ANUNT

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, str. Cernişoara  nr. 38-40, sector 6,  organizează pentru funcţionarii publici examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, în data 17.01.2019, ora 10.00  proba scrisă şi în data de 22.01.2019, ora 10.00 interviul.

Pentru a participa la  examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, potrivit art. 65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. să fi obţinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.  

Funcţionarii publici trebuie să completeze un formular de înscriere în perioada 17.12.2018 - 07.01.2019.

Probele de examen vor fi susţinute la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din  str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6 Bucureşti.

Bibilografia se afişează pe site-ul instituţiei şi  la sediul instituţiei.

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIE GENERALĂ
BIBLIOGRAFIE DIRECȚIE STRATEGII COMUNICARE
Pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
3. Constituția României, Republicată;
4. H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare și functionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001 privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE DIRECŢIA ECONOMICĂ
Pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
3. Constituția României, Republicată;
4. H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare și functionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001 privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
12. Hotarirea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

BIBLIOGRAFIE PROTECŢIA COPILULUI
Pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
3. Constituția României, Republicată;
4. H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare și functionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001 privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)–Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. H.G. nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, cu modificările și completările ulterioare.                                            

BIBLIOGRAFIE DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ
Pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
3. Constituția României, Republicată;
4. H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare și functionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001 privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001