Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conduce vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti,  organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conduce vacante-perioadă  nedeterminată,  conform Art. 58 alin (2) lit. b),  din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare,  pentru următoarele posturi:

DIRECŢIA GENERALĂ

Biroul Control Intern și Managementul Calității

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul științelor sociale.
Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani.

DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul științelor sociale.
Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani.

Birou Solidaritate Comunitară

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul științelor sociale.
Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani.

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Biroul Relații ONG

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul științelor sociale.
Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani.

Serviciul Implicare Comunitară

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul științelor sociale.
Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • în perioada 18.07.2017-06.08.2017 depunere dosare înscriere concurs la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6, din str. Cernişoara nr. 38-40, sector 6,  Bucureşti;
 • în perioada 07.08.2017-11.08.2017 selecţie dosare înscriere concurs;
 • pe data de 18.08.2017 ora 10,00  proba scrisă şi pe data de  24.08.2017 ora 10,00 proba interviului, se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6, Bucureşti.

Dosarul de înscriere:

Pentru concursul de recrutare,  dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată  de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFII

Birou Control Intern și Managementul Calității

 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare, Republicată ;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)Republicare;
 • Ordinul nr.400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent

 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare, Republicată ;
 • Ordonanta nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea  nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările  ulterioare ;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.430/2008 privind organizarea și functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) – Republicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)Republicare.
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Birou Solidaritate Comunitară

 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare, Republicată ;
 • Ordonanta nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea  nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările  ulterioare ;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privnd implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 627/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) – Republicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)Republicare.
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Birou Relații cu ONG

 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare, Republicată ;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)Republicare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanta nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea  nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările  ulterioare ;
 • Ordonanta nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările și completările  ulterioare;
 • Legea nr.246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii și fundații.
 • Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 118/2014 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 172 din 11.03.2014 (M.Of. nr. 172/2014), cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Implicare Comunitară

 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare, Republicată ;
 • Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.2861/2009 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)Republicare;

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001