Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacanta de director executiv –perioadă nedeterminată

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara  nr.  38-40, sector 6 Bucureşti,   organizează  concurs de promovare  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere  vacanta de director executiv –perioadă nedeterminată,   în data de 13.07.2017 ora 1000 proba scrisă şi interviul pe data de  19.07.2017 ora 1000,  conform prevederilor art. 58 alin (2) lit. b), art.64 alin.(1) si art.66 din Legea   nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare astfel:

 • DIRECTOR EXECUTIV la Direcția Strategii Comunicare - Fişa postului

Condiţii generale pentru concursul de promovare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.66 din Legea nr. 188/1999,  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r²), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare pentru funcția publică de conducere director executiv la Direcția Strategii Comunicare

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știinte ale comunicării.
 • Studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialiatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
 • Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • în perioada 12.06.2017 - 03.07.2017 depunere dosare înscriere concurs la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6,  din str.Cernişoara nr.38-40 sector 6  Bucureşti.
 • în perioada 04 - 10.07.2017 selecţie dosare înscriere concurs.
 • pe data de 13.07.2017 ora 10,00  proba scrisă  şi pe data de  19.07.2017 ora 10,00 proba interviului, se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Cernisoara nr.38-40, sector 6,  Bucureşti.

Dosarul de înscriere :

 • trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de  H.G. nr.1173/2008: 
  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  • cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată (r²), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modifocările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001