Concurs de ocupare a posturilor vacante personal contractual de conducere, perioadă nedeterminată

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs de ocupare a posturilor vacante personal contractual de conducere, perioadă nedeterminată

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Șef Serviciu/Centru/Birou din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6 se vor desfășura în următoarele sedii, după cum urmează:

Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București:

 • Șef Birou - SocialXChange Crângași;
 • Șef Centru - Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”;
 • Șef Centru - Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial;
 • Șef Centru - Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități;
 • Șef Birou - Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap;

Strada Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București:

 •  Șef Serviciu - Cantina Socială Uverturii;
 • Șef Serviciu - Cantina Socială Crângași;
 • Șef Birou - Biroul Patrimoniu;
 • Șef Birou - Biroul Tehnic;
 • Șef Birou - Biroul Aprovizionare.

Depunerea dosarelor de înscriere: 13.11.2017- 24.11.2017 la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, București, Sector 6.
Selecție dosare: 28.11.2017
Afișare rezultat selecție dosare: 29.11.2017
Proba scrisă–  11.12.2017, ora 10.00 şi interviul -  15.12.2017, ora 10.00.

* Termenul de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucratoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucratoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului  de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucratoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din                     str. Cernișoara nr.  38-40, București, Sector 6, pâna pe 24.11.2017, ora 14,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat nastere;
 4. copie certificat casatorie;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 6. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judicial sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Curriculum Vitae.               

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciara, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c)  și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECTIA STRATEGII COMUNICARE

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

SocialXChange Crângași

1 post Șef Birou

Fişa postului

 • Organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea magazinului social, în vederea respectării prevederilor legilor și standardelor în vigoare.
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor sociale;
 • Vechimea: minim 2 ani în specialitatea studiilor.

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități "Orșova"

1 post Șef Centru

Fişa postului

 • Se ocupă de organizarea şi răspunde de activitatea personalului din cadrul Centrului de Zi pentru copii cu Dizabilități ”Orșova”
 • Coordonează, controlează şi răspunde de modul în care se realizează activitatile de supraveghere si recuperare a copiilor cu dizabilitati neuropsihice
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în psihologie, asistență socială și sociologie
 • Vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.

2.

Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial

1 post Șef Centru

Fişa postului

 • Se ocupă de organizarea şi răspunde de activitatea personalului din cadrul Complexului de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial
 • Coordonează, controlează şi răspunde de modul în care se realizează respectarea drepturilor copilului, de asigurarea conditiilor optime pentru dezvoltarea fizica si psihica a beneficiarilor
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în psihologie, asistență socială și sociologie
 • Vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

 1.

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

1 post Șef Centru

Fişa postului

 • Desfășoară activități de coordonare a consilierii psihosociale a persoanelor cu dizabilități care au domiciliul sau reședința în sectorul 6.
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în psihologie;
 • Vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.

2.

Secretariat  Comisie Persoane Adulte cu Handicap

1 post Șef Birou

Fişa postului

 • Coordonarea lucrărilor de secretariat pentru Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap;
 • Coordonarea activității de informare și consiliere a persoanelor cu handicap.

 

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în asistență socială;
 • Vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.

3.

Cantina Socială Uverturii

1 post Șef Serviciu

Fişa postului

 • Organizează, conduce, controlează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în cadrul Cantinei Sociale “Crângași”
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor sociale;
 • Vechime de minimum 2 ani în specialitatea studiilor.

4.

Cantina Socială Crângași

1 post Șef Serviciu

Fişa postului

 • Organizează, conduce, controlează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în cadrul Cantinei Sociale “Uverturii”
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor sociale;
 • Vechime de minimum 2 ani în specialitatea studiilor.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Biroul Patrimoniu

1 post Șef Birou

Fişa postului

 • Organizează, conduce, controlează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în cadrul Biroului Patrimoniu
 • Verifică și coordonează actualizarea la zi, în format digital a evidenţei imobilelor (înscrieri în cartea funciară, actualizarea documentațiilor cadastrale, notarea în registrul de carte funciară a tuturor faptelor juridice și documentelor grefate pe imobile) cuprinse în categoria domeniului public sau privat al Primăriei sectorului 6, aflat în administrarea sau propritatea DGASPC Sector 6;
 • Verifică periodic situaţia imobilelor, reactualizând documentaţiile existente în funcţie de modificările survenite pe teren şi legislaţia la zi;
 • Întocmeşte note de fundamentare solicitate de Direcţie sau Primăria Sectorului 6 cu privire la natura proprietăţii bunurilor de patrimoniu public sau privat al statului aflate în administrarea/proprietatea DGASPC Sector 6;
 • Coordonează și verifică întocmirea dosarelor tehnice pentru fiecare imobil, spaţiu, teren aflat în administrarea DGASPC Sector 6, respectiv acte privind statutul juridic, planuri de situaţie sc. 1:500 şi 1:2000, planurile de arhitectură şi de utilităţi, colaborând cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 6, Primăriei Municipiului Bucureşti şi Prefecturii Municipiului Bucureşti;
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în inginerie geodezica;
 • Vechime de minimum 2 ani în specialitatea studiilor;

 

2.

Biroul Tehnic

1 post Șef Birou

Fişa postului

 • Organizeaza si coordoneaza activitatea de intretinere si reparatii (mentenanta preventiva si corectiva) in vederea asigurarii desfasurarii in conditii optime a activitatilor in toate locatiile din suborfinea DGASPC Sector 6;
 • Indruma si controleaza nemijlocit munca administrativ-gospodareasca si propune masurile necesare pentru modernizarea inventarului gospodaresc al DGASPC Sector 6;
 • Controleaza starea mijloacelor fixe din cadrul DGASPC Sector 6, participa la inventarieri si avizeaza propunerile de casare de mijloace fixe;
 • Urmareste executarea verificarilor periodice pe linie de ISCIR la utilaje si echipamente;
 • Coordoneaza activitatea de transport - urmareste dotarea institutiei cu mijloace de transport, intretinerea si exploatarea acestora in conditii optime;
 • Supravegheaza, coordoneaza si raspunde de activitatea soferilor;
 • Participa la analizele privind defectiunile sau avariile aparute la constructii si instalatii, la stabilirea cauzelor care le-au determinat si la luarea masurilor de inlaturare a efectelor.
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în  inginerie si management
 • Vechime de minimum 2 ani în specialitatea studiilor;

3.

Biroul Aprovizionare

1 post Șef Birou

Fişa postului

 • Organizează, conduce, controlează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în cadrul Biroului Aprovizionare
 • Verifica si avizeaza comenzile de produse alimentare catre furnizori,
 • Verifica stocurile din magaziile centrelor din subordinea DGASPC Sector 6 ;
 • Urmareste confirmarile de comanda si  livrarile de la furnizori pâna la intrarea marfurilor în gestiunile centrelor;
 • Verifica produsele comandate alimentare/nealimentare, din punct de vedere calitativ conform contractelor de achizitie;
 • Informeaza departamentele vizate asupra sosirii marfurilor comandate;
 • Centralizeaza comenzile de la toate centrele institutiei;
 • Emite comenzile catre furnizori si le urmareste pâna la livrarea- receptia (de) catre fiecare centru in parte;
 • Răspunde pentru calitatea, cantitatea şi ritmicitatea livrarii produselor achiziţionate;
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe economice;
 • Vechime de minimum 2 ani în specialitatea studiilor;

 

BIBLIOGRAFII:

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

SocialXChange Crângași - șef birou

 • Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.2861/2009 - pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial - Șef Centru

 • 1..H.G. nr. 1434/2004 - privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • 2.. Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;
 • 3. Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. . Psihologia dezvoltării umane” Florinda Golu, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
 • 6. Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități "Orsova" - Șef Centru

 • 1..H.G. nr. 1434/2004 - privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • 2. Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;
 • 3. Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Ordin Nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;
 • 6. Psihologia dezvoltării umane” Florinda Golu, Editura Universitară, Bucureşti, 2010

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități - șef centru

 • Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotarârea nr. 268 din 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 867 din 2015 - aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292 din 2011- Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004 - privind statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 67 din ianuarie 2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 73 din 2005 pentru aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.
 • Ordin nr. 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileşte încadrarea în grad de handicap cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
 • Legea nr. 227/2015 a Noului Codul fiscal al României (Facilități pentru persoane cu dizabilități);
 • Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap - șef birou

 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.927/2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Ordonanța de urgență nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 227/2015 a Noului Codul fiscal al României (Facilități pentru persoane cu dizabilități);
 • Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cantina Socială ”Crângași” , Cantina Socială ”Uverturii” - Șef Serviciu

 • Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social ;
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Ordinul nr.2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale - Anexa  nr. 9 .
 • OMFP 2861/2009 - Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice.

BIBLIOGRAFIE DIRECȚIA ECONOMICĂ

Biroul Patrimoniu - Șef Birou

 • Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si  Persoanelor Varstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale;
 • Hotararea de Guvern nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale D.G.A.S.P.C., republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr.343/2017 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Biroul Aprovizionare - Șef Birou

 • Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si  Persoanelor Varstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale;
 • Hotararea de Guvern nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale D.G.A.S.P.C., republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobartea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadrudin Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata şi de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului de Ministri nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, activitatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

Biroul Tehnic - Șef Birou

 •  Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si  Persoanelor Varstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale;
 • Hotararea de Guvern nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale D.G.A.S.P.C., republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr. 14/1982 privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relații suplimentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001