Concurs de ocupare a unui post vacant contractual de conducere

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în Str. Cernișoara nr.38-40, Sector 6, București, organizează concurs de ocupare a postului vacant personal contractual de conducere - Director Executiv, perioadă nedeterminată, din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul de ocupare a postului vacant personal contractual de conducere - Director Executiv se va desfăşura la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Str. Cernișoara nr.38-40, București, Sector 6.

Depunerea dosarele de înscriere: 08.11.2019 (în intervalul orar 8.00 - 13.00) - 21.11.2019 (în intervalul orar 08.00 - 16.00) la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Str. Cernișoara nr.38-40, București, Sector 6.
Selecție dosare: 25.11.2019
Afișare rezultat selecție dosare: 26.11.2019
Proba scrisă: 05.12.2019, ora 10.00 şi interviul: 11.12.2019, ora 10.00.

* Termenul de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului  de ocupare a postului vacant se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor   aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de      medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din Str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, București, pâna pe 21.11.2019, ora 16.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat naștere;
 4. copie certificat căsătorie;
 5. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 6. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Curriculum Vitae.   

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr. crt.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie"

1 post Director Executiv

Fișa postului

 • Exercită funcția de ordonator terțiar de credite;
 • Propune Directorului General al DGASPC Sector 6, spre aprobare Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", precum și alte proiecte de hotărâri legate de activitatea specifică centrului;
 • Organizează  și coordonează activitatea Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" astfel încât aceasta să se desfășoare la standardele ridicate de profesionalism și eficiență;
 • Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Sector 6 și a dispozițiilor Directorului General al DGASPC Sector 6 și perzintă acestuia anual, ori de câte ori este necesar, informări asupra modului de aducere la îndeplinire a acestora;
 • Coordonează direct activitatea unor compartimente conform organigramei;
 • Răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", precum și de transmiterea în termen legal a situațiilor  financiar-contabile;
 • Răspunde de rezolvarea în limitele competenței a cererilor și a petitiilor, acordă audiențe beneficiarilor, la cerere, pe baza unei programări săptămânale;
 • Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind  angajarea, promovarea, stimularea personalului, precum și a celor privind încetarea contractulu individual de muncă dintre Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" și angajati.
 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență /studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul Științe Sociale - Ramura Științe Economice;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției -  minim 3 ani;
 • Studii de masterat sau post universitare absolvite în domeniul științelor economice, management sau administrație publică.

 

BIBLIOGRAFIE:

Director Executiv - Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie";

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 797/2017, pentru aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
 • Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor institutiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor Bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr.1144/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a centrelor de sănătate multifuncționale;
 • O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes judetean și local, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi H.G.nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metotologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001