Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuţie temporar vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu sediul în Str. Cernişoara  nr. 38-40, sector 6, București organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuţie  temporar vacante

Condiţiile de desfăşurare ale concursului:

Concursul se va desfășura în  Str. Floare Roşie nr. 7A – Bucuresti, Sector 6.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 18.03.2019– 22.03.2019 (program de depunere dosare: luni – joi in intervalul orar 08.00- 16.00 si vineri in intervalul orar 08.00 - 14.00), la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6, din Str. Cernişoara  nr. 38-40, sector 6, București.
Selecție dosare: 25.03.2019
Afișare rezultat selecție dosare: 26.03.2019
Proba scrisă – 05.04.2019, ora 10:00 şi interviul -  11.04.2019, ora 10:00.

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

 1. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 18.03.2019 până pe 22.03.2019,  şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
  2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;
  4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judicial sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
   Curriculum Vitae.
 2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
 4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALA

 • 3 posturi de îngrijitor bătrâni la domiciliu - Proiect - Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” - Fișa postului
  Cerinţe de participare la concurs:
  - Studii generale/medii
  - Certificat calificare infirmieră/baby sitter/îngrijitor  persoane  adulte  sau adeverință  curs;
  - Vechime: nu e cazul.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 • 1 post de inspector de specialitate perioada determinata pana la data de 01.09.2019  (sau pana la revenirea titularului pe post) –  Serviciul Financiar
  Cerinţe de participare la concurs:
  - Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
  - Cunostinte avansate în domeniul PC
  - Vechime:  minimum 1 an

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

 • 1 post de educator perioada determinată până la data de 31.10.2019 (sau pâna la revenirea titularului pe post)  - Centrul de zi „Sf.Andrei” - Fișa postului
  Cerinţe de participare la concurs:
  -Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
  -Vechime: minimum 6 luni

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

 • 1 post bucatar  perioada determinată  pana la 31.12.2019 (sau până la revenirea titularului pe post) - Cantina  din Cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilități ,,Istru’’. - Fișa postului
  Cerinţe de participare la concurs:
  - Studii generale/medii
  - curs calificare bucatar
  - Vechime: minimum 1 an

 

BIBLIOGRAFIE:

Bibliografie Proiect- Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente de pe raza sectorului 6–post de ingrijitori batrani la domiciliu;

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; Anexa 1 la Ordinul 2126/2014 – privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;

Bibliografie Serviciul Financiar- post inspector de specialitate (Perioadă determinată –  până la 01 .09.2019  sau pana la revenirea titularului pe post)

 • H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare și functionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotarirea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie Centrul de zi Sfântul Andrei -  post -  Educator (Perioadă determinată – până la 31.10.2019 sau pana la revenirea titularului pe post)

 • H.G. Nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului Serviciilor sociale, precum și a regula-mentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. Nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Ge-nerale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodolo-gice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga – ‘Metode interactive de grup’, editura Arves 2002.
 • Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel – ‘Suport pentru apli-carea noului curriculum pentru invatamantul prescolar’, Editura Delta Carte Educational
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.

Bibliografie Cantina din cadrul Complexului de Servicii Sociale  pentru copii cu dizabilitati,, Istru’’- post bucatar (Perioada determinata pana la 31.12.2019 sau până la revenirea titularului pe post)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordin nr. 863 din 10 mai 1995-  Ministerul Sănătăţii – pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, pãstrarea, transportul şi desfacere a alimentelor;
 • Legea nr.53/2003 -  CodulMuncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractual privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

 

Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt afisate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro. Relații suplimentare se pot obţine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001