Concurs de ocupare a posturilor vacante din cadrul instituției

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs de ocupare a posturilor vacante personal contractual de execuție/conducere, perioadă nedeterminată

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție/conducere vacante din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6 se vor desfășura în următoarele sedii, după cum urmează:

 • Concursul pentru  posturile din cadrul Direcției Protecția Copilului și Direcției Economice se va desfășura în sediul din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București;
 • Concursul pentru posturile din cadrul Direcției Protecția Socială și Direcției Generale se va desfășura în Strada Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București; 
 • Concursul pentru posturile din cadrul Direcției Strategii Comunicare se va desfășura în Aleea Ţibleş, nr.64, Sector 6, Bucureşti;
 • Concursul pentru posturile contractuale de conducere se va desfășura în sediul din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București.

Depunerea dosarelor de înscriere: 07.01.2020 – 20.01.2020 la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, București, Sector 6.

Selecție dosare: 22.01.2020

Afișare rezultat selecție dosare: 23.01.2020

Proba scris ă–  29.01.2020, ora 10.00 şi interviul -  04.02.2020, ora 10.00

* Termenul de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucratoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucratoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucratoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr.  38-40, București, Sector 6, pâna pe 20.01.2020, ora 14,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat nastere;
 4. copie certificat casatorie;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 6. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judicial sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Curriculum Vitae;
 10. certificat de integritate comportamentală.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. g), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), e)  și f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECTIA PROTECȚIA COPILULUI

  Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Birou Evaluare Inițială și Secretariat Comisie Protecția Copilului

1 post asistent social

Fișa postului

 • îndrumă beneficiarii în redactarea sesizărilor la sediul Direcției Protecția Copilului;
 • efectuează evaluarea inițială pentru cazurile noi și stabilește gradul de urgență;
 • efectuează anchetele sociale la domiciliul beneficiarilor;
 • gestionează baza de date cu sesizările primite la registratura direcției;
 • efectuează munca de pregatire a lucrărilor Comisiei Protecția Copilului.
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în asistență socială;
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
 • Vechime – nu este cazul.

2.

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”

1 post asistent social

Fișa postului

 • efectuează anchetele sociale pentru copiii plasați în centru;
 • intervenţie specifică în situaţia copiilor abuzaţi sau neglijaţi;
 • evaluare și consiliere socială;
 • monitorizează relația cu familia naturală;
 • identifică soluții de protecție pe termen lung pentru copiii plasați în centru.
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în asistență socială;
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
 • Vechime – nu este cazul

3.

Centrul de Plasament “Acasă”

2 posturi educator
(se lucrează în ture)

Fișa postului

 • educator copii cu masură de protecție;
 • educarea și supravegherea copiilor din centru;
 • formare deprinderi de autonomie personală;
 • asigura protectia si siguranta copiilor;
 • mentine un climat cald si echilibrat;
 • educație nonformala de grup.
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte;
 • Vechime – nu este cazul

4.

Centrul de Plasament “Acasă”

2 posturi instructor de educație
(se lucrează în ture)

Fișa postului

 • instructor educație copii cu masura de protecție
 • educarea și supravegherea copiilor din centru
 • asigura protecția și siguranta copiilor, mentine un climat cald si echilibrat.
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime - nu este cazul.

5.

Centrul de Plasament “Acasă”

1 post șef centru

Fișa postului

 • Coordonează activitatea centrului de plasament;
 • Asigură organizarea și stabilirea sarcinilor de serviciu pentru angajații din subordine și îndeplinește sarcinile transmise pe cale ierarhică
 • Asigură primirea în centru a copiilor pentru care s-a emis hotărâre de plasament;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale sau absolventi cu diploma de licență ai învațămantului superior în domeniul juridic, medical, economic și al stiințelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

6.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati „Orsova”

 1 post îngrijitor

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale;
 • Vechime – nu este cazul.

7.

Complex de Servicii de Recuperare

2  posturi îngrijitori

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale;
 • Vechime – nu este cazul.

8.

Complex de Servicii de Recuperare

1 post șef centru

Fișa postului

 • Organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul Complexului de Servicii de Recuperare pentru copii,
 • Asigură funcţionarea activităţii centrului şi înştiinţează în timp util şeful ierarhic despre existenţa unor neregului, dificultăţi, lipsuri;
 • Asigură primirea copiilor pentru care s-a emis o Dispoziție de intrare în centru, conform legii;
 • Supervizeaza parcurgerea metodologiei de recuperare pentru copii cu dizabilități.
 • Studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie și stiințe comportamentale, cu vechime de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică și consiliere psihologică/psihoterapie;
 • Vechime în domeniul intervenției de recuperare a copilului cu dizabilități minimum 7 ani;
 • Cursuri de perfecționare  în domeniul intervenției de recuperare a copilului cu dizabilități.

9.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu disfuncții neuropsihice “Ghencea”

1 post îngrijitor

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale;
 • Vechime – nu este cazul.

 

10.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu disfuncții neuropsihice “Ghencea”

1 post șef centru

Fișa postului

 • Organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii;
 • Asigură funcţionarea activităţii centrului şi înştiinţează în timp util şeful ierarhic despre existenţa unor neregului, dificultăţi, lipsuri;
 • Asigură primirea copiilor pentru care s-a emis o Dispoziție de intrare în centru, conform legii;
 • Supervizeaza parcurgerea metodologiei de recuperare pentru copii cu dizabilități.
 • Studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul psihologie și stiințe comportamentale, cu vechime de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică și consiliere psihologică/psihoterapie;
 • Vechime în domeniul intervenției de recuperare a copilului cu dizabilități minimum 7 ani;
 • Cursuri de formare/specializare în domeniul intervenției de recuperare a copilului cu dizabilități.

11.

Internat de tip social pentru copii cu dizabilități “Domnita Balasa”

2 posturi ingrijitor

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale;
 • Vechime – nu este cazul.

12.

C.S.S Istru - Cantină

2 posturi ingrijitor

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale;
 • Vechime – nu este cazul.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

 Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi “Harap-Alb”

2 posturi îngrijitor

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale;
 • Vechime – nu este cazul.

2.

Centrul de zi “Harap-Alb”

3 posturi infirmieră

Fișa postului

 • efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupă;
 • supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.
 • Studii generale;
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/îngrijitor copil sau adeverință curs în desfășurare;
 • Vechime – nu este cazul.

3.

Centrul de zi “Neghiniță”

2 posturi educator

Fișa postului

 • educarea copiilor din centru conform unei tematici prestabilite;
 • formarea bunelor deprinderi ale copiilor;
 • supraveghează și se implică activ la servirea mesei la jocul copiilor, la somn, respectând condițiile de securitate și igienă;
 • asigură protecția și siguranța copiilor, menține un climat calm si echilibrat.
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte;
 • Vechime – nu este cazul.

4.

Centrul de zi “Neghiniță”

1 post infirmieră

Fișa postului

 • efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupă;
 • supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.
 • Studii generale;
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/îngrijitor copil sau adeverință curs în desfășurare;
 • Vechime – nu este cazul.

5.

Centrul de zi “Pinocchio”

1 post infirmieră

Fișa postului

 • efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupă;
 • supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.
 • Studii generale;
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/îngrijitor copil sau adeverință curs în desfășurare.
 • Vechime – nu este cazul.

DIRECȚIA PROTECȚIA SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii

1 post educator

Fișa postului

 • Activitate de stimulare senzorio-motorie, cognitive si de limbaj, de educație si reabilitare comportamentala a persoanelor din centru
 • Utilizarea terapiilor specific psiho-pedagogice adecvate persoanelor adulte cu handicap
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte;
 • Vechime: nu e cazul

1 post infirmier
(se lucrează în ture)

Fișa postului

 • Asigură și întreține igiena zilnică a persoanelor dependente de îngrijire, sub supravegherea asistentului medical
 • Asigură distribuirea alimentelor în condiții de igienă perfecta, hrăneste beneficiarii
 • Asigură supravegherea și securitatea beneficiarilor din centru
 • Studii generale
 • Certificat calificare infirmieră sau adeverință curs în desfășurare;
 • Vechime: nu este cazul

2 posturi îngrijitor

Fișa postului

 • Asigură întreținerea curățeniei și dezinfecția camerelor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor și grupurilor sanitare
 • Colectează și transportă deșeurile menajere și biologice
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

2.

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

1 post îngrijitor

Fișa postului

 • Asigură întreținerea curățeniei și dezinfecția camerelor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor și grupurilor sanitare
 • Colectează și transportă deșeurile menajere
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

3.

Locuințe maxim protejate

8 posturi asistent medical
(se lucrează în ture)

Fișa postului

 • Supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor din centru
 • Cunoaște normele igienico-sanitare specifice beneficiarilor
 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă
 • Aviz de liberă practică
 • Vechime: minimum 6 luni

8 posturi infirmier
(se lucrează în ture)

Fișa postului

 • Asigură și întreține igiena zilnică a persoanelor dependente de îngrijire, sub supravegherea asistentului medical
 • Asigură distribuirea alimentelor în condiții de igienă perfecta, hrăneste beneficiarii
 • Asigură supravegherea și securitatea beneficiarilor din centru
 • Studii generale
 • Certificat calificare infirmieră sau adeverință curs în desfășurare;
 • Vechime: nu este cazul

4.

Birou "Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice"

2 posturi îngrijitor

Fișa postului

 • Asigură și întreține igiena zilnică a persoanelor dependente de îngrijire
 • Transfer și mobilizare a beneficiarului, ajutor pentru prepararea hranei, activități de menaj, însoțirea acestuia pentru rezolvarea problemelor administrative
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

5.

Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap

5 posturi de asistent social

Fișa postului

 • Evaluează și efectuează anchete sociale pentru beneficiarii
 • Realizează planul de servicii
 • Reevaluare periodică
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în asistență socială
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social
 • Vechime: minimum 6 luni în specialitatea studiilor

DIRECȚIA GENERALĂ

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul pentru Persoane Vârstnice
"Sf. Mucenic Fanurie"

2 posturi de infirmier
(se lucrează în ture)

Fișa postului

 • Asigură și întreține igiena zilnică a persoanelor dependente de îngrijire, sub supravegherea asistentului medical
 • Asigură distribuirea alimentelor în condiții de igienă perfecta, hrăneste beneficiarii
 • Asigură supravegherea și securitatea beneficiarilor din centru
 • Studii generale
 • Certificat calificare infirmieră sau adeverință curs în desfășurare;
 • Vechime: nu este cazul

1 post de îngrijitor

Fișa postului

 • Asigură întreținerea curățeniei și dezinfecția camerelor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor și grupurilor sanitare
 • Colectează și transportă deșeurile menajere și biologice
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

2.

Centrul pentru Persoane Vârstnice
"Floare Roșie"

4 posturi de infirmier
(se lucrează în ture)

Fișa postului

 • Asigură și întreține igiena zilnică a persoanelor dependente de îngrijire, sub supravegherea asistentului medical
 • Asigură distribuirea alimentelor în condiții de igienă perfecta, hrăneste beneficiarii
 • Asigură supravegherea și securitatea beneficiarilor din centru
 • Studii generale
 • Certificat calificare infirmieră sau adeverință curs în desfășurare;
 • Vechime: nu este cazul

2 posturi de îngrijitor

Fișa postului

 • Asigură întreținerea curățeniei și dezinfecția camerelor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor și grupurilor sanitare
 • Colectează și transportă deșeurile menajere și biologice
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Nr. crt.

Compartiment

Functie

Atributii

Condiţii specifice

1.

Clubul Seniorilor Ion Luca Caragiale

1 post ingrijitor

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului (coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

2.

Clubul Seniorilor Ioan Slavici

1 post ingrijitor

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului;
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului(coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice.
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul        

3.

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post șef centru

Fișa postului

 • Coordonează activitatea centrului;
 • Asigura buna desfășurare a activității centrului
 • Gestionează resursele materiale și umane ale centrului
 • Organizează şi planifică activitatea centrului, identificând totodată modalităţile de a dezvolta conceptul Centrului de zi Sfântul Andrei;
 • Menţine o evidenţă clară a copiilor înscrişi, comunicând în permanenţă cu părinţii/ reprezentanţii legali;
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologie, asistenta sociala sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale sau absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului superior in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale.

4

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post psiholog

Fișa postului

 • Realizează evaluarea inițială, periodică și finală a copiilor din centru din punct de vedere psihologic, identificând dificultățile și potențialul de dezvoltare.
 • Realizează intervenție psihologică specializată, conform obiectivelor stabilite.
 • Participă la elaborarea Programelor personalizate de intervenție pentru fiecare copil din grupă care îi este reapartizat (nevoi educaţionale, recreere-socializare, deprinderi de viaţă independentă, ingrijire si promovare a bunastării etc.) în colaborare cu ceilalți membrii ai echipei din centru de zi;
 • Consiliază părinţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa copilului, de dezvoltarea fizică şi mentală a acestora;
 • Implementează obiectivele terapeutice stabilite în planul de intervenție.
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în specializarea psihologie/psihopedagogie;
 • Atestat de libera practica.
 • Vechime: nu este cazul

5.

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post infirmiera

Fișa postului

 • Supraveghează, alături de personalul medical al centrului, starea de sănătate şi bunăstarea copilului, semnalizează în cel mai scurt timp orice incident referitor la sănătatea copilului;
 • Participă la însuşirea de către copii a deprinderilor de viaţă independentă (să mănânce singuri, să se îmbrace şi să se dezbrace) si a celor de igienă personala, respectand normele de igiena şi cu atenţie sporită la sănătatea copiilor.
 • Studii generale
 • Certificat de calificare infirmier/Baby sitter/ingrijitor copil sau adeverinta curs in desfasurare
 • Vechime: nu este cazul

6.

Centrul de zi “Floare de Colt”

1 post Șef centru

Fișa postului

 • Coordonează si controleaza  activitatea centrului;
 • Organizează şi planifică activitatea centrului, identificând totodată modalităţile de a dezvolta conceptul centrului;
 • Gestionează resursele materiale și umane ale centrului;
 • Desfaşoară acţiuni de inserţie socio-profesională a noilor angajaţi ai centrului;
 • Identifică şi pune în aplicare metode şi tehnici de motivare şi stimulare a angajaţilor, încercând să determine o creştere a performanţelor profesionale şi o mai mare satisfacţie a muncii
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologie, asistenta sociala sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale sau absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului superior in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale.
 • Certificat de absolvire Montessori Institute of Bucharest

7.

Centrul de zi “Floare de Colt”

3 posturi educatori

Fișa postului

 • Participă la formarea bunelor deprinderi ale copiilor (să mănânce singuri, să se îmbrace şi să se dezbrace), respectând regulile de igienă în vigoare şi cu atenţie sporită la sănătatea copiilor;
 • Asigură activitatea de educaţie în centru;
 • Selectează modalităţi de comunicare adecvată;
 • Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ şi respectă obiectivele din programă;
 • Utilizează feed-backul în comunicare;
 • Facilitează comunicarea cu copiii.
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul Ştiinţe Sociale;
 • Vechime: nu este cazul

8.

Centrul de zi “Floare de Colt”

3 posturi infirmiere

Fișa postului

 • Supraveghează, alături de personalul medical al centrului, starea de sănătate şi bunăstarea copilului, semnalizează în cel mai scurt timp orice incident referitor la sănătatea copilului;
 • Participă la însuşirea de către copii a deprinderilor de viaţă independentă (să mănânce singuri, să se îmbrace şi să se dezbrace) si    a celor de igienă personala, respectand normele de igiena  şi cu atenţie  sporită la sănătatea   copiilor.
 • Studii generale
 • Certificat de calificare infirmier/Baby sitter/ingrijitor copil sau adeverinta curs in desfasurare.
 • Vechime: nu este cazul

9.

Centrul de zi “ Sf, Imparati Constantin si Elena “

1 post educator

Fișa postului

 • Participa la insusirea, de catre copiii care frecventează centrul, a deprinderilor de viata independenta;
 • Insoteste si supravegheaza copiii pe perioada sederii in centru (servirea mesei, activitati educative si recreative in curtea interioara a centrului);
 • Se ocupa de dezvoltarea deprinderilor de igiena personala a copiilor;
 • Participa la formarea bunelor deprinderi ale copiilor (sa manance singuri, sa se imbrace si sa se dezbrace), respectand regulile de igiena in vigoare si cu atentie sporita la sanatatea copiilor;
 • Supravegheaza, alaturi de pesonalul medical al centrului, starea de sanatate si bunastare a copilului, semnalizeaza in cel mai scurt timp orice incident privitor la sanatatea copilului.
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul Ştiinţe Sociale;
 • Vechime: nu este cazul

 

10.

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

 2 posturi ingrijitori

Fișa postului

 • Asigură și întreține curățenia în cadrul centrului, conform programului stabilit de şeful centrului.
 • Efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiilor repartizate de către șeful centrului(coridoare, birouri, scări, băi, curte etc), răspunzând de starea de curăţenie şi igienă a acestora, inclusiv a mobilierului şi geamurilor.
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Studii generale
 • Vechime: nu este cazul

11.

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

1 post educator

Fișa postului

 

 • Participarea la activităţi după programul anunţat.
 • Participă la procesul de admitere al beneficiarilor în cadrul Centrului de recreere si dezvoltare personala “Conacul Golescu Grant” Sector 6;
 • Păstrează permanent contactul cu părinţii copiilor din centru sau cu reprezentanţii legali ai acestora;
 • Informează şi îndrumă reprezentanţii legali ai copiilor cu privire la tipurile de activităti nonformale oferite de furnizor, modalităţile de accesare ale acestora, regulamentul de admitere şi de ordine interioară, programul activităţilor nonformale şi orice modificare ce apare pe parcursul desfăşurării acestora;
 • Dezvoltă iniţiative privind înfrumuseţarea spaţiilor în care copiii îşi desfăşoară activităţile de învăţare şi recreative
 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul Ştiinţe Sociale;
 • Vechime: nu este cazul

 

BIBLIOGRAFII:

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

ASISTENT SOCIAL -Birou Evaluare Inițială și Secretariat Comisie Protecția Copilului, Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”

 •  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal;
 • Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea unor standarde minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;
 • O.U.G nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

EDUCATOR SI INTRUCTOR DE EDUCAȚIE  - Centrul de Plasament “Acasă

 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

ÎNGRIJITOR  - Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “Orșova”, Complex de Servicii de Recuperare, Centrul de zi de recuperare pentru copii cu disfuncții neuropsihice “Ghencea”, Internat de tip social pentru copii cu dizabilități “Domnița Bălașa”, C.S.S. Istru-Cantină

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)
 • Ordinul 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

ȘEF CENTRU - Centrul de Plasament “Acasă”

 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2004 – privind regimul juridic al adopției cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G. 502/2017 – privind funcționarea și organizarea Comisiei pentru Protecția Copilului;
 • HG 797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta socială;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)

ȘEF CENTRU - Complex de Servicii de Recuperare

 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2004 – privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. 502/2017 – privind funcționarea și organizarea Comisiei pentru Protecția Copilului;
 • HG 797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Elena Otilia Vladislav – Ghid aplicativ de evaluare clinic a copiilor și adolescenților, Editura SPER, 2015
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)

ȘEF CENTRU - Centrul de zi de recuperare pentru copii cu disfunții neuropsihice “Ghencea”

 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2004 – privind regimul juridic al adopției cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G. 502/2017 – privind funcționarea și organizarea Comisiei pentru Protecția Copilului;
 • HG 797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,  aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Elena Otilia Vladislav – Ghid aplicativ de evaluare clinic a copiilor și adolescenților, Editura SPER, 2015;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA ECONOMICĂ

ÎNGRIJITOR  - Centrul de zi “Harap-Alb”

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)
 • Ordinul 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

INFIRMIERĂ - Centrul de zi “Harap-Alb”, Centrul de zi “Neghiniță”,  Centrul de zi “Pinocchio”

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, repubilcata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind obligații angajat – angajator)
 • Ordinul 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • “Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

EDUCATOR - Centrul de zi “Neghiniță”

 • H.G. nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completărille ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga – ‘Metode interactive de grup’, editura Arves 2002.
 • Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel – ‘Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar’, Editura Delta Carte Educational.

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

ÎNGRIJITOR – Birou "Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice"

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 17/2000 privind Asistenta Socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • “Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă”  (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)    

INFIRMIER - Locuințe maxim protejate, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • “Ghid pentru infirmiere”– Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

ÎNGRIJITOR - Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii, Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • “Ghid pentru infirmiere”– Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)  

EDUCATOR - Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 487/2002, legea sănătății mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice;

ASISTENT MEDICAL - Locuințe maxim protejate

 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 487/2002, legea sănătății mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice;
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

 ASISTENT SOCIAL - Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA GENERALĂ

INFIRMIER - Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie", Centrul pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie"

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 17/2000 privind Asistenta Socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • “Ghid pentru infirmiere”– Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

ÎNGRIJITOR - Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie", Centrul pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie"

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • “Ghid pentru infirmiere”– Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

ŞEF CENTRU – Centrul de zi “ Sfântul Andrei”/ “Centrul de zi Floare de Colț”

 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG nr.797/2017 – pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala.
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 • Hotărarea Guvernului. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de zi destinate copiilor.
 • Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat – angajator).
 • Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public si normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • O.U.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

PSIHOLOG - Centrul de zi “ Sfântul Andrei”

 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat – angajator).
 • HG nr.797/2017 – pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala.
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 • Hotărarea Guvernului. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,  cu modificarile si completarile ulterioare.
 •  Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de zi destinate copiilor.
 •  Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificarile si completările ulterioare.
 •  F.E.Verza-Defectologie și logopedie, Editura Credis, București, 2007.
 • Elena Otilia Vladislav-Ghid explicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților, Editura SPER, București 2015.
 • T. Berry Brazelton, Joshua D.Sparrow-Puncte de cotitură, De la 3 la 6 ani, Dezvoltarea Emoțională și comportamentală a copilului tău, Editura Fundația Generația, București 2008 (p.413-418- Tulburarea de hiperactivitate și deficit de atenție; p.526-529- Disfuncțiile integrării senzoriale; p.548-555 – Nevoi speciale; p.556-559 Întârzieri de vorbire).
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

EDUCATOR - Centrul de zi “Floare de Colț”, Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

 • Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificarile si completările ulterioare.
 • Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat – angajator).
 • HG nr.797/2017 – pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala.
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

INFIRMIER- Centrul de zi “Sfântul Andrei”, Centrul de zi „Floare de Colț”

 • Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii,   angajat – angajator).
 • Ordinul nr. 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor,  cu modificarile si completările ulterioare
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • “Ghid pentru infirmiere”– Equilibre L’Entreprise Humanitaire -  Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” (pus la dispoziție de către angajator pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, sau în format tipărit la registratura intituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București)

ÎNGRIJITOR - Clubul Seniorilor “Ion Luca Caragiale”, Clubul Seniorilor “Ioan Slavici”

 • Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii,   angajat – angajator).
 • Legea nr. 17/2000 privind Asistenta Socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

ÎNGRIJITOR - Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

 • Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii,   angajat – angajator).
 • Ordinul nr. 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor,  cu modificarile si completările ulterioare 
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Relații suplimentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001