Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu sediul în Str. Cernişoara  nr. 38-40, sector 6, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a fucțiilor contractuale de execuţie vacante

Condiţiile de desfăşurare ale concursului:

Concursul se va desfășura în  Str. Floare Roşie nr. 7A – Bucuresti, Sector 6.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 17.09.2018 – 28.09.2018, ora 14:00 – la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6, din Str. Cernişoara  nr.38-40, sector 6, București.
Selecție dosare: 02.10.2018
Afișare rezultat selecție dosare: 03.10.2018
Proba scrisă – 10.10.2018, ora 10:00 şi interviul -  16.10.2018, ora 10:00.

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 17.09.2018 până pe 28.09.2018, ora 16:00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judicial sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie"

2 posturi de infirmieră

Fişa postului

 • Asigură și întreține igiena zilnică a persoanelor dependente de îngrijire, sub supravegherea asistentului medical
 • Asigură distribuirea alimentelor în condiții de igienă perfecta, hrăneste beneficiarii
 • Asigură supravegherea și securitatea beneficiarilor din centru

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii
 • Certificat calificare infirmieră
 • Vechime: nu este cazul

 

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

2 posturi de educatoare

Fişa postului

 • Activitate de stimulare senzorio-motorie, cognitive si de limbaj, de educație si reabilitare comportamentala a persoanelor din centru
 • Utilizarea terapiilor specific psiho-pedagogice adecvate persoanelor adulte cu handicap

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte
 • Vechime: nu e cazul

 

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

  Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

2 posturi de educatoare

Fişa postului

 • Educarea copiilor din centru
 • Formarea deprinderilor de autonomie personală ale copiilor cu dizabilități
 • Ajută la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă
 • Asigură protecția și siguranța copiilor, menține un climat cald și echilibrat
 • Educație nonformală de grup.

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte
 • Vechime: nu e cazul

2.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

1 post de
psiholog

Fişa postului

 • Realizează intervenții terapeutice
 • Stimulează psihologic copiii în toate dimensiunile psihologice
 • Asigură siguranța și protecția copiilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Psihologiei
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică
 • Vechime: în specialitatea studiilor minimum 2 ani

3.

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino”

1 post de
psiholog

Fişa postului

 • Evaluarea și consilierea psihologică pentru copiii plasați în regim de urgență

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Psihologiei
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică
 • Vechime: în specialitatea studiilor minimum 2 ani

                                                               

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

  Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi  „Sf. Andrei”

1 post de
infirmieră

Fişa postului

 • Îngrijirea și curățarea spații
 • Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru
 • Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare
 • Vechime: nu e cazul

1 post de asistent social

Fişa postului

 • Evaluează și efectuează anchete sociale pentru beneficiarii centrelor de
  de zi
 • Realizează planul de servicii
 • Reevaluare periodică

Condiţii specifice:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social
 • Vechime: minimum 6 luni în specialitatea studiilor

2.

Centrul de zi „Sf. Constantin și Elena”

1 post de
educatoare

Fişa postului

 • Educarea copiilor din centru
 • Formarea deprinderilor de autonomie personală ale copiilor cu dizabilități
 • Ajută la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă
 • Asigură protecția și siguranța copiilor, menține un climat cald și echilibrat
 • Educație nonformală de grup.

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte
 • Vechime: nu e cazul

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

  Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi „Neghiniță”

1 post de
infirmieră

Fişa postului

 • Îngrijirea și curățarea spații
 • Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru
 • Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare
 • Vechime: nu e cazul

2.

Centrul de zi „Pinocchio”

2 posturi de
infirmieră

Fişa postului

 • Îngrijirea și curățarea spații
 • Îngrijirea și supravegherea copiilor din centru
 • Hrănirea si formarea bunelor deprinderi ale copiilor

Condiţii specifice:

 • Studii medii
 • Certificat calificare infirmieră/baby sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în desfăsurare
 • Vechime: nu e cazul

3.

Centrul de zi „Harap-Alb”

1 post de
educator puericultor

Fişa postului

 • Educarea copiilor din centru conform unei tematici prestabilite
 • Formarea bunelor deprinderi ale copiilor
 • Supravegheaza si se implica activ la servirea mesei, la jocul copiilor, la somn, respectând condițiile de securitate și igiena
 • Asigură protecția și siguranta copiilor, menține un climat calm și echilibrat

Condiţii specifice:

 • Studii medii
 • Vechime: nu e cazul

4.

Centrul de zi „Harap-Alb”

1 post de
asistentă medicală

Fişa postului

 • Supravegherea stării de sănătate a copiilor din centru
 • Cunoaște normele igienico-sanitare specifice colectivității  de copii

Condiţii specifice:

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă
 • Aviz de liberă practică
 • Vechime: nu e cazul

5.

Biroul Tehnic

1 post de șofer

Fişa postului

 • Asigură transportul copiilor din centrele de plasament cu regim residential  al copiilor strazii, la spitale, politie, tribunal, transportul beneficiarilor din centrele de persoane varstnice si al persoanelor adulte cu handicap din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihica la spitale si policlinici, precum si transportul personalului (casiera) DGASPC la trezorerie
 • Indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, Directorului Adjunct si sefului direct
 • Diponibilitate pentru program de lucru prelungit in anumite conditii

Condiţii specifice:

 • Studii generale/medii
 • Permis de conducere cat. B, C, BE și CE
 • Cunostinte mecanică auto
 • Vechime: experiență profesională mínimum 5 ani

 

Bibliografie:

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie" – Infirmieră

 • HG. Nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 17/2000 privind Asistenta Socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • ,,Cartea Infirmierei”  Sora Lungu Nicolae, Editura AFIR 1999 Bucuresti

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii – Educatoare

 • HG. Nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 292/2011 a asitenței sociale;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 89/2010 privind normele metodologicede aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 447/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 487/2002, legea sănătății mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice;
 • Ordinul nr. 67/2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice privind aprobarea standardelelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

 Centrul de zi pentru copii cu dizabilităti „Orșova” – Educatoare

 • H.G. Nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului Serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. Nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 • H.G. nr.502/2017  privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului,
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga – ‘Metode interactive de grup’, editura Arves 2002.
 • Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel – ‘Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar’, Editura Delta Carte Educational

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”, Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” – Psiholog

 • HG. Nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului Serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. Nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 • H.G. nr.502/2017  privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului,
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • F.E.Verza – Defectologie si logopedie, Editura Credis, Bucuresti, 2007
 • Elena Otilia Vladislav –Ghid explicativ de evaluare clinica a copiilor si adolescentilor,Editura SPER, Bucuresti, 2015
 • T. Berry Brazelton, Joshua D. Sparrow –Puncte de cotitura, De la 3 la 6 ani, Dezvoltarea emotionala si comportamentala a copilului tau, Editura Fundatiei Generatia, Bucuresti, 2008.(p. 413-418 – Tulburarea de hiperactivitate si deficit de atentie ; p. 526-529-Disfunctiile integrarii senzoriale ; p.548-555 Nevoi speciale ; p. 556-559 Intarzieri de vorbire

Centrul de zi  „Sf. Andrei” – Asistent social

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • H.G. nr. 1438/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

Centrul de zi „Sf. Constantin și Elena”- Educatoare

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 • Metode interactive de grup, Editura: Arves - anul 2002   - autori Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga.
 • Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar, Editura: Delta Cart  Educational – autori Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel.

 Centrul de zi „Neghiniță”, Centrul de zi „Pinocchio”, Centrul de zi  „Sf. Andrei” – Infirmieră

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • ,,Cartea Infirmierei”  Sora Lungu Nicolae, Editura AFIR 1999 Bucuresti

Centrul de zi „Harap-Alb” – Educator puericultor

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Metode interactivede grup, autori: Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga.
 • Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar, autori: Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel.

Centrul de zi „Harap-Alb” – Asistenta medicală

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • ″Urgente medico chirurgicale″ Lucretia Titirca - Editura Medicala, 2007, Bucuresti.
 • "Puericultura si pediatrie" Marceam C., Mihailescu V., RCR Print Bucuresti 2004
 • Ordinul nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate aprescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare.

Biroul Tehnic – Șofer

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • O.U.G nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 480/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de de aplicare a O.U.G nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006
 • Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001