Concurs de ocupare a posturilor vacante pentru personalul contractual de execuție, perioadă nedeterminată

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs de ocupare a posturilor vacante pentru personalul contractual de execuție, perioadă nedeterminată.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roșie nr. 7A, București.

Depunerea dosarele de înscriere: 09.05.2017- 22.05.2017 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului    Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, Bucureti

Selectie dosare: 23.05.2017

Afișare rezultat selecție dosare: 24.05.2017

Proba scrisă/practică –  12.06.2017, ora 10.00 şi interviul -  16.06.2017, ora 10.00.

* Termenul de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucratoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucratoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului  de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucratoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr.  38-40, sector 6, București, pâna pe 22.05.2017, ora 16,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat nastere;
 4. copie certificat casatorie;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile;
 6. documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 7. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 8. cazierul judicial sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 9. adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. Curriculum Vitae.   

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciara, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c)  și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Serviciul Evaluare Comlexa Persoane Adulte cu Handicap

2 posturi  medic

Fişa postului

Efectuează evaluarea medicală, în conformitate cu legislația în vigoare, a persoanelor adulte care solicită încadrarea în grad de handicap și/sau orientare profesională și/sau acordarea măsurii de protecție.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Medicină;
- Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății;
- Certificat membru Colegiul Medicilor din Romania
- Poliță de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională;
- Vechime – minimum 3 ani;

2.

 Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie,,

1 post  asistent medical

Fişa postului

Identifică și acordă asistentă medicală persoanelor vârstnice din cadul centrului;
Efectuarea manevrelor medicale recomandate de medic;
Administrarea medicamentelor prescrise de medic;
Îsi desfășoara activitatea în mod responsabil conform reglementarilor profesionale și cerintelor postului;
Evidenta și completarea docmentelor medicale.

- Studii postliceale/medii/superioare cu diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical balneofizioterapie - masaj;
- Certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
- Aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
- Vechime: nu este cazul;

3 posturi kinetoterapeut/ fiziokinetoterapeut

Fişa postului

Efectuează acte motrice specifice, exerciții și  tehnici, realízate manual sau cu aparate de electroterapie.
Recuperare fizică prin aplicarea tehnicilor de tratament conform diagnosticului si recomandărilor stabilite de medicul specialist.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul kinetoterapie;
- Vechime: experiența în domeniu constituie un avantaj;

1 post infirmieră
(se lucrează în ture)

Fişa postului

Asigură zilnic îngrijirea, hrănirea și supravegherea persoanelor vârstnice din cadrul centrului pe tot parcursul zilei;
Asigură curatenia și igienizarea  camerelor.

- Studii generale/medii;
- Certificat calificare infirmieră/îngrijire bătrâni sau adeverință prin care să dovedească faptul că participă la cursuri de calificare infirmieră. 
- Vechime: nu este cazul
- Se lucrează în ture

3.

Centrul pentru Copii Cu Dizabilități ,,Domnița Bălașa,,

1 post îngrijitor
(se lucrează în ture)

Fişa postului

Efectuează curățenia în condiții corespunzătoare a încăperilor din incinta centrului și a spațiilor din exterior imobilului.

- Studii generale;
- Vechime: nu este cazul;

4.

 

 

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

1 post
kinetoterapeut/ fiziokinetoterapeut

Fişa postului

Efectuează acte motrice specifice, exerciții și  tehnici, realízate manual sau cu aparate de electroterapie.
Recuperare fizică prin aplicarea tehnicilor de tratament conform diagnosticului si recomandărilor stabilite de medicul specialist.

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul kinetoterapie;
- Vechime:  experiența în domeniu constituie un avantaj;

2 inspector de specialitate (atribuții educator)

Fişa postului

Desfășoară activități specifice postului de educator, pentru persoanele cu dizabilități

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- Vechime: un este cazul.

 1 post asistent medical
 (se lucrează în ture)

Fişa postului

Identifică si acordă asistentă medicală persoanelor adulte cu dizabilități neuropsihice;
Efectuarea manevrelor medicale recomandate de medic;
Administrarea medicamentelor prescrise de medic;
Își desfășoara activitatea în mod responsabil conform reglementarilor profesionale și cerintelor postului;
Evidenta si completarea docmentelor medicale.

- Studii postliceale/medii/superioare cu diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical generalist;
- Certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
- Aviz anual pentru autorizarea     exercitarii profesiei;
- Vechime: nu este cazul;
- Se lucrează în ture.

4 posturi infirmieră
(se lucrează în ture)

Fişa postului

Asigură zilnic îngrijirea, hrănirea și supravegherea persoanelor adulte cu dizabilități neuropsihice pe tot parcursul zilei;
Asigură curatenia și igienizarea  camerelor.

- Studii generale/medii;
- Certificat calificare infirmieră/îngrijire bătrâni sau adeverință prin care să dovedească faptul că participă la cursuri de calificare infirmieră. 
- Vechime: nu este cazul
- Se lucrează în ture

Bibliografie:

 • Medic -  Serviciul Evaluare Comlexa Persoane Adulte cu Handicap
  • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
  • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotărârea   de   Guvern   nr.268/2007   privind   Normele  metodologice   de  aplicare   a  prevederilor   Legii   nr.448/2006   privind   protectia  si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr.430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare: Ordinul nr. 982/692/2013, Ordinul nr. 707/538/2014, Ordinul nr. 131/90/2015, respectiv Ordinul nr. 874/2016.
 • Asistent medical - Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie,,
  • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
  • Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.
  • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • “Urgente medico chirurgicale”  - Lucretia Titirca, Editura Medicala 2007 Bucuresti .
  • ,,Boli infecțioase si epidemiologice,, - dr. Constantin Bocârnea
  • Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titircă Editura  Viata Medicală Romaneasca, 2005 .
 • Kinetoterapeut fiziokinetoterapeut - Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie,,
  • H.G. Nr.1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
  • Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata;
  • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014- privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;
  • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobtă prin Legea nr.233/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.544/2001 - privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare.
  • ,,Bazele generale ale kinetoterapiei,, - Editura BREN, București 2011, Bratu G.I. Mircea.
  • Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice- deficiențe fizice, ANEFS 2003, Ispas T.Cristian.
 • Infirmieră - Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie,,
  • H.G nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
  • Legea nr.53/2003- Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.
  • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014- privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
  • Sora Lungu Nicolae “Cartea Infirmierei” Editura AFIR 1999 Bucuresti.
 • Kinetoterapeut - Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii
  • H.G. Nr.1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
  • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobtă prin Legea nr.233/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.544/2001 - privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Ordinul nr.67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
  • ,,Bazele generale ale kinetoterapiei,, - Editura BREN, București 2011, Bratu G.I. Mircea.
  • Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice- deficiențe fizice, ANEFS 2003, Ispas T.Cristian.
 • Inspector de specialitate (atribuții de educator) - Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii
  • H.G. Nr.1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
  • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobtă prin Legea nr.233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.544/2001 - privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;
  • Ordinul nr.67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
 • Asistent medical - Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii
  • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
  • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Norma din 15.aprilie2016 de aplicare a Legii sănătății mintale si a protecției  persoanlor cu tulburări psihice nr.487/2002;
  • Ordinul nr.67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
  •  “Urgente medico chirurgicale” -  Lucretia Titirca Editura Medicala 2007 Bucuresti .
  • ,,Boli infecțioase si epidemiologice,, - dr. Constantin Bocârnea
  • Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titircă Editura  Viata Medicală Romaneasca, 2005 .
 • Infirmieră - Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii
  • H.G nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
  • Legea nr.53/2003- Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Ordinul nr.67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
  • ,,Cartea Infirmierei,, - Sora Lungu Nicolae , Editura AFIR 1999, București;
 • Ingrijitoare -  Centrul pentru Copii Cu Dizabilități ,,Domnița Bălașa,,
  • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului –actualizataȘ
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
  • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor;

 

Relații suplimentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001