Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei de șef birou

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara  nr. 38-40, sector 6, Bucureşti, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere  vacanta de șef birou – perioadă nedeterminată, în data de 21.12.2017 ora 1000 proba scrisă şi interviul pe data de 28.12.2017 ora 1000, conform prevederilor art.58 alin (2) lit. b), art.64 alin.(1) si art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare astfel:

 • Sef Birou – Biroul Asistenți Personali și Maternali - Fişa de post

Condiţii generale pentru concursul de promovare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.66 din Legea nr. 188/1999,  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r²), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare pentru funcția publică de conducere șef birou – Birou Asistenți Personali și Maternali

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știintelor economice.
 • Studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialiatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • în perioada 20.11.2017 - 11.12.2017 depunere dosare înscriere concurs la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6,  din str.Cernişoara nr.38-40, sector 6,  Bucureşti.
 • în perioada 12.12.2017 - 18.12.2017 selecţie dosare înscriere concurs.
 • pe data de 21.12.2017 ora 10,00  proba scrisă şi pe data de  28.12.2017 ora 10,00 proba interviului, se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Cernișoara nr.38-40, sector 6,  Bucureşti.

Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere: trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: 

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare, Republicată ;
 • Ordonanta nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea  nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările  ulterioare ;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) – Republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) Republicata.
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap;
 • HG nr.679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist.
 • Constitutia Romaniei, actualizată și republicată.
 • Hotărârea nr.611/2008 pentru abrobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001