Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante-perioadă nedeterminată, conform Art. 58 alin (2) lit. b), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele posturi:

Serviciul Prevenirea si Protectia Muncii

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta.
Certificat de absolvire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  de grad profesional principal- minim 5 ani.

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul ingineria produselor alimemtare.
Certificat de absolvire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent- minim 1 an.

 

DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ

Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul stiinte economice, asistenta sociala, stiinte juridice, psihologie, sociologie.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de  grad profesional superior- minim 9 ani.

Conditii de participare
Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii medii  liceale,  absolvite cu diploma de bacalaureat.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior- minim 9 ani.

 

DIRECŢIA PROTECŢIA COPILULUI

Biroul Adoptii şi Postadopţii

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior- minim 9 ani.

Serviciul Asistenţă Maternală

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul asistenţă socială.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior- minim 9 ani.

Serviciul Management de Caz şi Monitorizare

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul sociologie, asistenta sociala.
Perfecţionări în domeniul protecţiei copilului, asistenţei sociale.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior- minim 9 ani.

Serviciul Prevenirea Separarii Copilului de Familie

Conditii de participare

Candidaţii trebuie să indeplinească conditiile prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul asistenta sociala.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional principal- minim 5 ani.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • în perioada 19.12.2016 - 09.01.2017 depunere dosare înscriere concurs la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6,  din str.Cernişoara nr.38-40 sector 6  Bucureşti
 • în perioada 10 - 16.01.2017 selecţie dosare înscriere concurs
 • pe data de 19.01.2017 ora 10,00  proba scrisă  şi pe data de  26.01.2017 ora 10,00 proba interviului, se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6,  Bucureşti.

Dosarul de înscriere:

Pentru concursul de recrutare,  dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată  de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

BIBLIOGRAFIE

Serviciul Management de Caz și Monitorizare  

 • Legea nr. 188/1999 (r2), privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • H.G. nr. 1434/2004privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;
 • Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;
 • Legea nr.53/2003-  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:

 • Legea nr. 188/1999 (r2), privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 272/2004 - privind protectia si promovarea drepturilor copilului - republicata si actualizata 2016.
 •  HG 1434/2004 - privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului- republicata si actualizata 2016.
 •  HG 1437/2004 - privind organizarea şi metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului - republicata si actualizata 2016.

Serviciul Asistență Maternală

 • Legea nr. 188/1999 (r2) privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarului public;
 • Ordinul  35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
 • HG 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei - capitolul deschiderea procedurii adoptiei interne
 • Legea 272/2004, actualizata, privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Biroul Adopții și Postadopții

 • Legea nr. 188/1999 (r2), privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei;
 • Legea nr. 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii 273/2004 ;
 • H.G. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei ;
 • Decizia nr. 661/08.08.2016 privind aprobarea modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei ;
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Hotărârea nr.1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;
 • Ordinul nr.286/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr.288/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului ;
 • Conventia de la Haga – Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale ;

Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati

 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
 • O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 (r2), privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modifocarile si completarile ulterioare
 • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 432/2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
 • Ordinul nr.223 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • H.G. nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.
 • Hotărârea nr. 430/2008 privind aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii.
 • Ordinul Nr.2272 din 30.10.2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • HG 57/2012 privind modificarea OUG 111/2010 privind concediul de îngrijire a copilului
 • OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • Legea nr. 227/2015 a Noului Codul Fiscal al României.

Serviciul Prevenirea şi Protecţia Muncii

 • Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;
 • Legea nr. 188/1999 – republicată, privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor  publici;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Ordin nr.163//2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
 • Ordin nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul nr.786/2005.
 • Legea nr.319/2006 a Securităţii ţi sănătăţii  în muncă.
 • Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată cu Legea 212/2006.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001