Concurs de ocupare a posturilor vacante personal contractual de execuție

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs de ocupare a posturilor vacante personal contractual de execuție, perioadă nedeterminată

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6 se vor desfășura în următoarele sedii, după cum urmează:

 • Concursul pentru  posturile din cadrul Direcției Protecția Copilului și Direcției Economice se va desfășura în sediul din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București;
 • Concursul pentru posturile din cadrul Direcției Protecția Socială și Direcției Generale se va desfășura în Strada Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București;      
 • Concursul pentru posturile din cadrul Direcției Strategii Comunicare se va desfășura în Aleea Ţibleş, nr.64, Sector 6, Bucureşti;

Depunerea dosarelor de înscriere: 19.02.2020 – 03.03.2020, în intervalul orar 10,00 – 14,00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, București, Sector 6.
Selecție dosare: 05.03.2020
Afișare rezultat selecție dosare: 06.03.2020
Proba scrisă –  11.03.2020, ora 10.00 şi interviul -  17.03.2020, ora 10.00.

* Termenul de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucratoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucratoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucratoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr.  38-40, București, Sector 6, în perioada 19.02.2020- 03.03.2020, în intervalul orar 10,00-14,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat nastere;
 4. copie certificat casatorie;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 6. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judicial sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Curriculum Vitae;  
 10. certificat de integritate comportamentală.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. g), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), e)  și f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECTIA PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Complex de Servicii de Recuperare

2  posturi îngrijitori

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor;
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale;
 • Vechime – nu este cazul.

2.

Centrul de Plasament “Acasă”

1 post instructor de educație
(se lucrează în ture)

Fișa postului

 • instructor educație copii cu masura de protecție;
 • educarea și supravegherea copiilor din centru;
 • asigura protecția și siguranta copiilor, mentine un climat cald si echilibrat.
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime - nu este cazul.

3.

Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice “Ghencea”

1 post psiholog

Fișa postului

 • evaluarea psihologica a  copilului ce prezintă diagnosticul de TSA sau din acest spectru de deficienţă sau cu alte tulburări de dezvoltare şi stabilirea unui program individualizat/de grup pentru intervenţie terapeutică / recuperare - Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă și de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în psihologie;
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică și consiliere psihologică/psihoterapie;
 • Vechime în domeniul intervenției de recuperare a copilului cu dizabilități minimum 1 an.

4.

Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice “Ghencea”

1 post psihopedagog

Fișa postului

 • evaluarea psihologica a  copilului ce prezintă diagnosticul de TSA sau din acest spectru de deficienţă sau cu alte tulburări de dezvoltare şi stabilirea unui program individualizat/de grup pentru intervenţie terapeutică / recuperare
 • Terapii de scurtă durată focalizată pe probleme, prevenții, reeducare și recuperare;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru
  copii;
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în psihopedagogie speciala;
 • Vechime – nu este cazul

5.

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”

1 post de educator

Fișa postului

 • educator copii cu masură de protecție în regim de urgență;
 • educarea și supravegherea copiilor din centru;
 • formare deprinderi de autonomie personală;
 • asigura protectia si siguranta copiilor;
 • mentine un climat cald si echilibrat;
 • educație nonformala de grup.
 • Sudii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte;
 • Vechime – nu este cazul

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi “Neghiniță”

2 posturi infirmieră

Fișa postului

 • efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupă;
 • supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.
 • Studii generale;
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/îngrijitor copil sau adeverință curs în desfășurare;
 • Vechime – nu este cazul.

2.

Centrul de zi “Neghiniță”

1 post îngrijitoare

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale;
 • Vechime – nu este cazul.

3.

Centrul de zi “Pinocchio”

3 posturi infirmiera

Fișa postului

 • efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupă;
 • supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.
 • Studii generale;
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/îngrijitor copil sau adeverință curs în desfășurare;
 • Vechime – nu este cazul.

 

DIRECȚIA PROTECȚIA SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Birou "Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice"

2 posturi îngrijitor

Fișa postului

 

 • Asigură și întreține igiena zilnică a persoanelor dependente de îngrijire
 • Transfer și mobilizare a beneficiarului, ajutor pentru prepararea hranei, activități de menaj, însoțirea acestuia pentru rezolvarea problemelor administrative
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

2.

Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap

3 posturi de asistent social

Fișa postului

 

 • Evaluează și efectuează anchete sociale pentru beneficiarii
 • Realizează planul de servicii
 • Reevaluare periodică
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în asistență socială
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social
 • Vechime: minimum 6 luni în specialitatea studiilor

3.

Cantina Socială Uverturii

1 post de referent

Fișa postului

 

Desfășoară activități de asistență socială pentru buna desfășurare a activității cantinei sociale:

 • Înregistrează şi verifică cererile şi dosarele depuse ale persoanelor, în vederea stabilirii eligibilității serviciului social solicitat;
 • Însoțește asistentul social la efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor în vederea evaluării situației socio-economice;
 • Întocmește referatele de necesitate pentru buna funcționare a cantinei sociale;
 • Reevaluează periodic (trimestrial) situația beneficiarilor sau când situația impune, în vederea menținerii sau sistării serviciului social acordat;
 • Întocmește listele zilnice de alimente și actualizează baza de date cu beneficiarii cantinei sociale;
 • Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;
 • Asistă la procesul de servire a mesei și relaționează cu beneficiarii;
 • Participă la recepția produselor, precum și la înregistrarea acestora
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în muncă: minimum 2 ani

4.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Uverturii”

1 post de îngrijitor

Fișa postului

 

 • Asigură întreținerea curățeniei și dezinfecția camerelor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor și grupurilor sanitare
 • Colectează și transportă deșeurile menajere și biologice
 • Asigura intretinerea si igienizarea spatiilor exterioare cladirii si anexelor-scari exterioare, alei de acces,garduri,spatii verzi precum spatiul exterior aferent institutiei;
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

5.

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1 post de aistent social

Fișa postului

 

 • Furnizează expertiza de specialitate cu privire la respectarea şi realizarea drepturilor adultilor cu handicap;
 • Asigură monitorizarea dosarului instrumentat de echipa pluridisciplinară în scopul respectării termenelor legale în vigoare privind soluționarea cererii de obținere a certificatului de încadrare în grad de handicap/certificatului de orientare profesională/măsurii de protecție,
 • Efectuează anchete sociale în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana adultă ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională şi/sau acordarea măsurii de protecţie;
 • Efectuează anchete sociale în mediul familial pentru instrumentarea cazurilor persoanelor adulte cu handicap care solicită acordarea de servicii sociale în centre de zi/rezidențiale;
 • Efectuează anchete sociale în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana care solicită angajarea ca asistent personal profesionist;
 • Face recomandările de specialitate necesare întocmirii programului de reabilitare şi integrare socială pentru fiecare adult evaluat, care se încadrează în grad de handicap sau solicită orientare profesională şi/sau măsură de protecţie;
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în asistență socială
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social
 • Vechime: minimum 6 luni în specialitatea studiilor

 

DIRECȚIA GENERALĂ

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie"

1 post de îngrijitor

Fișa postului

 

 • Asigură întreținerea curățeniei și dezinfecția camerelor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor și grupurilor sanitare
 • Colectează și transportă deșeurile menajere și biologice
 • Asigura intretinerea si igienizarea spatiilor exterioare cladirii si anexelor-scari exterioare, alei de acces,garduri,spatii verzi precum spatiul exterior aferent institutiei;
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

 

2.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie"

1 post de îngrijitor

Fișa postului

 

 • Asigură întreținerea curățeniei și dezinfecția camerelor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor și grupurilor sanitare
 • Colectează și transportă deșeurile menajere și biologice;
 • Asigura intretinerea si igienizarea spatiilor exterioare cladirii si anexelor-scari exterioare, alei de acces,garduri,spatii verzi precum spatiul exterior aferent institutiei;
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

 

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi “Floare de Colt”

2 posturi de educator

Fișa postului

 

-Participă la formarea bunelor deprinderi ale copiilor  (să mănânce singuri, să se îmbrace şi să se dezbrace), respectând regulile de igienă în vigoare şi cu atenţie sporită la sănătatea copiilor;
-Asigură activitatea de educaţie în centru;
-Selectează modalităţi de comunicare adecvată;
-Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ şi respectă obiectivele din programă;
-Utilizează feed-backul în comunicare ;
-Facilitează comunicarea cu copiii.

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte;
- Vechime: nu este cazul

2.

Centrul de zi “Floare de Colt”

3 posturi de infirmiere

Fișa postului

 

- Supraveghează, alături de personalul medical
al centrului, starea de sănătate şi bunăstarea copilului, semnalizează în cel mai scurt timp orice incident     referitor la sănătatea copilului;
- Participă la însuşirea de către copii a deprinderilor de viaţă independentă  
(să mănânce singuri, să se îmbrace şi să se dezbrace) si    a celor de igienă personala, respectand normele de igiena  şi cu atenţie  sporită la sănătatea   copiilor.

-Studii generale
-Certificat de calificare infirmier/Baby sitter/ingrijitor copil sau adeverinta curs in desfasurare.
-Vechime: nu este cazul

3.

Centrul de zi “ Sf, Imparati Constantin si Elena “

1 post instructor de educatie

Fișa postului

 

-Participa la insusirea, de catre copiii care frecventează centrul, a deprinderilor de viata independenta;
-Insoteste si supravegheaza copiii pe perioada sederii in centru (servirea mesei, activitati educative si recreative in curtea interioara a centrului);
-Se ocupa de dezvoltarea deprinderilor de igiena personala a copiilor;
- Participa la formarea bunelor deprinderi ale copiilor (sa manance singuri, sa se imbrace si sa se dezbrace), respectand regulile de igiena in vigoare si cu atentie sporita la sanatatea copiilor;
-Supravegheaza, alaturi de pesonalul medical al centrului, starea de sanatate si bunastare a copilului, semnalizeaza in cel mai scurt timp orice incident privitor la sanatatea copilului.

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime - nu este cazul.

4.

Centrul de zi “ Sf. Andrei“

1 post de educator

Fișa postului

 

-Participa la insusirea, de catre copiii care frecventează centrul, a deprinderilor de viata independenta;
-Insoteste si supravegheaza copiii pe perioada sederii in centru (servirea mesei, activitati educative si recreative in curtea interioara a centrului);
-Se ocupa de dezvoltarea deprinderilor de igiena personala a copiilor;
- Participa la formarea bunelor deprinderi ale copiilor (sa manance singuri, sa se imbrace si sa se dezbrace), respectand regulile de igiena in vigoare si cu atentie sporita la sanatatea copiilor;
-Supravegheaza, alaturi de pesonalul medical al centrului, starea de sanatate si bunastare a copilului, semnalizeaza in cel mai scurt timp orice incident privitor la sanatatea copilului.

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte;
-Vechime: nu este cazul

5.

Centrul de zi “ Sf. Andrei“

1 post de infirmieră

Fișa postului

 

- Supraveghează, alături de personalul medical
al centrului, starea de sănătate şi bunăstarea copilului, semnalizează în cel mai scurt timp orice incident     referitor la sănătatea copilului;
- Participă la însuşirea de către copii a deprinderilor de viaţă independentă  
(să mănânce singuri, să se îmbrace şi să se dezbrace) si    a celor de igienă personala, respectand normele de igiena  şi cu atenţie  sporită la sănătatea   copiilor.

-Studii generale
-Certificat de calificare infirmier/Baby sitter/ingrijitor copil sau adeverinta curs in desfasurare.
-Vechime: nu este cazul

6.

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

1 post instructor de educație

Fișa postului

 

-Participarea la activităţi după programul anunţat.
-Participă la procesul de admitere al beneficiarilor în cadrul Centrului de recreere si dezvoltare personala “Conacul Golescu Grant” Sector 6;
-Păstrează permanent contactul cu părinţii copiilor din centru sau cu reprezentanţii legali ai acestora;
-Informează şi îndrumă reprezentanţii legali ai copiilor cu privire la tipurile de activităti nonformale oferite de furnizor, modalităţile de accesare ale acestora, regulamentul de admitere şi de ordine interioară, programul activităţilor nonformale şi orice modificare ce apare pe parcursul desfăşurării acestora;
-Dezvoltă iniţiative privind înfrumuseţarea spaţiilor în care copiii îşi desfăşoară activităţile de învăţare şi recreative

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime - nu este cazul.

 

BIBLIOGRAFII:

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

ÎNGRIJITOR - Complex de Servicii de Recuperare

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)
 • Ordinul 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE  - Centrul de Plasament “Acasă

 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • H.G. 502/2017 – privind funcționarea și organizarea Comisiei pentru Protecția Copilului;

  PSIHOLOG – Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice “Ghencea”

 • Ghid aplicativ de evaluare clinica a copiilor si adolescentilor - Elena Otilia Vladislav, editura Sper, 2015
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257-octombrie 2013.
 • H.G. 502/2017 – privind funcționarea și organizarea Comisiei pentru Protecția Copilului;
 • HG 797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;

PSIHOPEDAGOG – Centrul de zi se Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice “Ghencea”

 • Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție. Autor – Adrian Roșan – editura Polirom 2015
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257-octombrie 2013.
 • H.G. 502/2017 – privind funcționarea și organizarea Comisiei pentru Protecția Copilului;
 • HG 797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;

EDUCATOR - Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”

 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea nr. 257-octombrie 2013.
 • H.G. 502/2017 – privind funcționarea și organizarea Comisiei pentru Protecția Copilului;
 • HG 797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA ECONOMICĂ

INFIRMIERĂ - Centrul de zi “Neghiniță”,  Centrul de zi “Pinocchio”

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)
 • Ordinul 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • “Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

ÎNGRIJITOR  - Centrul de zi “Neghiniță”

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)
 • Ordinul 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

ÎNGRIJITOR – Birou "Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice"

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 17/2000 privind Asistenta Socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • “Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă”  (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București) 

ASISTENT SOCIAL - Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

REFERENT – Cantina Socială Uverturii

 • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa nr. 9
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

ÎNGRIJITOR – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Uverturii”

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

ASISTENT SOCIAL - Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea de Guvern nr. 927/2016;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA GENERALĂ

ÎNGRIJITOR - Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie", Centrul pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie"

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE, EDUCATOR - Centrul de zi “Floare de Colț”, Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Centrul de zi “Sf. Andrei”, Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant

 • Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificarile si completările ulterioare.
 • Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat – angajator).
 • HG nr.797/2017 – pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala.
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;

INFIRMIER- Centrul de zi “Sfântul Andrei”, Centrul de zi „Floare de Colț”

 • Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii,   angajat – angajator).
 • Ordinul nr. 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor,  cu modificarile si completările ulterioare
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • “Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

 

Relații suplimentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001