Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara  nr.  38-40, sector 6 Bucureşti,   organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante–perioadă nedeterminată,   în data de 11.02.2019 ora 1000 proba scrisă şi interviul pe data de  14.02.2019 ora 1000,  conform Art. 58 alin (2) lit. b), din Legea   nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele posturi:

DIRECŢIA GENERALĂ

Biroul Asistenti Personali și Maternali

 • 1 post  de Consilier juridic grad profesional superior Fișa postului

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul științelor juridice.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 7 ani.

DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul asistenței sociale.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 7 ani.

Serviciul Alocații și Indemnizații

 • 1 post  de Consilier juridic grad profesional superior Fișa postului

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul științelor juridice.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • în perioada 11.01.2019-30.01.2019 depunere dosare înscriere concurs la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6,  din str. Cernişoara nr.38-40 sector 6  Bucureşti
 • în perioada 31.01.2019-06.02.2019 selecţie dosare înscriere concurs
 • pe data de 11.02.2019 ora 10,00  proba scrisă  şi pe data de  14.02.2019 ora 10,00 proba interviului, se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6,  Bucureşti.

Dosarul de înscriere:

Pentru concursul de recrutare,  dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • curriculum-vitae, modelul comun european;
 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr.3;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă si, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite ăn copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFII

Biroul Asistenti Personali și Maternali

 • Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituţia României din 21 noiembrie 1991 - Republicare*)
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

 • Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituţia României din 21 noiembrie 1991 - Republicare*)
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;

Serviciul Alocații și Indemnizații

 • Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituţia României din 21 noiembrie 1991 - Republicare*)
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Republicare cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 şi se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din str.Cernişoara     nr.38-40 sector 6, telefon 021/ 745.72.37 int.133.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet  www.asistentasociala6.ro.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001