Concurs de ocupare a postului de conducere - Director Executiv, din cadrul Centrului Social Multifuncțional "Sfântul Nectarie"

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs de ocupare a postului vacant personal contractual de conducere - Director Executiv, perioadă nedeterminată, din cadrul Centrului Social Multifuncțional "Sfântul Nectarie"

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, București, Sector 6.

Depunerea dosarele de înscriere: 05.10.2017- 18.10.2017 la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, București, Sector 6.
Selecție dosare: 20.10.2017
Afișare rezultat selecție dosare: 23.10.2017
Proba scrisă/practică –  30.10.2017, ora 10.00 şi interviul -  03.11.2017, ora 10.00.

* Termenul de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucratoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucratoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului  de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucratoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de  medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr.  38-40, București, Sector 6, pâna pe 18.10.2017, ora 16,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat nastere;
 4. copie certificat casatorie;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 6. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judicial sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Curriculum Vitae.    

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciara, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c)  și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr.

Compartiment

Funcție

Atribuţii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,,

1 post director Executiv

Fişa postului

 

 • Exercita functia de ordonator tertiar de credite;
 • Propune Directorului General al DGASPC Sector 6, spre aprobare Organigrama, Statul de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, , precum si alte proiecte de hotarari legate de activitatea specifica centrului;
 • Organizeaza  si coordoneaza activitatea Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, astfel încat aceasta sa se desfasoare la standardele ridicate de profesionalism si eficienta;
 • Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Sector 6 si a dispozitiilor Directorului General al DGASPC Sector 6   și perzintă acestuia anual, ori de cate ori este necesar, informari asupra modului de aducere la indeplinire a acestora;
 • Coordoneaza direct activitatea unor compartimente conform organigramei;
 • Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,,, precum și de transmiterea in termen legal a situațiilor  financiar-contabile;
 • Raspunde de rezolvarea in limitele competentei a cererilor si a petitiilor, acorda audiente beneficiarilor, la cerere, pe baza unei programari saptamanale;
 • Raspunde de aplicarea prevederilor legale privind  angajarea, promovarea, stimularea personalului, precum si a celor privind incetarea contractulu individual de muncă dintre Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, si angajati;
 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență /studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență, în  domeniul Stiințe Sociale;
 • Vechime – minimum 3 ani;

Bibliografie:

Director Executiv -  Centrului Social Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie,, :

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul M.F. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind angajarea, lichidare, ordonanțarea și plata cheltuielilor institutiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor Bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 273/ 2006 privind finantele publice, locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea  82/1991 a contabilității, republicată  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public;
 • H. G.  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul 1144/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a centrelor de sănătate multifuncționale;
 • O.U.G. nr. 70/2002privind administrarea unităților sanitare publice de interes judetean și local, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr.  215/ 2001 privind administrația  publică locală cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile ulterioare;

Relații suplimentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001