Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:

 • Pentru ocuparea posturilor de infirmier și asistent medical: Proba scrisă/ practică / interviul se va desfăşura  în Str. Aleea Craiești nr.1- Bucureşti Sector 6.
 • Pentru ocuparea posturilor de referent, psiholog, inspector de specialitate cu atributii de: educator, psiholog, psihopedagog, logoped Proba scrisă/ interviul  se va desfăşura în Str. Floare Rosie nr. 7A, Bucureşti.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 08.06.2017 – 21.06.2017 – la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Cernișoara nr. 38-40, Bucureşti.
Selecție dosare: 23.06.2017

Afișare rezultat selecție dosare: 23.06.2017

Proba scrisă/ practică 03.07.2017, ora 10.00 şi interviul -  10.07.2017, ora 10.00.

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 08.06.2017 până pe 21.06.2017 ora 16.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centrul de zi  “Harap-Alb”

 

1 post de asistent medical
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din centru si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

-Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
- Certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R
-Vechimea - nu este cazul

 • Aviz de libera practică;

2

Centrul de zi  “Pinocchio”

2 posturi de asistent medical
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din centru si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

-Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
- Certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R
-Vechimea - nu este cazul

 • Aviz de libera practică;

3

Centrul de zi  “Neghiniță”

3 posturi de asistent medical
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din centru si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

-Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
- Certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R
-Vechimea - nu este cazul

 • Aviz de libera practică;

4

Centrul de zi  “Harap-Alb”

1 post infirmiera
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

-Studii generale;

 • Certificat de calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii/ adeverinta.

-Vechimea - nu este cazul;

5

Centrul Social Multifunctional “Sf. Andrei”

1 post infirmiera
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor .

-Studii generale;
Certificat de calificare infirmiera/ babysitter/îngrijitor copii/adeverinta
-Vechimea - nu este cazul;

6

Centrul pentru copii cu dizabilități ,,Domnița Bălașa”

1 post infirmiera (se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupă, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu dizabilități

-Studii generale;

 • Certificat de calificare infirmiera/ babysitter/îngrijitor copii/adeverinta

-Vechimea - nu este cazul;

7.

Centrul de zi  “Pinocchio”

7 posturi infirmiera
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

-Studii generale;

 • Certificat de calificare infirmiera/ babysitter/îngrijitor copii/adeverinta

-Vechimea - nu este cazul;

8.

Centrul de zi  “Neghiniță”

16 posturi infirmiera
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

-Studii generale;

 • Certificat de calificare infirmiera/ babysitter/îngrijitor copii/adeverinta

-Vechimea - nu este cazul;

9

Centrul de zi  “Neghiniță”

8 posturi de referent
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

-Ajuta la formarea deprinderilor de viata independent a copiilor      -Asigură protecția și siguranța copiilor din centru;
- participa la servirea mesei și supravegherea în timpul activităților

 • Studii medii
 • Diplomă de bacalaureat

-vechimea - nu este cazul;

10.

Centrul de zi  “Harap-Alb”

1 post de inspector de specialitate (educator) 
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Desfasoara cu copii din cadrul centrului:
-educația non-formală și informală a copiilor,
-însușirea de către copii a deprinderilor de viață independent,
-asigură protecția și siguranța copiilor din centru.

-Studii superioare absolvite cu diplomă  în domeniul științe sociale;
-Cursuri de educație non-formală;
-Vechimea/ voluntariatul constituie un avantaj

11.

Centrul de zi  “Pinocchio”

2  posturi de inspector de specialitate (educator)
(se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Desfasoara cu copii din cadrul centrului:
-educația non-formală și informală a copiilor,
-însușirea de către copii a deprinderilor de viață independent,
-asigură protecția și siguranța copiilor din centru.

-Studii superioare absolvite cu diplomă  în domeniul științe sociale;
-Cursuri de educație non-formală;
-Vechimea/voluntariatul constituie un avantaj

12.

Centrul de zi  “Neghiniță”

3 posturi de inspector de specialitate (educator)
 (se lucreaza în ture de zi)

Fişa postului

Desfășoară cu copii din cadrul centrului:
-educația non-formală și informală a copiilor,
-însușirea de către copii a deprinderilor de viață independent,
-asigură protecția și siguranța copiilor din centru.

-Studii superioare absolvite cu diplomă  în domeniul științe sociale;
-Cursuri de educație non-formală;
-Vechimea/ voluntariatul constituie un avantaj

13

Complex  de Servicii Apartamente Sociale de tip Familial

1 post de inspector de specialitate (atribuții de educator)
Se lucrează în 3 ture

Fişa postului

-Educaţia non-formală şi informală a copilului
-Însuşirea de către copil a deprinderilor de viaţă independent
-Siguranţa şi securitatea copilului în adăpost și consilierea de specialitate de care are nevoie în urma evaluării fiecărui caz social în parte.

-Studii superioare absolvite cu diplomă  în domeniul științe sociale;
-Cursuri de educație non-formală;
-Vechimea/ voluntariatul constituie un avantaj

14

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

1 post de inspector de specialitate (atribuții de educator)

Fişa postului

-Educaţia non-formală şi informală a copilului
-Însuşirea de către copil a deprinderilor de viaţă independent
-Siguranţa şi securitatea copilului în adăpost și consilierea de specialitate de care are nevoie în urma evaluării fiecărui caz social în parte.

-Studii superioare absolvite cu diplomă  în domeniul științe sociale;
-Cursuri de educație non-formală;
-Vechimea/ voluntariatul constituie un avantaj

15

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” – Adăpost pentru Copii

2 posturi de inspector de specialitate (atributii de educator)

Fişa postului

Educator copii instituţionalizaţi în situaţii de urgenţă-
Se lucreaza in ture

-Studii superioare absolvite cu diplomă  în domeniul științe sociale;
-Cursuri de educație non-formală;
-Vechimea/ voluntariatul constituie un avantaj

16

Serviciul Asistență și Situatii de Abuz, Neglijare Trafic și Exploatarea Copilului

1 post de inspector de specialitate (atribuții de asistent social)

Fişa postului

-Intervenţie specifică în
situaţia copiilor abuzaţi sau neglijaţi
-Evaluare și consiliere socială
-Identifică resurse comunitare
-Monitorizează drepturi parentale.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe sociale;
- Vechime: nu e cazul

17

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

1 post de psiholog

Fişa postului

-Evaluează copiii din punct de vedere psihologic, în vederea încadrării în grad de dizabilitate.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei
- Vechime: nu e cazul
- Atestat de liberă practică

18

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

1 post de inspector de specialitate (atribuții de psiholog)

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice
-Stimulează psihologic copiii în toate dimensiunile psihologice
-Asigură siguranța și protecția copiilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei      
- Vechime: nu e cazul 
- Atestat de liberă practică

19

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

1 post de inspector de specialitate (atribuții de psihopedagog)

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice
-Stimulează psihologic copiii în toate dimensiunile psihologice
-Asigură siguranța și protecția copiilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei/ psihopedagogiei
- Vechime: nu e cazul             
- Atestat de liberă practică

20

Complex servicii de  recuperare

1 post inspector de specialitate (atribuții de psiholog-logoped)

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice pentru corectarea tulburărilor de vorbire a copilului cu dizabilități
-Realizează evaluarea din punct de vedere logopedic a copilului cu dizabilități.

-Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei/
-curs de logopedie sau experienta in domeniul logopediei
-aviz de libera practica;
- Vechime: nu e cazul 

21

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1 post  psihopedagog

Fişa postului

 

- Evaluarea vocațională, a nivelului de educație, a nivelului de integrare socială, a persoanelor adulte în scopul încadrării într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientării profesionale şi/sau acordării măsurii de protecţie.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihopedagogiei  sau psihologiei.
- Atestat de liberă practică,
-Vechime: nu e cazul

22

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1  post psiholog

Fişa postului

Evaluarea psihologică a abilităților și a nivelului de integrare socială a  persoanelor adulte în scopul încadrării într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientării profesionale şi/sau acordării măsurii de protecţie.

-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei.
- Atestat de liberă practică
- Vechime: nu e cazul

Bibliografie

Bibliografie: Centrul de zi ,,Harap-Alb, Centrul de zi  “Neghiniță”, Centrul de zi  “Pinocchio” - asistent medical

 • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
 • Lege 263/2007 - privind regulamentul de organizare si functionare a Creșelor
 • Lege 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.

Bibliografie: Centrul de zi ,,Harap-Alb, Centrul de zi  “Neghiniță”, Centrul de zi  “Pinocchio”, Centrul Social Multifuncțional ,,Sf. Andrei”, Centrul pentru copii cu dizabilități ,,Domnița Bălașa”- infirmieră

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuțiile si regulamentul cadru de organizare si funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului –actualizată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti

Bibliografie: Centrul de zi  ,,Neghiniță  – referent

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Lege 263/2007 - privind regulamentul de organizare si functionare a Creșelor
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Bibliografie: Centrul de zi ,,Harap-Alb, Centrul de zi  “Neghiniță”, Centrul de zi  “Pinocchio” – inspector de specialitate (atribuții de educator)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului –actualizata.
 • Lege 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 • Metode interactive de grup,  Editura: Arves- anul 2002   - autori Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga.
 • Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar,  Editura: Delta Cart  Educational – autori Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel.

Bibliografie: Complexul de Servicii Apartamente Sociale - Inspector de specialitate (atribuții deeducator),  Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova” -Inspector de specialitate (atribuții deeducator), Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” – Adăpost pentru Copii - Inspector de specialitate (atribuții deeducator)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)

Bibliografie: Serviciul Asistență și Situatii de Abuz, Neglijare Trafic și Exploatarea Copilului - Inspector de specialitate (atribuții deasistent social)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Bibliografie: Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabiliți - Psiholog

 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Ghid explicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților”- Elena O. Vladislav
 • ”Psihologia dezvoltării umane”- Florinda Golu
 • ”Eul și personalitatea”- Mielu Zlate
 • ”Defectologie și logopedie”- F.E.Verza

Bibliografie: Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova” – Inspector de specialitate (atribuții de psiholog), Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”-  Inspector de specialitate (atribuții de psihopedagog),   Complex de servicii de recuperare - Inspector de specialitate (atribuții de psiholog- logoped):

 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Ghid explicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților”- Elena O. Vladislav
 • ”Psihologia dezvoltării umane”- Florinda Golu
 • ” Eul și personalitatea”- Mielu Zlate
 • ”Defectologie și logopedie”- F.E.Verza

Bibliografie: Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap  - Psihopedagog și Psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările si completările ulterioare,
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului muncii, familiei, protecției sociale nr.2298/2012 privind aprobarea procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap,
 • Ordinul Ministerului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

 

Relații suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001