Locuri de muncă vacante în cadrul DGASPC Sector 6

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă  nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante după cum urmează:

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roşie nr. 7A, Bucureşti.
 • Probascrisă/practică–  17.05.2016, ora 10.00 şi interviul -  23.05.2016, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 06.05.2016, ora 14,00.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în  România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Dosarul de înscriere

 1. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 6, Bucureşti, începând cu data de 22.04.2016 pâna pe 06.05.2016, ora 14,00  şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu şină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
  2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Curriculum Vitae.
 2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
 4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiţii generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

7 posturi de muncitor calificat  (infirmieră)

 

 

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 1-4 ani.

Condiţii generale:
- Studii generale/medii;
- Vechime minim 6 luni;
Condiţii specifice:
- Certificat calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

2

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

2 posturi de asistent medical

 

 

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din cresa si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

Conditii generale:
- Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
- Vechime specialitate minim 6 luni;
- Voluntariatul constituie avantaj;
Condiţii specifice:                                
-  Aviz de libera practică;

3

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

1 post medic specialist

 

 

Acorda asistenta medicala curenta si de urgenta, initiaza supravegherea epidemiologica a copiilor, depisteaza,  izoleaza si declara orice boala contagioasa, controleaza starea igienico-sanitara a incaperilor cresei.

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenţa în specialitate medicină generală:
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constitue avantaj:
Conditii specifice:
- Medicina generală /medic familie
- Certificat membru Colegiul Medicilor din România si Asigurare Malpraxis

4

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

1 post inspector de specialitate

 

 

Educarea copiilor din cresa, formarea bunelor deprinderi ale copiilor, supravegheaza la servirea mesei copiilor in conditii de securitate si igiena, asigura protectia si siguranta copiilor, mentine un climat calm si echilibrat.

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman;
- Vechime  specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
- Modul pedagogic constituie avantaj

5

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”

1 post psiholog

 

 

Efectueaza examenul psihologic periodic al copiilor, efectueaza terapie individuala acolo unde este cazul, asigura servicii de consiliere cu parintii, individual sau in grup, alte evaluari in situatii care implica componente psihologice.

Conditii generale:
-S tudii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul psihologie;
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
- Aviz de libera practica;

6

Centrul Social Multifunctional “Harap Alb”

1 post asistent medical

 

 

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din cresa si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele prescrise de medic.

Conditii generale:
- Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
- Vechime specialitate minim 6 luni;
- Voluntariatul constituie avantaj;
Condiţii specifice:                                
-  Aviz de libera practică;

7

Centrul Social Multifunctional “Pinochio

1 post asistent medical

 

 

Efectuează triajul epidemiologic al copiilor din cresa si relationează cu parintii acestora în legătură cu starea de sănătate a copiilor, administrează tratamentele

Conditii generale:
- Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
- Vechime specialitate minim 6 luni;
- Voluntariatul constituie avantaj;
Condiţii specifice: 
-  Aviz de libera practică;

8

Centrul de Primire si Evaluare în Regim de Urgenţă Arlechino

1 post inspector de specialitate

 

 

Evaluări psihologice, consiliere, activităţi educaţionale pentru copii

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul psihologie;
- Vechimea specialitate minim 6 luni;
- Voluntariatul constituie avantaj;
Conditii specifice:
- Aviz de libera practica;

9

Centrul de Primire si Evaluare în Regim de Urgenţă Arlechino

1 post referent

 

 

Educator copii instituţionalizaţi în situaţii de urgenţă-
Se lucreaza in ture

Conditii generale:
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.
-Vechime minim 6 luni
Conditii specifice:
- Constituie avantaj calificarea de pedagog şi experienţa ca voluntar

10

Centrul de Zi pentru Copiii Strazii Speranţa

1 post psiholog

 

 

Consiliere, activitati educationale copii înscrişi la  centrul de zi

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul psihologie;
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
- Aviz de libera practica;

11

Complex Servicii de Recuperare

1 post inspector de specialitate

 

 

Evaluarea psihopedagogica şi intervenţie terapeutică de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi neuropsihice.
Consilierea părinţilor.

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul psihologie /psihopedagogie
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
- Experienţă în terapia copiilor cu dizabilităţi
- Aviz de liberă practică

12

Complex Servicii de Recuperare

1 post inspector de specialitate

 

 

Evaluarea logopedică a copiilor cu dizabilităţi.
Intervenţie terapeutică de recuperare pentru corecţia de limbaj.
Consilierea părinţilor.

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul psihologie sau psihopedagogie
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
- Curs de logopedie sau experienţă în logopedie
- Aviz de liberă practică

13

Complex Servicii de Recuperare

1 post kinetoterapeut

 

 

Recuperare fizică pe baza recomandărilor medicului specialist.

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul  kinetoterapie
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
- Experienţă in recuperare copii cu dizabilităţi
- Aviz de liberă practică

14

Serviciul de Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a Copilului

1 post asistent social

 

 

Intervenţie specifică în
situaţia copiilor abuzaţi sau
neglijaţi
Evaluare si consiliere socială
Identifică resurse comunitare
Monitorizează drepturi parentale

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul  asistenţă sociala
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
-Aviz de liberă practică

15

Compartiment de Voluntariat şi Formare Profesională

1 post asistent social

 

 

Efectuează anchete sociale
Evaluare si consiliere socială
Identifică resurse comunitare
Susţine cursuri de formare

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul  asistenţă sociala
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Condiţii specifice:
- Abilităţi de formator
- Aviz de liberă practică

16

Centrul de zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

1 post asistent medical

 

 

Asistenţă medicală copii preşcolari

Conditii generale:
- Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
- Vechime specialitate minim 6 luni;
- Voluntariatul constituie avantaj;
Condiţii specifice:
-  Aviz de libera practică;

17

Centrul de zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

1 post de muncitor calificat  (infirmieră)

 

 

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei la grupa, supravegherea, hrănirea şi  formarea bunelor deprinderi ale copiilor cu vârste cuprinse între 4-6 ani.

Condiţii generale:
- Studii generale/medii;
- Vechime minim 6 luni;
Condiţii specifice:
- Certificat calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;

18

Cantina Sociala Crangasi

1 post muncitor calificat (bucatar)

 

 

Prepararea hranei conform meniurilor prestabilite, cu respectarea normelor igienico-sanitare, efectuarea si intretinerea curateniei la locul de munca

Condiţii generale:
- Studii generale/medii;
- Vechime minim 6 luni;
Condiţii specifice:
- Certificat calificare bucatar.

19

Cantina Sociala Uverturii

1 post referent

 

Desfasoara activitati de asistenta sociala pentru buna desfasurare a activitatii cantinei sociale.

Condiţii generale:
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.
- Vechime minim 6 luni.

20

Centru de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati

1 post inspector de specialitate

 

 

Evidenta si instrumentarea cazurilor persoanelor cu dizabilitati, precum si monitorizarea serviciilor acordate acestora.
Organizarea de activitati pentru persoanele cu dizabilitati, sprijinirea si indrumarea persoanelor cu dizabilitati, familiilor acestora, reprezentatilor legali pentru servicii de instruire si dezvoltare a abilitatilor

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistenta sociala
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
--Aviz de liberă practică

21

Centru de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati

1 post psiholog

 

 

Examinarea psihologica si consilierea psihologica a beneficiarilor din centru.

Conditii generale:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul psihologie
- Vechime specialitate minim 6 luni
- Voluntariatul constituie avantaj:
Conditii specifice:
- Aviz de liberă practică

Bibliografie:

Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” – Medic specialist

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Lege nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Bazele medicinii de familie volumul 1 de Prof . Dr.  A.Restian  Ed. Medicală Buc 2001;
 • Esenţial în pediatrie de Prof.Dr. E. Ciofu, C.Ciofu Ed. Almatea Buc.2000;
 • Boli infecţioase de Prof. Dr. M.Chiotan Ed. National.     

Centrul Social Multifunctional “Neghinita” - Inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii ale angajatului si angajatorului);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;

Centru Social Multifuncţional “Neghinita”, “Harap Alb”, “Pinochio”, ‘Centrul de zi Sfinţii  Împăraţi Constantin şi Elena– Asistent Medical

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată ;
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

 Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă”, Centrul de zi Sf.Imparati Constantin si Elena-  Muncitor calificat (Infirmieră)

 • H.G Nr.1434/2004-privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –actualizată.
 • Lege nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Complex de Servicii de Recuperare - Inspector de specialitate cu atributii de psiholog/psihopedagog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Psihologia dezvoltării umane – Florinda Golu, Editura Universitară, 2010;
 • Cursa cu obstacole a dezvoltării umane – Iolanda Mitrofan , Editura Polirom, 2003;
 • Defectologie şi logopedie – Florin Emil Verza, Editura Credis, 2007.

Compartiment de Voluntariat şi Formare Profesională, Serviciul de Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a Copilului – Asistent social

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.

Centrul de Primire si Evaluare în Regim de Urgenţă Arlechino – Referent

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Centrul de Primire si Evaluare în Regim de Urgenţă Arlechino - Inspector de specialitate cu atributii de psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Psihologia dezvoltării umane – Florinda Golu, Editura Universitară, 2010;
 • Cursa cu obstacole a dezvoltării umane – Iolanda Mitrofan , Editura Polirom, 2003;

Centrul de Zi pentru Copiii Strazii Speranţa ;  Centru Social Multifuncţional “Neghiniţă” – Psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Psihologia dezvoltării umane – Florinda Golu, Editura Universitară, 2010;
 • Cursa cu obstacole a dezvoltării umane – Iolanda Mitrofan , Editura Polirom, 2003;

Complex de Servicii de Recuperare- kinetoterapeut

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • "Bazele generale ale kinetoterapiei", Editura BREN, Bucuresti 2011, Bratu G. I. Mircea
 • Kinetoterapia in afectiunile ortopedico-traumatice - deficiente fizice, ANEFS 2003, Ispas T. Cristian

Cantina Sociala Crangasi- muncitor calificat (bucatar)

 • O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordin nr.863/10.05.1995- Min.Sanatatii-pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);

Cantina Sociala Uverturii – referent

 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
 • O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.
 • Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;

Centru de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati- inspector de specialitate

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.

Centru de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati- psiholog

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37, int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001