DGASPC Sector 6 organizează concurs pentru posturile contractuale de execuţie, perioadă nedeterminată

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Rosie nr. 7A, Bucureşti.
 • Proba scrisă/ practică –  08.02.2017, ora 10.00 şi interviul -  15.02.2017, ora 10.00.

Perioadă de depunere a dosarelor de înscriere: 12.01.2017 - 27.01.2017.

Conform Hotărârii de Guvern  nr. 28 / 2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă.
"Art. 1. — (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 23 ianuarie 2017 se stabileşte ca zi liberă."

În acest sens, perioada de depunere a dosarelor pentru concurs se prelungeste pana pe data de 27.01.2017.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 12.01.2017 până pe 26.01.2017 ora 16.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult o lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1.

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

1 post de asistent medical

Fişa postului

 • Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din cresa si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

Conditii generale

 • Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
 • Vechimea - nu este cazul (Experiența în domeniu constituie avantaj);

Condiţii specifice:

 • Aviz/Certificat de membru OAMGMAMR avizat pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • Asigurare de malpraxis medical;

2.

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii

1 post de asistent medical

Fişa postului

 • Desfășurarea de activități medico-epidemiologice și igienico-sanitare în cadrul cabinetului medical, la nivel de asistent medical, coordonarea și indrumarea activității infirmierelor
 • Se lucrează în ture

Conditii generale

 • Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
 • Vechimea - nu este cazul
  (Experiența în domeniu constituie avantaj) ;

Condiţii specifice:

 • Aviz/Certificat de membru OAMGMAMR avizat pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • Asigurare de malpraxis medical.

3.

Complex Servicii Sociale “Floare Rosie”

1 post asistent medical

Fişa postului

 • Identifică și acordă asistență medical în funcție de nevoile persoanelor vârstnice din centru
 • Își desfășoară activitatea în mod respnsabil, conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului.
 • Se lucrează în ture

Conditii generale

 • Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
 • Vechimea - nu este cazul
  (Experiența în domeniu constituie avantaj);

Condiţii specifice:

 • Aviz/Certificat de membru OAMGMAMR avizat pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • Asigurare de malpraxis medical.

4.

Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap

1 post referent

Fişa postului

 • Informarea și consilierea persoanelor cu hándicap
 • Asigurarea lucrărilor de secretariat pentru Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap

Conditii generale

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechimea - nu este cazul
  (Experiența în domeniu constituie avantaj);

5.

Complex de Servicii de Recuperare

1 post de inspector de specialitate (atribuții de asistent social)

Fişa postului

 • Realizează activități specifice managerului de caz, privind coordonarea, planificarea și monitorizarea intervențiilor și serviciilor pentru copilul cu dizabilități și familie.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenței sociale
 • Vechimea - nu este cazul 
  (Experiența în domeniu constituie avantaj)

Condiţii specifice:

 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social (Colegiul National al Asistenților Sociali din România)

6.

Serviciul Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap

1 post de Psiholog

Fişa postului

 • Evaluare psihologică a persoanelor adulte în scopul încadrării într-o categorie de persoane cu handicap și / sau orientării profesionale și / sau acordării măsurii de protecție.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;

Condiţii specifice:

 • Vechime/experienţă minim 1 an;
 • Aviz de liberă practică;

7.

Centrul Pentru Persoane Vârsnice Sf. Mucenic Fanurie

2 posturi de muncitor calificat (infirmiera)

Fişa postului

 • Îngrijire și curățare spații.
 • Îngrijire de bază a persoanelor vârstnice, siguranța și securitatea persoanelor vârstnice din centru.
 • Se lucrează în ture

Conditii generale

 • Studii generale/medii;
 • Vechimea-nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare infirmiera sau adeverință prin cares ă dovedească faptul că urmeaza cursuri de infirmieră

8.

Complex Servicii Sociale “Floare Rosie”

2 posturi de muncitor calificat (infirmiera)

Fişa postului

 • Îngrijire și curățare spații.
 • Îngrijire de bază a persoanelor vârstnice, siguranța și securitatea persoanelor vârstnice din centru.
 • Se lucrează în ture

Conditii generale

 • Studii generale/medii;
 • Vechimea-nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare infirmiera sau adeverință prin care să dovedească faptul că urmează cursuri de infirmieră.

9.

Serviciul Strategii Programe, Proiecte și Relații ONG

1 post de inspector de specialitate

Fişa postului

 • Iniţiază consultări şi dezbateri publice în vederea realizării de strategii şi programe de asisteţă socială locală;
 • Organizează consultări publice în faza de identificare a nevoilor de proiecte, în etapa premergătoare definirii scopului şi obiectivelor proiectului;
 • Desfăşoară, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei,  activităţi legate de  implementarea programelor, a proiectelor în vederea aplicării politicii de asistenţă sociala, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap;
 • Identifică nevoile de colaborare în proiecte în conformitate cu cerinţele percepute în comunitatea locală a Sect.6;
 • Inţiază acorduri de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional pentru derularea de proiecte în parteneriat cu instituţii publice, mediul de afaceri, ONG-uri, IMM-uri, parteneri sociali etc.;
 • Identifică parteneri din Uniunea Europeană şi dezvoltă proiecte în parteneriat;  

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
 • Vechimea-nu este cazul (Experiența în domeniu constituie avantaj);

Condiţii specifice:

 • Curs managementul proiectelor (constituie avantaj).

10.

Complex Servicii Apartamente de Tip Familial

1 post de inspector de specialitate

Fişa postului

 • Desfășurarea de activități specifice postului de educator pentru tineri/copii
 • Se lucrează în ture

Condiţii generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale;
 • Vechimea - nu este cazul
  (Experientă în domeniu constituie avantaj).

11.

Complex Servicii Sociale “Floare Rosie”

1 post de inspector de specialitate

Fişa postului

 • Întocmește și actualizează documentația referitoare la acordarea serviciilor specializate pentru fiecare persoană vârstnică instituționalizată, realizează evaluarea și reevaluarea nevoilor persoanelor vârsnice și colaborează cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Sănătății, Casa de Pensii și cu alte instituții abilitate.
 • Își desfașoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului.

Condiţii generale:

 • Studii superioare universitare de licență absolvite cu diploma;
 • Vechimea - nu este cazul (Experientă în domeniu constituie avantaj).

Bibliografie:

Centrul Social Multifuncțional “Neghiniță” - Asistent medical  

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • ″Urgente medico chirurgicale″ Lucretia Titirca - Editura Medicala, 2007, Bucuresti.
 • "Boli infectioase și epidemiologie" dr. Constantin Bocârnea

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică “Uverturii”- Asistent medical

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Norma din 15 aprilie 2016 de aplicare a Legii Sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.487/2002
 • Ordinul nr.67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități
 • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • ″Urgente medico chirurgicale″ Lucretia Titirca - Editura Medicala, 2007, Bucuresti.
 • "Boli infectioase și epidemiologie" dr. Constantin Bocârnea

Complex Servicii Sociale “Floare Rosie”- Asistent medical

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;
 • Legea nr.17/2000-privind Asistența Socială a Persoanelor  Vârstnice, republicată;
 • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014-privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
 • ″Urgente medico chirurgicale″ Lucretia Titirca - Editura Medicala, 2007, Bucuresti.
 • "Boli infectioase și epidemiologie" dr. Constantin Bocârnea

Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap – referent

 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.292/2011 a Asistenței Sociale
 • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Hotărârea nr. 927 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008;

Complex de Servicii de Recuperare- inspector de specialitate (atribuții de asistent social)

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcției Generale de Asistenţă Socială şi ProtectiaCopilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractual privind drepturi și obigații, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şicompletările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Serviciul Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap- Psiholog

 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Hotărârea nr. 927 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarea si completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările și completările ulterioare.

Centrul Pentru Persoane Vârsnice Sf. Mucenic Fanurie – muncitor calificat (infirmieră)

 • H.G. nr. 1434/2004privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.17/2000-privind Asistenșa Socială a Persoanelor  Vârstnice, republicată;
 • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014-privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
 • Sora Lungu Nicolae - Cartea Infirmierei – Ed. AFIR 1999 București

Complex Servicii Sociale “Floare Rosie” – muncitor calificat (infirmieră)

 • H.G. nr. 1434/2004privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.17/2000-privind Asistenșa Socială a Persoanelor  Vârstnice, republicată;
 • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014-privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
 • Sora Lungu Nicolae - Cartea Infirmierei – Ed. AFIR 1999 București

Serviciul Strategii Programe, Proiecte și Relații ONG – inspector de specialitate

 1. H.G. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 544/2001 (actualizată) privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acestuia ;
 3. Legea 27/2002 (A) privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor ;
 4. Legea 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările  ulterioare ;
 5. Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență ;
 6. Norme de aplicare ale Ordonanței de Urgență a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență ;
 7. Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);

Complex Servicii Apartamente de Tip Familial – inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Complex Servicii Sociale “Floare Rosie”- inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.17/2000-privind Asistenșa Socială a Persoanelor  Vârstnice, republicată;
 • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014-privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
 • Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;
 • Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de ocst pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice, actualizat prin Hotărâre de Consiliu Local;
 • Ordonanța Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, modificată și completată de Legea 515/2003, Ordonanța Guvernului nr 86/2008;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001