Concurs de ocupare a unui post vacant de medic la Centrul pentru persoane vârstnice “Floare Roșie”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs de ocupare a unui post vacant pentru personalul contractual de execuție, perioadă nedeterminată

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roșie nr.7A, București.
 • Depunerea dosarele de înscriere: 04.06.2019 - 18.06.2019la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București
 • Selecție dosare: 19.06.2019
 • Afișare rezultat selecție dosare: 20.06.2019
 • Proba scrisă/practică – 26.06.2019, ora 10.00 şi interviul – 02.07.2019, ora 10.00.

* Termenul de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucratoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucratoare de la data depunerii, respectiv a     soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului  de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucratoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr.  38-40, sector 6, București, pâna pe 11.09.2017, ora 16:00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat nastere;
 4. copie certificat casatorie;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 6. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judicial sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Curriculum Vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciara, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c)  și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr. crt.

Compartiment

      Funcție

        Atribuții

Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centrul pentru persoane vârstnice “Floare Roșie”

1 post de  medic

Fișa postului

Desfășoară activități medico-epidemiologice și igienico-sanitare în cadrul cabinetului medical

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul medicinei;
 • certificat membru Colegiul Medicilor din Romania;
 • asigurare malpraxis.

Bibliografie:

Medic - Centrul pentru persoane vârstnice “Floare Roșie”

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 17/2000  privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Geriatrie Practică –  Ed. Medicală Amaltea,Buc. 1998, dr. Bălăceanu Stolnici C
 • ,,Boli infecțioase si epidemiologice, -  Editura Național dr. Mircea Chiotan
 • Medicina Internă vol. I, editia a II a , Bolile aparatului respirator, Bolile reumatice, editura Medicală, București 2001, sub redacția prof.L  Gherasim
 • Medicina Internă vol. II, Bolile cardiovasculare, Bolile metabolice, Editura Medicală, București 1998, sub redacția prof. L Gherasim
 • Medicina Internă vol. III, Bolile digestive, hepatice și pancreatite, Editura Medicală, București 1999, sub redacția prof. L Gherasim

Relații suplimentare la tel. 021/745.72.37 int. 133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001