Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuţie temporar vacante

Condiţiile de desfăşurare ale concursului:

Concursul se va desfășura în  Str. Floare Roşie nr. 7A – Bucuresti, Sector 6.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 14.10.2019 – 18.10.2019, ora 13:00 – la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6, din Str. Cernişoara  nr. 38-40, sector 6, București.
Selecție dosare: 22.10.2019.
Afișare rezultat selecție dosare: 23.10.2019.
Proba scrisă 28.10.2019, ora 10:00 şi interviul -  04.11.2019, ora 10:00.

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 14.10.2019 până pe 18.10.2019, ora 16:00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. certificat de integritate comportamentala;
 7. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi „Harap-Alb”

Fișa postului

2 posturi de
Infirmieră

Perioada determinata 12 luni

 • Îngrijirea și curățarea spațiilor,
 • Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,
 • Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii,
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare,
 • Vechime: nu e cazul

2

Centrul de zi „Sf. Andrei”

Fișa postului

2 posturi de
infirmieră

Perioada determinata 12 luni

 • Îngrijirea și curățarea spațiilor,
 • Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,
 • Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii,
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare,
 • Vechime: nu e cazul

3

Centrul de zi „Sf. Împarați Constantin si Elena”

Fișa postului

2 posturi de
infirmieră

Perioada determinata 12 luni

 • Îngrijirea și curățarea spațiilor,
 • Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,
 • Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii,
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare,
 • Vechime: nu e cazul

4

Centrul de zi „Pinocchio”

Fișa postului

3 posturi de
infirmieră

Perioada determinata 12 luni

 • Îngrijirea și curățarea spațiilor,
 • Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,
 • Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii,
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare,
 • Vechime: nu e cazul

5

Centrul de  plasament „Acasa”

Fișa postului

3  posturi de
Instructor de educatie

Se lucreaza in ture Perioada determinata 12 luni

 • Educație nonformală,
 • Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru,
 • Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor.

Condiţii specifice:

 • Studii medii,
 • Certificat calificare educator specializat
 • Vechime: nu e cazul

6

Centrul de zi „Sf. Andrei”

Fișa postului

1 post de
Asistent medical

Perioada determinata 12 luni

 • Supravegherea stării de sănătate a copiilor din centru,
 • Cunoaște normele igienico-sanitare specifice colectivității  de copii.

Condiţii specifice:

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă
 • Aviz de liberă practică
 • Vechime: nu e cazul

7

Centrul de  plasament „Acasa”

Fișa postului

3 posturi de
Educatoar

Se lucreaza in ture

Perioada determinata 12 luni

 • Educarea copiilor din centru,
 • Formarea deprinderilor de autonomie personală ale copiilor,
 • Ajută la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă
 • Asigură protecția și siguranța copiilor, menține un climat cald și echilibrat,
 • Educație nonformală de grup.

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte
 • Vechime: nu e cazul

8

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

Fișa postului

1 post de
psiholog

Perioada determinata 12 luni

 • Realizează intervenții terapeutice
 • Stimulează psihologic copiii în toate dimensiunile psihologice,
 • Asigură siguranța și protecția copiilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Psihologiei
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică
 • Vechime: în specialitatea studiilor

 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

Fișa postului

1 post de
educator

Perioada determinata 12 luni

 • Educarea copiilor din centru,
 • Formarea deprinderilor de autonomie personală ale copiilor,
 • Ajută la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă
 • Asigură protecția și siguranța copiilor, menține un climat cald și echilibrat,
 • Educație nonformală de grup.

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte
 • Vechime: nu e cazul

9

Proiectul ,,Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” .

Fișa postului

2 posturi de
Ingrijitor la domiciliu

Perioada determinata pana la 31.12.2019

 • Îngrijirea și supravegherea adultilor la domiciliul acestora,
 • Îngrijirea și curățarea spațiilor.

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii
 • Certificat calificare infirmieră, ingrijitor la domiciliu sau adeverință curs în desfăsurare
 • Vechime: nu e cazul

 Bibliografie:

Centrul de zi ,,Harap - Alb, Centrul de zi „Sf. Andrei”, Centrul de zi „Sf. Imparati Constantin și Elena”, Centrul de zi  „ Pinocchio” – Infirmieră

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • ,,Cartea Infirmierei”  Sora Lungu Nicolae, Editura AFIR 1999 Bucuresti

Centrul de plasament ,, Acasa” –  Instructor de educatie

 • H.G. Nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului Serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga – ‘Metode interactive de grup’, editura Arves 2002.
 • Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel – ‘Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar’, Editura Delta Carte Educational

Centrul de zi „Harap-Alb” – Asistenta medicală

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • ″Urgente medico chirurgicale″ Lucretia Titirca - Editura Medicala, 2007, Bucuresti.
 • "Puericultura si pediatrie" Marceam C, Mihailescu V., RCR Print Bucuresti 2004
 • Ordinul nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate aprescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”, – Educator

 • HG. Nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului Serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. Nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 • Ordinul  nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de zi  destinate copiilor ;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Metode interactive de grup, Editura: Arves - anul 2002   - autori Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga.
 • Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar, Editura: Delta Cart  Educational – autori Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel.

Centrul de plasament ,, Acasa”- Educatoar

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
 • Legea 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 •  Ordinul  nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de zi  destinate copiilor.
 • Metode interactive de grup, Editura: Arves - anul 2002   - autori Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga.
 • Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar, Editura: Delta Cart  Educational – autori Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”, – Psiholog

 • HG. Nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului Serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. Nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 • Ordinul  nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de zi  destinate copiilor ;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • F.E.Verza – Defectologie si logopedie, Editura Credis, Bucuresti, 2007
 • Elena Otilia Vladislav –Ghid explicativ de evaluare clinica a copiilor si adolescentilor,Editura SPER, Bucuresti, 2015
 • T. Berry Brazelton, Joshua D. Sparrow –Puncte de cotitura, De la 3 la 6 ani, Dezvoltarea emotionala si comportamentala a copilului tau, Editura Fundatiei Generatia, Bucuresti, 2008.(p. 413-418 – Tulburarea de hiperactivitate si deficit de atentie ; p. 526-529-Disfunctiile integrarii senzoriale ; p.548-555 Nevoi speciale ; p. 556-559 Intarzieri de vorbire).

Proiectul ,,Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” – ingrijitor la domiciliu.

 • HG. Nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor  minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale  destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de personal adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate,serviciile acordate in sistem integrat si cantinele sociale – Anexa 8- Standardele minime de calitate  pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt afisate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro. Relații suplimentare se pot obţine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001