordinea Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție de psiholog practicant, la  Compartiment Evaluare și Consiliere Psihologică din subordinea Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție de psiholog practicant, la  Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial din subordinea Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție de asistent social principal, la Serviciul Asistența Maternală și Management de Caz din subordinea Direcția Protecția Copilului
 • 2 (două) funcții contractuale de execuție educator, 4 (patru) funcții contractuale de execuție instructor de educație și 1 (una) funcție contractuală de execuție de șofer, la Adăpost de Noapte, din subordinea  Serviciului Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc - Direcția Protecția Copilului
 • 3 (trei) funcții contractuale de execuție asistent medical principal și 2 (două) funcții contractuale de execuție instructor de educație, grad principal, la Centrul de Plasament ,,Acasă,, din subordinea  Direcția Protecția Copilului
 • 5 (cinci) funcții contractuale de execuție instructor de educație, grad principal, 1 (una) funcție contractuală de execuție asistent medical, la Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa” din subordinea  Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție educator, grad principal, la Centrul de Zi ,,Pinocchio,, din subordinea Directorului Adjunct - Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție educator puericultor, la Centrul de Zi ,,Harap-Alb,, din subordinea Directorului Adjunct - Direcția Protecția Copilului

2. În data de 17 iunie 2021, ora 14:00 (seriaII),, la sediul Direcției Protecția Copilului- Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa” din Aleea Istru nr. 6,  Sector 6, București, se desfășoară proba scrisă pentru:

 • 2 (două) funcții contractuale de execuție bucătar, la Cantină - Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati “Istru”, din subordinea  Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție  îngrijitoare, la Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati “Istru” – Căsuță Istru 4, din subordinea  Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție infirmieră, la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ,,Împreună,, , din subordinea  Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție îngrijitor și 1 (una) funcție contractuală de execuție de bucătar,  la Centrul de Plasament ,,Acasă,, din subordinea  Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție infirmieră, la Centrul de Zi ,,Sfântul Andrei,, din subordinea Directorului Adjunct - Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție infirmieră, la Centrul de Zi ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena,, din subordinea Directorului Adjunct - Direcția Protecția Copilului
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție îngrijitor, la Centrul de Zi ,,Pinocchio,, din subordinea Directorului Adjunct - Direcția Protecția Copilului

3. În data de 17 iunie 2021, ora 14:00, la sediul Direcției Protecția Socială Adulți din Strada Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București - Sală Sedință, se desfășoară proba scrisă pentru:

 • 1 (una) funcție contractuală de execuție educator, grad principal, 2 (două) funcții contractuale de execuție infirmieră și 1 (una) funcție contractuală de execuție îngrijiroare, la Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie,, din subordinea Directorului General Adjunct - Domeniul Protecție Socială.
 • 1 (una) funcție contractuală de execuție educator, la Compartiment Servicii Sociale Seniori din cadrul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice, din subordinea Direcția Protecție Socială Adulți
 • 3 (trei) funcții contractuale de execuție îngrijitor la domiciliu, la Unitatea Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice din subordinea  Serviciului Asistență Persoane Vârstnice - Direcția Protecție Socială Adulți.

Bibliografie:

A. Direcția Protecția Copilului

I.  Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

 • inspector de specialitate, gradul IA

1. Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția    copilului;
2. Lege Nr. 272 din 21 iunie 2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
3. Ordinul MMFPSPV nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
4. Ordinul MS nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

II.  Compartiment Evaluare și Consiliere Psihologică

 • psiholog practicant

1. Legea 272/ 2004, privind Protectia si Promovarea Drepturilor  Copilului, republicata.
2. Legea 273/2004 privind procedura adoptiei republicata
3. HG 797/2017 privind Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a DGASPC
4. Psihopatologie și Psihoterapie, Eugen Jurca, Ed de Vest, 2019
5.
Teoria atașamentului în practică - Susan M. Johnson, Ed. Trei, 2020

III.  Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial

 • psiholog practicant

1. Legea 272/ 2004, privind Protectia si Promovarea Drepturilor  Copilului, republicata.
2. Legea 273/2004 privind procedura adoptiei republicata
3. HG 797/2017 privind Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a DGASPC
4. Psihopatologie și Psihoterapie, Eugen Jurca, Ed de Vest, 2019
5. Teoria atașamentului în practică - Susan M. Johnson, Ed. Trei, 2020

IV. Serviciul Asistența Maternală și Management de Caz

 • asistent social principal

1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
2. Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei - modificată;
3. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile ulterioare.
4. HG 797/2017 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a DGASPC
5. HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
6. Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
7. Ordin nr.286/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.
8. Ordin nr.26 /2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale  de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
9. Ordin nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protective speciala.
10. HG 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist.

V. Adăpost de Noapte

 • Educator

1. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
2.Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și      completările ulterioare;
3. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale si a protecției persoanelor cu tulburari psihice, cu modificările și completările ulterioare.

 • instructor de educație

1. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
2.Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și      completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale si a protecției persoanelor cu tulburari psihice, cu modificările și completările ulterioare.

 • șofer

1. O.U.G. Nr. 195 din 12 decembrie 2020, ( republicată, privind circulația pe drumurile publice):
Cap. IV Semnalizarea Rutieră
- Secțiunea 2. Reguli pentru circulația vehiculelor
- Secțiunea 5. Obligații în caz de accident
- Răspunderea contravențională
2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata – Capitolul III Modificarea contractului individual de muncă

VI. Centrul de Plasament ,,Acasă,,

 • asistent medical principal

1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Manualul Pentru Cadre Medii (pag. 1- 77 ) – autor Corneliu Borundel, Editura All;
3. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
4. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
- Prevederi privind drepturile și obligațiile angajat – angajator
5. Codul controlului intern managerial al entităților publie- Standarde de control intern managerial,
Proceduri de lucru specifice compartimentului

 •  instructor de educație, grad principal

1. Manualul educatorului- Educatie pentru integrare sociala – CRIPS
2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
Modificările și completările ulterioare;
3. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
- Prevederi privind drepturile și obligațiile angajat – angajator
4. Codul controlului intern managerial al entităților publie- Standarde de control intern managerial,
Proceduri de lucru specifice compartimentului

VII. Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa:

 • Instructor de educație

1. Manualul educatorului- Educatie pentru integrare sociala – CRIPS
2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
Modificările și completările ulterioare;
3. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
- Prevederi privind drepturile și obligațiile angajat – angajator
4. Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată cu modificările și completările ulterioare, sectiunea a II a– educatie, drepturile
persoanelor cu handicap si servicii si prestatii sociale;
5. Codul controlului intern managerial al entităților publie- Standarde de control intern managerial,
Proceduri de lucru specifice compartimentului

 • Asistent medical

1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Manualul Pentru Cadre Medii (pag. 1- 77 ) – autor Corneliu Borundel, Editura All;
3. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
4. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
    - Prevederi privind drepturile și obligațiile angajat – angajator
5. Codul controlului intern managerial al entităților publie- Standarde de control intern managerial,
Proceduri de lucru specifice compartimentului

VIII.   Centrul de Zi ,,Pinocchio,,

 • Educator

1. Manualul educatorului- Educatie pentru integrare sociala – CRIPS
2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
3.Legea53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă
- Capitolul III Modificarea contractului individual de muncă

IX.   Centrul de Zi ,,Harap-Alb,,

 • Educator puericultor

1. Manualul educatorului- Educatie pentru integrare sociala – CRIPS
2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
3.Legea53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă
- Capitolul III Modificarea contractului individual de muncă

X. Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati “Istru”- Căsuță ,,Istru 4,, și Cantină:

 • Bucătar

 1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 2.  Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
    - Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă
3. Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.

 • Îngrijitor

1.Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
- Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă

XI.   Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ,,Împreună,,

 • Infirmieră

 1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare
- Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă

XII.  Centrul de Plasament ,,Acasă,,

 • Bucătar

1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
2.  Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
 - Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă
3. Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.

 • Îngrijitor

1.Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
    - Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă

XIII.  Centrul de Zi ,,Sfântul Andrei,,

 • Infirmieră

 1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare
    - Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă

XIV.  Centrul de Zi ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena,,

 • Infirmieră

 1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare
    - Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă

XV.  Centrul de Zi ,,Pinocchio,,

 • Îngrijitor

1.Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicata,
    - Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă

B. Direcției Protecția Socială Adulți

I. Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie

 • Îngrijitor

1. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa 1;
2. Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă”   

 • Infirmieră

1. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa 1;
2. Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă”   

 • Educator Principal

1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa 1.

II. Compartiment Servicii Sociale Seniori din cadrul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice

 • Educator

1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale –  Anexa  6.

III.  Unitatea Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

 • Îngrijitor la domiciliu

1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă”   

 

Dosarele/Cererile de înscriere, conform modelului anexat, se transmit în perioada 10 - 11 iunie 2021, inclusiv, la adresa de e-mail  resurseumane@dgaspc6.com sau se înregistrează la Registratura generală a a instituției, din strada Cernișoara nr.38-40, sector 6, București. Pentru opțiunile făcute pe adresa de e-mail, Serviciul Resurselor Umane confirmă primirea opțiunii și comunică numărul de înregistrare salariatului.

Pentru alte informații privind organizarea și desfășurarea examenului se va consulta Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de testare profesională a personalului contractual ale căror posturi sunt supuse reorganizării/restructurării prin aprobare noii structuii organizatorice a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București Nr. 93/29.04.2021 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului - cadru de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6,  afișat pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, secțiunea “Carieră”.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001