Concurs pentru posturi contractuale de execuţie, vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 organizează concurs pentru posturile contractuale de execuţie, perioadă nedeterminată 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Aleea Istru nr. 4, Bucureşti.
 • Proba scrisă/ practică –  24.10.2016, ora 10.00 şi interviul -  31.10.2016, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 13.10.2016

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 30.09.2016 pâna pe13.10.2016, ora 16,30 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

Fişa postului

1 post de medic

Acordă asistentă medicală curentă şi de urgenţă, initiază supravegherea epidemiologică a copiilor, depistează, izolează şi declară orice boală contagioasă, controlează starea igienico-sanitară a încăperilor creşei.

Condiţii generale:

 • Studii superioare de specialitate;
 • Vechimea minim 3 ani;

Condiţii specifice:

 • - Medicina generala;
 • -Autorizatie de libera practica;

2

Centru Social Multifuncţional “Harap-Alb”

Fişa postului

1 post de asistent medical

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din cresa si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

Conditii generale

 • Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică;

3

Centru Social Multifuncţional “Pinocchio”

Fişa postului

2 posturi asistent medicali

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din centru si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

Conditii generale

 • Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică;

4

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

Fişa postului

1 post de muncitor calificat (întreţinere)

Asigura întreţinerea si reparaţia instalaţiilor din creşă, a reţelelor sanitare, asigura curăţenia şi întreţinerea spaţiilor exterioare clădirii.

Condiţii generale:

 • Studii generale/profesionale;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare electrician/ mecanic întreţinere;

5

Centru Social Multifuncţional    “Sf. Andrei”

Fişa postului

1 post de muncitor calificat (infirmiera)

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani.

Conditii generale

 • Studii generale;
 • Vechimea-nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

6

Centru Social Multifuncţional “Harap Alb”

Fişa postului

3 post de muncitor calificat (infirmiera)

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Conditii generale

 • Studii generale;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

7

Centru Social Multifuncţional “Pinocchio”

Fişa postului

1 post de muncitor calificat (infirmiera)

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Conditii generale

 • Studii generale;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

8

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati ”Orșova”

Fişa postului

1 post de psiholog

Realizeaza interventii terapeutice
Stimuleaza psihologic copii in toate dimensiunile psihologice
Asigura siguranta si protectia copiilor prin mentinerea unui climat cald si echilibrat.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Atestat de libera practică;

9

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati ”Orșova”

Fişa postului

1 post de referent

Educarea copiilor din centru. Formarea deprinderi de autonomie personala ale copiilor cu dizabilitati, ajuta la servicrea mesei copiilor in conditii de securitate si igiena, asigura protectia si siguranta copiilor, mentine un climat cald si echilibrat.
Educatie nonformala de grup.

Conditii generale

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, liceu pedagogic;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice

 • Cunostinte privind educarea copiilor cu dizabilitati

10

Centru de zi
,,Sf. Imparati Constantin si Elena ”

Fişa postului

1 post de asistent medical

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din centru  si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

Conditii generale

 • Studii superioare/postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
 • Vechimea- nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Aviz de libera practică;

11

Centru de zi Sf. Imparati Constantin si Elena

Fişa postului

1 post de muncitor calificat (infirmiera)

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani.

Conditii generale

 • Studii generale;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Certificat de calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

12

Complex de Servicii de Recuperare

Fişa postului

1 psihopedagog

Evaluare psihopedagogica a copilului si stabilirea unui program individualizat de grup pentru interventii terapeutice/recuperare

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul psihopedgogie;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Atestat de libera practică;

13

Complex de Servicii de Recuperare

Fişa postului

1 post de Psiholog

Terapie copii cu dizabilități

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
 • Vechimea - nu este cazul;

Condiţii specifice:

 • Atestat de libera practică

14

Complex de Servicii de Recuperare

Fişa postului

1 post de Inspector de specialitate

Terapie copii cu dizabilitati neuropsihice si consiliere parintilor copiilor cu dizabilitati.

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
 • Vechimea - un este cazul;

Condiţii specifice:

 • Atestat de libera practică;

15

Complex de Servicii de Recuperare

Fişa postului

1 post de kinetoterapeut

Terapie copii cu dizabilități

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul kinetoterapiei;
 • Vechimea - un este cazul;

Condiţii specifice:

 • Autorizatie de libera practică;

16

Compartiment Recuperare la Domiciliu

Fişa postului

1 post de kinetoterapeut

Terapie copii cu dizabilități

Conditii generale

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul kinetoterapiei;
 • Vechimea - un este cazul;

Condiţii specifice:

 • Autorizatie de libera practică;

17

Complex Servicii Apartamente de tip familial

Fişa postului

2 posturi de inspector de specialitate
Se lucreaza in ture

Educator copii cu dizabilități neuropsihice

Condiţii generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Vechimea - nu este cazul;

18

Management de caz și monitorizare

Fişa postului

1 post de Inspector de specialitate

Monitorizeaza evoluția dezvoltarii copiilor aflați în măsura de protecție specială.

Condiţii generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul sociale;
 • cunstinte de operare pe calculator;
 • Vechimea - nu este cazul;

Bibliografie:

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” – Medic

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Lege nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Bazele medicinii de familie volumul 1 de Prof . Dr.  A.Restian  Ed. Medicală Buc 2001;
 • Esenţial în pediatrie de Prof.Dr. E. Ciofu, C.Ciofu Ed. Almatea Buc.2000;
 • Boli infecţioase de Prof. Dr. M.Chiotan Ed. National.    

Centrul Social Multifuncțional “Harap-Alb” - Asistent medical  

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • ″Urgente medico chirurgicale″ Lucretia Titirca - Editura Medicala, 2007, Bucuresti.

Centru Social Multifuncţional “Pinochio” – Asistent Medical

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • ″Urgente medico chirurgicale″ Lucretia Titirca - Editura Medicala, 2007, Bucuresti.

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” -  Muncitor calificat (întreţinere)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Centrul Social Multifunctional ,,Sf. Andrei” – Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centrul Social Multifunctional ,,Harap Alb” – Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centrul Social Multifunctional ,,Pinocchio” – Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

Centrul de zi copii cu dizabilități ,, Orșova’’ – Psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Psihologia dezvoltării umane – Florinda Golu, Editura Universitară, 2010
 • Defectologie şi logopedie – Florin Emil Verza, Editura Credis-2007;    
 • Ghid aplicativ de evaluare clinica a copiilor si adolescentilor, Elena Vladislav, Editura SPER-2015;

Centrul de zi copii cu dizabilitați ,,Orșova’’– Referent

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

Centrul de zi ,,Sf. Impărați Constantin și Elena’’ - Asistent medical  

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • ″Urgente medico chirurgicale″ Lucretia Titirca - Editura Medicala, 2007, Bucuresti

Centrul de zi ,,Sf. Impărați Constantin și Elena’’ - Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Complex de servicii de Recuperare – Psihopedagog (cu atribuții de logoped)

 •  H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 •  H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Manual  de psihologia dezvoltării - O abordare psihodinamica – Florinda Golu, Editura Polirom, 2015;
 • Defectologie şi logopedie – Florin Emil Verza, Editura Credis- 2007.

Complex de servicii de Recuperare – Psihiolog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Manual  de psihologia dezvoltării - O abordare psihodinamica – Florinda Golu, Editura Polirom, 2015;
 • Defectologie şi logopedie – Florin Emil Verza, Editura Credis, 2007.
 • Ghid aplicativ de evaluare clinica a copiilor si adolescentilor- Elena Otilia Vadislav- Editura Sper- 2015.

Complex de servicii de Recuperare – Inspector de specialitate

 •  H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 •  H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.

Complex de servicii de Recuperare – Kinetoterapeut

 •  H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 •  H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare ;

Compartiment Recuperare la Domiciliu – Kinetoterapeut

 •  H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 •  H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare ;

Complex Servicii Apartamente de tip Familial - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Centrul Serviciul Management de caz si Monitorizare - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 • Ordinul 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

 Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001