Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a fucțiilor contractuale de execuţie vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu sediul în Str. Cernişoara  nr.38-40, sector 6, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante

Condiţiile de desfăşurare ale concursului:

Concursul se va desfășura astfel:

 • pentru postrurile din cadrul Direcției Protecției Sociale și Direcției Strategii Comunicare - se va desfășura în  Str. Floare Roşie nr. 7A – Bucuresti, Sector 6;
 • pentru posturile din cadrul Direcției Protecției Copilului - se va desfășura în Ale. Istru nr.4 – București, Sector 6.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 03.05.2017 – 16.05.2017 – la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6, din Str. Cernişoara  nr.38-40, sector 6, București.

Selecție dosare: 18.05.2017

Afișare rezultat selecție dosare: 19.05.2017

Proba scrisă - 24.05.2017, ora 10:00 şi interviul -  30.05.2017, ora 10:00.

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 03.05.2017 până pe 16.05.2017 ora 16:00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. azierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1 post de asistent social

Fişa postului

-Evaluarea mediului social al persoanei care solicită încadrarea în  grad de handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie
-Deplasarea în teren pentru efectuarea anchetei sociale în mediul familial al persoanelor evaluate
-Disponibilitate pentru program prelungit
-Capacitatea de desfăşurare a activităţii în condiţii de stres.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale
- Vechime: nu este cazul
- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social

2

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

1 post de asistent social

Fişa postului

-Evaluare și consiliere socială
-Identifică resurse comunitare
-Intervenții sociale în mediul familial/comunitar al persoanelor evaluate
-Disponibilitate pentru program prelungit
-Capacitatea de desfăşurare a  activităţii în condiţii speciale.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenței sociale
- Vechime: minimum 3 ani
- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social

3

Biroul Solidaritate Comunitară

2 posturi de asistent social

Fişa postului

-Deplasarea în teren pentru efectuarea anchetei sociale, în vederea sprijinirii persoanelor care solicită suport specific     în accesarea serviciilor sociale
-Disponibilitate pentru program      prelungit
-Capacitatea de desfăşurare a activităţii     în condiţii de stres.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale              - Vechime: nu este cazul                   - Aviz de exercitare a profesiei de asistent social

4

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

1 post de psiholog

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice
-Stimulează psihologic persoanele cu dizabilități în toate demersurile psihologice
-Asigură siguranța și protecția beneficiarilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență  în domeniul psihologiei
- Vechime: nu este cazul
- Atestat de liberă practică

5

Biroul Solidaritate Comunitară

1 post de psiholog

Fişa postului

-Consiliere psihologică a persoanelor adulte având ca scop integrarea socială
-Disponibilitate la program prelungit
-Capacitatea de desfăşurare a  activităţii în condiţii de stres.

Condiţii specifice:- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei
- Vechime: nu este cazul
- Atestat de liberă practică

6

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie"

1 post de psiholog

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice
-Stimulează psihologic persoanele vârstnice în toate demersurile psihologice
-Asigură siguranța și protecția beneficiarilor prin menținerea unui climat echilibrat.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei
- Vechime: nu este cazul
- Atestat de liberă practică

7

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1 post de psihopedagog

Fişa postului

-Evaluarea vocațională/psihologică a persoanelor adulte în scopul încadrării într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientării profesionale şi/sau acordării măsurii de protecţie
-Efectuează evaluarea psihologică/ vocațională în mediul familial şi social a adultului nedeplasabil care solicită  încadrare în grad de handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie
-Capacitatea de desfăşurare a activităţii în condiţii de stres.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihopedagogiei/psihope-dagogie specială
- Vechime: nu este cazul
- Atestat de liberă practică

8

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

1 post de psihopedagog

Fişa postului

-Evaluare psihopedagogică a persoanelor adulte cu dizabilități şi stabilirea unui program individualizat pentru intervenții terapeutice/recuperare
-Stimulează psihologic persoanele adulte cu dizabilități în toate dimensiunile psihologice
-Asigură siguranța si protecția beneficiarilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedgogie/psihopedagogie specială
- Vechime: minimum 3 ani
- Atestat de liberă practică

 

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centrul Social Multifuncțional „Sf.Andrei”

1 post de inspector de specialitate (atribuții de educator)

Fişa postului

-Desfășoară cu copiii din cadrul centului activități de predare,   învățare și evaluare
-Formarea bunelor deprinderi ale copiilor
-Asigură protecția și siguranța   copiilor
-Menține un climat echilibrat în  cadrul echipei de lucru.

Condiţii specifice:
- Studii superioare de lungă durată sau studii universitare cu diplomă de licenţă
- Vechime: nu e cazul

2

Centrul Social Multifuncțional „Sf.Andrei”

1 post de referent  (atribuții de educator )

Fişa postului

-Desfășoară cu copiii din cadrul centului activități de predare,   învățare și evaluare
-Formarea bunelor deprinderi ale copiilor
-Asigură protecția și siguranța  copiilor
-Menține un climat echilibrat în  cadrul echipei de lucru.

Condiţii specifice:
- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- Vechime: nu e cazul

3

Complexul Servicii Sociale Seniori – Clubul Seniorilor Ion Luca Caragiale

1 post de psiholog

Fişa postului

-Evaluarea psihologică a persoanelor care beneficiază de serviciile clubului seniorilor
-Stabilește etapele recuperării psihologice în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor
-Realizează informarea și consilierea persoanei vârstnice privind drepturile și obligațiile acesteia
-Efectuează demersurile și întocmește documentația referitoare la acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice care au solicitat includerea în programul clubului seniorilor.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei
- Vechime: minimum 1 an
- Atestat de liberă practică

 

 

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

1

Serviciul Asistență și Situatii de Abuz, Neglijare Trafic și Exploatarea Copilului

1 post de inspector de specialitate (atribuții deasistent social)

Fişa postului

-Intervenţie specifică în
situaţia copiilor abuzaţi sau neglijaţi
-Evaluare și consiliere socială
-Identifică resurse comunitare
-Monitorizează drepturi parentale.

Conditii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenţei sociale
- Vechime: minimum 2 ani

2

Serviciul  Intervenție și Asistență Specializată Centre Copii

1 post de inspector de specialitate (atribuții deasistent social)

Fişa postului

-Evaluează și realizează anchete sociale pentru beneficiarii centrelor de zi
-Realizează planul de servicii
-Reevaluare periodică.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială
- Vechime: nu este cazul

3

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

1 post de inspector de specialitate (atribuții de asistent social)

Fişa postului

-Evaluează și realizează anchete sociale pentru beneficiarii centrelor de zi
-Realizează planul de servicii
-Reevaluare periodică.

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială
- Vechime: nu este cazul

4

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

4 posturi de inspector specialitate (atribuții deeducator)

Fişa postului

-Educarea copiilor din centru
-Formarea deprinderilor de autonomie personală ale copiilor cu dizabilități
-Ajută la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă
-Asigură protecția și siguranța copiilor, menține un climat cald și echilibrat
-Educație nonformală de grup.

Condiţii specifice:
- Studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă
- Vechime: nu e cazul

5

Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ”Istru” – Căsuța Istru 4

1 post de inspector de specialitate (atribuții de educator)
Se lucrează în ture

Fişa postului

-Educație non-formală și informală a copilului
-Educație copii cu dizabilităț.

Condiţii specifice:
- Studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă
- Vechime: nu e cazul

6

Serviciul Intervenții în Regim de Urgență

3 posturi de inspector de specialitate (atribuții de educator)
Se lucrează în ture

Fişa postului

-Educaţia non-formală şi informală a cuplului mamă- copil, beneficiari ai Adăpostului
-Însuşirea de către mamă a deprinderilor de viaţă independentă;
-Asigurarea unui climat securizant pentru cuplul mamă-copil.

Condiţii specifice:
- Studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă
- Vechime: nu e cazul

7

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” – Adăpost pentru Copii

2 posturi de inspector de specialitate (atribuții de educator)
Se lucrează în ture

Fişa postului

-Educaţia non-formală şi informală a copilului
-Însuşirea de către copil a deprinderilor de viaţă independent
-Siguranţa şi securitatea copilului în adăpost și consilierea de specialitate de care are nevoie în urma evaluării fiecărui caz social în parte.

Condiţii specifice:
- Studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă
- Vechime: nu e cazul

8

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” – Adăpost pentru Copii

1 post de referent (atribuții de educator)
Se lucrează în ture

Fişa postului

-Educaţia non-formală şi informală a copilului
-Însuşirea de către copil a deprinderilor de viaţă independentă
-Siguranţa şi securitatea copilului în adăpost și consilierea de specialitate de care are nevoie în urma evaluării fiecărui caz social în parte.

Condiţii specifice:
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
-Vechime: nu e cazul

9

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

1 post de asistent social

Fişa postului

-Acordă asistență și sprijin copiilor aflați în dificultate
-Evaluarea situațiilor familiale și sociale a copiilor aflați în dificultate
-Identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familie

Condiţii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială
- Vechime: nu este cazul

10

Serviciul Asistență Maternală

1 post de psiholog

Fişa postului

-Evaluează, consiliază copiii care beneficiază de măsura de protecție la asistent maternal profesionist
-Recrutează, evaluează solicitanții care doresc să devină asistenți maternali profesioniști
-Evaluează, consiliază asistenții maternali profesioniști.

Conditii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență  în domeniul psihologiei
- Vechime: minimum 3 ani în domeniul protecţiei copilului         
- Atestat de liberă practică

11

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

1 post de psiholog

Fişa postului

-Evaluează copiii din punct de vedere psihologic, în vederea încadrării în grad de dizabilitate.

Conditii specifice:
- tudii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei  
- Vechime: minimum 2 ani în domeniul protecţiei copilului                     
- Atestat de liberă practică

12

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

1 post de psiholog

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice
-Stimulează psihologic copiii în toate dimensiunile psihologice
-Asigură siguranța și protecția copiilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

Conditii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei  
- Vechime: minimum 1 an în domeniul protecţiei copilului         
- Atestat de liberă practică

13

Biroul de Evaluare și Consiliere Psihologică

1 post de psiholog

Fişa postului

-Evaluare și consiliere psihologică
-Organizează și susține programe psihologice pentru beneficiari (grupuri de suport, pareting, consiliere parentală)
-Asigurarea suportului psihologic pentru beneficiari

Conditii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei  
- Vechime: minimum 2 ani - Atestat de liberă practică

14

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

1 post de inspector de specialitate (atribuții de psiholog)

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice
-Stimulează psihologic copiii în toate dimensiunile psihologice
-Asigură siguranța și protecția copiilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

Conditii specifice:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei  
- Vechime: minimum 1 an în domeniul protecţiei copilului         
- Atestat de liberă practică

15

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”

1 post de inspector de specialitate (atribuții de psihopedagog)

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice
-Stimulează psihologic copiii în toate dimensiunile psihologice
-Asigură siguranța și protecția copiilor prin menținerea unui climat cald și echilibrat.

Conditii specifice
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei/ psihopedagogiei
- Vechime: minimum 1 an în domeniul protecţiei copilului                     
- Atestat de liberă practică

16

Complex de servicii de recuperare

1 post de inspector de specialitate (atribuții de psihopedagog)

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice cu copii cu dizabilități
-Realizează evaluarea psiho-pedagogică a copiilor cu dizabilități.

Conditii specifice:
- Studii superioare de lungă durată în domeniul științe sociale: specializarea psihopedagogie specială
- Vechime: nu este cazul           

17

Complex de servicii de recuperare

1 post inspector de specialitate (atribuții de logoped)

Fişa postului

-Realizează intervenții terapeutice pentru corectarea tulburărilor de vorbire a copilului cu dizabilități
-Realizează evaluarea din punct de vedere logopedic a copilului cu dizabilități.

Conditii specifice:
- Studii superioare de lungă durată în domeniul științe sociale: specializarea psihopedagogie specială/psihologie
- Vechime: nu este cazul
- Curs de logopedie

Bibliografie:

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap  - Asistent social

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 • Ordin nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap  - Psihopedagog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata in 2007;

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii -  Psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata in 2007;

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități – Asistent social

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 • Ordin nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități – Psihopedagog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata in 2007;

Birou solidaritate comunitară – Asistent social

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 • Ordin nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;

Birou solidaritate comunitară – Psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata in 2007;

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie" - Psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata in 2007;

Complexul Servicii Sociale Seniori – Clubul Seniorilor Ion Luca Caragiale - Psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2007 privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata in 2007;

Centrul Social Multifuncțional „Sf.Andrei” - Inspector de specialitate (atribuții de educator)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Centrul Social Multifuncțional „Sf.Andrei” – Referent  (atribuții de educator)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Serviciul Asistență și Situatii de Abuz, Neglijare Trafic și Exploatarea Copilului, Serviciul Intervenție și Asistență Specializată Centre Copii, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie - Inspector de specialitate (atribuții deasistent social)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”, Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ”Istru” – Căsuța Istru 4, Serviciul Intervenții în Regim de Urgență, Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” – Adăpost pentru Copii - Inspector de specialitate (atribuții deeducator)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie – Asistent social

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).

Serviciul Asistență Maternală, Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabiliți, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova”, Biroul de Evaluare și Consiliere Psihologică - Psiholog

 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Ghid explicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților”- Elena O. Vladislav
 • ”Psihologia dezvoltării umane”- Florinda Golu
 • ” Eul și personalitatea”- Mielu Zlate
 • ”Defectologie și logopedie”- F.E.Verza

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Orșova” – Inspector de specialitate (atribuții de psiholog) – Inspector de specialitate (atribuții de psihopedagog), Complex de servicii de recuperare – Inspector de specialitate (atribuții de psihopedagog) – Inspector de specialitate (atribuții de logoped)

 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Ghid explicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților”- Elena O. Vladislav
 • ”Psihologia dezvoltării umane”- Florinda Golu
 • ” Eul și personalitatea”- Mielu Zlate
 • ”Defectologie și logopedie”- F.E.Verza

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” – Adăpost pentru Copii – Referent (cu atribuții de educator)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt afisate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro. Relatii suplimentare se pot obţine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001